X
تبلیغات
زیارت رایگان حق ماست
صفحه اول تماس با ما RSS
زیارت رایگان حق ماست
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند وباید برای آنها یک حکومتی تعریف شود
سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۱۸:۲۷ نظر(0)

نقشه هاي بي خاصيت!

 وروابط بين الملل، بي خاصيت تر!

در تمام موزه هاي جهان نقشه هايي از ايران وجود دارد كه: نشان مي دهد بخش اعظمي از آسيا و: قسمتي از افريقاي شمالي و اروپاي شرقي متعلق به ايران بوده است. از زمان كورش كبير، حتي پيشداديان تا زمان ساسانيان ، سلجوقيان و صفويان، تا زمان تاسيس جامعه ملل در اروپا و: يا سازمان ملل در نيويورك. اين نقشه ها نشان مي دهد: سازمان ملل سرزمين هاي ما را، از سوي خودش به ديگران بخشيده است!

     واين نقشه ها، نمي توانند هيچ چيز را ثابت كنند! و فقط به درد مبارزه با سلام مي خورد!زيرا باستان پرستان تصور مي كنند كه: سازمان ملل را اسلام به وجود آورده تا: ايران را تجزيه كند و به هركدام يك پرچم و: يك حكومت بدهد و مرزهاي آن ها را تعيين كند و: نگذارد كوچكترين تعدي به اين مرز ها بشود.

   اگر راست مي گويند بروند و اين نقشه ها را، بر سينه سازمان ملل بزنند و حق ايران را بخواهند. چرا فقط زبان شان در داخل دراز است؟ چرا براي كوبيدن اسلام، از كورش و داريوش مدد مي گيرند ولي، وقتي فيلم سيصد را مي بينند خفه خوان مي گيرند؟ و يك كلمه بر عليه آن نمي نويسند؟

    مي بينيم كه مثلا ارامنه همه ساله 24 آوريل را، سالروز اشغال سرزمين خودشان توسط تركيه اعلام مي كنند! و مراسمي را اجرا مي كنند و خواهان بازگشت اين سرزمين هستند. آن ها حتي لاچين و قره باغ را تصرف كردند ولي، اين تصرف انها اشكالي نداشت!و كشتار آن ها از ترك ها، از نظر حقوق و روابط بين الملل بي ارزش بود! و هست. زيرا هنوز در اشغال آن ها است!

   يك قطعه زمين لانه جاسوسي آمريكا در ايران، توسط دانشجويان از آمريكا پس گرفته شد. سال ها  هنوز ايران را تروريست و گروگانگير معرفي مي كنند. اما انگلستان بهترين و مرغوبترين و: وسيعترين باغهاي شمال تهران را، ضميمه سفارت خود كرده و پس نمي دهد! ولي از نظر آن ها اشكالي ندارد!

اين حقوق بين الملل نيست، بلكه ظلم بين المللي بر عليه ايران است. بد ترين مراسم همه اقوام وحشي و: نيمه وحشي ثبت مي شود و: به آن ها به ديده احترام مي نگرند. ولي نوروز باستاني ايران را، تا سال ها ثبت نمي كنند و قتي هم ثبت مي كنند، دهها مدعي برايش مي تراشند.

   زبان فارسي را زير مجموعه عربي معرفي مي كنند! و حروفي كه ايران طراحي كرده به نام عرب ثبت مي كنند. تمام دانشمندان ايراني را عربي و بعضا سني معرفي مي كنند. دانشمندان ايراني به فارسي صحبت مي كردند، ولي به احترام قران كتاب خود را به زبان عربي مبين كه زبان قران بود،  نه عربي بدوي، مي نوشتند.

     لباس دانشمندان ايراني همه به احترام: پيامبر و ائمه لباس عبا و عمامه بوده. در حاليكه لباس عربي، چفيه و عقال است و فرق مي كند. و اگر تاريخ را خوب بخوانند، مي بينند كه چفيه يا روسري را اردشير بابكان، براي آن ها باب كرد و: عقال را شاپور دوم ملقب به  ذوالاكتاف. زيرا عقال نشان بستن طناب دوكتف آن ها بود. تاريخ نشان مي دهد اعراب بدوي، هميشه تابع ايران بودند و: فقط مواقعي كه روميان مي خواستند حمله كنند، از اين ها بعنوان پيشمرگان و طلايه داران، عليه ايران استفاده مي كردند.

    به همين دليل غرب و عرب، ايران را كشوري صحرايي و حشك وبي آب و علف، با تعدادي شتر نشان مي دهند! بهترين نقاشي از ايران، چند شتر است در يك بيايان لم يزرع و: يك ساربان آن ها را مي كشد و آفتاب سوزان از پشت: كوهان شتر به زمختي ظهر استوا مي تابد. در حاليكه ايران، بيش از آنكه بياباني باشد، كوهستاني است و جمعيت آن بيشتر در مناطق كوهستاني و: برفگير زندگي مي كنند. و البته همين وسعت فعلي هم، آب و هواي چهار فصل را دارد.

    نبايد غافل شد كه ضعف دروني هم، اين مسائل را پيش مي آورد. مثلا وقتي سلطان حسين صفوي شنيد، كه افغان ها پشت دروازه اصفهان هستند. نه تنها نا راحت نشد بلكه گفت: پس فعلا داخل اصفهان نيامدند؟ما فعلا پادشاه اصفهان هستيم!

    در زمان سازمان ملل، يعني از حدود جنگهاي اول و دوم، دشمن مي ترسيد به ايران حمله كند، ولي ضعف نفس قاجار و پهلوي، باعث مي شد تا آن ها جرات پيدا كنند و: بخشهايي از ايران را جدا كنند. اين روند جدا كردن تا سال 1348 هم ادامه داشت. و به بهانه رفراندوم ساختگي بحرين را هم: از ايران جدا كردند. آن موقع بحرين استان چهاردهم ايران بود.

  بعد از انقلاب اسلامي قصد سازمان ملل آن بود كه: باز  هم ايران را كوچكتر كند. او قول داده بود كه اگر هريك از اقوام ايراني، قطعه زميني را جدا كند ابتدا، خود مختاري و سپس به آن ها استقلال بدهد. و يا در واقع استقلا آن ها را به رسميت بشناسد.
 
Cartes inutile !

 Les relations internationales , la plus inutile !

Dans tous les musées de la carte du monde , il ya certains qui montrent beaucoup de l'Asie : parties de l'Afrique du Nord et Europe de l'Est de l'Iran . Depuis l'époque de Cyrus le Grand , jusqu'à même Pishdadian sassanide seldjoukide et safavide jusqu'à la mise en place dans l'Europe des Nations : l'ONU soit . Cette carte montre les Nations Unies de notre pays , les gens ont abandonné !

     Cartes Wayne , ne peut pas prouver quoi que ce soit ! Et pour lutter contre la douleur Salut là depuis adorateurs anciens supposent que l'ONU a l'islam en Iran , et d'analyser chacun drapeau : une règle pour déterminer ses frontières et donner : ne fait pas la moindre violence à la frontière .

   Si elles vont directement à la carte sur la droite de la poitrine de l'ONU qu'ils veulent. Pourquoi seulement dans leur langue longue ? Pourquoi l'islam est la frappe de Cyrus et Darius , sont apportés , mais , quand je vois une centaine de films sont étouffés lecteur? Et ne pas écrire un mot contre elle ?

    Nous voyons que les Arméniens chaque année du 24 Avril , l'anniversaire de l'invasion de la Turquie de leur patrie en déclarant que ! Et des cérémonies et réclament le retour de ce territoire . Ils ont même occupé Karabakh , Lachin , mais il était OK pour conquérir , et la destruction des fissures dans le plan du droit et des relations internationales est sans valeur ! Et bien . Parce qu'il est toujours occupé !

   Une parcelle de l' US Den de l'espionnage , par les étudiants des États-Unis a été retirée . Dans le reste des terroristes et le délinquant sera mis en place . Mais les meilleurs et les plus beaux et les plus grands jardins de l'Angleterre dans le nord de Téhéran , attachés à l'ambassade , et ne le faites pas ! Mais il est très bien!

Ce n'est pas le droit international , mais l'injustice internationale contre l'Iran . Le pire célébration de tous les parents sauvages : demi- sauvage est enregistrée et la regarder comme le respect . Mais l'Iran ancien , pas enregistré jusqu'à ce qu'ils examinent le dossier , affirmant dizaines lui raser .

   Représenter un sous-ensemble de la langue persane en arabe ! Conçu et lettres de l' enregistrement de nom arabe . Tous les chercheurs arabes et persans introduisent souvent âge . Scientifiques iraniens qui parlaient farsi , le Coran , mais pour honorer ses livres en arabe , la langue du Coran a été révélé , aucune primitive arabe , écrit .

     Scientifiques iraniens habillés tout en l'honneur du Prophète et des imams vêtus de robes et turbans . En costume arabe , et Qal Chfyh et varie . Et si l'histoire est une bonne lecture, voir ou foulard qui Chfyh Ardashir I, pour laquelle lui et Bob : la Qal surnommé Zolaktaf Shapur II . Qal montrer parce qu'elle fermait corde Dvktf . L'histoire montre que les Bédouins ont toujours été des seuls moments où les Romains voulaient attaquer , et les pionniers tels que peshmergas , ont été utilisées contre l'Iran .

    Pourquoi l'Occident et les Arabes , l'Iran désert et du foin , de l'eau , web, avec un peu plus de spectacles ! Les meilleures peintures de l'Iran , beaucoup plus à venir dans un stérile et : un chameau les tue par derrière le soleil : la bosse de chameau maladroit brille équateur à midi . Alors que l'Iran , plutôt que le désert , les montagnes et la population dans les zones montagneuses de : live neigeux . La même mesure , mais le climat actuel a quatre saisons .

    Ne négligez pas la faiblesse interne des questions soulevées . Par exemple, lorsque le sultan Hossein safavide entendu , les Afghans sont à l'arrière de l'objectif . Il n'était pas seulement mal à l'aise , mais il dit après le moment de partir, nous avons du roi !

    Aux Nations Unies , soit environ Wars I et II , l'ennemi craint d'attaquer l'Iran , mais la faiblesse de la respiration Qajar et Pahlavi , parce qu'il a osé prendre et : à des parties distinctes de l'Iran . Ce processus de séparation se poursuit depuis 1348. Le référendum excuse fallacieuse Bahreïn : l'Iran isolé . Bahreïn puis la province quatorzième de l'Iran .

  Après la révolution, il allait de l'ONU : l'Iran encore plus petit . Il a promis que si des groupes ethniques iraniens , les parcelles de terre distinctes , l'autonomie , puis leur donner l'indépendance . Ou en fait reconnaître leur indépendance .

سيد احمد حسيني ماهيني ۹/۲/۱۳۹۳ - ۰۰:۲۴ نظر(0)

اكراين ، تمام كشورها و تمام انسان ها، فقط يك راه نجات دارند و آن :خدا جويي و اعتراف به وجود راهنمايي هاي اوست. زيرا ممكن است اكراين فكر كند:اگر به روسيه پيوند داشته باشد نجات پيدا مي كند. يا اگر در دامن غرب باشد، بهتر است. ولي اتفاقا همان اكراين چندين بار همه اين ها را تجربه كرده است. وقتي به شوروي سابق ملحق شد، با خيال كشور مستقل و آزاد  كه: به عنوان يك جمهوري به اتحاد جماهير شوروي مي پيوندد .

اما اين خوش خيالي فقط در باغ سبز بود و 74 سال، زجر و شكنجه در پشت ديوار آهنين نتيجه اين خوش خيالي بود.  انقلاب اسلامي كه رخ  داد و: پيام فروپاشي شوروي سابق را، از زبان امام خميني شنيدند ولي آن را شعار دانستند . حتي وقتي شوروي سابق فروپاشي واقعي كرد، باز هم به جاي پذيرفتن امام خميني، به سوي غرب رفتند. و با اينكه ايران اولين كشوري بود كه استقلال آن را به رسميت شناخت، ولي توجهي به آن نكردند.

    وجود قوم سكا ها كه با سيستاني ها، هم ريشه محسوب مي شوند و: يا استان خرسون كه با خراساني هاي ايران هم تبار هستند، ريشه اصلي پيوند اين دوملت است ولي، در هاي و هوي تبليغاتي غرب گم شد.

   البته اكرايني هاي زيادي به اسلام علاقمند بودند،زيرا اسلام دومين دين رسمي آن است ، با اينكه مسلمان ها در آمار نمي اوردند؛ و به ويژه به ايران مي آمدند و: در خيلي از معاملات بعد از فروپاشي، با ايران همكاري كردند و: بسياري از علوم مورد نياز ايران را تامين كردند. ولي زرق و برق غرب چشم آن ها دزديده بود. رفتند و به جاي اتحاد جماهير شوروي، به اتحاديه اروپا پيوستند.

اما دنياي رنگي اروپا فقط، لباس رنگي نارنجي  به آنان داد و: نارنجي پوش ها قدم به ميدان گذاشتند. و كردند آن چه نبايد مي كردند! تا جايي كه زجر شوروي سابق، بطور كلي از ذهن آن ها رفت و: زمزه بازگشت به روسيه آغاز شد.

   روس تبارها كه مدتي بخاطر رفتار خشن خود در پشت ديوار آهنين، سر در لاك خود فرو برده بودند، كم كم مانند مار خوش خط و خال از خواب زمستاني بيدار شدند، و نيش خود را آماده كردند. آن ها گفتند زهر مار هرچه تلخ است ولي، داروي بسياري از بيماري ها است! و شعار پيوستن به برادر بزرگتر را سر دادند.

البته اين بار هم از همان سوراخي گزيده شدند كه قبلا! .. به اسم استقلال شعار دادند ولي جزو خاك روسيه شدند! و راي هاي زير سرنيزه كار خود را كرد. و اكنون راهي ندارند كه گفته اند: خود خواسته را تدبير نيست. اكنون كريمه اي هاي اكراين، از درون خودشان مي سوزند و بيرون ديگران را مي سوزانند.

از درون هر روز استقلال  و هويت خود را از دست مي دهند، و يك قبيله مسلمان مجبور مي شوند خود را روس تبار معرفي كنند! و از سوي ديگر به روس تبار هاي اكراين، بايد پيام خوشبختي و نجات ارسال دارند!. حتي اگر شكايتي هم داشته باشند، كسي به آن گوش نمي دهد و يا: نمي گذارند كه گوش دهد.

زيرا شكايت كريمه اي ها از دوحال بيشتر نبايد باشد: يا از سگ به خرس پناه ببرند يا: از خرس به سگ. يا بايد اعتراضشان از نوع نارنجي باشد تا: اتحاديه اروپا تاييدشان كند و: يا از نوع روس تبار ها باشد كه روسيه به آن گوش كند و حمايت نمايد.

    البته از نظر ما هردو طرف در اشتباه هستند، و تئوري ما مي گويد كه (اللهم اشغل الظالمين بالظالمين) است. اسلام هراسان و ضد اسلاميان به جان هم افتادند و: هرچه از دو طرف كشته شود به سود ما است!

اما راه بهتري هم هست. مردم اكراين به دور از هر گونه گرايش غربي يا شرقي بايد تصميم جدي بگيرند. نه فريب روس تبار ها را بخورند، تا بارديگر در دام سازمان هاي :مخوف و خشن گرفتار شوند و: نه به غرب دل بستگي پيدا كنند تا: فقط به تابلوي آن ها تبديل شوند و: خط  مقدم جبهه آن ها باشند.

اكراين به دليل استعداد هاي فراوان، در تجارت و علوم روز ميتواند. راهبرد جهاني براي خود داشته باشد، فقط شرط آن حفظ استقلال آن ها است.


La seule façon de sauver l'Ukraine
Ukraine , tous les pays et tous les peuples, aurait qu'une seule issue : à reconnaître l'existence de Dieu et de chercher sa direction . Ukraine peut pas penser si l'obligation de Russie sera sauvé. Ou si la tour Ouest , mieux c'est. Mais le fait que l'Ukraine a connu tout ce à plusieurs reprises . Lorsque l'Union soviétique s'est joint à l'imagination pays libre et indépendant qui est une république de l'Union soviétique rejoint .
Mais cette complaisance vert était âgé de seulement 74 années , la souffrance et la torture dans le rideau de fer était le résultat de la complaisance . La Révolution islamique a eu lieu : Le message de l'ex-Union soviétique , la langue de l'Imam entendu le chant, mais le savait. Même lorsque l'effondrement actuel de l'Union soviétique , au lieu d'accepter l'imam Khomeiny à nouveau , est allé à l'Ouest . Et que l'Iran a été le premier pays à reconnaître son indépendance , mais il n'avait pas d'importance .
    Il ya des gens qui Sistains Seca , les racines sont considérées : la province de Kherson de Khorasan en Iran ou de la descente , la greffe de racine est le Dvmlt Mais l'Ouest a été perdu dans l'agitation de la publicité .
   Bien sûr, beaucoup de l'Ukraine s'est intéressé à l'islam , parce que l'Islam est la deuxième religion avec les musulmans dans les statistiques n'ont pas , et étaient particulièrement Iran et dans de nombreux métiers après l'effondrement , ont coopéré avec l'Iran et beaucoup qu'ils répondent aux exigences de la science . Mais le glamour des yeux de l'Occident ont été volés . Au contraire, ils sont allés à l'Union soviétique, l'Europe rejoint l'UE .
Mais l'Europe que dans le monde de la couleur , robe de couleur orangée leur donna : chapeau d'orange étape champ gauche . Et ce qu'ils n'ont pas! En ce qui concerne la persécution soviétique , ils ont tout à fait hors de l'esprit : ZMZ · h ont commencé à revenir à la Russie .
   Tandis que les Russes ethniques en raison de son comportement violent derrière la tête de rideau de fer avait retiré en lui-même , lentement, comme un serpent Bienvenue taupe a été réveillé de son hibernation , et étaient prêts à mordre . Ils ont dit amer comme le venin de serpent , mais le traitement de nombreuses maladies est ! Ils ont scandé des slogans , de rejoindre son frère aîné .
Mais cette fois, j'ai été mordu du même trou déjà ! Scandé le nom de l'indépendance , mais faisaient partie du territoire russe . ! Et votes sur les baïonnettes de leur travail . Et ils ont maintenant aucun moyen de dire : ce n'est pas gérer eux-mêmes . Maintenant , la Crimée et l'Ukraine , et de laisser les autres Burn de l'intérieur.
Indépendante de chaque jour et de perdre leur identité , et un clan musulman sont obligés de présenter son origine russe ! D'autre part, les Russes en Ukraine , nous envoyons un message de bonheur et de salut . Même s'ils ont une plainte , ne pas l'écouter ou non ils vont écouter .
Crimée n'est pas une plainte en raison de Dvhal supérieur : soutenir ou se réfugier dans le chien ou le chien d'ours . Ou de l'orange de protestation à : Union l'Europe ne peut approuver et : ​​ou le type d'origine russe qui l'écoutent et à soutenir la Russie .
    Cependant , à notre avis , les deux parties ont tort , et la théorie nous dit que ( Allhm Ashghl Alzalmyn Balzalmyn ) est . John a également chuté contre l' islamophobie islamique : Les deux côtés sont tués en notre faveur !
Mais il ya une meilleure façon . Les gens ont tendance occidentale ou orientale Ukraine écart de toute décision doit être prise au sérieux . Pas tromper les Russes , les Américains mangent , donc encore une fois pris au piège dans les organisations : l' horrible et violent , et ils engagés aucun attachement à l'ouest pour trouver : il suffit de vous inscrire en elle et : ​​Ils sont en première ligne .
Ukraine en raison de la grand talent dans les affaires et la science peut être mis à jour . Sa stratégie globale d'être la seule condition est que la préservation de l'indépendance .
سيد احمد حسيني ماهيني ۵/۲/۱۳۹۳ - ۰۲:۲۷ نظر(0)

علت العلل تا: علل اربعه!

اشتباه فيلسوفان حتي فلاسفه اسلامي اين است كه: اول عليت را اثبات مي كنند و از سلسله علت و معلولي، به علت العلل دست پيدا مي كنند!يعني منت مي گذارند و خدا را اثبات مي كنن!د يا آن را كشف مي كنند. مي گويند فيلسوفي خيلي زحمت كشيد ت:ا براي نفس خود، خدا را اثبات كند ! شب خواب ديد كه خدا به خواب او آمده و: از وي تشكر مي كند!

درست و صحيح بودن روش فلسفي به اين است: بجاي رفتن از پايين به بالا، از بالا بايد به پايين بياييم. يعني به جاي اثبات علت العلل ! از طريق علت، برعكس بايد عمل شود، زيرا واقعي تر است كه اول: علت العلل اثبات شود. يعني ذات احديت، يك واقعيت علمي و فلسفي بديهي بايد تصور شود. و بديهيات نياز به اثبات ندارند. همه بديهيات فعلي فيلسوفان ذهني هستند، اما اين بديهي واقعي و خارج از وجود ما است.

چه ما باشيم يا نباشيم، خدا هست! حتي اگر هيچ انساني روي زمين نباشد و هيچ تفكري نباشد، باز خدا هست. لازم نيست دكارتي به دنيا بيايد! بگويد چون مي انديشم پس هستم ! چون من هستم پس خدا هم هست!چه دكارت يا كانت ، نيچه يا فيخته، هگل يا ماركس باشند چه نباشند خدا هست! لذا يك امر بديهي و: از مسلماتي است كه: نياز به اثبات ندارد.

   حالا كه خدا هست، آفرينش هاي او هم هست، يعني از توحيد ذاتي به توحيد افعالي مي رسيم. زيرا بازهم چه ما باشيم يا نباشيم، چه عقل  و فكر و فلسفه باشد يا نباشد، خدا و آفريده هاي او هست. درواقع اين چرخ گردون، بدون ما هم مي چرخد . ديو و دد ، باد و ابر، ماه وخورشيد بدون ما هم كار مي كنند! و اين سير من الله است. لذا اول بايد سير من الله باشد، تا سير الي الله هم معني پيدا كند. ما معمولا كار ها را برعكس انجام مي دهيم! يعني اول اليه راجعون را معني مي كنيم و: فكر مي كنيم در بطن آن معني اوليه، مستتر است.

چون خدا جهان را آفريده علت مادی و صوری، علت فاعلی و غایي آن را هم طراحي كرده، و براي ما بيان داشته است. يعني فهم ما از جهان نبايد خارج از: اسباب و علل واقعي باشد. و اسباب و علل واقعي را هم خدا آفريده،خودش هم به آن سامان داده است.

از نظر اين مقاله، فيلسوف بايد مانند دانش آموز، هرچه را نمي داند از معلم خود بپرسد. نه اينكه براي خود جواب هاي: من در آوردي رديف كند. ما هرچه را نمي دانيم، از خدا بايد بپرسيم، نه اينكه او را كنار بگذاريم، خودمان چيزهايي به هم به بافيم، بعد خدا را بياوريم! اگر در اين بافته هاي ذهني ما جا شد، بگوييم بيا داخل بازي !و اگر هم نشد عذر او را بخواهيم.

چه در قران و چه در روايات، آمده كه دنيا بازي است! ولي علت كار هاي دنيا بازي نيست. طبق آيات قران :( انماالدنيا لعب و لهو و..) دنيا بازيچه است و يا:(انا زيناالدنيا بمصابيح) ما دنيا را با شبه چراغ هايي زيبا ساختيم. (تا چشم بينندگان از ان لذت ببرد.) پس رابطه انسان با افرينش دنيا و: يا همان درك علت مادي و  غايي با هم فرق دارد: علت مادي آفرينش دنيا، بازي است اما علت غايي آن بازي نيست. و نبايد كسي آن را بازي بداند!(افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟) آيا فكر كرديد ما شما را بيهوده آفريديم؟

   مفهوم فلسفي اين است كه: اگر بازيچه به دست شما داديم، قرار نيست از آن بيهوده استفاده كنيد! و بدون هدف آن را بازي كنيد. بازي در اينجا بايد باعث رشد و تعالي گردد. و انسان با دستيابي به امكانات مادي، روح خود را پرورش دهد و بر: علوم خود اضافه كند.

  براي درك علت غايي از افرينش، ما مجبوريم به اسطوره هاي مورد نظر خدا توجه كنيم، در بسياري از روايات و احاديث گفته شد :( لولاك لما خلقت الافلاك)  اگر تو نبودي اين دنيا را نمي افريديم. يعني علت غايي اين دنيا، وجود انسان برتر يعني: حضرت محمد يا علي و: يا بنابر برخي روايات، حضرت فاطمه س است.

  در علت فاعلي هم حرف داريم: همه چيز را خدا افريده، بنابراين علت فاعلي خدا است. و اگر بشر چيزي را كشف يا تغيير مي دهد، در واقع آن را خلق نكرده، بلكه فقط آن را فهميده است . مثلا وقتي اورانيوم غني شده 20درصد را نگاه مي كنيم، اين به معني اين نيست كه آن را ما ساختيم! بلكه آن را كه قبلا ساخته شده و: در معادن وجود داشته! شناخته و جدا كرده ايم! و اين علت فاعلي هم اينطور نيست كه: فقط در اول سلسله علت و معلول باشد ! يعني يك روز خدا،آن را خلق كرد و رها كرد! قران مي فرمايد (كل يوم هو في شان) خدا هر روز در حال كار( آفرينش) است.

معني اين حرف آن است كه اگر، بمب اتم را كشف كرديم فرمول آن، قبلا بوده و ما تازه فهميديم!

   البته براي درك بهتر مسئله ( ابا  الله ان يجري الامور الا باسبابها) خدا همه كار ها را از مجاري و سبب هاي خودش انجام ميدهد، ناچاريم علت فاعلي را داراي مراتب بدانيم: يعني خداوند قدرت و خلاقيت خود را به انسان نيز ارزاني داشته!(اني جاعل في الارض خليفه) و او هم از سوي خدا ميتواند خلاقيت داشته باشد. و عملكرد آن اين است كه ذهن خلاق، با نور الهي روشن مي شود و: جرقه اختراعات و ابتكارات، از سوي خدا بر مغز: مخترعين مي نشيند.

علت صوري و ديگر مباحث هم، بايد دچار تحول از بالا بشود زيرا كه: ما به علت فهم نازل خود، ابتدا صورت هاي موجود را تصور مي كنيم، لذا درك صورت هاي بالا، براي ما مشكل مي شود. و مثلا :قيامت و عالم برزخ را نمي توانيم درك كنيم. اما اگر از بالا نگاه كنيم، صورت هاي فلكي و آسمان ، يا كل افرينش را ببينيم، ديگر مسئله قيامت و صحراي محشر، عجيب نخواهد بود.

چنانكه حضرت علي ع ميفرمايد: من آسمان ها را بهتر از زمين مي شناسم!و دليل فرموده ايشان هم، بيانات پيامبر در مورد سفر معراج است.     

La première cause : Causes Quatre !
La philosophie islamique est que les philosophes confondent même d'abord prouver le lien de causalité et séries causales , la première cause qu'ils acquièrent ! Laissez la grâce de Dieu prouvent -ils? Ont ou auront le découvrir. Le philosophe a pris beaucoup de peine à dire : Pour votre souffle de Dieu prouver ! La nuit , il rêva que Dieu est venu pour dormir : Il remercie !
Méthode correcte de la philosophie est la suivante: au lieu d'aller de bas en haut , de haut en bas viennent . Au lieu de prouver la cause première ! La cause d'action doit être inversée , car il est plus réaliste que la première preuve de la première cause est . L'essence de Dieu , Il doit être considéré comme un fait scientifique et philosophique . Et la nécessité évidente pas être prouvé . Tous les philosophes actuels de l'esprit sont évidents , mais l'évidence est vrai et nous sommes là-bas .
Ce que nous faisons ou non, il est un Dieu ! Aucun homme sur terre n'est même pas la pensée , il est Dieu . Cartésien n'est pas nécessaire d'être né ! Parce que je pense que oui ! Dieu je suis tellement là! Soit Descartes ou Kant , ou Nietzsche, Hegel ou Marx , ou ce qui n'est pas Dieu ! Donc, un fait évident : le musulman est : exiger aucune preuve .
   Maintenant qu'il ya un Dieu , est Sa création , à savoir l'unité intrinsèque des actes divins atteint . Comment nous le faisons à nouveau ou pas , si l'intellect , de l'esprit et de la philosophie ou pas , il est Dieu et les créatures . En fait , les roues du ciel sans notre tour . Dave et la mort , Vent et Nuage, Lune Soleil sans notre travail! Et bien sûr, je suis Dieu . Premièrement, il doit être Dieu, mon ail , ail ainsi fait synonymes de Dieu . Nous faisons habituellement le contraire! Cela signifie que nous prenons la première couche Nous supposons que dans le sens premier , est caché .
Parce que Dieu a créé la cause matérielle et formelle de s du monde , la cause ultime de l'objet et il a conçu et présenté à nous . Ce n'est pas notre compréhension du monde extérieur des principaux facteurs qui est vrai . Et les jouets et les véritables raisons pour lesquelles Dieu a créé , il a lui-même organisé .
En termes de cet essai , le philosophe , en tant qu'étudiant , demandez à votre professeur sait tout . Pas vos propres réponses : J'ai apporté la ligne . Nous ne savons pas tout , vous devriez demander à Dieu , pas le côté , nos choses ensemble , puis porter Dieu ! Nous allons vous placer dans le tissé mentale , disons entrer en jeu, et si vous ne voulez pas lui faire des excuses .
Qu'est-ce que le Coran et le Hadith , le monde du jeu est venu ! Mais parce que le monde n'est pas un jeu . Les versets du Coran : jouets ou de l ' du monde (.) : ( ) Nous avons fait le monde comme de belles lumières . ( Pour les yeux des téléspectateurs en profiter. ) Après la création de l'univers et la relation de l'homme : soit il existe des différences dans la compréhension de la cause matérielle et la cause finale de la création du monde matériel , mais la raison ultime de ne pas jouer le jeu . Et personne ne jouer ( ) Pensez-vous que nous vous avons créés en vain ?
   Concept philosophique , c'est que si vous jouez dans les mains de nous , ne va pas à l'utiliser en vain ! Sans prétendre à jouer. La croissance et l'excellence doivent être lues ici . Les ressources humaines et matérielles pour réaliser , nourrir votre esprit et de la science à ajouter.
  Pour comprendre la cause ultime de la création , nous devons prêter attention aux mythes au sujet de Dieu , on nous a dit de nombreuses histoires et traditions ( ) sinon vous n'auriez pas créé ce monde . La cause ultime de l'existence humaine supérieure de monde, à savoir : le Prophète Muhammad Ali ou : ou , selon certaines traditions , est Fatima Zahra .
  La raison pour laquelle nous parlons sur le sujet : Dieu a tout créé , Dieu est le sujet. Et si les humains ont découvert quelque chose va changer , en fait, ce n'est pas , mais c'est juste compris . Par exemple , quand on regarde les 20 pour cent de l'uranium enrichi , cela ne signifie pas que nous l'avons fait ! Mais il a déjà fait dans les mines existent! Nous avons identifié et isolé ! Et ce n'est pas le cas , le sujet qui n'est que la première d'une série de cause à effet ! Cela signifie qu'un jour Dieu a créé et l'a laissé ! Coran dit ( ) Dieu le travail quotidien ( ) est .
Cela veut dire que si nous avons trouvé la formule de la bombe qui a été précédemment connu et nouveau pour nous !
   Pour une meilleure compréhension du problème ( ) du travail conduit et la cause de Dieu toute sa faire , afin que le sujet ont beaucoup de raisons à savoir: que Dieu a donné à l'homme la puissance de votre créativité! ( ) Et il était aussi le Dieu peut être créatif . Sa performance est l'esprit créatif avec la lumière divine est allumé : l'étincelle de l'invention et de l'ingéniosité , les inventeurs du cerveau Dieu arrivent .
Les officiels provoquer d'autres problèmes , doivent être changés par le haut parce que nous comprenons la révélation de sa première impression sera disponible , si vous comprenez ce qui précède , il est difficile pour nous. Par exemple : Jugement et le Purgatoire ne peuvent pas comprendre . Mais si vous regardez d'en haut , les constellations du ciel , ou voir l' ensemble de la création , de la résurrection et déserts question fantastique , n'est pas surprenant.
Comme Hazrat Ali dit : Je sais que le ciel est mieux que la terre , et parce qu'il a aussi dit , des déclarations concernant voyage de l'ascension du Prophète .
سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۲ نظر(0)
我们如何能得出一个哲学学科
理性主义,相信理性:理性的哲学和无论什么原因,我们认为,它是梳理,否则不接受。苏格拉底说,学生不应该接受其他字符!或另一个,他们提倡经验主义和感觉论。土地问题的理念仍然是:原则,任何人谁接受该提议!
  其中一个原因是诡辩出现。正是在这样的时代,我们选择的律师声称,分别为。每个人的律师是强大的,他是对的!它没有提供任何证据或同期,等等,但言辞!因为如果任何人有很好的说辞能够最好地做出假证件显示。
  现在为什么没有发现腐败,尤其是腐败是一样的。该行坏事,他们阅读的任何证据之前,道。先了解侦探,法官或律师谁找到一种方式来获得的文件?如果被发现,它是如何记载:它辩护。这个过程有助于他首先向文档不适合,如果是的话,那里有一个犯罪的证据,怎么会看,拒绝或以其他方式可靠。
   第一原则,还是什么哲学家们说,很显然,他们知道,然后,根据这些原则,并解释他们的想法:他们的论据是令人信服的。他们有一个很大的错误:哲学家是忽略了原来的。这似乎是一个哲学家谁犯了一个错误,但这样做故意。因为他想成为的原因。没有其他人。他是真正的明白了解对方恶棍这么认为,他们预留了一定的:某些他或她的思想,得到同意。
  我们有一个传统, (我的第一QAS魔鬼)谁首先比较了魔鬼。有人告诉我,火人火比黏土和土壤为佳。这样一来,火不会屈服于Brkhak 。
   在这种说法中,有两个重要的原则:第一,为什么火是更好吗?对于因为他是火,火是好就够了!第二,你的说法不是他的创造者和神的参数强:无效的参数指责。
与巨大的自我,在推理的方法中,我们看到了弥补了哲学家的论据。当然,根据定义,有三种推理:电感元件,其中媲美的组件,该比喻详述。但这种外表并不重要,因为他们说这另一种方式?
但由于严重程度显然被忽视了像有人在光天化日之下照明正在寻找,或在水中的鱼,水会跟着没有其他办法。我们将用我所有的空气,但空气不明白一个简单的问题,不,它不计。请记住,当你跌倒的空气,我们认为它上升的病,呼吸急促抓住上面的值。
      此举的哲学意义在于上帝,伟大的哲学家永远,不要在方程中算不练,因为我们觉得这是很简单的!和哲学模式,我们大跌了。首先,她放在一起,然后对他的仁慈的说法,我们请进。撒旦是一样的自我,我们认为我们有一个更好的主意媚眼神的作品比它的创始人认为。
   有一个新的哲学体系后,首先要知道神要优于自己:而不是发明或:人类制造神圣原则思考的问题。其次,我们做了这些原则,记住,它不是任何哲学家可以有所不同,但它是真实的,具体的。
一神论和先知和复活,有三个主要理念:伊玛目阿里说: (安拉怜悯阿姆拉王菲LMT的有机一)。上帝保佑任何人谁知道他们来自哪里以及它们所在的位置,并在那里去。在古兰经中给出了答案:主神Trjvn哑!这句话包含三个要点:神我们得出:去过远离他,回到他的怀抱。
    这一举动是好的,圆形或正弦运动,或飞的手段,但问题是,我们认为我们所做的鼻窦!或钟摆定律,我们已经创建了!真主是不知道的。
   字上尽可能的回报,这个词有时回Syrvrt ,即着讨论!这是罚款,只有当讨论这个问题可能是因为我们认为我们已经发现的意义,上帝是不是这样的命令。
因此,为了避免这些错误,对哲学问题的理解比知道上帝和相信它。
سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۲/۱۳۹۳ - ۲۰:۵۳ نظر(0)

چگونه ميتوان به يك نظم فلسفي رسيد

راسيوناليست ها ، عقل گرايان معتقدند: فلسفه بايد عقلي باشد و هرچه كه عقل ما ادراك مي كند، آن را حلاجي كند.و غير آن را قبول نكند . سقراط مي گويد: دانشجو نبايد حرف ديگران را قبول كند! و يا: ديگران كه :تجربه گرايي و حس گرايي را تبليغ مي كنند. در نهايت مشكل فلسفه بر زمين مي ماند و: هركس اصولي را كه پيشنهاد كرده مي پذيرد!

  يكي از دلايل پديدار شدن سوفسطائيان هم همين بوده . زيرا در دوران آن ها مثل دوران ما ،كه در دعاوي وكيل انتخاب مي كنند، بوده است . وكيل هركسي قوي تر بود، حق با او بود! آن هم نه در ارائه مدرك يا مقارنات و غيره، بلكه در فن بيان ! زيرا اگر كسي فن بيان خوبي داشت ميتوانست: بهترين مدارك را هم ساختگي نشان دهد.

  هم اكنون علت كشف نشدن فساد، مخصوصا فساد اقتصادي همين است. زيرا مفسدان، قبل از هركاري مجاري مدرك سازي را مطالعه مي كنند. يعني ابتدا سعي مي كنند بفهمند كارآگاه، قاضي يا وكيل از چه راهي به مدارك دست پيدا مي كند؟ و اگر آن را پيدا كرد چطور مستند مي كند و: از آن دفاع مي كند. اين روند به او كمك مي كند: اولا مدرك به جا نگذارد و: اگر هم جايي مدرك جرم به جا ماند، چگونه آن را تكذيب يا غير قابل استناد جلوه دهد.

   فيلسوفان هم اول اصول يا مطالبي را بيان مي كنند، كه آن را واضحات ميدانند و بعد، براساس اين اصول تفكر خود را بيان و: استدلال خود را محكم مي كنند. آن ها دچار يك اشتباه بزرگ هستند و آن: فيلسوف اصلي را ناديده گرفتن است . البته به نظر نمي رسد كسي كه فيلسوف شده، اشتباه كند بلكه به عمد چنين كاري مي كند.زيرا مي خواهد خودش عقل كل باشد. نه كس ديگري . فهم او فقط درك درست است و بقيه نا صواب مي انديشند!لذا آنان مسلمات روشني را كنار مي گذارند و: مسلمات خود ساخته يا خود انديشيده را، به ميدان مي اورند.

  مثلا ما در روايات داريم : (اول من قاس الشيطان) اولين كسي كه قياس كرد شيطان بود. زيرا گفت من از آتش هستم و: بشر از خاك و آتش بهتر از خاك است. و لذا آتش نبايد برخاك سجده كند .

   در اين استدلال دو اصل مهم وجود دارد: اول اينكه نگفته به چه دليل آتش بهتر است؟ زيرا همين كه او از آتش است، كافي است كه آتش بهتر باشد! و دوم اينكه استدلال خود را قوي تر از: استدلال آفريننده خود يافته و خدا را به: استدلال اشتباه متهم كرده است.

و با اين منيت بزرگ كه: در ابعاد اين روش استدلالي است، مي بينيم اساس استدلال فيلسوفان را تشكيل مي دهد. البته طبق تعريف سه نوع استدلال وجود دارد: استقرا كه از جزء به كل است ،قياس كه از كل به جزء است،تمثيل كه از جزء به جزء است. البته اين امر در ظاهر مهم نيست، زيرا مي گويند مگر راه ديگري است؟

اما راه ديگري هست كه به علت شدت وضوح، ناديده گرفته شده مانند كسي كه: در روز روشن به دنبال نور مي گردد، يا ماهي در داخل اب دنبال آب مي گردد. ما با تمام وجودمان از هوا استفاده مي كنيم ولي، با يك سوال ساده كه هوا را نمي بينيم، آن را هيچوقت به حساب نمي اوريم. تنها وقتي به ياد هوا مي افتيم و: ارزش آن را درك مي كنيم كه:به مرض تنگي نفس گرفتار آييم.

      معني فلسفي اين حركت ان است كه :خدا، آن بزرگ فيلسوف را هرگز به حساب نمي اوريم و: در معادلات به كار نمي بنديم، زيرا حس مي كنيم مسئله خيلي ساده مي شود! و از حالت فلسفي بودن و بغرنج شدن دور مي شويم. اول او را كنار مي گذاريم و بعد، با استدلال خود بر او منت گذاشته، به بازي دعوت مي كنيم. و اين همان منيت شيطاني است كه: فكر مي كنيم مخ ما بهتر از انديشه پروردگار، كار مي كند و بهتر از آفريننده اش فكر مي كند.

   پس براي داشتن يك نظام فلسفي جديد، بايد اولا خدا را برتر از خود بدانيم :و به جاي اصول من در آوردي يا: بشر ساخته به اصول الهي بيانديشيم. ثانيا بدانيم كه اين اصول ساخته ذهن نيست، كه در مورد هر فيلسوفي فرق كند، بلكه واقعي و عيني است.

توحيد و نبوت و معاد، سه اصل مهم فلسفي است: حضرت علي ع ميفرمايد:( رحم الله امرا علمت من اين في اين الي اين). خداوند رحمت كند كسي را كه بداند: از كجا آمده و در كجا قرار دارد و: به كجا مي رود. جواب اين سوال در قران داده شده و: خداوند فرموده لالي الله ترجعون! اين جمله حاوي سه نكته است: از خدا به وجود آمده ايم و: از او دور شده ايم و: به سوي او باز گردانده مي شويم.

    اشكالي ندارد اين حركت را، به حركت دايره اي يا سينوسي، يا آونگي معني كنيم ولي، اشكال در اين است: فكر مي كنيم سينوس را ما ساختيم! يا قانون آونگ را ما به وجود آورده ايم! و خدا از آن بي خبر است.

   گاه ممكن است بر روي كلمه رجعت، به معني برگشت و گاه در لغت سيرورت، يعني رو به جلو بحث كنيم! اين هم اشكالي ندارد فقط موقعي بحث اشكال پيدا مي كند كه: فكر كنيم اين معاني را ما كشف كرده ايم، و خدا چنين منظوري نداشته است.

لذا براي دوري از اين اشتباهات، فهم خدا را از مسائل فلسفي بيشتر از خود بدانيم و: به آن ايمان بياوريم.   

Nasıl bir felsefi disiplin gelebilir
Rasyonalistler , akılcılığı inanıyoruz : . Aklınfelsefesi ve nedeni ne olursa olsun , biz karde olduğunu algıladıkları , ve aksi halde kabul etmez . Sokrates öğrencilerine diğer karakterleri kabul gerektiğini söylüyor ! Veya başka da şarlatanlık ve sensualism teşvik olduğunu . Arazi sorunufelsefesi kalır:prensibi herkes kimteklifini kabul ettiğini !
  Bu Sofistler ortaya nedennedenlerinden biri . Bizavukat sırasıyla iddia seçmek , böyle zamanlarda sırasında. Herkesin avukatı güçlüydü , o haklıydı ! Vb hiçbir kanıt veya eş , sunulan, ancakretorik ! Herkes iyi retorik iyi yapabilirdiniz olsaydı sahte belgeler gösteriyor çünkü .
  Şimdi neden özellikle yolsuzlukaynıdır , yolsuzluk bulamadı . Bozguncuları , onların delil şey okumuştum önce . İlkbelgeleri almak için bir yol bulurdedektif ,yargıç ya da avukat anlamaya çalışın ? O bulunabilir ve nasıl belgelenmiştir Ve eğer : o savunur. Bu süreç uymuyorbelgeye öncelikle ona yardımcı olur , ve eğer öyleyse bir suç kanıt nerede , nasıl inkar etmek bakacağız ya da güvenilir .
   Ilk ilkeleri, ya da ne filozoflar belirtmiştir , o bildikleri ve daha sonra , bu ilkelere dayalı ve kendi düşünce açıklamak açıktır : onların argümanları zorlayıcıdır . Onlar büyük bir hata yaşıyorsanız :filozoforijinali göz ardı etmektir. Bu bir hata yapmış bir filozof gibi görünüyor , amaneden olmak istiyor çünkü. Kasıtlı yapacağız . Başka kimse yok. O,diğer imansız düşünüyorum anlaşılan anlamak doğrudur Yani onlar kenara belli ayarlayın: ! Anlaşma almak için , kendi düşünce belli .
  Örneğin, şeytanınilk adama kıyasla ( )efsanesi var. Ben yangınyangın Man kil ve topraktan daha iyi olduğu söylendi . Ve böyleceyangın Brkhak boyun eğmeyeceğim .
   Bu argüman , iki önemli ilke vardır: Birincisi , nedenyangın daha iyi mi ? O yanıyor gibi için , yangın yeterince iyidir ! İkincisi, onun Yaratıcısı ve Allah'ınargümanları daha güçlü argüman : Geçersiz argüman suçladı .
Ve bu akıl yürütme yöntemi , gördüğümüzdev ego filozoflarınargümanlarıntemelini oluşturur ile . Bileşenin karşılaştırılabilir ,benzetme ayrıntılı olduğunu indüktif bileşeni olan : Tabii ki , tanımı gereği , akıl üç türü vardır . Onlar başka bir yol söylüyorlar çünkü Ama bu görünüm , önemli değil mi?
Ama nedeniyleşiddeti açıkça güpegündüz aydınlatma birisi arıyor , ya da balıksuda ,su takip edecek gibi ihmal edilmiş başka hiçbir yolu yoktur . Biz tüm havayı kullanır , ancakhava basit bir soru görmüyorum , hayır , o sayılmaz . Eğer hava ve biz buhastalık , yakalanan nefes darlığı üzerinde yükselmeye algıladıklarıdeğeri düştüğünde Sadece hatırlıyorum .
      Bu hamleninfelsefi önemi biz hissediyorum çok basit , çünkü Tanrı , hiçbüyük filozof vedenklemde saymazsak , uygulama kalmamasıdır ! Ve felsefi modu ve biz uzakta daldı . İlk o araya koymak ve sonra onun merhamet onun argüman , biz oynamaya davet ediyoruz . Şeytan biz çapkın Tanrı daha iyi bir fikir onun yaratıcısı düşünüyor daha iyi çalışır düşünüyorumaynı egodur .
   Yeni bir felsefi sistem yaptıktan sonra , biz ilk kendilerine Allah'ın üstün bilmeniz gerekir: icat veya yerine : İnsan Yapımı İlahi İlkeleri düşünüyorum . İkincisi , biz değişebilir herhangi bir filozof hakkında değil , ama gerçek ve somut olduğunu akılda bu ilkeleri yaptı.
Tevhid ve nübüvvet ve diriliş , üç ana felsefeleri vardır : İmam Ali diyor ki : ( ) . Allah geldikleri ve onlar yer ve nereye gittiğini nerede nerede herkesi korusun . Kuran'da verilencevap:Rabbim! Üç puan içeren bu cümle : ' ondan ve O'na oldum biz dönmek :Tanrı gelmiş .
    Bu hamle , ince dairesel veya sinüzoidal hareket , ya da uçmak içinaraçtır , amasorun bizsinüsler yapılmış düşünüyorum, ! Veyasarkaçkanunu, biz yarattık ! Ve Allah, bunun farkında değildir .
   Sözcük Mümkün getirisi ,kelime yani ileriyetartışma , bazen dön Syrvrt oldu! Busorunu tartışırken bizanlamını keşfettim düşünüyorum ve Allah böyle bir emir değildir olabilir sadece iyi.
Yani bu hataları önlemek için , Tanrı'yı ​​bilmek ve buna inanmak için dahafelsefi sorularanlayış.
سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۱ نظر(1)

چه در فلسفه نظري و چه در علم كلام، معضلات بزرگي هست كه هنوز حل نشده و: ميتوان گفت فيلسوفان بريده اند!آنها فقط به يك تار مويي خود را بند كرده اند! و موشكافي مي كنند!مثلا كانت مي گويد: چون فكر مي كنم پس هستم! يعني جوابي براي هستي پيدا نكرده و: خودش را درتاريكي، به يك بندي اويزان نموده است.

هايدگر فيلسوف بزرگ غرب يا: سارتر نتوانستند تفاوتي بين هست و هستي قائل شوند! هست را از آن جهت پذيرفته اند كه هست! ولي هستي را نمي توانند تعريف كنند!

   فلاسفه اسلامي البته جايگاه بهتري دارند. آن ها هستي را، وجود و واجب الوجود و: مراتب وجود را طرح كرده اند. حتي ملا صدرا با طرح تشكيك در وجود خيلي از: معضلات فلسفي را حل كرد. ولي غالبا وجود را كما هي يعني همانطور كه هست مي پذيرند.

  ماهيت وجود ، منطق وجود يا اصالت وجود، مباحثي كلاسيك و سنگين و گاه طاقت فرسا است كه: از شدت طاقت فرسا بودن ان، طرف مجاب مي شود! يا فيلسوف موقع درس دادن، با داد زدن جواب را منكوب مي كند!

مثلا بر فرض قبول وجود خدا و مخلوقات، ربط اين دو مقوله چگونه بايد باشد؟ آيا رابطه بين خالق و مخلوق چيست؟ اگر وجود دارد اين وجود دراي چه ماهيتي است؟ آيا از جنس خالق است يا مخلوق؟

به گفته دكتر ديناني : پدر و پسر وجود دارند و:رابطه بين آن ها هم وجود دارد يعني بين اينها رابطه هست. اما خود اين رابطه چيست؟

   دنياي امروز دنياي ارتباطات است و: همه ثابت مي كنند كه بين دوچيز رابطه وجود دارد. ولي خود رابطه چيست؟ تعريف ربط كدام است؟

مثلا دكتر شعاري نژاد مي گويد: در تعریف لغوی رابطه آمده است؛ هر نوع وابستگی و ارتباط که: میان دو یا چند چیز وجود دارد. همچنین تأثیر و نفوذی که یک چیز در: دیگری داشته باشد را رابطه می‌گویند!

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری، تهران، امیرکبیر، 1375، ص 345.

مي بينيد :آقا چشم بسته غيب گفته: رابطه را ارتباط معني كرده است!

يعني مصدر يك فعل را عوض كرده، نه اينكه آن را تعريف نموده باشد. يا گفته اند:

 ((ارتباط )) مصدر باب افتعال از ریشه (( ربط )) است. و ربط دادن دو جز منفک از هم به معنای: پیوند دادن آن دو جز باهم به گونه ای که: خواص اولیه خود را از دست ندهند می باشد.

    اما وجود مبارك حضرت فاطمه س، اين موضوع را به سادگي حل مي كند:ائمه معصوم هستند و پيامبر هم معصوم ! رابط بين پيامبر و ائمه، ذات مقدس حضرت فاطمه س است، كه ايشان هم به همين نسبت معصوم مي شود! شايد اثر وجودي رابط، در درجات هستي بالاتر هم باشد.

   لذا يك متدولوژي جديدي، بايد وارد منطق و فلسفه شود:دريچه اصلي آن است كه: اصول فلسفه را از عملكرد الهي نگاه كنيم. نه از ذات و صفات : واجب الوجود. زيرا در متدولوژي ها فعلي، يا فيزيك مبناي فلسفه است يا متافيزيك. و هردو ساخته ذهن ما است. يعني از فيزيك آنچه را مي فهميم، منطق ما را تشكيل مي دهد. منطق رياضي به همين معني است. يعني شمردن و احصا كردن هرچه هست و: ديده مي شود و به دايره تجربه مي رسد، و قابل بررسي در آزمايشگاه است. كه نهايت آن مي شود گه بگوييم : اگر خدا را زير تيغ جراحي خود ديديم، آن وقت او را باور خواهيم كرد.

از پراگماتيسم تا اگزيستانسياليزم همه اين را مي گويند ولي با درجات كم و زياد. متافيزيك هم به طور مستقل نيست بلكه، در برابر سوالات و اصول آن ها، جواب تهيه مي كند و سيستم منطق ديگري را طراحي مي كند: متافيزيك يعني: نه فيزيك! منطق جديد همين را مي گويد : يا فيزيك است يا متافيزيك، هر چه فيزيك است متا فيزيك نيست، و هرچه متافيزيك است فيزيك نيست.

    اما منطق فاطمه زهرا اين است : نبايد از حب علي ع به بغض معاويه(يا عمر و زيد) رسيد. و يا از بغض معاويه به علي ع رسيد.  و يا مانند برخي ها، اين دو را در كنار هم ديد و گفت : علي و معاويه! زيرا حضرت علي براي خودش دنيايي دارد و: دنياي او در بالا تثبيت شده است و: چنان در بالا شناخته شده كه در زمين ناشناس است.

   حمايت فاطمه از حضرت علي، نه به اين خاطر است كه او شوهرش است. يا پدر فرزندانش و نه به خاطر اين است كه از :خواستگاران قبلي اش بغض داشته باشد. بلكه به خاطر ولايت او بر تمامي جهان است. و خدا خواسته كه اينطور باشد. اگر به كسي عتاب هم مي كند، براي بيدار شدن آن شخص غافل است كه: چشم او قادر به ديدن خورشيد نيست.

حتي برخي اين را هم دون شان فاطمه ميدانند، و او را سخنگوي مستقيم خدا و تجلي اراده حق تعالي ميدانند. برخي گفته اند كه اگر فاطمه س مرد بود، بر او وحي نازل مي شد و: برخي نيز گفته اند كه اگر فاطمه نبود، خداوند دنيا و ما فيها را نمي آفريد.

   بنابر اين حضرت فاطمه سلام الله، به جاي موشكافي و اويزان شدن به يك تار موي فيلسوفانه، به درخت سدره المنتهي و شجره طيبه و عروه الوثقي دست زده است. و به جاي استدلال به سايه ها در غار افلاطوني، به خود وجود متصل شده است . از نظر فاطمه س نقطه قابل اتكا، من يا فكر من! نيست كه فلسفه را از منيت آغاز كند. بلكه همه اوست!

Orada Fatimah Q & A : felsefi sorunlar
, Çözümsüz kalır büyük bir sorun teorik ne felsefe veya teoloji : ! Bu filozofları kesebilir Onlar sadece saçınızın bir bölüm var ! Ve ben düşünüyorum çünkü ! Örnek , Kant , diyor incelik nedenle ben! Veevrenincevabını bulamadık : onun karanlık ,kolye bir arıza vardır .
Büyük Batı ya dafilozof Heidegger : Sartre , vermek mümkün olmak arasında bir fark var ! O olmuştur mı ! Ama tanımlamak mümkün değil !
   İslam filozofları tabii ki daha iyi bir yer vardır . Onun varlığı vegerekli Varlığınvarlığı : bir planı var çok şey var . Molla Sadra Tshkyk tasarım, hattavarlığı : felsefi sorunlar çözüldü . Ama hey, sık sık kabul orada tanıştım gibi .
  Partininezici gücü ikna olduğunu Doğa , varlığı ya da mantık , klasik ve ağır ve bazen ezici konuların gerçek! Filozof veya öğretim süresi ,bağırmakcevap mahçup olacaktır !
Örneğin, bu iki nasıl ilişkilidir , Tanrı ve canlılarınvarlığını üstlenmeyi kabul ? Yaratıcı ve yaratılan arasındakiilişki nedir? Kuru varsa bu doğa neler var? BuYaratıcı'nın ya dayaratık yapılır ?
Dr Dinani göre: baba vardır ve oğul ilişkisi aralarında var aralarındakiilişkidir . Ama ilişki nedir ?
   Bugün ,iletişim dünyası ve tüm iki şey arasında bir ilişki olduğunu kanıtlamak . Ama ilişki nedir ? Alakatanımı nedir ?
Örneğin, Dr slogan yarış diyor ki :ilişkininsözcük tanımı , iki veya daha fazla şeyler arasında var ilişkinintürüne bağlıdır . Birbirleriyle ilişkili bir şeyetkisi söyleyebiliriz !
Slogan ırk , AA ; kültür Davranış Bilimleri , Tahran , Amir Kabir , 1375, s 345 .
Kör adamgörünmeyen ilişki dedi bakın bir ilişki!
İşte bunun yerine tanımlanan bir fiil mastar değişti . Ve dedi ki:
 ( (Bağlantı ) ) Bob AFTAL kök mastarlar ( ( link) ) 'dir . Temel özellikleri kaybetmemiş bir şekilde , iki bileşeni birbirine bağlayan : ve ayrı ayrı iki bileşenler dönüm için araçlar.
    Ama Hazreti Fatima Zahra Mübarek ,sorunu kolayca çözülür : yanılmaz İmamlar yanılmaz peygamber ! Peygamber veİmamlar , Hazreti Fatıma Zehra'nın kutsal doğa arasındaki arayüz , bunlar eşit masum olduğunu ! Arayüzün Belki de varlığı, yüksek varlığının derecesidir.
   Ilahi eylem felsefesini bakmak : Bu ​​nedenle, yeni bir metodoloji ,mantık ve felsefeana vana olmalıdır . Değilözü ve sıfatları: Gerekli olmak . Mevcut metodolojiler , fiziksel ya da metafiziksel felsefe dayanmaktadır çünkü. Ve aklımızda de. Fizik , bizim mantık yapar anlamak . Bu, matematiksel bir araçtır. O ne olursa olsun, yani numaralandırmak ve Ahsa ve : görülen vedaire olduğunu velaboratuarda incelenir yaşadı. Sonuçta , biz demekbok : Allahameliyat masasında gördüm onu ​​, o zaman biz ona inanacak .
Pragmatizm itibaren Agzystansyalyzm tüm bu ama düşük ve yüksek düzeyde söylüyorlar . Metafizik değil fizik : bağımsız , ama aynısoruların ilkeleri ve cevaplar karşıMetafizik sistem tasarımı bir başka nedendir sağlar ! Bu fizik ya da metafizik ya diyor yeni mantık ,metafizik fizik ve fiziksel değildir metafizik gibi .
    Ama Fatima mantık şudur: Biz nefret Al Ali ( ya da Ömer Zaid ) geldi sevmek gerekir . Veya nefretten Ali Al ulaştı . Ya da bazı gibi, birlikte ve sözü bu ikigörüş : ' Ali ve Al ! Hazreti Alidünyanın kendisidir : Yukarıda onun dünya sabittir : buyüksek zemin bilinmeyen olduğu bilinmektedir .
   O kocası çünkü destek Fâtıma Ali değildir . Ya da ebeveynler ve çocuklar , çünkü onu önceki talipleri gözyaşları arasında değildir . Ama nedeniyletüm dünyada onun otorite . Ve Tanrı öyle istiyorsa . Kişiyi uyanık sorumlu birisi varsa gözlerigüneşi göremiyordu habersizdir.
Bazıları bile Fatima biliyorum , ve Tanrı'nıniradesi onun sözcüsü doğrudan tezahürü ve Tanrı bilir . Bazı F Tanrı değilse kimdünyayı yarattığını söyledi : Bazı F o adam , ona indirdik eğer söylediler .
   Bu nedenle Hz Tanrı değil, bir saç felsefi incelik ,ağaç veağaç T ve RVh Sedreh Almnthy üzerine asılı daha Alvsqy vardır . Ve yerine Platon'un mağarasındagölgeler , orada bağlı olduğunu savundu . F. Q , ya da ben olduğumu düşünüyorum güvenilir nokta ! Buego başlarfelsefesidir . O, tüm değil!
سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۲ نظر(1)

فاطمه يعني: جدا كننده هميشگي.

بسياري تصور مي كنند فاطمه كه :درلغت به معني جدا كننده است، داراي ظرف مكان يا زمان مي باشد. يعني محدود به زمان يا مكان خاصي است. در صورتي كه اين كلمه علي الاطلاق است. و هميشه اين معني از آن مستفاد مي شود. مثل اينكه بگوييم خورشيد، فقط روز ها خورشيد است. بنابر اين از لحاظ كلامي و لغت شناسي، محصور كردن معني يك كلمه به زمان يا مكان خاص، از درجه اعتبار ساقط است.

وقتي كه نام براي كودكي انتخاب مي شود، در واقع اين نام تمام ارزوها يا :خواسته ها و اهداف و انگيزه هاي پدر يا: مادر را نشان مي دهد. پدر يا مادر تمام ارزوهاي دست نيافته خود را، در وجود فرزندشان تصور مي كنند و: نامي انتخاب مي كنند كه با آن ايدئال ها هم خواني داشته باشد. براي همين در اسلام نيز تاكيد شده كه: براي فرزندان خود نام نيكو برگزينيد.

شايد اصلي ترين وظيفه پدر و مادر، همين باشد چرا كه هيچ پدر ومادري، فرزندش را بدون غذا يا لباس رها نمي كند ولي، ممكن است بر اثر شدت علاقه در انتخاب نام دقت نكند. اين ها را پيامبر اسلام فرموده است. و لذا خودش به آن عمل كرده و:در انتخاب نام براي فاطمه ، از روح قدسي كمك خواسته و:بر زبان ايشان جاري شده ، چنانكه نام حسن و حسين نيز از عالم بالا و معادل شبر و شبير اعلام شد.

   پس نمي توان قبول كرد كه: نامگذاري فاطمه سلام الله دختر بزرگوار پيامبر اسلام، اتفاقي بوده و معني خاصي ندارد. لذا ميتوان فهميد اين انتخاب معني دار بوده و: پيام مهمي براي همه انسان ها، از اولين تا آخرين داشته است. زيرا همه كار هاي پيامبر و: سخنان ايشان از جانب خدا بود و به:صريح قران كريم، ايشان از روي هوا و هوس حرف نمي زده و: هرچه خدا مي گفته بيان مي داشته(و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحي)

   حضرت فاطمه نيز به: اين نام مقدس خود، آگاهي داشته و در جهت برآورد اهداف الهي مي كوشيده است. و كار ايشان جدا كردن دائمي و حق از باطل بوده است و: بيانات ايشان همه حكمت آميز بود و: عملكردي نيز مطابق دستورات پيامبر و وحي الهي داشته.

  شايد اولين باري كه جدا كرد، در همان مراحل بلوغ، در مسئله ازدواج بود. ايشان به دليل پيوستگي به بيت نبوت، خواستگاران زيادي داشت. مخصوصا اينكه در رسوم بسياري از ملل، داماد ميتواند نقش پسر را براي خانواده اي كه: پسر ندارد بازي كند.مهمترين خواستگار ايشان ابابكر بود، زيرا كه دختر خود عايشه را به پيامبر داده بود و: انتظار داشت ايشان هم مقابله به مثل كند.

   اما پيامبر فرمود: انتخاب همسر به عهده خود دخترم مي باشد. او هركس را بخواهد من هم راضي هستم. و اين انتخاب سنگين و بزرگي بود. بايد به ابابكر جواب نه بدهد و: عواقب آن را هم بپذيرد. وقتي جواب منفي داده شد، ديگران هم سرك كشيدند تا شايد بخت با آنان يار باشد.

عمر ابن خطاب، عبدالرحمن ابن عوف و: عثمان ابن عفان از جمله، پيرمردان ثروتمند بودند كه: ثروت خود را به رخ پيامبر مي كشيدند.و به بهانه ثروتشان، خواستگار حضرت فاطمه بودند و از:حوادث بعدي تاريخ هم، معلوم مي شود كه چه اهدافي از: اين خواستگاري داشتند ولي همگي مايوس برگشتند.

   اما وقتي پيامبر پيشنهاد حضرت علي را  مطرح كرد، فاطمه س پذيرفت و اين اولين خط هدايت بود: كه نشان داد  و راه را روشن ساخت. فاطمه س ميدانست اين انتخاب، چه نتايج زيان باري خواهد داشت! اما خود را آماده اين كار ساخت. اولين نتيجه آن در عروسي ساده و فقيرانه بود. از خدم و حشم و هدايا و تحفه ها خبري نبود. حتي لباس عروسي خود را به فقيري بخشيد! و با لباس كهنه اي بر سر سفره عقد نشست.

  اين جا است كه هرلحظه، فاطمه سلام الله با انتخاب و جدا كردن ها روبرو بود. او زندگي ساده با علي ع را بر: زندگي اشرافي پيرمردان عرب ترجيح داد. همه در آمد حضرت علي، فقط به اندازه نان شب بود! زيرا او مرد جبهه و جهاد بود و: كمتر فرصت اشتغال براي در آمد داشت.

وقتي آيه مباهله آمد، پيامبر حضرت فاطمه و علي و دو فرزند آنان را با خود همراه برد. و با ديدن انان بود كه دست از مباهله برداشتند.

  آيه تطهير كه آمد، پيامبر تا 9 ماه هر روز بر درخانه دخترش مي آمد و: اين آيه را باصداي بلند قرائت مي فرمود تا: كسي به اشتباه به درخانه كس ديگري نرود.و اهل بيت مورد نظر قران را، جاي ديگري جستجو نكند.(السلام عليكم يا اهل بيت نبوه)

اين تنها انتخاب و يا آخرين انتخاب نبود. ايشان بعد از وفات پدرش هم انتخاب كرد و: از انتخاب خود سخت دفاع كرد و: به ناپاكان هشدار ها داد.

   نقل قول از پيامبر هست كه: اين جدا كردن ها و اين انتخاب ها، تا ابد ادامه دارد. فاطمه بر درب بهشت مي ايستد و: مانند مرغي كه دانه بر مي دارد، دوستداران علي را بر مي دارد و: قبل از خود وارد بهشت مي كند.

اين اجازه را خدا و پيامبر به او داده اند. زيرا ايشان مركز ثقل نبوت و امامت و عنصر رابط بين آن ها است  

Fsürekli ayırma anlamına gelir.
Birçok Fatimasözcük boşluk ve zaman ayıran bitti demektir zannedebilir . Yani belirli bir zaman veya yer ile sınırlı . Bu kelime mutlak varsa. Bu, her zaman kastedilmektedir anlamına gelir. Güneş birkaç güngüneş olduğunu söyleyerek gibidir . Yani dil ve konuşma patolojisi açısından , belirli bir zaman ve yerde bir kelime sarmalar , geçersizdir .
Adı hırs veya İstek hedefleri vebabası ya da annesi gösterir motifleriadına ,çocuklar için seçildikten sonra . Ideali ile uyumlu bir isim : Tüm kayıp değil ebeveyn varlığını kabul çocuğunu istiyor. Bu nedenle İslam, iyi bir isim çocukları için seçim olduğunu vurguladı .
Hiçbir anne , hiçbir çocuk , ancak gıda bırakmayın ya da giysiadının ilgiyoğunluğuna dikkatli olmayabilir çünkü belki de ebeveynlerinen önemli görev , bu. İslamPeygamber söyledi . Bu nedenle,eylemin kendisi ve Fatima ,kutsal ruhunadı ve sordu : onun dilini de Hasan ve Hüseyin ve Muhammed Alam gibi , akan ve eşdeğer hibrit açıklandı .
   Yani biz kabul edemeyiz :soylu Peygamber Muhammed'in kızı Fatıma Salam Ullah tesadüfi olduğunu ve özel bir anlamı yoktur almıştır . Birinci olan son , bütün insanlar için önemli bir mesaj : Biz bu seçim önemli olduğunu anlayabiliriz . Açık Kur'an vehavada onu vurdu ve Desire konuşmak değil : Onun konuşması Tanrı'dan oldu : Tanrı dile getirdi olursa olsun ( )Peygamber çünkü tüm eseridir
   Fatima :kutsal ismi kendinin farkında veilahi amaçları tahmin etmeye çalıştı . Eserlerikalıcı , doğru ve yanlış kaldırma olmuştur : Onun ifadeleriPeygamber'in emirleri doğrultusunda tüm performans göstergesi idi ve ilahi vahiy vardı .
  Belkiolgunlaşma süreci , evliliksayısında izoleilk kez . ÇünküPeygamber Hanehalkı onların bağlılık , birçok talipleri vardı. Özellikle , birçok ulusungelenekleri ,damatailesininçocuğu alabilir : . Hiçbir çocuk o Ebu Bekir oldu Çoğu talip oynamak ,Peygamber kızı Aisha vermişti :onlara karşılık bekleniyor .
   AmaPeygamber dedi ki: Kızım bir eş seçmek için sizin sorumluluğunuzdadır . Ben de memnunum herkes . Ve bu ağır ve hantal oldu . Ababkrcevap vermemelidir : busonuçları kabul etmek zamanı geldi . Cevap olumsuz iken , diğerleri servet belki de ortak olabilir için bir yol çizdi .
Ömer İbn Hattab Abdur Rahman İbn Ouf ve : . Osman İbn Affan dahil yaşlı erkekler onların zenginlik gerçekleşmesiPeygamber gittiğini zengin olan zenginlik dilerim , Fatima talip vetarih sonraki olaylar , bu açık olur Neerkekhedefleri , ama hepsi hayal kırıklığına geri geldi .
   AmaPeygamber Ali'ninteklifini kaldırdı , Fatima Zahra kabul ve davranışilk satırı oldu : net bir şekilde gösterdi . Fatima Zahraseçimsonuçları zararlı olacağını biliyordu ! Ama bu işi yapmak için hazırlıklı olun . Fakir düğünilk sonuç basitti . Hediyeler ve hediye hizmeti değil haber beraberindekiler . Hatta ona gelinlik fakir olurdu! Ve evli toplantısında tarafından giyilen bir elbise .
  Burada o an , Fatima Salam Ullah ayrılıkseçim ile karşı karşıya geldi . Ali'nin kendi hayatını basit bir yaşam :eski aristokrat Araplar tercih . Hepsi sadeceekmek gibi , Hz Ali'ye geldi! O savaş ve cihat bir adamdı , çünkü: İstihdam için daha az fırsat vardı.
Ne zaman onların aralığı ile birlikte Mbahlh ayet , Peygamber Hazreti Fatıma ve Ali ve iki çocukları oldu . Ve onlar Mbahlh dışarı aldığını görüyoruz .
  Arıtma ayetPeygamber'in kızı 9 ay her gün eve geldi , geldi : . O vokalayetyanlış evine gitmek , VeKuran'dan bitler , başka yerlerde aramak için değil değil başkası almak okuyun.
Busadece seçim ya da son bir seçim oldu . Babasının ölümünden sonra onun seçtiğisert savunma seçti vefaul uyarmak için .
   Peygamber bir alıntı var :ayırma veseçimler süresiz devam etmek vardır . Fatima Cennetin Door üzerinde duruyor : Onu cennete girecektir öncerahat hayranları üstümüzde kuş tohum gibi alır .
Bu onu ve peygamber sağlayacaktır . O kehanet veİmamlıkmerkezi ve aralarındakiarayüz
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۲/۱۳۹۳ - ۰۱:۲۳ نظر(1)

نقش فاطمه  س عليه اسلام هراسي

دين هراسي يا خدا هراسي همزاد تاريخ اديان است . يعني روزي نبوده كه دين باشد و، دين هراسي نباشد. از همان آغاز شيطان مردم را از خدا مي ترساند و: نمي گذاشت به رحمانيت خدا اعتقاد پيدا كنند و: اين دليل عمده اي داشت كه هنوز هم، همين دليل بيشترين انگيزه براي اسلام هراسي است.

پرونده شيطان سياه بود! و او بايد عذاب الهي را مي چشيد. وشيطان كاري كه مي كرد اين ترس را به بشر انتقال  دهد . زيرا خودش ملعون بود و: دور از خدا شده بود، مي خواست بقيه هم اينطور شوند تا: دربين آن ها از استرس كمتري برخوردار شود.

  الان نيز همه اسلام هراسان و يا :دين هراسان گناهكاران هستند. كساني كه پرونده شان كثيف و آلوده است. و لذا تاب ديدن پرونده هاي پاك و معصوم را ندارند. از ديد آن ها پاكي وجود ندارد. و هركس ادعا مي كند پاك است، رياكار است و: براي خوش آمد مردم چنين ادعايي مي كند.

    در دوران انبيا هم همينطور بوده، تا نداي توحيد و يكتا پرستي بر مي خواست، فوري آن شخص را ديوانه خطاب مي كردند! كه قصد دارد دين آن ها را نابود و: شهر هاي آنان را ويران كند.ادعايي كه فرعون بر ضد موسي كرد و گفت: اين مرد آمده تا شما را از دين خارج كند!

  در زمان پيامبر اسلام هم همينطور بود . مدتي او را مجنون يا همان ديوانه خواندند . آن ها مي گفتند بر پيامبر وحي نازل نمي شود، بلكه ايشان زياد به كوه و غار رفته، هذيان مي گويد! اين حرف ها را حتي در اوج محبوبيت پيامبر يعني: روز رحلت ايشان هم گفتند!

 زيرا پيامبر در خال احتضار بود و: شنيد بر سر امامت علي ع اختلافي بحث مي شود، از بستر بيماري بر خواست و: طلب قلم و كاغذ نمود تا آن را بنويسد ولي، عده اي گفتند بيماري او را مجنون كرده! و هذيان مي گويد، پيامبر كه سواد ندارد بنويسد!

    و نگذاشتند بنويسد و لذا مسئوليت: حضرت فاطمه سلام الله عليها بسيار سنگين تر شد. زيرا بايد گفته هاي پيامبر را امضا مي كرد و: آن را تاييد مي نمود. و هنوز جسد پيامبر بر روي زمين بود كه: قال و مقال برخاست و همه ريختند و: حضرت علي را دست بسته به سقيفه بني ساعده بردند. و اينجا بود كه فاطمه تمام پشتوانه اي كه از پيامبر داشت را، يك سره به پاي حضرت علي ريخت و: با سخنراني غراي خود در ميان اعراب ولوله انداخت .

  اما كسي به سخنان او گوش نداد، نه اينكه نمي دانستند اين ام ابيها چه مي گويد، يا سخنان پيامبر را در باره اهل بيت فراموش كرده باشند! بلكه از آن رو كه مي ترسيدند! مي ترسيدند علي ع به حكومت برسد، چون جوان است بر پيران سخت بگذرد؟ و اين ريشه اسلام هراسي و علي هراسي بود.

    هراس آن ها از آن نبود كه :حضرت علي ع ستم روا دارد! زيرا او را مي شناختند و ميدانستند به: قدر ارزن يا تار مويي بر كسي ستم نخواهد كرد. بلكه ترس آن ها از اجراي عدالت علي بود!حتي دانشمندي مي گويد:( قتل علي لشدت عدالته) حضرت علي به خاطر شدت عدالتش شهيد شد. چون مردم تاب آن همه زيركي و درست انديشي را نداشتند . آن ها كسي را مي خواستند كه: اجازه دهد بر سر يكديگر كلاه بگذارند!

حضرت علي ع در خطبه آغازين دوران خلافت خويش، اين موضوع را روشن ساخت و فرمود: من حق الناس را پس مي گيرم و: به بيت المال برمي گردانم حتي اگر به كابين: زن هايتان رفته باشد. و دزدان و غارتگران از همين مي ترسيدند، و ترس آن ها از اسلام و خدا ريشه در اعمال خودشان داشت.

   حضرت فاطمه س با سن جواني خود، بر درب همه منازل مي رفت و تك تك زنان را صدا مي كرد و: بر آنان حق حضرت علي ع را يادآوري مي كرد. جالب است كه هيچكس اين حرفها را تكذيب  نمي كرد، همه ميدانستند كه علي ع برحق است و: فاطمه سلام الله راست مي گويد، ولي كاري هم نمي كردند!

 در دوران انقلاب اسلامي هم همينطور بود، همه دنيا مي دانستند كه ايران به دنبال سلاح هسته اي نيست، زيرا اگر سلاح هسته اي ترسي هم داشت، بايد از آن هايي مي ترسيدند كه: هم اكنون آن سلاح را در اختيار دارند، نه آن هايي كه ندارند و: احتمال ميرود سال هاي بعد داشته باشند! يا علم آن را بدست آورند.

   مسئله به همين سادگي است ولي، چرا آن ها نمي فهمند، براي اين است كه نمي خواهند بفهمند. ولايت علي ع هم امري محتوم بود، چون چيزي از عيد غدير خم نگذشته بود، و هنوز همه آن ها در بيعت اميرالمومنين علي ابن ابيطالب بودند. بيعتي كه در حضور پيامبر انجام داده بودند!

    سردمداران علي هراسي، اتفاقا كساني بودند كه زودتر از همه و: درمقابل چشمان 120هزار حاجي، با حضرت علي ع بيعت كردند و: براي تاييد بيعت خود به عبارت عربي، بخا بخا  نيز گفتند يعني تبريك هم اعلام كردند!

اما حالا چرا علي هراسي راه انداختند؟ چون خودشان مشكل داشتند و: حكومت علي را تاب نمي آوردند. و حضرت فاطمه، نامش را براي چنين روزي به يدك مي كشيد! روزي كه جدا كننده حق و باطل شد، و با حمايت تمام قد از ولايت، در مقابل اسلام هراسي ايستاد.

مهم نيست كه نتوانست كاري كند، و نشد كه اسلام هراسي را ريشه كن كند، و حتي خودش شهيده اين راه شد. ولي مهم آن بود كه به وظيفه عمل كرد..
 

F. İslamofobi karşı Qrolü
İkiz , Allah korkusu dindin ve tarih korku . O gün bir din değil, korku bir din değildir . Kötü insanlarınbaşından itibaren Allah korkusu ve onlar Tanrı'nınmerhametini yapılmış inanmıyorum : İslamofobiyüksek motivasyon neden bu halaana nedeni oldu .
Siyah şeytan vaka ! Ve oazap eder . Ne Şeytan transferi korkuadam olurdu . O uzak Tanrıkalanı gibi olmak istemişti oldu çünkü Damned : bunların arasında daha az stres.
  Şimdi , İslamofobi ya da din gibi tüm suçluların korkuyorlar . Olan kayıtları kirli olanlar . Ve böylecesaf ve masumdavayı bükmeyin . Vizyonunun bir saflık vardır . Ve bunu iddia kimse saf ikiyüzlülük ve konuksever insanlar için böyle bir iddiada .
    Yani tevhid ve tevhid ses istedim , onlar hemen o kişi deli dediğimiz ,peygamberlerin oldu ! Dinlerini yok etmek için planlar : . Kendi şehri yok etmek Musa'ya karşı bu Firavun İddiası , ve dedi ki , bu adam borç size geldi !
  Bu yüzden Peygamberzamanında oldu . Daha sonra o deli ya da sadece deli denirdi . OnlarPeygamber bir vahiy olmadığını söyledi , ama odağlarda bir mağara yükseği gitti , delilik dedi ! Peygamberinsözleri , hatta popülerlikzirvesinde : o dauzakta geçen dedim!
 İmam Alifark kalem ve yazmak için kağıt Quest denilenhastalıkbağlamında ele duydum , ama onun bazı hastalarda deli olmuştur dedi :noktalarPeygamber çünkü ölüyordu ! Ve sanrı okuryazarlığı yazmak için hiçbir peygamber olduğunu söylüyor !
    Bu yüzden yazmak ve sorumlulukları vermedi : Fatima Aleyhisselâm çok ağır oldu . BuPeygamber tarafından imzalanmış olmalıdır , ve teyit edilmiştir . Peygamberin cesediyere hala : ve tüm gitti ve yanmaz makaleler : Hz Ali'nin elleri sadh Sqyfh çocukları olarak yapılmıştır . Bu FatimaPeygamber'in tümdestek , İmam AliAraplar yankılanma attı, ders ile birlikte bir gezi döktü de burada yaşadı .
  Ama birileri bunu Blues ya daPeygamber'in Ehl-i Beyt ile ilgili sözler unutulur ne diyor bilmiyordum çünkü , onu dinlemedi ! Aksine ondan korkuyor olmaktan ! Alihükümeti , eski sabit diskleringenç korkuyor olacak ? İslamofobi ve Alikökleri korktum .
    Onlar korkmadılar : Hz Ali AS haksızlık biriktirdi! Onu biliyordu ve biliyordu, çünkü : darı ya da çok saç Kimseye haksızlık olmaz . ! Ali onları adalet korkmuyordu bile bilim adamları söylüyor : Hazreti Ali dolayı Adalet Shyoğunluğuna şehit oldu . Insanlar bütün tahammül olamazdı çünkü , çok ortodoks . Onlarkask araya koymak için izin birini istiyordu !
Karın gitti : Hz açıkça yapım halifeliği sırasındaerken vaazlar , AS Ali ve hemen ardından Al Naas almak ve eğer gerikabin içine hazine atfetmek bana söyledi . Ve böylece hırsızlar ve yağmacılar korkuyor , İslam ve onların eylemlerinin korkusu, Tanrı köklendirilmiştir .
   Hazreti Fatima Zahra ve onun genç yaşta , o her evinkapısına gitti ve her kadının Hz Ali ASsağ çağrıldı olmak denir . Herkes Ali'nin sağ ve F. Hi Allah doğru olduğunu biliyorduk , ama işe yaramadı , hiç kimse bunları inkar edemez ilginç!
 Bu yüzdenİslam devrimi sırasında ,bütün dünya İran'ın nükleer silah arayışında olduğunu biliyordu , nükleer silahlar zaten bu silahları olanlar değil, sahip olanların korkmak zorunda bile korku büyük olasılıkla gelecek yıl değil ! Ya da bunların bilgi edinin.
   Onlar anlamıyorum çünkü , ancak, bu kadar basit , bu anlamak için gitmiyor . Eid Gadir geçmişti çünkü ne Ali , aynı zamandakaçınılmaz il meselesi olduğunu ve henüz hepsi Ali İbn Abee bağlılık vardı . Hürmetenpeygamber yapmıştı !
    Panik Ali başkanları , belki daha erken her kim olduğunu daha : Hacı gözleri karşı 120 bin , İmam Ali AS biat ve sadakat Arapça kelimeleri onaylamak için , tebrikler ilan etti !
Ama neden Ali sahnelenen korku? Onlar bir sorun vardı : Çünkühükümet rahat tahammül etmedi . VegünSepete aldı Fatima ! Doğru ve yanlış , veeyaletin tam uzunluktadesteği ile ayırma günü , İslamofobi karşı durmak .
Olursa olsun o yaptı ve ne İslamofobi yok değildi , ve hattayolu o şehit oldu . Ama bu görevperformansı için önemliydi .
سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۱/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۶ نظر(0)

آيا دولت كريمه، ميتواند

 همان باشد كه: بايد باشد؟

ما در روايات خود، زياد از دولت كريمه استفاده كرده ايم، آيا ميتواند همين دولت كريمه باشد، يا بعدا به آن تبديل شود؟

    به نظر بنده هرچيزي ممكن است، چنانچه در روايات داريم: در آخر الزمان، خورشيد از مغرب طلوع خواهد كرد. كه منظور اين نيست كه: گردش زمين معكوس مي شود، و البته اين هم از قدرت خدا به دور نيست. بلكه منظور اين است كه: اسلام غربي ها بهتر از اسلام شرقي ها خواهد بود. و غربي ها در دين داري، گوي سبقت را خواهند برد.

  چنانكه الان مي گويند در انگلستان، ظاهرا با اسلام مبارزه هم مي شود ولي، بسياري از احكام اسلامي در آن جا بهتر رعايت مي شود و: اين از قديم هم بوده است. چنانچه سيد جمال الدين اسدابادي، پايه گذار تجديد حيات اسلامي در قرون معاصر، كه به همه كشورها رفته بود،

نوشته كه در شرق، مسلمان ديدم ولي اسلا م نديدم و: در غرب مسلمان نديدم ولي اسلام را ديدم! و طبيعي هم هست زيرا، اداب زندگي و علوم را غربي ها، از ايرانيان و اعراب ياد گرفتند و: البته مسلمان نشدند ولي به يادگيري هاي خود عمل كردند. پيشرفت علم و دانش، خواسته كليساي قرون وسطي نبود، بلكه خواسته اسلام بود و: اروپا آن را پذيرفت و متمدن شد. بسياري از اختراعات، آنان تكرار اختراعات مسلمانان بود.

    لذا در قرن حاضر ما مواجه با: دو سيستم حكومتي يا: دو گرايش كلي در جهان هستيم : عاملين به اسلام بدون نام اسلام و: غير عاملين به اسلام با نام اسلام.به گفته سعدي : اسلام به ذات خود ندارد عيبي ، هر عيب كه هست از مسلماني ما است.

يا گفته : ببري مال مسلماني چو، مالت ببرند، بانگ و فرياد براري كه مسلماني نيست!

    ولذا يك نفر يا يك گروه مي خواهد كه: وسط را بگيرد و به لفظ قران امت وسط باشد، و بتواند اين دوگرايش را به هم مرتبط سازد.

    از اين جهت دولت كريمه، اين خاصيت را دارد كه مورد علاقه شرق و غرب است. وقتي مي خواست به غرب بپيوندد، باعث فروپاشي شوروي سابق شد! واولين جايي هم كه اعلام استقلال كرد، اكراين و مخصوصا اين قسمت كريمه بود.

   حالا هم كه از ظلم و جور غربي ها به ستوه آمده، فعلا به دامن دوستان قبلي پناه برده است. جالب است كه دولت اكراين يا: ايالات شرقي آن، با اين همه مبارزه و داشتن روس تبارها، نتوانستند يا نخواستند به روسيه برگردند. ولي دولت كريمه تا خواست، بدون خونريزي و جنگ اين كار شد.

البته تاثير كشورهاي كوچك را نبايد از نظر دور داشت، شما ببينيد اسرائيل به آن كوچكي، آمريكا و اروپا را با سرانگشت مي چرخاند. يا در شوروي سابق، گرجستان بيشترين نقش را داشت و: استالين را تحويل داد و: موقع فروپاشي هم ادوارد شوارد نادزه را ارئه نمود.

   الان هم دولت كريمه، پشتيبان تمام مبارزاني است كه: برعليه راست گرايان افراطي مبارزه مي كنند...

   از نظر ما به دو دليل عمده، دولت كريمه مي تواند: همان دولت كريمه مورد نظر اسلام باشد: اول اينكه با مساحت و جمعيت كم خود، توانسته بر شرق و غرب تاثير بگذارد و: خواسته هايش را بدون چون و چرا اجرا كند، و اين حركت او، رويه يا دكترين جديدي را پيشنهاد داده است.و آن اينكه: ميتوان به راي مردم احترام گذاشت و آن ها را بدون جنگ، به مرحله انتقالي برد .

 دوم اينكه مسلمان هستند و: به دنبال آرمان هاي اسلامي هستند .تركيب اين دوحالت يعني اينكه: دولت كريمه بايد از نفوذ خود براي متحد كردن مسلمانان روسيه و: مسلمانان اروپا استفاده كند. كاري كه هدف ايران بود ولي نتوانست.زيرا دولت كريمه مثل ايران دچار ضد تبليغات وحشتناك نيست و كاري كه بايد ايران انجام دهد، آنجا راحت تر انجام مي شود.

    زيرا ايران بايد تمام انرژي خود را، صرف مبارزه با ايران هراسي  كند. چون غرب هم با تمام قوا، ايران هراسي را توسعه مي دهد. و درفضاي اين چنين سنگين، نمي توان صحبت از وحدت كرد.

البته ايران هم تقصير ندارد، ايران هراسي از قديم وجود داشته. زيرا ايران قدرت بزرگي بوده و: از همه طرف گسترش داشته . چه از سوي غرب كه يونان و روم برعليه ايران تبليغ مي كردند، چه از طرف شرق كه مغول ها وبودايي ها.  اينهمه تبليغات ضد ايراني را مثلا در سينما اگر ريشه يابي كنيم به همان داستان هاي قديم رومي ها  و يوناني ها برمي گردد مانند فيلم سيصد و..

   اما دولت كريمه برعكس اين قضيه است، يعني از ابتدا تعيين كننده بوده، بدون اينكه تبليغات منفي به دنبال داشته باشد.

تقريبا ميتوان گفت كه اروپايي ها، دولت كريمه را مسيحي يا مسلمان بي ازار ميدانند و: مسلمانان هم چنين تصوري دارند . اما حضور متعصبين و گاه مسلمانان افراطي در آن جا، نشان مي دهد كه كريمه بهشت افراط گرايان اسلامي هم هست.

از اين رو انتظار مي رود كه در يك حركت سنجيده، دولت كريمه بتواند محل اتحاد مسلمانان روسيه از يك سو، و مسلمانان اروپا و آمريكا از سوي ديگر شود . بدون اينكه اسلام هراسي در آن راهي داشته باشد.

 

Kırım hükümeti yapabilirsiniz

 O olması gerektiği gibiaynı olabilir mi?

Bizim kendi gelenekleri , bizKırım bir çok el var ,Kırım hükümetiaynı olabilir ya da geç olacak ?

    Eğergüneşinsonunda hesapları varsa Bence her şey mümkündürbatıdan yükselecek . İşteDünya'nın dönüş yönü tersine anlamına gelmez , ve tabii ki Allah'ıngücü uzak değil . YaniDoğu dahaBatı'da İslam İslam değildir. Ve Batılı din , sen sollamak için sorumlu olacaktır .

  Ben İngiltere'de dediği gibi , İslam'ın bir mücadele olduğunu , ancak uyum iyidirkuralların çoğu bueski zaman olduğu görülmektedir . Eğer tüm ülkeler için gitmişti Seyyid Cemal el - Esad ,modern çağdaİslami uyanışınkurucusu ,

Doğu, Müslüman , İslam Yayınlanan , ama yaptığımız veMüslüman Batı'da gördüm , ama İslam yaptım ben ! Doğal olduğunu , ve yaşam bilimleri Batı töreler nedeniyle ,Persler ve Araplar öğrendim: Tabii ki değil , ama onların öğrenme yerine getirmek. Bilginin ilerlemesi ,Ortaçağ Kilisesi olarak adlandırılan, ancak İslam ve Avrupa'ya istendi , kabul ve uygar edildi . Birçok patent , buluş Müslümanlar bunları tekrarlayın.

    Bu nedenle,içinde bulunduğumuz yüzyılda biz sistemin veya hükümet ya ile karşı karşıyayız :dünyada iki genel eğilimler : İslam ve İslam'ınmaddeler: . İslamiyet İslami olmayan kurumlar ile Sa'di dedi : İslam'ın kendisi bir kusur , bir kusurdur Biz Müslümanız .

Veya diyor ki :Müslüman seninkini alalım Malta , Avery ağlamaya almak ve Müslümanlara ağlayın !

    Orta vadeli almak veKur'anmilletinmerkezi , ve birlikte bu iki eğilimleri ilişkilendirmek : Bu ​​nedenle, bir kişi veya bir grup istiyor.

    Kırım hükümetinin , bu özellik Doğu'da hem de Batı'da ilgi olmuştur . Batı'yı katılmak için sorulduğunda ,Sovyetler Birliği'nin çöküşü oldu ! Bağımsızlığını , Ukrayna ve özellikleKırım bölümü varilk etapta.

   Baskının yorgunBatılılar , şimdikucak önceki arkadaşlar sığındı artık . İlginçtir ,Ukrayna , ya da : Bütünmücadele ve etnik Ruslara sahipdoğu devletleri, ya da Rusya'ya dönmek olmazdı olamazdı . Ancak,Kırım hükümeti , bu kan ve savaş idi istedim .

Küçük ülkelerinetkisi aldırmadı , bir parmak ile küçük İsrail ,ABD ve Avrupa yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz . Stalin teslim ve : Eduard Şevardnadze Kapat de mevcut olduğunda ya daeski Sovyetler Birliği , Gürcistanen önemli rolü oldu.

   Şimdi ,Kırım hükümeti , onlaraşırı sağa karşı mücadele eden bütünmilitanları destekleyen ...

   İslamKırım hükümeti : Birincisi ,alanı ve düşük nüfus ,Doğu ve Batı'yı etkileyebilir : Hayır , çünkü neden taleplerini çalıştırmak için , ve biz iki ana nedeni ,hükümetin can Kırım'ı düşünün hareket , o . yeni bir politika veya doktrinini önerdi , ve kendinizi savaş geçiş aralığı olmadan , onlara saygıhalkın oyuyla konabilir .

 Kullanmak için Avrupa'da Müslümanlar : . MüslümanlarRusya'ya Kırım hükümeti ve onun etkisi Müslümanların birleştirmek için bugerçeği bu olgularınikinci ve İslam'ınidealleri aşağıdaki kombinasyonu olan . Çalışmanın amacı, ancak ÇünküKırım korkunç değil bu tür anti - İran propagandası ile hükümet ve yapılması gereken bir şey . Yapamadım , çok daha kolay yapılır.

    İran - fobi mücadele için harcanan tüm enerji ihtiyacı için . Bütüngüçleri ileBatı , İran geliştiriyor korkuyorlar. Ve çok ağır uzay o birlikten söz edilemez.

İran'ınsuçu değil , İran - fobi geleneksel var . Tümformanınbüyük gücü yüzünden. Mughals ve BudistDoğu tarafında isterBatı'da , Yunan ve Roma Ne , İran'a karşı vaaz edildi . Oysakökleri gibieski hikayeİran karşıtı propaganda filmi , Romalılar ve Yunanlılar üç yüz filmler gibi gider .

   Ancak, Kırım aksine negatif tanıtım olmadan ilk belirlenmesi takip edilecek bir durumdur.

Ayrıca bu düşünülenAvrupalılar ,Kırım hükümeti , Hıristiyan ya da Müslüman , zararsız biliyor ve Müslümanlar hakkında söylenebilir . Bazen fanatik Müslüman aşırılık var bu ve varlığı , bu Kırım Paradise İslami aşırılık var .

Bu nedenle, bu akıllıca hareket ,Kırım hükümetibir yandan Rusya'nınMüslüman Birliği yerleştirmek için beklenen , Avrupa ve Amerika'dakidiğer Müslümanlar üzerinde olmasıdır. İslamofobi olmadanyolda.

 

 

ديالوگ قشنگ : ما چريك كت شلواري نديده بوديم ! شايد اشاره اي به اين باشد كه چ حاتمي كيا چريك است و: البته چمران هم و صد البته تر هردو يعني: چمران چريك! كه به راحتي به قلب دشمن مي زند ولي، نامردانه او را نمي كشد. چريك كت شلواري كه به تنهايي از ميان خط آتش مي گذرد و: تنها زن باقي مانده در بيمارستان را نجات مي دهد.

رئيس ستاد ارتش را باخود مي برد ولي، در شرايط سخت او را سوار بالگرد مي كند و به سلامت اعزام ميكند.

   حاتمي كيا خيلي حرف ها را زده و: خيلي حرف ها راهم گذاشته براي بعد. واقعا راست است كه رهبر معظم انقلاب مي گويد: سال هاي دفاع مقدس، گنجينه اي تمام ناشدني براي هنر و فرهنگ اين ملت است.

ملتي كه با رويكرد خود به اين فيلم ها، نشان داد هم پول دارد، هم خرج مي كند و هم به سينما مي رود و: پاي پرده نقره اي هم مي نشيند و: قهرمان فيلم را هم تشويق مي كند...

فريبرز عرب نيا گرچه كمي قيقاج مي رود، ولي برايند او مثبت است و لذا نقش هايش هم، بر دل مي نشيند.مريلا زارعي كمتر از او نيست، گرچه او هم از يك سلاح جمعي، به يك قهرمان ديگر سينما حمله مي كند، و در صدا و سيما از سلحشوري انتقاد مي كند، بدون اينكه به آن سلحشور اجازه دهند از: اين سلاح جمعي استفاده براي دفاع كند،

اما معصوميت و پاكي او قابل ستايش است و: بادا كه چنين باد.

سينما داران هم در اين حماسه شريك هستند، من يادم هست كه سينما سپيده از همان قبل از انقلاب اسلامي هم، فيلم هاي سنگين نمايش مي داد و الان هم بليط نيم بها دارد و: از همه بيشتر هم در مي اورد.

ما اين موفقيت را به سينماي ايران تبريك مي گويم و اميد واريم چند تا حانه يا ميز و صندلي آن ها را از مردم جدا نكند.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۹/۱/۱۳۹۳ - ۲۰:۵۱ نظر(0)

برگزاري بزرگداشت سردار شهيد حاج رضا چراغي فرمانده لشگر 27محمد رسول الله عصر پنجشنبه 27 فروردين جاري در بهشت زهراي تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ماهين نيوز اين بزرگداشت با حضور سردار كاظميني و نيز خانواده شهدا لشگر و مردم شهيد پرور برگزار شد .

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۹/۱/۱۳۹۳ - ۱۷:۴۳ نظر(0)

سازمان هاي جاسوسي غرب از ابتدا، در اختيار ايران بوده است و تقريبا همه تجربيات خود را از ايرانيان ياد گرفته اند. از وقتي كه آنتوني و شرلي در زمان شاه عباس صفوي به ايران آمدند، تجربيات ايران در اختيار غرب قرار گرفت. زيرا در اروپا وحدتي وجود نداشت، مثلا فرانسه اگر جايي مي رفت انگليس هم مايل بود برود. و رقابت درون اروپا به بيرون آن هم كشيده مي شد.

   لذا همه آن ها به راهنمايي ايران ،براي غلبه بر يكديگر نياز داشتند. گاهي فرانسه با اتحاد با ايران برعليه روسيه مي جنگيد، گاه انگليس با اتحاد با ايران به جنگ روسيه مي رفت و: گاه پرتغالي ها و اسپانيايي ها از اين فرصت استفاده مي كردند. و در تمام در گيري هاي اروپا، ايران پايه ثابت كمك به آن ها بود.

حتي در ان زماني كه عثماني ها تمايل داشتند تمام اروپا را فتح كنند، اروپائيان دست به دامن ايران شدند و: از نحوه فنون جاسوسي ايران استفاده و: آموزش هاي لازم را ديدند و: در مقابل عثماني ها پيروز شدند.

ايران  در زمان قاجار هم مملكت بزرگي را با ثروت زياد به ارث برده بود. نيازي به جهان گشايي نمي ديد و لذا لشكر كشي نمي كرد. و به جاي آن كمك هاي اطلاعاتي براي تنظيم روابط جهاني مي كرد.

مثلا به محض اينكه مي ديد فرانسه قوي شده، با اسپانيايي ها و يا پرتغالي ها وارد مذاكره مي شد. و يا اگر انگليس دم در مي آورد، با فرانسه متحد مي شد و: اطلاعات و اموزش هاي لازم را به آنان ميداد.

حتي از نظر مالي هم همنيطور بود:اگر  دولت مردان ايران كمكي به روسيه مي كردند، بلافاصله سرو كله انگليس ها پيدا مي شد. آن ها هم به گدايي مي آمدند . ثروت دربار ايران مخصوصا در زمان نادر شاه، همه را فريفته بود. زيرا نادر به هندوستان و همه جا لشگر كشي كرد، و جواهرات فراواني آورد .

    از جمله كوه نور ،تخت طاووس و درياي نور بود كه: هركدام خزانه يك كشور را اداره مي كرد. مخصوصا كه در آن هنگام هنوز پول اعتباري رايج نشده بود، و همه پول ها به صورت مسكوك طلا و نقره بود. و يكي از همين قطعات بزرگ طلا، انگلستان را براي هميشه داراي خزانه اي محكم كرده است.

   در زمان پيروزي انگليسها و آغاز زور گويي آن ها، ايران به سوي آلمان ها رفت. و آلمان ها به قدري از اين موضوع خوشحال بودند كه: هيتلر اعلام كرده بود ما از قوم اريا هستيم . و مطالعات زيادي را براي اثبات اين موضوع به عمل آوردند. اين ذوق و شوق آلماني ها آنقدر اصيل بود كه: تا كنون هم ادامه دارد و: تا قبل از انقلاب اسلامي ويزا هم نمي خواستند. گرچه شكست آلمان ها و سقوط هيتلر باعث شد، حكومت ايران هم تغييراتي بدهد.

      ابتدا كمي به روسيه تمايل نشان داد و از آلمان ها بريد. اما توده اي ها اساس حكومت را خواستند و: از اين رو ناچار شد به آمريكا متوسل شود. توسل ايران به آمريكا، بيشتر به آن جهت بود كه برخلاف روسيه كه همسايه ايران بود و: هرلحظه خطر درگيري داشت ، آمريكا در آن سر دنيا بود و :امكان استعمار گري كمتري داشت.

اما انتخاب ايران باعث رونق كار آمريكا شد و: دانشمندان ايراني و طراحان اداري آن در نيويورك، منشور كورش را برده و تدريس حكومت جهاني را آغاز كردند. كم كم آمريكاي مظلوم و دور افتاده، به يك ابر قدرت تبديل شد.و همين كه ايران دست از آمريكا كشيد، ديگر آمريكايي باقي نمانده بود!

 بعد از انقلاب اسلامي كه ايران، از مسائل ملي عبور كرد و به مسائل اسلامي توجه كرد، خواستار اداره جهان براساس اصول اسلامي شد. آمريكا اين مسئله را قبول نكرد، روابط خود با ايران را قطع و: باعث شد كه ايران از آمريكا دست بكشد.

  الان به راحتي همه دنيا اين را درك مي كنند كه: امريكا بدون ايران حتي قادر نبود: كشوري مثل عراق را اشغال كند، يا در افغانستان بماند!

هنوز هم آمريكا و اروپا، با كمك ايرانيان اداره مي شوند. كليه طرح هاي جهاني آنان از سوي ايرانيان داده مي شود. مثلا همين مسئله هسته اي طراحي جز ايرانيان نداشت.

    اگر كمي بشكافيم مي بينيم كه: مسئله هسته اي اصلا مسئله اي نيست. چرا كه كشورهايي كه بمب هسته اي دارند، نمي توانند از آن استفاده كنند! چه رسد به كشورهايي كه تازه مي خواهند به آن دست پيدا كنند! ولي اينكه چرا اين حركت بي منطق، اينهمه سروصدا كرد براي اينكه از سوي ايراني ها مطرح شد، و آمريكايي ها فكر كردند مسئله مهمي است!

   مثلا وقتي سازمان منافقين گزارش داد: كه ايران در حال رسيدن به سلاح هسته اي است، ابتدا آمريكايي ها گفتند ما چكار داريم ! اما با اصرار منافقين، اين موضوع بحث روز شد.

همانطور كه ناپلئون گفته: در هر جنگي جاي پاي يك زن را بايد ديد، در هر حركتي بر عليه جمهوري اسلامي ايران هم، بايد جاي پاي يك ايراني ملي گرا را ديد! زيرا اروپا و آمريكا مال اين حرف ها نيستند! و اصلا اين موضوعات را نمي فهمند! براي آن ها فقط بايد از سكس وشراب حرف زد! اگر تعدادي هم اين موضوع را مي فهمند، براي اين است كه تحت آموزش ايراني ها بوده و هستند. همين الان در تمام سازمان هاي جاسوسي جهان، زبان فارسي به عنوان يك زبان مهم و حياتي  تدريس مي شود.!


Batı karamsar olmamalı .
Batı istihbarat ajansları , İran bütün İranlılar kendi deneyimlerinden öğrendim neredeyse sağlamıştır . Şah Abbaszamanında Anthony ve Shirley İran'a geldiğinde ,Batı'da İran'ın deneyimi sağlandı . Fransa gibi Avrupa'nın hiçbir birlik vardı, çünkü onlar nereye gitmek istediğini ,İngiltere oldu . Avrupa'nın içindekirekabetin dışına çıkardı .
   Bu yüzden hepsi yardım etmek , birbirlerine üstesinden gelmek için gerekli . Bazen İran ileFransız ittifak Rusya'ya karşı savaşmış , daha sonra İran ve Rusya ile İngiltere'nin ittifak savaşa gitti :Portekiz veİspanyollarfırsatı olmadı . Ve yardımcı olan bir sabit yerinyapımında tüm Avrupa içinde .
Osmanlılar eğiliminde Avrupa'nınbütün fethetti bile ,Avrupalılar İran'ı provoke edildi : İran casusluk kullanılan teknikler ve eğitimyöntemi gerekli olan veOsmanlılara karşı kazandı .
Büyük bir zenginlikKaçar büyük ülkenin sırasında İran miras kaldı . Ve bu nedenledünyanın saldırı yardımcı olmak değil mi görmüyorum . Bunun yerine , bilgi ve küresel ilişkileri ayarlamak için yardım.
Örneğin, en kısa sürede o İspanyolca veya Portekizce ilegüçlü Fransızca, gördüğümüz gibi müzakere olacaktır. İngiltere'deki demlenmiş olması durumunda ya da , Fransa ile müttefik vebilgi ve onlaragerekli eğitimi verdi .
Bu yüzdenhükümetin Rusya derhal parazitler bulundu hizmet kafasıyla İran'ı yardımcı olsa bile mali oldu. Onlar da yalvarıyor geldi . Zenginlik Mahkemesi , özellikle Nadir Şah dönemlerinde , herkes şaşırttı. Hindistan her yerde Bölümü intihar nadirdir ve takı bir sürü getirdi çünkü .
    IşıkDağı , buPeacock Tahtı ve her ülkenin kasasına koştu ışıkdeniz oldu. Altın ve gümüş sikkeler içine henüz ortak kredi para ve tüm para değildi Özellikle. Ve altın bu büyük parçalarından biri , İngiltere'nin her zaman güçlü bir hazine olmuştur .
   İngiltere ve zorunlulukzaferininbaşındaAlmanlar İran'a gitti . Hitler , Aryan Nation biz ilan ediyoruz : VeAlmanlar bu konuda çok mutluyduk . Birçok çalışma bu kanıtlamak için yapılmıştır. İslam devrimi vize yoktu için önce :Alman coşkugünümüze kadar devam etmiştir , böylece gerçek oldu. Hitler'in Almanya,İran hükümetininyenilgisi ve sonbahar değiştirmek rağmen.
      Başlangıçta Rusya'ya az eğilim gösterdi veAlmanlar gidin . Ancak Amerika Birleşik Devletlerihükümeti tarafından talepkitleler başvurmak zorunda kaldı . Her yerrisk ,Amerika Birleşik Devletleridünyada olduğu : az sömürgeolasılığı İran'a ABD temyiz öyleydi komşu Rusya'ya , bir kontrast fazla oldu .
Amaİran seçim Amerikan refah neden oldu :New York ofisinde İranlı bilim adamları ve tasarımcılar , Cyrus kazandı ve küresel yönetişimin öğretmeye başladı . Küçük , masum Amerikalılar tarafından küçük ve uzak . Bir süper güç haline , Ve İran'aABD aldı , başka bir Amerikan kaldı!
 İranİslam devriminden sonra , ulusal konularda ve İslami esaslara dayalı küresel yönetişim için çağrılar dikkate alınması gereken konular İslami gitti . Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul ve İran ile ilişkilerini kesmemiş : İran terk etmekABD'yi açtı .
  Bunu anlamak kolay olduğunubütün dünya : Irak , Afganistan gibi bir ülkeyi işgal ya da kalmak için : Amerika, İran bile mümkün değildi !
Yine de, İranlılarınyardımı ileABD ve Avrupa , yönetilir . Tümİranlılar küresel planlıyor. Örneğinİran'ın nükleer tasarlanmıştır.
    Eğernükleer mesele hiç bir sorun değil , küçük bir bölünme görürseniz . Nükleer silaha sahip ülkeler Neden , bunu kullanamazsın! Yeni kazanmak istiyorsanız yalnız ülkeleri olsun! İranlılar ve Amerikalılar bir sorunu olduğunu düşünüyorum çünkü Ama neden beceriksiz taşımak , böylecegürültü sunuldu !
   Ikiyüzlüler , örneğin , İran'ın nükleer silah elde ettiğini bildirdi,Amerikalıların ne yapacağını anlattı ! Amamünafıklar bu tartışma güncellendi, ısrar ediyorlar.
Napolyon'un dediği gibi , bir kadın her savaş zemine olarak görülmelidir , İranİslam Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir hareket , bir İranlı milliyetçiayak izlerini gördüm ! Avrupa veABD bu sözler benim değil çünkü ! Vesorunları anlamadı ! Onlar sadece seks ve şarap için konuştuk ! Bunu anlamak için biraz zaman varsa ,İranlılar eğitilmiş olmasıdır . Şu andadünyanın bütüncasus kurumları , öğretimdili olarakFarsça önemlidir. !
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۱/۱۳۹۳ - ۲۰:۵۹ نظر(0)

ما از غرب  متشكريم!

اما امروز روز :پس دادن دانشمندان ما است!

ما از اينكه غرب سال ها، دانشمندان و دانشجويان ما را پذيرفت و: از آنان پذيرايي كرد و: امكانات توسعه دانش آن ها را فراهم كرد و: پشتيباني مالي و معنوي كرد، تشكر مي كنيم.

ايرانيان خود مهمان نواز هستند و: قدر مهمان نوازي را هم بخوبي ميدانند. نزديك به چند قرن، ايرانيان كه به اروپا و آمريكا پناه مي بردند، كسي آن ها را بيرون نمي كرد، بلكه از آنان پذيرايي هم مي كردند. البته بجز يك مورد حميد ابوطالبي، گذرنامه ايراني را احترام گذاشته اند و: رفت و آمد بين ايران غرب، هيچوقت قطع نشد.

   البته افراطي هايي هم بودند كه: ميخواستند از اين رفتار استفاده استعماري كنند ولي، اكثريت اين طور نبودند. نه فقط از علم آن ها حمايت مي كردند، بلكه از آثار آن ها استفاده هم مي بردند و: بسياري از نويسندگان كتاب هاي علمي و درسي ايراني بودند.

   و اين موضوع از حمله مغول آغاز شد.يعني تا قبل از آن، ايران دانشمندان فراواني داشت كه: اغلب به زبان عربي و يوناني ولاتين آشنايي داشتند و: تقريبا ميتوان گفت فلاسفه يونان، شهرت و تجديد حيات خود را مديون دانشمندان ايران هستند. كه آثار آن ها را ازكنج كتابخانه ها به دانشگاهها آوردند !

    زيرا فلاسفه يونان، طرفداري در ميان غرب نداشتند و: اغلب آكادمي يا كلاس درس آن ها، تك نفره بود يعني ارسطو شاگرد افلاطون بوده و...

اما ايرانيان به صحبت هاي محاوره اي اين دو نفر، چنان پرو بال دادند كه اگر كسي، پس از مطالعه كتب دانشمندان ايراني، به كتب اصلي ارسطو يا افلاطون مراجعه كند، آن ها را كاملا ابتدايي مي بيند.

    قبل تر،اين كتاب نويسي ها از زمان ائمه آغاز شد. اولين دستور زبان را حضرت علي ع پايه گذاري كرد. قران را جمع آوري و دريك مجلد تنظيم نمود.

   خطبه ها و سخنراني هاي خود را مرتب كرد. بعد از ايشان كار ها ادامه يافت تا اينكه: در زمان  خلفاي عباسي، آن ها بخاطر مبارزه با عقايد شيعه، دستور به ترجمه آثار ديگر سرزمين ها دادند. و از دانشمندان آن ها، براي مبارزه با عقايد شيعه دعوت كردند.

مجالس مناظره از زمان امام صادق ع آغاز شد، و در زمان امام رضا ع به اوج خود رسيد . همه كتاب هاي يهوديان ، مسيحيان و اديان ديگر ترجمه شد و: در دانشگاههاي آن موقع بررسي و تدريس شد. نظاميه بغداد و: دانشگاه جندي شاپور،از مراكز مهم اين مباحث بود، تا اينكه مغول ها حمله كردند.

  آن ها كتاب ها را مي سوزاندند و:دانشمندان را مي كشتند. لذا دانشمندان ايراني سه دسته شدند: دسته اول همراه مردم، به مبارزه پرداختند مانند: شيخ حسن جوري و ديگران، دسته ديگر به دربار مغول ها نفوذ كردند تا: مانع اين وحشيگري ها شوند. كه خواجه نصير الدين طوسي از آن جمله بود ، و توانست هلاكوخان را مسلمان كند. و وزير او شود.و رصد خانه مراغه را ساخت.

 اما دسته سوم فرار كردند و: به فكر جاي امن براي خود و كتب خود گشتند. كه اين دانشمندان سر از اروپاي قرون وسطي در آوردند.يكي از آن ها سعدي شيرازي بود ! وي در آغاز كتاب خود مي نويسد: آن سال كه ما را احوال خوش بود   از هجرت 656بود!

       و اين سال سالي است كه سعدي ازشيراز  فرار كرده و به شهر حلب در سوريه پناه برده و به كار گل مشغول است يعني عمله يا فعله و كارگر ساده ساختماني است. در حاليكه مغول ها در شيراز كشت و كشتار مي كنند. سعدي خود مي نويسد كه در شهر قدس اسير صليبي ها شد و بعد كه يك نفر او را شناخت با ده سكه ايشان را آزاد كرد!

وجودم‌ به‌ تنگ‌ آمد از جور تنگي ‌
شدم‌ در سفر روزگاري‌ درنگي‌
جهان‌ زير پي‌ چون‌ سكندر بريدم‌ 
چو يأجوج‌ بگذشتم‌ از سد سنگي‌
چو باز آمدم‌ كشور آسوده‌ ديدم 
‌ز گرگان‌ به‌ در رفته‌ آن‌ تيز چنگي‌
به‌ نام‌ ايزد آباد و پرناز و نعمت 
‌پلنگان‌ رها كرده‌ خوي‌ پلنگي‌

البته دانشمندان به هند و چين و كشور هاي ديگر هم رفتند. يا برخي از آنان مخصوصا مبتكران و صنعتگران، به زور به مغو لستان فرستاده مي شدند. اما روابط ايران با غرب، در زمان هلاكوخان رونق بيشتري داشت. به همين دليل دانشمندان رفت و آمد بيشتري كردند و: كتب خود را براي حفاظت بيشتر به آنجا بردند. كه اكنون در موزه هاي: اروپا و آمريكا نگهداري مي شود.

   اگر اين كمك غربي ها نبود، شايد آن كتب و دانشمندان هم اسير مغول شده، از بين مي رفتند. اما اين امانت داري آنان باعث شد كه: رفتن به اروپا و تعامل فرهنگي با فرنگ ادامه يابد. در زمان مشروطه تقريبا حالت رسمي گرفت. در آغاز حكومت پهلوي، رسما دانش آموزان به اروپا اعزام شدند كه: تاكنون نيز ادامه دارد. وهزينه هاي بورس تحصيلي، رديف ثابتي را در بودجه سالانه كشور، به خود اختصاص مي دهد.

اما امروز پايان اين كار اعلام مي شود، يعني ما ضمن تشكر از امانت داري و: مهمان نوازي غربي ها، به آن ها اطلاع مي دهيم كه قادر شده ايم از: دانشمندان خود و كتب آن ها محافظت كنيم. لذا درخواست داريم كتب و آثار باستاني  ما را، از موزه ها پس بدهند و دانشمندان ما راهم به ايران برگردانند!  

BizBatı teşekkür ederiz !

Ama bugün , bizim bilim adamları bir gün sonra !

Batı , bilim adamları ve biz öğrencilerini kabul : onlar hizmet ve bilgi sağlamak ve geliştirmektesisler :ahlaki ve mali destek , biz teşekkür ederiz .

İranlılar misafirperver : misafirperverliği çok iyi bildiğin gibi . Neredeyse bir asır ,İranlılar bunları kaldırmak etmeyenleri , Avrupa ve Amerika'da sığınan , ama birlikte yaşıyorlardı. H. Abutalebi bir durum dışında, İran pasaport saygı : İran veBatı arasında gidip , kesintiye asla .

   Tabii kiaşırı da vardı : onlarsömürge kullanım davranışlarını istedim, ama onlarçoğunluk değillerdi . Bilim tarafından desteklenen , çünkü sadece , onlar da kendi eserlerinden yararlandı : kitap ve müfredatların Birçok yazar İranlı idi .

   Ve bu Moğol istilası başladı . , Yani sık sık Arapça ve Yunanca ve Latince tanıdık ve neredeyse Yunan filozoflar, bilim adamları İran'ı yeniden canlandırmak için kendi şöhret borçlu olduğu söylenebilir konuşan bilim adamları bir çok oldu önce . Onun etkileriköşesinden üniversite kütüphaneleri vardı !

    Yunan filozofları ,Batı lehine vermedi ve genellikle akademik veya sınıf , bu Platon ve Aristo'nuntek öğrenci oldu ...

Birisi , kitaplar İranlı bilim adamları okuduktan sonra , Aristo ya da Platonorijinal kitabın bakmalıdır eğer , ilk tamamen onları görür böylece AmaPersleriki interaktif , Peru kanatları konuştu .

    Daha önce ,imamlar bu kitabı yazmaya başladı . Hazreti Ali ASilk gramer kuruldu . Kuran ayarlanabilir bir hacimde toplandı .

   Onun vaaz ve konuşmaları bitirdi . İşten sonra o Abbasi halifeleri zamanına kadar devam eden , mücadeleŞii doktrinler , diğer topraklarıneserlerini çevirmek için talimatı verildi . Vebilim adamları, Şii inançları savaşmak için davet edildi .

İmam Sadık meclis tartışmalar başladı ve İmam Rıza at sonuçlandı . Yahudiler , Hıristiyanlar ve diğer dinler tarafından tüm kitaplar okuyan ve üniversitelerde öğretim ,zaman tercüme edilmiştir. Ahvaz Bağdat Nizamiye Üniversitesi , bu konularınmerkezleri ,Moğollar saldırdı böylece .

  Onlar kitaplarını yaktı : bilim adamları öldürüldü . Yani bilim adamları üç kategori vardı :İnsanlarınİlk kategori , Şeyh Hassan gibi savaştı biliyordu ve diğer kategorilerdeMoğol mahkemeye geldi diğerleri : Bu canavarların önündeki engeller . Nasir al -Din Tusi , bu Hlakvkhan Müslümanlara başardı böyle . Ve ona bakanı . Ve Maragheh Gözlemeviyapımı.

 Ama üçüncü kaçtı ve kendileri ve kitaplar için güvenli olduğunu düşünüyorum . Bilim adamları Ortaçağ Avrupabaşlarını aldı . Saadi Şirazi onlardan biriydi ! Başlangıçta , onun kitabında yazıyor : iyi olduHicretten 656 arasındayıl ancak biz mi!

       Bu yıl Azshyraz Saadi kaçtı ve Suriye'nin Halep sığınmışyıl veişçiye veya işçinin veya işçi bina için konulmuştur . İran'daMoğollar öldürüyor iken. Sa'diHaçlılar Kudüs'ü ve daha sonra onları kurtarmak için on sikke ile bir insan olarak tanıdım onu ​​yazıyor !

Bana geldi sıkı darlığıtür

Ben bir gezi gecikme kez oldu

Aşağıdaki kesim üzerinde tökezleyerek yana

Gog B. Cho kayalık engelini geçti

Ben Chow net bir açılış gördüm

Bu Gorgan Tyzchngy dan gitti

Tanrı ve bereket Abad parnaz adına

Mizaç leopar bıraktı

Bilim adamları Hindistan , Çin ve diğer ülkelere gitti . Ya da onlar , özellikle yenilikçi ve ustalar bazı , zorla Moğolistan'a gönderildi . AmaBatı ile İran'ın ilişkileri , Hlakvkhan en müreffeh oldu . Bu nedenle, daha fazla koruma için bilim adamları ve daha sık ve kitaplar oraya götürüldü . Şimdi Avrupa'da müzelerde , Amerika yapılmaktadır .

   Batı yardımcı olmadıysa , belki deMoğollar bilim adamlarının kitapları yakalanan ve uzak onlar gitti oldu. Ama Avrupa ve Avrupa ile kültürel etkileşim gitmek devam kendi bütünlüğünü . AndaAnayasa neredeyse resmi oldu. Pehlevi rejiminin başlayarak , resmenöğrenciler bugün kullanmaya devam ettiğini Avrupa'ya gönderildi . Burs maliyeti ,yıllık bütçe sabit satır , tahsis edilir .

Batı misafirperverliği , biz kendilerini ve kitaplarını korumak için bilim adamları mümkün olmuştur onları bilgilendireceğiz : Ama bugün biz teşekkür etmeyi tutmak ve bu ,işintamamlandığını duyurdu . Bu nedenle, bizim kitap ve anıtlar soran , müzeler ve bilim adamları bize İran'ayol vermek !

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۱/۱۳۹۳ - ۲۳:۴۰ نظر(0)

تبعيد اباذر به ربذه،  شايد اولين تبعيد در تاريخ اسلام باشد! مي گويند كه اباذر تكه  استخواني برداشته و بر سر كعب الاحبار زد و ايه: والذين يكنزون الذهب، را خواند عثمان گفت: اباذر آزار تو به مابيش از اندازه شده، از نزد ما برو و بعد ربذه را پيشنهاد كرد.

  البته ازار و اذيت اعراب بدوي و: مردم مكه بر پيامبر و ياران بيش از حد بود. و مهرباني پيامبر، آنان رام كرد ولي، ايمان در قلب آن ها رسوخ نكرد.

در واقع گذشت پيامبر در مقابل رفتار نامناسب آن ها، باعث شرمندگي شان مي شد تا ديگر از اين كارها نكنند! ولي به دليل عدم درك صحيح از اين گذشت ها، هرگز به عمق ان وارد نمي شدند.

بعد از پيامبر، ديگر اين شرمندگي هم كنار رفت! مثلا مي بينيم كه دختر پيامبر يعني فاطمه زهرا سلام الله را كتك مي زنند. و البته حق خود هم ميدانند! چرا كه دختر پيامبر به خواستگاري آنان، جواب رد داده و عليرغم داشتن سه خواستگار پير و ثروتمند و صاحب قوم و قبيله، به يك جوان بله گفته بود.

   جواني مثل حضرت علي ع كه :حتي پول نداشت براي مراسم عروسي خرج كند و: پيامبر زره ايشان را فروخت تا كمي امكانات تهيه كرد. و اين غيظ آن سه نفر را بيشتر مي كرد. از آن بدتر وقتي شنيدند كه خود فاطمه س از حضرت علي سخي تر است. و لباس عروسي را كه پيامبر از پول حضرت علي تهيه كرده بود، به يك دختران  جوان فقيري كه: از ايشان كمك خواسته بود، بخشيده و با پيرهن كهنه خودشان، بر سر سفره عقد نشسته است!

اين گونه رفتار ها در نظر كفار ها رياكاري بود! آن ها باور نمي كردند يك نفر تا اين حد، فداكاري كند كه لباس عروسي اش را ببخشد.

  در حاليكه فاطمه س در عالم ديگري سير مي كرد و: نظر به سوي بالا داشت و اين پايين را نمي خواست ببيند. همين امروز هم گاهي چنين عقايدي مطرح مي شود، در 8 سال دفاع مقدس هم مطرح بود. يعني هنوز برخي باور نمي كنند كه: يك نفر به سادگي لباس رزم بپوشد و: به استقبال مرگ شهادت گونه برود.

  زيرا انگيزه هاي مادي مانند عسل شيرين است، و پاي هر مگسي به آن برسد در آن فرو مي ماند. اما عقاب ها بلند پرواز هستند و: پرواز در آسمان خدا را بر: چسبيدن در ظرف عسل ترجيح مي دهند.

   همين درك ناقص از خوبي هاي پيامبر و ائمه، باعث شده بود كه اغلب آن ها يا: مهاجرت كردند يا تبعيد شدند. اولين گروه مهاجران را، اهالي مكه به همراهي جعفر طيار،عموي پيامبر تشكيل مي دادند. آن ها كه تاب شكنجه هاي كفار را نداشتند، به دستور پيامبر به حبشه رفتند.

اما مردم حبشه نيز از اين سفر بي بهره نماندند، درست است كه مسلمان نشدند ولي؛مجبور شدند به اسلام احترام بگذارند و: فرستاده هاي كفار قريش را برگردانند. شايد هم مسلمان شدن كشور بزرگ اريتره و اتيوپي، از ثمره همين مهاجرت بود.

     تبعيد يا مهاجرت يك سكه دو رويه بودند. اولي به اجبار و دومي به احتيار اما، در هرصورت نبايد مي ماندند.وجود مقبره دوازده امام در شهرهاي مختلف، همين را نشان ميدهد. اما وا اسفا كه فرزند كعبه را، در كعبه راه ندادند و: ايشان در مسجد كوفه شهيد شد . فرزند پيامبر را در مدينه راه ندادند و: ايشان در كربلا، آن هم در مسير حركت شهيد شد.

فرزندان فلسطين هم امروز چنين هستند، آن ها بايد در كشورهاي ديگر به صورت آوارگان فلسطيني زندگي كنند، ولي كسان ديگر بيايند و در زمين آن ها برج درست كنند و شهرك سازي نمايند.

   رئيس جمهور هاي منتخب مردم دنيا هم، بايد در جايي  دور هم جمع شوند كه به هيچكدامشان تعلق ندارد. سازمان ملل كه قبلا به عنوان جامعه ملل، در اروپا بود نزديك هشتاد سال است: كه به آمريكا رفته است. امريكا به دليل دوري راه، يك تبعيد گاه محسوب مي شود و: اگر كسي به هواپيما دسترسي نداشته باشد، باز گشت او به وطنش مشكل مي شود.

   آمريكا يك زنداني بزرگ است كه: مردم آن از نداشتن هواپيما در آنجا مانده اند! و اگر روزي اسلام پياده شود، خواهند ديد كه همگي به آغوش وطن هاي خود باز مي گردند.زيرا مردم آمريكا، صد سال هم در آنجا بمانند خود را مهمان حس مي كنند. و آرزو دارند روزي به اروپا يا آسيا برگردند.

    مردم اسرائيل هم در يك زندان بزرگ هستند، آن ها هم بايد به وطن هاي خود برگردند، اين مردم را با شعار زندگي بهتر و: شرايط موعود به اين سرزمين برده اند و: الان مثل سگ پشيمان هستند. ولي زندانبان هاي صهيونيست، اجازه نفس كشيدن به آن ها نمي دهند

بياييد و با مردم مهربان باشيد و: بگذاريد همه به سرزمين اجدادي برگردند، حسيني ها به مدينه، زادگاه امام حسين ع بروند. آمريكايي ها به اروپا برگردند و: فلسطيني ها به قدس سرازير شوند و: يهوديان به كشورهاي خود فرستاده شوند. شايد خداوند هم با ما مهربانتر شد و: رهبر جهاني را فرستاد تا بيايد و: حكومت نمونه را بر قرار نمايد... 

Dönmek için tüm sürgünler

Sürgüne Rbzh Abazar , belki de İslamtarihinin sürgün ! Abazar kemikparçası kaldırılır ve Ka'b Alahbar Kuran denilen , Osman denir söylemek Abazar önce biz gidip beri , bizi de rahatsız , ve sonra Rbzh teklif söyledi .

  Bedeviler ve Mekke ,Peygamber ve ashabınınhalkınınzulüm aşırı idi. VePeygamber'in şefkat, onları terbiye , ancak inançkalp nüfuz etmemiştir .

Uygunsuz davranışa karşı geçtiPeygamber , bu şeyler yapmak için değil, başkaları için kendi utanç oldu ! Ancak, bu geçiş uygun anlayış eksikliği , değil onun derinliklerine girdi asla .

Peygamber sonra ,utançdiğer tarafa gitti ! Örneğin, bizPeygamber'in kızı Fatıma Tanrı yendi olacağını görebilirsiniz . Ve tabii onlar da kendi haklarını biliyor ! NedenPeygamber kızı reddetti ve üç eski ve zengin bir talip vekabile olmasına rağmen woo var , genç bir adam evet demişti .

   O AS Hazreti Ali gibi gençlik hatta düğün için harcamak para yoktu ve Peygamber daha az uygun fiyatlı olması için onun zırh sattı . Üç kişi daha vardıöfke . Onun Fatima Zahra Ali duyunca , daha kötü daha cömert. Gelinlik onu sordu , ve eski gömlek ,evli bir adam verildizavallı genç kızapara temin Peygamber Hazreti Ali !

Kâfirlere ve münafıklara tür davranış ! Onlar onu gelinlik affetmek , o kadar ki kurban bir kişi inanmıyordu .

  Ancak, F. , S. , vealt ve üst doğru başka bir dünya görüşüne sarımsak Bunu görmek istemiyorum . Bu tür fikirler bazensekiz yıllık kutsal savunma büyüdü , bu gün yetiştirilir . Bazı bir kişi sadece savaş elbise giymek ve o ifade olarak ölüm ağırlamaktan inanmıyorum değil .

  Bal gibi malzeme teşvikleri tatlı vesinek ulaşmak için ayak , aşağı kalır . Ama kartal iddialı :Gök Tanrı Fly : Bal tercih içinde sopa .

   Göç ya da sürgün edildi : iyi ve kutsal Peygamber Bu eksik anlaşılması , ya da çoğu neden olmuştu . Göçmenlerinilk grup , Cafer insanlar Mekke'ye uçması ,Peygamber'in amcası idi . Onlar , işkenceye katlandı kafirler vardıPeygamber Habeşistan'a gitti emretti .

Ama Habeşistaninsanlar, sadeceMüslümanlarıyolculuk zevk vermedi , ancak, İslam'ı saygı zorunda kaldılar : Kureyş İnkar geri gönderdi. Belki de en büyük Müslüman Eritre ve Etiyopya , bu göçünsonucudur .

     Bir madalyonun sürgün ya da göç iki prosedürler vardı . Eski veikincisi mezar on iki farklı şehirlerde rağmen . Her durumda kaldı olmamalı , Ahtyar zorunda Ama edilir , bu temsil . Eyvah, keder , ama Mekke ,Kabeoğlu , ve reddetti : onun KüfeCamii'nde şehit oldu . Medine'dePeygamber oğlu reddetti ve : onların Kerbela , o yolda şehit oldu .

Filistinli çocuk bugün diğer ülkelerde yaşayan Filistinli mülteciler gerekiyor , ama diğerleri gelipkuleninsağarazi ve bina .

   Dünyahalk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı hiçbiri ait olmayan bir yerde bir araya gelmelidir . Eskiden Avrupa'da Milletler Cemiyeti olarak bilinen BM neredeyse seksen yıl oldu :ABD gitti . ÇünküABD, uzun mesafe , sürgün yeri olarak kabul edilir : bir uçak mevcut değilse , onun evine dönmek zordur .

   Amerika oradainsanlar hiçbir uçak olmuştur büyük bir hapishane! Bir gün İslam uygulanacaktır Ve eğer , onların ülkeninbağrında dönecektir bütün bunlar . Kaldıktan misafirleri bir yüz yılAmerikan halkı hissediyorum çünkü. Ve bir gün Avrupa ya da Asya'daki dönmek istiyoruz .

    İsrail halkının büyük bir cezaevinde , onlar vatanlarına dönmek gerekir , bu insanlarınsloganı ile daha iyi bir yaşama sahip : Vaat koşullararazi uygulanır : Ben köpekler dileriz seviyorum . Ama Siyonist korumaları , nefes izin vermez

Gelin ve nazik insanlar ve : Tum İmam Hüseyin eve gitmek , Medine'yeata vatan , Hosseini geri dönelim . Amerikalılar memleketlerine gönderilmek üzere Kudüs ve Yahudilere aşağı Avrupa'da veFilistinlilere gidin . Belki de Tanrı bize kinder oldu : O gelecek dünya liderlerini gönderdi:Hükümetörnek olacaktır

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۱/۱۳۹۳ - ۲۱:۱۵ نظر(0)

باد ها خوابيد

ديگر نگران كلاه خود نباشيد باد آن را نخواهد برد، آن را رها كنيد و اينهمه محكم و با دو دست نگيريد.طوفان ها به پايان رسيد زلزله ها تمام شد، و گرد و غبار ها فرو نشست و: همه چيز واضح و روشن است.

    تا آنجا كه ميدانيم باد ها موسمي هستند و: معمولا اگر خورشيد بتابد و زمين را گرم كند، زمين هم هواي نزديك خود را گرم مي كند و: هواي گرم شده سبك تر شده بالا مي رود و: جاي آن را هواي خنك تر كه معمولا از دامن كوه ها مي ايد، مي گيرد.  در كنار دريا هم همينطور ، معمولا زمين زودتر از دريا گرم مي شود، لذا روزها باد به سوي ساحل است و: شب ها به سوي دريا!

 در هنگام وزيدن باد شديد يا طوفان، مي گويند كلاه ت را محكم بگير تا باد نبرد! و اين ضرب المثل سياسي شد و: به برخي مسئولين خط مشي داد كه: به كار اروپا و آمريكا و آسيا كار نداشته باشند، و فقط كلاه خودشان را محكم نگهدارند كه: باد نبرد.

  متاسفانه فرقي كه اين باد، با باد هاي ديگر دارد، هيچوقت تمام شدني نيست! يعني هميشه اقايان دستشان به كلاه شان است. و هرچه مي گويي باد ها تمام شده، باور نمي كنند و همچنان به ستيز با :باد ادامه ميدهند.  نسيم كه باد ملايم تري است و بيشتر عمر دارد هم تمام مي شود، چه رسد به طوفان و گردباد، كه خيلي زود وبا سرعت مي آيند و مي گذرند. گرد و خاك ها آن ها زود مي نشيند و: بعد از چند ثانيه همه چيز ارام مي شود. ولي باد آقايان، معلوم نيست از كدام باد ها است كه هميشه طوفان است.

حتي كشتي نوح هم با تمام طول و عرض ش، يك روز تمام شد و طوفان نوح هم به پايان رسيد! ولي چرا اينها هنوز احتياط مي كنند؟ معلوم نيست.

 مثلا وسط جنگ تحميلي يك عده اي گفتند: برويم فلسطين، امام ره فرمودند راه قدس از كربلا مي گذرد. يعني اول جنگ را تمام كنيد بعد برويد فلسطين، حالا 25سال است كه جنگ تمام شده، كربلا  هم آزاد شده (گرچه همه اين شعار ها براي پول شده و كربلاي ميليوني شده و فقط پولدارها ميتوانند بروند.)

   البته مثل زمان جنگ كه فقط صدام بود كه به گفته امام ره عمل مي كرد! و جنگ را راس همه مسائل مي دانست .الان هم دشمنان ما دستور العمل هاي امام را بهتر درك و عمل مي كنند: امريكا هرجا كه صلاح بداند امر به منكر و نهي از معروف مي كند! البته به خيال خودش امر به معروف و نهي از منكر مي كند! زيرا در دنيا جايي نيست كه آمريكا دخالت نكند اول دخالت زباني مي كند و آن ها را تهديد مي كند كه حقوق بشر را رعايت كنند! بعد وارد عمل مي شود. و آنجا براي آزادي و حقوق بشر اشغال مي كند تا ارشاد شوند!

 روسيه هم به خود حق مي دهد تا: به عنوان دفاع از اقليت روس، يا روس تبارها خاك ديگران را ضميمه خود كند! چين تمام اموال مسلمانان را از بين مي برد و يا هواپيماي آنان را نابود مي كند تا ارشاد شوند و به ابر قدرتي چين ايمان بياورند.

اين اعمال را در حقوق بين الملل يك رويه مي خوانند . زيرا در دولت انگليس چون پادشاهي است دستور پادشاه قانون است و هر كاري براي يكبار هم اجرا شده باشد بعنوان رويه قانوني مي تواند اساس قضاوت دادگاه قرار بگيرد. حالا كه به قول اقايان اين ابر قدرت ها خودشان راه نشان مي دهند چرا نبايد از راه آن ها استفاده كرد؟ اگر روسيه و آمريكا يا چين و فرانسه، انگليس و ديگر اعضاي شوراي امنيت با پشتيباني اقليت مورد حمايت خود، دنيا را اشغال مي كنند، چرا مسلمانان نيايد ازاين رويه حقوقي استفاده كنند؟

    چرا مردم مسلمان ميانمار يا شيعيان پاراچنار نبايد از اين رويه استفاده نمايند؟آيا اين مردم مستضعف بايد مشكلات خودشان را خودشان حل كنند؟ آيا بايد هر روز منتظر كشتن و تبعيد كردن مسلمانان در اروپا و آمريكا ،آفريقا و اسيا باشيم؟ و تنها با گزارش خبري وجدان خود را تسلي دهيم؟

درست است كه  ايران دخالت نمي كند و كلاه خودش را محكم گرفته  و در تار تنيده اقتصاد، خود را گرفتار كرده ولي بالاخره بايد يكي اين كار را بكند. شايد آرزو مي كنيم امام زمان عج ظهور كند، و با دست با كفايت خود اين كار را انجام دهد. ولي اين ارزو مسئوليت ما را از بين نمي برد.

آيا اين پسنديده است ملتي يا ملت هايي هيچ كاري نكنند و: منتظر باشند دست غيبي آن ها را نجات دهد. بهترين راه براي اين كار، تشكيل سازمان هاي مردم نهاد بين المللي است. اين سازمان ها وظيفه داشته باشند به: مسلمانان تحت ستم در سراسر دنيا سركشي كنند و: با رويه هاي حقوقي و سياسي از آنان پشتيباني كنند. و در صورت لزوم ارتباط با دولت هاي ظالم را زير ذره بين بگيرند.

والبته اگر مانند روسيه پدر بزرگي كنند و: همه مسلمانان را تحت پوشش قرار دهند، بسيار خوب خواهد شد مخصوصا خود مسلمانان در روسيه بايد پيشگام شوند. يا مسلمانان آمريكا.


Rüzgar uyur
. Şapkandan endişe etmeyin , onu şişirmek değil , iki eliyle öyle sıkı düşürmeyin Fırtına sona deprem bitti , vetoz , ve oturdu : Herşey açık .
    dağların etekleri , öyle. Aynıdenize gider , genelliklezemin hızlıDenizden daha ısıtılır ,plajdenize rüzgar ve gece öylesine gündür !
 Şiddetli rüzgar fırtına sırasında , onlar sıkıcasavaş rüzgar kapak olsun ! Bazı subaylar , Avrupa ve Asya'da çalışmak için bir politika çalışması ve sadecerüzgar savaşı tutmak için şapkasını güvenli değil : Bu ​​bir siyasi atasözü oldu.
  Ne yazık ki ,rüzgar arasındakifark,diğer tüm olası aslarüzgar değil! Bu onların şapkalar her zaman ellerini bulunuyor . Rüzgar üzerinde ise ve ne iman verüzgarlar devam ile mücadele devam etmeyin . Bunlar hızlı bir şekildetoza aşağı olsun : Bir kaç saniye sonra , her şey sakin . Amarüzgar beyler , her zaman bir fırtına rüzgar ne tür belirsizdir .
W tümuzunluğu ve genişliği bile Nuh'un gemisi , Nuh'un gün bir Sel üzerinde oldu ve o bitmiş oldu ! Ama çünkü hala temkinli ? Belirsiz .
 Örneğin, bazı Filistin'e gitmek demek bir savaşınortasında , İmam Humeyni Kudüs'e yol Kerbela geçtiğini söyledi . Savaş bittikten sonra Filistin'e gitmek , şimdi savaştan 25 yıl , Kerbela ( para ve Kerbela milyon bu sloganların hemen hemen tüm ve sadece zengin insanlar gidebilir.) Yayımladı
   Ama savaş Saddam İmam Humeyni göre sadece çalıştı oldu gibi ! . Ve kabul herşeyden savaş Şu andaİmam'ın tarifi anlamak ve hareket düşmanları vardır:iyi vepopüler yasaklar bunu inkar nereye ABD bilir! Ama onun hayal olduğunu inkar emrettiği ve yasak ! Sonraki devreye giriyor . Işgal ve özgürlük ve insan hakları için rehberlik edilmelidir yana !
 Rus azınlıkların veya başkalarına ekli etnik Rus topraklarının bir savunma : Rusya da hakkıdır ! Çin tüm mülkiyet uzaklaşmaların gelen Müslümanlar ya da uçakÇin süper güç sevk edilecek yok inanıyorum .
Bu, uluslararası hukukta prosedür çağrısı uygular . Bu kralkralın komuta veyasal prosedürler mahkeme kararı alabilir zamanlar her şeyin uygulanacak yapmakİngiliz hükümeti olduğunu. Ben çünkü kullanılmalıdırşekilde onların süper güçlerini göstermekyolu söz veriyorum ? Rusya ve Amerika ve Çin , Fransa , İngiltere ve onların tercih azınlığındesteği ileGüvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri ,dünyayı işgal ederse , neden Müslümanlar yasal Bu uygulama gibi değil mi?
    Neden Parachinar Şii Müslüman Myanmar insanlar veya bu yöntemin kullanımı ? Onlar kendi sorunlarını çözmek için insanları mazlum değil ? Ben Avrupa ve Amerika'daöldürülmesi ve Müslümanların sınır dışı her gün beklemeniz gerekir , Asya ve Afrika var ? Ve sadece kendi vicdanlarına haber raporu rahatlatıcı ?
İran'ın yaptığı sıkı şapka iç içe çözgü veekonomi ile karışmaz , ama nihayet bir onu yapmak yakalanmış olduğu doğrudur . İmam Mehdi ortaya çıkacak diliyorum , ve yeterlilik yapmak ile olabilir . Ama bizim sorumluluğumuz bu hayali yok etmez .
Onlarıkültle kurtarmak için bekleyin : Bu ​​ulus ya da yapmak için herhangi bir ulus olması arzu edilir . Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bu formu yapmak içinen iyi yol. Dünyada mazlum Müslümanlar ayaklandı ve onları destekleyenyasal ve politik uygulamaları ile var : Bu kuruluşlar için bir görev var . Ve baskıcı hükümetler ile gerekli temas yakından gerekir eğer .
Rus dedesi gibi ve Müslümanlar kapak hepsi , çok iyi olacak eğer Tabii ki , Rusya'da özellikle Müslümanlarınöncü olmalıdır . Ya da Amerikalı Müslümanlar ....
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۱/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۰ نظر(0)

سال 60هجري يعني 50سال بعد از وفات پيامبر گرامي اسلام ، نوه او را از خانه خدا بيرون كردند و: هنوز كسي نتوانسته پرچم ياحسين را بر بالاي خانه خدا ببرد. همه تاريخ نوشته اند كه افراد زيادي، به دستور بني اميه شمشير زير لباس احرام بستند و: در خانه امن الهي رفتند تا نوه پيامبر يعني: امام حسين عليه السلام را در آن حرم امن الهي بكشند.

    امام حسين عليه السلام با اينكه قصد زيارت كعبه داشت براي اينكه در خانه خدا خوني ريخته نشود و احترام حرم امن الهي حفظ شود حج را نيمه تمام گذاشت و به سوي عراق عجم روي نهاد. و اين انتهاي راه نبود بلكه آغاز راهي بود تا اولاد پيامبر را آواره كنند و از اين ديار به آن ديار ببرند

اكنون هم آل سعود، همان شمشير را بر پرچم خود حك كرده و: بقيع را تخريب نموده.

اين موضوع از دوجهت قابل بررسي است: اول اينكه چرا ائمه اطهار فرزندان رسول خدا محسوب مي شوند؟ و دوم اينكه چرا از ديار خود بيرون رانده شدند؟ و هركدام در سرزميني ديگر شهيد شدند. از امام رضا ع كه در ايران شهيد شد تا :امامين عسكريين كه در سامرا هستند.

    قران خود همه چيز را به روشني بيان كرده:  مثلا در كوچكترين سوره قران مي خوانيم كه: خداوند كوثر را به پيامبر عطا كرد. فيلسوفان و مفسران بحث كرده اند كه: اين به معني خير كثيريا بركت است يا: دوستي و محبت! و خواسته اند نقش دختر پيامبر را در ادامه نسل او تكذيب نمايند.

    ولي قران در همين سوره آن را تفسير نموده تا: نيازي به بحث هاي فلسفي و عميق! نباشد و فرموده است: دشمن تو ابتر است و ابتر هم معلوم است. كه به معني نسل بريده  است. بنابر اين كوثر در نقطه مقابل ابتر و به معني افزايش ادامه نسل است. و ادامه نسل رسول گرامي هم فقط از طريق: دختر بزرگوار ايشان فاطمه سلام الله است.

  دشمن با تمام تكذيب هايش اين را بخوبي ميداند! همانطور كه دوستان هم ميدانند ولي، در ابراز آن كاهلي مي كنند. ان ها با علم به اهميت اولاد رسول مخصوصا علويان ، سعي داشتند آن ها بكشند و از بين ببرند تا: آيه قران درست درنيايد!اما اينطور نشد و جمعيت علويان در زمان: امام رضا كل تشكيلات حكومتي آن موقع را اشباع كرد.

    لذا بعد از شهادت امام رضا ع  همه فرزندان و امام زادگان، تحت تعقيب قرار گرفتند و: فقط 66هزار نفر آنان در ايران شهيد شدند. و اكنون براي همه آنان بقعه هايي ساخته شده است. كه در راس آن ها شاهچراغ در شيراز و: حضرت معصومه در قم المقدسه است .

    اما شايد رمز اين آوارگي امروز، براي ما اشكارتر است زيرا اگر، همه امامان در مدينه باقي مي ماندند، مردم ايران و جاهاي ديگر از فيض وجود آنان بي بهره مي شدند. همين قرن حاضر، وجود مقبره هريك از آنان، الهام بخش و زندگي ساز مردم ديار خودشان است. چه مردم ايران كه از طريق سلمان فارسي و همسر امام حسين ع خويشاوند ائمه مي باشند،و امام رضا مهمان آن ها است، و چه مردم روم كه از طريق مادر دو امام، رابطه نسبي پيدا كرده اند . ازمصر و اتيوپي و جاهاي ديگر نيز: بلال حبشي يا مصعب ابن عمير و.. وجود دارند.

     امروز تمام دنيا به حقانيت اين خانواده پي برده اند، حتي مردم مصر مباهات مي كنند كه: مالك اشتر قرار بوده فرماندار آن ها از سوي حضرت علي باشد. و يا در زينبيه خودشان،خود را مهمان خواهر بزرگ امام حسين ع ميدانند.

نام حسين حتي به درون كاخ سفيد واشنگتن هم نفوذ كرده! ولي هنوز نتوانسته به سرزمين پدري خود، در مكه و مدينه برگردد. و اين شايسته نيست كه مردم مكه و مدينه، باز هم سكوت كنند. و بايد كه دست در دست هم بدهند تا: ابروي برده از امام حسين ع را برگردانند. البته امام حسين ع نزد خداوند، بزرگترين آبرو را دارد. و نزد شيعيان هم بسيار عزيز است (پيامبر صلى الله عليه و آله:

إنَّ لِقَتلِ الحُسَينِ حَرارَةً في قُلوبِ المُؤمِنينَ لاتَبرُدُ أبَدا

شهادت حسين سلام الله علیه آتشى در دل مؤمنان درانداخته است كه هرگز سرد نخواهد شد).

اما اين مردم عربستان و مخصوصا مكه و مدينه هستند كه: آبروي امام حسين ع را بردند و ايشان را از آنجا بيرون كردند. و هنوز هم بر عهد خود محكم هستند! براي مردم مكه هنوز، بازار ابوسفيان پر رونق است. چيزي كه قران وعده عكس آن را داده. و اين نشان مي دهد كه آن ها براي مبارزه با كوثر، دشمن پيامبر را ابتر نگذاشته اند!

متاسفانه حاجيان ايراني هم، كه به مكه ميروند بيشتر از همه از اين بازار خريد مي كنند و: حتي در سوريه هم همينطور بود.

ما اميدواريم مردم مكه و مدينه، بيدار شوند و اولاد رسول را گرامي بدارند و: بقيع را از دست ناپاكان بيرون بياورند.و پرچم ياحسين را بر بالاي كعبه برافراشته كنند.

Yükseltilmiş olması : edilmelidir Bayraklar .
60 AH Tanrı'nın evinden dışarı , 50 yılPeygamber'in ölümünden sonra onun torunu , yani henüzbayrak Ya üstüne biri Allah'ınevi almak değil . Tarihi Emevi kılıçkomutası altında , birçok kişi tarafından yazılmış veHz Muhammed'in torunukutsal güvenli öldürmek İmam Hüseyin'in türbe gitti Allah'ınbarınak İhram elbiselerini bağlı olmuştur .
    
Ve buson değildi amabaşlangıcı o araziyi almak içinPeygamber ve bu ülkeninsoyundan yerinden olması için bir yol oldu
Şimdi ,Al Saud ,kılıç vebayrak yazılı olurdu :Cennet al yıkılması .
Buyönde kabul edilebilir : Birincisi , neden peygamberİmamlar torunları ? İkincisi, neden kendi ülke dışına sürüldü ? Ve herhangi bir diğer kara şehit edildi . İmam Rıza olan Samarra'daİran İmam Askari şehit oldu .
    
Kuran her şeyi açıkça ifade etmiştir: Örneğin ,Kuran'daküçük bölüm Tanrı'nınpeygamberi Koşar verdi okudum . Dostluk ve sevgi : Filozoflar ve yorumcu bu Ksyrya nimet ya da iyi geldiği iddia var ! VePeygamber'in kızı , onun nesil inkar devam istedi .
    
Kuranaynı bölümde , ama yorumlamak için : felsefi ve derin tartışmakgerek ! Dedi , düşman Abtr Abtr da bilinmeyen olmasıdır. Kesilmiş bir nesil var. Böylece kontrast Abtr Koşar'ın ve üretimini artırmaya devam ediyor . Ve ancak Peygamber nesil boyunca devam etti : kızı Fatma Salam Ullah asil vardır .
  
Bütün düşmanları inkar sayesinde iyi bilir ! Siz bildiğiniz gibi , ancak onların tembellik ifade bu . Onlar öldürmeye çalışıyorlardı , Peygamber bilimin , özellikleAlavi soyundan , ve yok etmek : Kur'an sağa değil ama o kadarİmam Rıza'nın Ali taraftarlarına hâkim ,hükümet, daha sonra doymuş .
    
Böylece tüm çocuklar ve kardeşler İmam Rıza İmamşehitlik sonra , zulüm ve sadece 66 bini şehit edildi . Ve şimdi hepsi yerleşikanıtı var . Shiraz Shahcheragh sonuçlanan : İmam Rıza'nın kutsal Kum .
    
Hepimizin başka Medine , İran ve İmamlar kalırsa , insanların lütuf yoksun çünkü Ama belki de evsizlik bugüngizli açıktır . Bu yüzyılda ,ilham verici yaşam ve kendi arsa insanların her birininmezarı . Mısır ve Etiyopya ve başka yerlerde vb: Bilal Habeşi veya Musab İbn Myr , var .
     
Bugüntüm dünyadaMısırlılarİmam Ali Malek Ashtar valisi olması gerekiyordu gurur duyuyoruz dahil ailesiningerçeği fark var . Kendilerini Zeinabieh veya onların misafirler İmam Hüseyin ASbüyük kardeşi biliyorum .
Hüseyin hattaBeyaz Saray, Washington içine nüfuz denir! Ama henüz onun anavatan , dönüş Mekke ve Medine'de . Bu hala sessiz , Mekke ve Medinehalkının layık değildir . Bu ve el ele gitmeli edebilirsiniz :arkasından alınan İmam Hossein onurlandırmak için . Ancak, İmam Hüseyin Allah ,en büyük onur . Her ikisi de çok sevgili ve Şiiler vardır
Merhaba Hüseyin'in şehadeti serin asla müminleringönlünde bir yangına karşı yansıtılır
Ama Suudi Arabistan ve özellikle Mekke ve Medineinsanlar : Bunlar İmam Hüseyin ASonurunu aldı ve onlar orada vardı . Ve hala onların sözünü firmaya vardır ! Mekkehalkı için , Ebu Süfyan pazarı başarılı değil . Kur'antersini vaat nedir . Bu KoşarPeygamber'indüşmanla savaşmak için Abtr olmadığını göstermektedir !
Ne yazık ki, Mekke'ye gidip hacı İran ,piyasadaki çoğu ve hattaaynı Suriye için de geçerli oldu .
Biz Mekke ve Medine halkı ,Hz uyandım ve çocukları kutlamak ve : Cennet el- Bakikirli ellerini çıkarmak , VeKabe'nin üstünebayrağı Ya kaldırdı . .

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۳/۱/۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷ نظر(0)
نمايش تصوير در وضيعت عادي

يك ياحسين ديگر

وقتي دولتمردان آمريكا از ورود يك ايراني اينهمه ترس دارند، آيا اين به معني اين نيست كه كار آن ها ديگر تمام است؟ و اگر حتي موفق شوند حميد ابوطالبي را ممنوع الورود كنند، چيزي از مشكلات آنان حل نخواهد شد؟نگاهي به نقشه زير نشان مي دهد سياست هاي آمريكا در تمام دنيا به گل نشسته.

خليج فارس منبع تغذيه اين زالو، به وسيله ايران از دستش خارج شده  و:نمي تواند خون مردم آن جا را بمكد. عربها اين حوزه نفتي كه بزرگترين پشتيبان سياست هاي: نظامي گري آمريكا بودند ديگر پولي ندارند تا: سلاح بخرند و آمريكا را جلو بياندازند! و خودشان ناچار وارد ميدان شدند، اما آن ها نيز با تشكيل گروه هاي داعش و: القاعده ديگر توان مقابله با روند شيعه سازي جهان ندارند. و به زودي پرچم ياحسين بر فراز كعبه افراشته خواهد شد.

اروپا هر روز با تظاهرات مردمي ،ديگر حياط خلوت آمريكا نيست و: دولتهاي اروپايي حتي نمي توانند" گليم خود را از آب بيرون ببرند چه رسد به كمك به آمريكا .

دنياي شرق و شرق دور هم ،خودشان از توليدات خود استفاده مي كنند و: ديگر نيازمند فرهنگ غرب نيستند.

   در خود آمريكا هم ديگر كسي گول تبليغات و پروپاگاندا را نمي خورد . هزينه هاي ميلياردي براي انتخابات، چيزي جز سرافكندگي دولتمردان آمريكا ندارد و: اكنون سنا و كنگره مالك خانه خود هم نيستند! چه رسد به مالكيت كشور پهناور و وسيع آمريكا.

به نظر مي رسد كه دولت آمريكا از ابتدا، مالك نبوده و دولت هاي آمريكايي فقط: به زور تبليغات خود را به روز نگه ميداشتند.

   از ابتداي تشكيل دولت در آمريكا، همه مردم ديدند كه به زور جنگ و خونريزي ، قتل عام و نسل كشي بود. مثلا مي گويند آبراهام لينكلن برده داري را لغو كرد! ولي هنوز بالاترين آمار تجاري مربوط به: خريد و فروش و قاچاق انسان در آمريكا هست.

    يك فرد دموكراتيك نسبتا واقعي، مي خواست رئيس جمهور شود كه نامش كندي بود، وي را ترور كردند!

الان هم آمار ها نشان مي دهد كه: احزاب با كمترين مشاركت مردمي روبرو هستند و: هزينه سرانه تبليغات هرساله سير صعودي دارد. يعني هرچه بيشتر هزينه مي كنند، تعداد شركت كننده ها كمتر مي شود.

ايالت ها، ديگر مشاركت ندارند و هرساله فقط :فرمانداران نيوريورك به رياست مي رسند.

    از شدت ترس، حكومت پليسي حاكم كرده اند و: اف بي آي و پليس آمريكا، داراي اختيارات تام در كشتن و شكنجه كردن مردم هستند. و بايد تا رسيدن به دادگاه،متهم را نابود كنند تا در دادگاه نتواند حرف بزند.

   زندان هاي ايالتي دست كمي از زندان هاي گوانتانامو ندارند. و مردم در همه ايالت ها ارزو دارند: روزي ايران بر آمريكا پيروز شود، تا شر اين مردان آهني كنده شود! چون مردم آمريكا تا كنون همه راهها را براي سرنگوني دولت امتحان كرده اند. و اكنون در كمال ياس و نا اميدي، در انتظار دستي از بيرون هستند.

نهضت 99درصدي مردم نشان داد كه: يك درصدي ها هنوز حرف اول را مي زنند . و مردم را از برده هاي زنجيري بدتر به كار مي كشند. آن ها همه كار مي كنند ولي، هميشه بدهكار هستند. زيرا دولت با فريب و ريا همه چيز را قسطي به آنان فروخته! يعني آينده آنان را گروگان گرفته است. آن ها به بهانه خريد، بايد تا پايان عمر به دولت پول بدند و اگر هم، كمي دير كنند خانه آن ها مصادره مي شود. خريد ماشين، حتي يخچال و لوازم خانگي، همه با اقساط است و: تعهدات مردم پاياني ندارد.

اين تازه براي آن هايي است كه كار مي كنند، آن هايي كه كار نمي كنند وضع بدتري دارند. اگر صدايشان به گوش كسي برسد، با چند تكه نان نوانخانه، آن ها را خاموش مي كنند و: اگر صدايشان به جايي نرسد به مرگ سياه زمستاني گرفتار مي شوند. و در زير پل ها و پاركينگ: آسمانخراش ها ي يك درصدي ها جان مي دهند.

    آيا اين مردم نبايد كمك شوند؟ مردمي كه صدايشان را كسي نمي شود ولي، بقيه از زبان آنها سخن مي گويند.  گفته بود كه اين مردم، همچون عروسك هاي كوكي هستند كه: اگر آن ها فشار بدهيد مي گويند من خوشبختم!حتي بر سر آن ها بكوبيد، جز اين يك كلمه چيز ديگري نخواهند گفت! ولي من امروز مي گويم مردم آمريكا حتي عروسك هاي كوكي هم نيستند!

زيرا ديگر هيچكس نيست حرف آنها را بشنود. ! مردم دنيا كه گوششان پر است از: همان شعار هاي من خوشبختم قبلي و: هنوز در خيال خود تصور مي كنند آمريكايي در بهشت زندگي مي كند!آن هايي هم كه صداي ما را مي شنوند، با تمسخر مي گويند: اين ناله هاي شما از سر سيري است!

مردم آمريكا در يك سياهچاله اي گير كردند كه: خودشان درست نكردند. بلكه صهيونيست ها و ماشين تبليغاتي آنان، يعني هاليوود اين را القا مي كند. به اميد روزي كه پرچم ياحسين بر فراز كاخ سفيد افراشته شود. و امام حسين ع هم نظري به اين مردم داشته باشد.
 

YaBeyaz Saray'a bayrak
Bir başka Ya
İran Amerikalı politikacıları girerken , buiş bitti o kadar korkuyor anlamına gelmez mi? Ve onların sorunlarının şey çözülecek değil mi? Gösterileri altındaharita bak yapmak yasak H. Abutalebi başarılı olsa bile , ABD politikaları tümdünyada mahsur kaldı .
Fars Körfezielin vasıtasıyla bu sülükler dışarı kaynağı: değil kan , berbat. Araplar ,en büyük petrol sahası destek politikaları :ABD askeri başkalarına para vardı : silah satın almak ve ilerideABD koymak ! Ve onlaralanına girmek zorunda , ama onlar da gruplar ve Dash oluşmuştur : El - KaidedünyaŞiiler ile baş edemez . Ya bayrak yakındaKâbe'nin üzerinde yükseltilmiş olacaktır .
Avrupa'da kitlesel protestolar , artık ABD bahçesinde her gün : Avrupa hükümetlerinin tek başınaABD'ye yardım için halı almak için olmasa bile "sudan dışarı .
Doğu ve Uzak Doğu ,dünya , kendileri , kendi ürünleri ve diğer Batı kültürünün kullanılması gerekmektedir olun .
   Amerika'da hiç kimse kendisi propaganda değildi aldatmak . Dolar her seçim milyonlarca harcama ,ABD hükümeti ama ayıp bir şey yok : ŞimdiSenato ve Kongre kendi evinizinsahibi değilsiniz ! Büyük bir ülke olma ve yalnız geniş ABD .

 
Bu sıfırdanABD hükümeti ,ABD hükümetinin değil sadece güncel tutmak onların propaganda zorlamak için sahip görünüyor .
   Amerika'daDevletinkuruluşundan bu yana , savaş ve kan dökmeyi , katliamlar ve soykırım zorla olan tüminsanlar. Örnek Abraham Lincoln köleliği yasakladı için söyle! Ama yineyüksek iş :Amerika Birleşik Devletleri'nde insan ticareti satın alma ve satış .
    Başkan Kennedy olmak istedim nispeten gerçek bir demokratik kişi , onu öldürüldü !
Şimdiistatistiktaraflar asgari halkın katılımı ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir : reklambaşına düşen maliyet her yıl artmaktadır . Daha onlar mal , katılımcı sayısı azdır.
Devletler , artık sadece her yıl katılmak: New York valisi gelmesi yöneldi.
    Hükümet ve kolluk dehşete hakim :FBI ve ABD polisi insanları öldürmek ve işkence tam güce sahip . Vemahkemeye ulaşması gerekir ,sanık yok konuşmak için mahkemeye başarısız .
   Guantanamo cezaevlerinde Devlet cezaevi küçük eller var . Tüm devletler insanlar dilek : kazanmak içinAmerika Birleşik Devletleri Günü bu demir erkekler kapalı kurtulmak için! Amerikan halkı şimdiye kadarhükümeti devirmek için her türlü yolu denedim çünkü . Şimdi hayal kırıklığımükemmellik ,açık havadaeli bekliyor .
% 99 insan hareketi yüzde biri henüzson söz olmadığını gösterdi . Ve zincir kullanılan insanlar kötü duman . Hepsi çalışır , ama her zaman borç vardır . Hükümet aldatma ve ikiyüzlülük onlar her şeyi taksit sattı çünkü ! Onların gelecekteki rehin tutulduğu anlamına . Onlar satın almak için bahane , para ve bir demet hayatının sonuna kadarhükümete varsa , biraz geç ev almak , bu el edilecektir . Bir araba satın almak , hatta buzdolabı ve beyaz eşya, tüm ödemeler ve yükümlülükleri insanlar hiçbir sonu var .
Bu sadece çalışmak isteyenler için işe olmayanlar kötüdür edilir . Eğer ekmek , çorba mutfak birkaç parça ile , duydum sesini ulaşırsanız , o kapalı ve edilebilirses siyah kışın ölü yakalanmış olmasıyer değilse . Ve köprü ve otopark altında : yüzde kalıbın Gökdelen .
    Bu insanlar yardım ediliyor musunuz ? Onun sesi değil , ama konuştuklarıdilinkalan insanlar. Bu insanlar bebek Çerezler gibi olduğu söylenir : !Basın ben şanslı olduğumu söyleyebilirim Eğer Hatta başka hiç kimse bir kelime söyledi hariç , ( b ) üzerine sürdü ! AmaAmerikan halkının bile Cookie bebek değil ki!
Onları duyacak kimse yoktur Diğer bir deyişle , çünkü . ! Dünya kulakları insanlarla dolu : ! Onlar Amerikalılar cennette yaşayacak düşünüyorum benim önceki mutlu ve hala hayal içindesloganı hala sesimizi duyan olanlar , alay ki: sizinferyat Siri bitti !
Amerikan halkı onlar değil mi bir kara delik sıkışmış oldu . AmaSiyonistler ve onların propaganda makinesi , yani Hollywood'u neden olur. YabayrağıBeyaz Saray'ın üzerinden kaldırdı olmasıumudu. Insanın sahip İmam Hüseyin ve kuramları .
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۱/۱۳۹۳ - ۱۷:۲۴ نظر(0)
جاذبه تريبون 
   هر تريبوني جاذبه هاي خاص خود را دارد، مثلا حالا كه بحث يارانه ها است، معمولا اشخاص جلوي تريبون از يارانه انصراف مي دهند! ولي وقتي وارد خانواده هاي خود مي شوند، تازه مي فهمند كه دسته گلي به آب داده اند و: بعد ميروند و ثبت نام مي كنند! زيرا خانواده برعكس سرپرست خانوار، معتقد است كه يارانه حق مسلم ماست! طوري كه امسال اين شعار راجا انداختند: درست روزي كه روز ملي فناوري هسته اي بود، مردم را به سراغ رايانه فرستادند تا يارانه بگيرند. 
   اكنون اين رايانه است كه مي گويد: چه كسي يارانه بگيرد! و اگر روزي هارد به مشكل خورد، يا ماين كامپيوتر هنگ كرد و يا :ناساي آمريكا ويروسي را فرستاد، ناچار دولت بايد طبق روال اين ماه را هم بپردازد تا ماه بعد. و اين نقش بي بديل تريبوني جديد به نام رايانه را به اثبات مي رساند. زيرا اگر ماين كامپيوتر پاك شود هيچ سند و مدرك ديگري وجود ندارد!
البته ممكن است بك آپ گرفته باشند يا :ضد ويروس هاي خفن طراحي كرده باشند ولي، اين ارزش اين تريبون جديد نمي كاهد.
     نه فقط بحث يارانه كه همه بحث ها اينطور است. مثلا بچه كنكوري ها شب امتحان فقط مي گويند: ما خدا داريم و هيچ كس ديگر نمي تواند به آن ها كمك كند، ولي همينكه دانشگاه قبول شدند چادر ها را بر مي دارند، ريش ها را چنان تيغ مي زنند كه گويا، از اول يك كافر حربي بودند و دشمن بسيجي !
    روزنامه نگار ها هم بعضي هايشان اينطور هستند: تا مجوز نگرفته اند همه جوره ولايتمدار هستند و تابع اسلام، همينكه دستشان به قلم رسيد تمام احكام اسلام را ظالمانه مي خوانند و: اول از همه هم ميروند سراغ قصاص و ديه و حجاب ، اخيرا هم كه بياينه كميسيون روابط خارجي اتحاديه اروپا، به آن ها مجوز داده تا در مورد همجنس گرايي هم مطالب علمي عنوان كنند!
   اينها نمي دانند كه اسلام بود كه شما ها را آدم كرد! حالا يك تريبون گيرشان آمده همه چيز يادشان رفته؟ آيا اين تريبون كافر كننده است  يا كافر ها هستند كه پشت تريبون مي روند؟ واقعا تعجب دارد كه گاهي افراد، در خارج از تريبون چيزي هستند و درمقابل تريبون چيز ديگري. 
    در گوشه و كنار برخي نشريات هم، فكر مي كنند وزير ارشاد جديد مسلمان نيست! و ميتوانند همه جور احكام اسلامي را زير پاي خود لگد مال كنند. ولي نميدانند كه شعار ها و احكام اسلامي، به نفع خود آن ها است.آيا انسان عاقل گوشت سالم گوسفند را رها مي كند و: گوشت موش و سگ و گربه را مي خورد؟ 
    به همين دليل اسلام اگر چيزي را حرام كرده، براي اينكه شارع مقدس آن خدا است و: ميداند سيستم بدن ما را چگونه طراحي كرده و: چه چيز براي آن لازم است. و اين مسايل در همه اديان توحيدي يكي است. فقط شياطين هستند كه آن ها را قبول ندارند. مثلا سرگذشت مردم در دوران قبل از اسلام، كه بين همه اديان مشترك است اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد. 
آيا بلاهايي كه بر سر قوم لوط آمد، بركسي پوشيده است؟
 قوم لوط كه در اطراف فلسطين امروزه، زندگي ميكردند شبيه مردم اروپا كه همجنسگرا هستند، بودند. آن ها در ابتدا اين كار را كردند تا: مهاجرين را فراري بدهند، ولي بعد خودشان به اين گناه گرفتار آمدند. و هرچه پيامبر خدا آنان را نهي مي كرد، قبول نمي كردند و حتي يك روز مي خواستند وارد محله پيامبر شوند، و او را هم تهديد كردند و با اينكه پيامبر، ازدواج با دختران را پيشنهاد داد، آن ها با تمسخر گفتند ما با پسرها ازدواج مي كنيم! 
تا اينكه آن نبي مكرم نفرين كرد و: قوم لوط دچار عذاب الهي شدند. و سنگ هاي آسماني بر سر آنان باريدن گرفت، كه سنگسار كردن آنان به همين دليل است. و اين عذاب الهي براي كل تاريخ، عبرت قرار داده شد تا ديگر كسان اين كار ها نكنند.
  برخي اروپائيان هم به قصد ازار مسلمانان، هرچه در احكام اسلامي است، برعكس آن را تبليغ مي كنند تا: هيچ مسلماني در اروپا باقي نماند! ولي آن ها نمي دانند كه زمين از آن خدا است و: خدا به هركس كه بخواهد مي سپارد. 
     پيرمردان و پيرزنان عضو اتحاديه، نمي دانند كه نسل اروپا به دست خودشان منقرض شده! و چيزي كه الا ن هست نسل رنگين پوستان  وچند رگه ها هستند كه: اكثريت آن ها را هم مسلمانان تشكيل مي دهند. .زيرا اروپائيان دوبار به وسيله جنگ جهاني اول و دوم، همديگر را نابود كردند و بعد از جنگ نيز، قانون تنظيم خانواده گذاشتند و مانع زاد و ولد جديد شدند و: با فساد اخلاقي هم مانع ازدواج ها شدند. و اكنون اگر لشكر پيران بميرند، كسي جايگزين آن ها نيست. و خدا به اين وسيله در قرن بيست و يكم هم ثابت كرد كه: زمين از آن اوست . و تنها خداپرستان هستند كه باقي ميمانند.
اتحاديه اروپا هم اگر واقعا به فكر ماندگاري است،بايد  دست از دشمني با اسلام بردارد و: همگي به يك باره مسلمان شوند و:الا بعد از مرگشان حتي كسي براي آن ها، فاتحه هم نمي خواند. 

Gezi Tribünü
   Her platform kendi konumlar vardır , bu tür sübvansiyonlar zaten genelliklesübvansiyonların Tribune çekilirinsanların önünde , tartıştık ! Onlar ailelerini girdiklerinde , onlar gitmek ve kaydolmak sonrasuya bir çelenk olduğunu fark ! Aksine, aile hane yana ,sübvansiyon bizim doğru olduğuna inanıyor! Yani bu yılınsloganı , Raja döküldü: Tarla Günü , Nükleer Teknoloji Ulusal Günü ,bilgisayar sonra sübvansiyonlar almak için gönderdik .
   Şimdi diyor kibilgisayarı: sübvanse olur kim ! Sorun zor bir gün , ya da maden , ya dabilgisayar Alay ise : NASA bir virüs Devletleri gönderdi ,hükümetinin gelecek ay , bu ayprosedüre göre ödemek zorunda kaldı . Ve bu eşsiz yeni bir platformbilgisayarınadını doğruladı . Bilgisayarın başka herhangi bir belge yok çünkü eğer Mine temiz !
Bu sıcak olması için tasarlanmış bir yedekleme ya da anti - virüs almış olabilir , ama bu yeni platformundeğerini azaltmıyor.
     Sadece bu değil , her argümansübvansiyon tartışma olmasıdır .seferberlik düşman kâfir düşman oldu!
    Avrupa Birliği ifadesi Dış İlişkiler Komitesi , bilimsel konuları yanı sıra eşcinselliği tartışmak etmelerine izin vermek !
   Bunlar Müslüman olduğunu bilmiyorduminsanlar ! Şimdi bir forum ayarı gitti her şeyi unutturuyor ? Bupodyumun tribün olan bir kâfir veya kâfir ? Bu gerçekten şaşırtıcı olduğunuTribune Tribune ve dışında başka bir şey karşısında bile insanlar.
    Bir süre etrafında sorunları , onlaryeni Bakan Müslüman olmadığını düşünüyorum ! Ve kararların her türlü ayaklarının altında çiğnenmiş edilir yapabilirsiniz . Ama sadecesloganlar ve İslam hukuku , bu sizin yararınıza .Bilge adamkoyun etleri bırakır ve et fareler ve köpekler ve kediler yiyor olsun ?
    Yani Allah'ın kutsal kanun yapıcı çünkü şey , Müslümanlıkta haram ise : o vücudumuzdaki sistemlerin tasarlanması ve başka ne için gerekli olduğunu bilir. Bu sorunlar, tüm tek tanrılı dinlerdeaynıdır . Sadece hayır şeytan olduğunu kabul . Örneğin, tüm dinler arasında paylaşılır , İslam öncesi zamanlardainsanlar,hikaye , bu iyi bir gösteri.
Luthalkınınbela ,gizli olduğunu ?
 Filistin Bugün etrafında bir sürü insan , sırasıyla , gay Avrupa'daki insanlar gibi yaşadı . Onlar kaçmak için başlangıçta yüzdenyerleşimciler yaptım , ama bu günah yakalanmış zaman .evlenelim !
Kutsal peygamber ve Lot bir lanetli halk kadar ilahi ceza idi . Ve kuyrukluyıldızlarınbunları taşlayarak neden olan , onlar üzerinde yağmur yağdı . Vetoplamazap , bu şeyler yapmak için değil, başkaları için bir ders verildi .
  Bazı Avrupalılar Müslümanları incitmek , İslam'ın tanıtımı için her şey aykırıdır : hiçbir şey Avrupa'daki Müslümanların kalır ! Ama onlaryeryüzü Allah'ın olduğunu ve Allah'ın dilediğine verir bilmiyorum .
     Yaşlı adam veyaşlı kadın sendika üyesi , Avrupa'nın en soyu tükenmiş torunları kendilerini görmüyorum ! Ve bu neslin Ella siyahlar onlara Müslümanlarınçoğunluğunu oluşturan birkaç damarlar olduğunu. . Ahlaki yolsuzluk evlilikler engelledi : Avrupalılar iki Dünya Savaşı ile vesavaş birbirlerini yok ettikten sonra , aile planlaması bırakarak ve önlenmesinde yeni doğumlar Çünkü . Şimdi, eski bölünmeler ölürsem , kimse yerini almaz . Toprak aittir : Ve Allahcihazyirmi birinci yüzyılda kanıtladı . Sadece müminler kalır kim .
Raf AvrupaAB'nin gerçekten bir İslam durdurmak ve almalıdır düşman ise : Müslümanlar ve aniden : Yakında bile bir kişininölümünden sonra,Fatiha okumaz .
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۱/۱۳۹۳ - ۱۹:۴۹ نظر(0)

امپراطوري آمريكا نيز به همان راهي مي رود كه: امپراتوري شوروي سابق و قبل از آن، امپراطوري اروپا رفت. نتيجه سال ها از آخور و توبره خوردن و: زير توبره زدن همين است! اروپا كه الان هم چيزي ندارد جز دروغ و كلك، زيرا مثلا پشم و پنبه را از ايران يا از هند و جاهاي ديگر مي خرد و: با كمي تغيير آن را به عنوان فاستوني يا: بهترين پارچه به ده برابر قيمت مي فروشد.

كشاورزي هم ندارد ! در انگلستان به جز سيب زميني چيز ديگري كشت نمي شود! ولي همه ميوه ها را از سراسر جهان مي خرند و: به اروپا منتقل مي كنند و بعد پولش را هم نمي دهند! و ميشوند بزرگترين بدهكار تجاري.  در همين ايران ما مي بينيم كه: ماهي خاويار را مي خرند و مي برند و مي خورند و: به جاي آن ماهي كليكا و ساردين ، بدون فلس و حرام و: حتي  مرده ماهي ها را پودر مي كنند و: به عنوان خوراك دام به ده برابر قيمت خاويار، به ايران مي فروشند.

    خاك رس كه در ايران زياد است و: منشا توليدات سفالي چند هزار ساله ايراني است،را به ارزان ترين قيمت  مي خرند  و: بعد از كمي تغييرات به اسم خاك چيني يا: كائولن بسته بندي مي كنند و: به چندبرابر به ايرانيان سفال كار مي فروشند!

   نه فقط در صنايع دستي و گردشگري، اين كلك را مي زنند در فرهنگ و دانش و: علم هم همين كار را مي كنند ! كليه علوم خيام را به اسم پاسكال و فارابي را به اسم انيشتين و: غيره بيرون مي دهند و اين همان چيزي است كه: ما مي گوييم نمك مي خورند و نمك دان مي شكنند.

آمريكا وضع بهتري ندارد، نفت كشور خود را كه مي گويد: در دنيا اول است  نمي تواند استخراج كند! و مي گويد هزينه اش سنگين و: نفت خليج فارس را رايگان مي برد و: به موقع هم حمله مي كند و سكو هاي نفتي را آتش مي زند.

مگر شوروي سابق كمتر بود؟ كشور ما را با حيله گري ضميمه خاك خود كرد و: بعد به بهانه انقلاب بلشويكي، قول برگرداندن آن ها را داد. ولي منظورش شناسايي ايران دوستان افراطي بود! تا آن ها  را به سيبري تبعيد و يا در: همان جا قتل عام كند. كاري كه الان دوباره در پشت ديوار آهنين مسكو، در اروپاي شرقي در حال انجام است.

   به بهانه استقلال شبه جزيره كريمه، اكراين را تجزيه و بلافاصله آن را،ضميمه خاك خود مي كند و: معترضان را با امنيتي ترين وضعيت نابود مي كند. اگر قرار باشد چند تن روس زبان، اكراين را متلاشي كنند و: در خواست كشور مستقل داشته باشند، مسلمانان خود روسيه به اين موضوع اولويت دارند! وبايد به آن ها اجازه داد مستقل شوند و بعد به كشورهاي اسلامي ملحق شوند.

     اگر اين موضوع جدي گرفته شود، مرگ تمام ابرقدرت هاي پوشالي فرا خواهد رسيد. زيرا مسلمانان در اروپا، آمريكا يا روسيه، آماري نيستند كه ناديده گرفته شوند. و حتي در خود روسيه بسيار قوي هستند . و اين سياست دوگانه روسيه در مورد اقليتها، ادامه همان سياست راسپوتين در روسيه تزاري و: استالين در روسيه كمونيستي است. . لذا چنانچه روسيه به اين روند فعلي ادامه دهد،و اين امر را به يك رويه قانوني تبديل نمايد، مسلمانان هم ميتوانند براي تشكيل يك دولت فدرال، از همه كشورها جدا شوند و: به يك كشور جديد بپيوندند.

و اين موضوع كه بسيار روشن و واضح است، اساس اسلام ستيزي ابرقدرت ها را تشكيل مي دهد. و آن ها سعي دارند با فرافكني مشكلات خود، اسلام را مانع پيشرفت جلوه دهند. آيا تا بحال كسي از خود نپرسيده چطور؟ ايران در عرض يك دهه به بالاترين تكنولوژي هسته اي دست يافته؟ آن هم در زير ميكروسكپ جهانيان؟

جواب اين را من مي گويم:مهمترين دليل آن اين است كه: اصلا تكنولوژي هسته اي متعلق به ايران بوده و: از زمان شيخ بهايي و ملاصدرا آغاز شده است،ولي آن ها مانع از اعلام اين مي شدند. و لذا ديديم كه ايران، عليرغم تمام تحريم ها، توانست بهتراز خود آن ها به اين تكنولوژي دست پيدا كند، و آن را بومي سازي كند.

از اين عجيب تر اينكه بدانيم علوم هسته اي، در حنوب لبنان و در نوار غزه از ايران هم پيشرفته تر است! و شايد اغراق نباشد كه بگوييم از نسيم آنجا، كمي هم به ايران رسيده است. زيرا علماي جبل عامل، از همان زمان صفويه سرمشق بسياري از علماي ايران بودند. و شيخ حر عاملي مجتهد نوجوان يكي از آن ها است.

   و فقط تاريخ نيست كه اين را مي گويد:  شهيد دكتر چمران كه در ناساي آمريكا بود و: در دانشگاه بركلي دكتراي فيزيك و:پلاسما تدريس مي كرد وقتي از آمريكا مراجعت كرد، ابتدا به مصر رفت و تمام علوم روز خود را در اختيار: عبدالناصر و ناصريست ها گذاشت.

    اين بزرگوار بعد از آن به كمك امام موسي صدر، به جنوب لبنان رفت و يك هنرستان فني تاسيس كرد. و هرچه در چنته داشت در اختيار دانشجويان فني و: حرفه اي آنجا گذاشت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دستاورد هاي كلي را به وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران آورد. فقط فرق او اين بود كه در ايران، درگير مسائل اداري شد و: شايد نتوانست به اندازه مصر يا لبنان موفقيت علمي داشته باشد. لذا گفتن اينكه دانش هسته اي از: لبنان به ايران رسيده و يا حداقل اينكه در لبنان، پيش از ايران كار شده است، دور از ذهن نيست. 

Projeksiyon sonuçları :içini kapatın.
Amerikan imparatorluğuaynı şekilde olduğunuSovyet İmparatorluğu ve önceki imparatorluklar Avrupa . Yıllarsonucuyemlik ve Tvbrh yemek : Bu ​​Tvbrh aşağıda vuruyor ! Şimdi bir yalandan başka bir şey ve bu yün ve pamuk İran'dan ya da Hindistan'dan ve diğer yerlerde , ve bir Tweedy ya da bazı varyasyon ile ezilmiş gibi Avrupa'nın bir hile : güzel kumaşlar on katfiyata satmak .
Hiçbir tarım ! Patates ekimi dışındaİngiltere'de başka bir şey değil! Ama bütün taşımakdünyadan ve Avrupa'ya meyve satın almak ve para yok ! Vebüyük ticari borçtur. İran'da , biz gördük : yerine Klyka balık ve sardalye , hiçbir bacaları ve yasak : Hatta bir ölü balık kurutulmuş ve hayvan yemi olarak alınabilir Sturgeon satın almak ve yemek , ve yaşamak havyar on katfiyat , İran'a satmak.
    İran'da yüksek kil : İran menşeli seramik birkaç bin yıl satın almak daha ucuz olmuştur ve bir kaç değişiklik Çin topraklarında adı sonra : Kaolin paketi ve İranlılar çanak çömlek çalışma katlarına satmak !
   El Sanatları ve Turizm Örgütü değil, sadecehile bilgi ve bilim yapmak, aynı bir kültür ortaya çıkıyor ! Einstein'ın adının Hayyam'dan , Farabi Pascalbütün isimleri : benzeri , ve bu biz tuz ve tuz yıkmak demek ne yemek olduğunu.
Amerika , daha iyi bir kapalı dünyanınilk çıkaramadık olduğunu söylüyor petrol ülkesidir! Yangın saldırıları ve petrol platformları yaptığında : VeBasra Körfezi'nden onun maliyetleri ve ağır petrol ücret alır diyor .
AmaSovyetler Birliği daha az oldu ? Bizim ülke onu geri vermek için umut verici ,kurnaz veBolşevik Devrimi bahaneler sonra ilhak edildi . Ama ne kastettiği radikal arkadaşlarbelirlenmesi oldu ! O zamana kadarkatliamı Sibirya'ya ya daaynı yerde sürgün . Ne şimdi geriDemir Perde , Moskova Doğu Avrupa'da yaptığını edilir .
   Bağımsızlık bahane Kırım , Ukrayna hemen analiz ve ekinde :güvenlik durumu ile Protestocular ortadan olacaktır . Rusça konuşan Ukrayna'nın bazı vebağımsız ülkelerin içine ezilmiş Rusya'da Müslümanları çağırdı varsa kendisi bu konuda önceliği var! Onlara katılmak için bağımsız ve İslam ülkeleri olmak için izin vermelidir .
     Bu ciddiye alınırsa , bütün ölümgüç boş olması gerekir . Avrupa, Amerika ve Rusya'da Müslümanlar , göz ardı edilecek değil çünkü . Ve hatta Rusya'da kendisini çok güçlü. Stalin'in Komünist Rusya:azınlıkta Rusya'nın bu ikili politika , Çarlık Rusya'da Rasputinpolitikasına devam etmiştir. . Yanimevcut eğilim , Rusya devam ediyor ve bu Müslümanlar , federal bir hükümeti kurmak için yeni bir ülke katılmak için tüm ülkelerin ayrılabilir yardımcı olabilir yasal bir emsal haline geldi .
Ve bu çok açıktır ,temel İslamofobya süper güç oluşturur . Ve onlar ilerleme göstermeyeprojeksiyon İslam'ı engellemeye çalışıyoruz . Hiç kimse neden kendinize sordunuz mu ? İran'ın nükleer teknoloji on yıl içinde elde ? Bu, dünyanın mikroskop altında ?
Bu cevabı diyorum : Hayır İran'ın nükleer teknoloji ve Şeyh Bahai ve Molla başladığından beri sahip olduğu , ancak onlar duyuran engellenmiştir :en önemli nedenidir . Ve bu yüzden İran, tümyaptırımlara rağmen , onun daha iyi bu teknolojiyi elde etmek mümkün olduğundan daha olduğunu görmek ve yerelleştirme yapar .
Nükleer Bilimdaha garip gelen Lübnan veGazze Şeridi'ne İran'dan daha gelişmiş Lands bakmaktır Ve belki de bir esinti olduğunu söylemek hiç de abartı , İran'ın az zamanı vardır. Çünkü Safevi İranlı bilim adamlarınınörneğin Cebel alimleri çok vardı . Şeyh Hurr Ameli genç rahip bunlardan biridir .
   Nasser ve Nasır yaptı.
    Sonra ,Büyük İmam Musa Sadr tarafından destekli Lübnan'a gitti ve bir teknik okul kurdu . Ve ne teknik öğrencilere sağlanankese oldu : bir profesyonel var .
İslam Devrimi'nden sonra , Savunma Bakanlığı, İran'ın genel başarı sağlamak. O sadece fark İran idari konularda yer olduğuydu : Akademik başarı kadar Mısır'da ya da Lübnan'da olduğu gibi belki de değildir. Böylece, Lübnan'dan İran'a nükleer bilim söyleyerek , ya daiş zoraki değil önce en azından o , Lübnan, İran oldu .
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۱/۱۳۹۳ - ۲۱:۳۳ نظر(0)

امريكا خود، عامل فروپاشي خودش است.

ترس آمريكا از ورود يك ايراني به سازمان ملل، باعث بزرگ شدن نقش هراس از درون و: فروپاشي آمريكا شد. زيرا تئوري هاي فراواني وجود دارد كه: نشان مي دهد فروپاشي امري محتوم و از دورن مي باشد.

  آمريكا در مرحله فروپاشي از درون در لاك دفاعي از متد بيرون هراسي است. يعني به دليل تزلزل در پايه هاي قدرت سياسي و افتصادي ،نگراني آمريكا از همه حركت هاي بزرگ و كوچك در خارج از كشور وجود دارد و به همه آن ها به  ديده بحران نگاه مي كند.

(يحسبون كل صيحه عليهم)

تئوري برون هراسي داراي چهار راهبرد اساسي است: : اقتصادي و فرهنگي ،سياسي و نظامي. مثلا اگر زلزله اي در يكي از ايالت ها بيايد يا: در آن سيل جاري شود و يا برف سنگين ببارد، يا طوفان سهمناك به وزد فرقي براي آمريكا نمي كند!فقط  از آن سوژه اي درست ميكند كه در  لاك دفاعي رفته و بتواند :افكار را از درون خود به جاي ديگر منعكس كند.

اين روش را اصطلاحا برون فكني نيز مي گويند. البته برون فكني فقط جنبه تبليغاتي و سخن پراكني( فرهنگي ) دارد و: نقش رسانه ها در آن برجسته است. روش ديگر برون هراسي، حملات  ناجوانمردانه است كه اين جمله ميتواند اقتصادي ،سياسي يا نظامي باشد

 در متد حمله نظامي ، آمريكا به تصور اينكه نطفه ضد امريكايي در جايي در حال بسته شدن است، به آن جا حمله مي كند و بعد مي بيند كه بايد: به جاهاي ديگري نيز حمله كند! و اين دومينوي حمله نظامي، آمريكا را به فرسودگي نظامي و: فرسايش نيروي دفاعي مي كشاند.

مانند آنكه آمريكا تصور كرد كه: تنها جاييكه بايد حمله كند عراق است! ولي بعد ديد افغانستان هم بايد به آن اضافه شود، و بعد جاهاي ديگر .

  حملات اقتصادي هم در قالب تحريم ها صورت مي گيرد. ابتدا مثلا آمريكا فكر كرد فقط ايران است كه: از تحريم ها مي ترسد و چوب تحريم را برداشت، ولي بعدا دومينوي آن به ديگر كشورها هم رسيد.

  در دومينوي روبه سقوط سياسي،متد مورد استفاده تغيير احزاب يا چهره ها است . يعني مثلا حزب محافظه كار انگليس، كه چهره آمريكايي خود را علني كرده، براي مدتي از مدار بيرون مي رود و:بعد در فرانسه و آلمان سوسيال دمكرات ها بالا مي آيند و غيره.

فضا سازي يا سگمنتيشن اين طرح دومينويي، اگر در چهار بعد تصور شود، ابعاد سياسي آن در اروپا پيگيري مي شود. ابعاد تبليغاتي آن در شرق دور و: ابعاد اقتصادي آن در حوزه خليج فارس و: ابعاد نظامي آن در محور عربي نقش مي بندد .

البته حيات خلوت آمريكاي لاتين يا: آفريقاي مركزي و جنوبي را هم نبايد از نظر دور داشت. كه فاز هركدام به كشورهاي استعمار كننده بر مي گردد.  مثلا آمريكاي لاتين كه بيشتر اسپانيايي زبان هستند، يا آفريقاي مركزي و آمريكاي شكالي  كه فرانسه زبان، و آفريقاي جنوبي يا اسياي دور كه انگليسي زبان .

     دليل اين منطقه بندي اين است: كه 70درصد اقتصاد جهان به گلوگاه هاي خليج فارس و: نفت و گاز آن بستگي دارد. لذا كوچكترين بيداري در اين حوزه، منافع اقتصادي آمريكا را به خطر مي اندازد. به همين دليل در اين كشورها شاهد اعتصابات و يا تظاهرات ضد آمريكايي، شبيه آنچه در اروپا اتفاق مي افتد نيستيم و :كوچكترين حركت آزادي بخش مانند بحرين، با بالاترين فشار ها سركوب مي شود.

    در اروپا كه مركز تئوريهاي سياسي غرب است، مسائل اقتصادي گرچه مهم است و كمر شكن ولي، قدرت تعيين سرنوشت و يا تغيير دادن را ندارد. و اينهمه تظاهرات آنان،  فقط باعث دست به دست شدن قدرت در: دوقطب مورد تاييد است. زيرا مردم از نظر سياسي اخته يا سترون شده اند. فقط نفي چپ و راست، مانند آنچه در ايران اتفاق افتاد، ميتواند آن ها را نجات دهد و الا با وجود چپ و راست، بازي ادامه دارد.

   شرق دور مانند كره و تايلند، حتي ژاپن و چين به قدري در مسائل اقتصادي درگيرند كه: امكان اعتصابات و حتي تغيير احزاب در آن ها نيست. و لذا بيشتر به مسائل ظاهري و فرهنگي و:تبليغاتي روي مي آورند و بيشترين فروش محصلات فرهنگي آمريكا، در آن جا است و كافي است مردم نخواهند فلان طور لباس بپوشند، يا فلان فيلم را ببينند و: اين ورشكستگي هاليوود و همه توان ماهواره اي غرب است.

     كشورهاي عربي بخصوص سعودي ها،  با انتخاب شمشير در پرچم خود، گزينه نظامي غرب را برداشته اند و: لذا همه كارخانجات اسلحه سازي غرب، به يمن دلارهاي نفتي آن ها مي چرخد! اين است كه هرچه دستور به آمريكا بدهند، عمل مي شود و به هرجا بگويند آمريكا لشكر كشي مي كند. تا مبادا از خريد سلاح ها مبلغي كم شود.

  ورود يك دانشجوي خط امام ايراني به امريكا، يعني انتهاي تمام اين حوزه ها و:اگر ايران بتواند جلوي مانع تراشي ها را بگيرد، يعني زمان فتح بدون خونريزي آمريكا فرا رسيده. و ديگر سناتور ها  و نمايندگان كنگره و كاخ نشينان در آمريكا قدرتي ندارند. و مردم اجازه خواهند يافت فوج فوج به اسلام بيايند : اذا جا نصرالله ...  

Kendi ABD ajanı açın

Kapat Amerikalılar : US korkurolünün büyümesine yolBM'ye içine bir İranlı giriş , korkuları . Kaçınılmaz çöküşü önermek veiçinde birçok teori vardır çünkü .

  ABD'desavunma veClose'daki yöntem dehşete kabuk .

Ekonomik, kültürel , askeri ve siyasi : Brown'ın kuramı dört stratejileri korkuyor . ! Düşünceler : Bir deprem farketmez ki Amerika'da darbelerdevletlerin birinde yasel , ya da yoğun kar yağışı , ya da korkunç bir fırtına meydana Örneğin , SadeceLocke'un savunmagerçek konu ve mümkün olduğu başka bir yerde kendini yansıtır .

Bu yöntem, dedikleri gibi patlak denir . Sadece reklam ve yayın yönlerini ( kültürel) patlak vemedyanınrolü olağanüstü. Ekonomik, siyasi veya askeri içerebilir korku , korkak saldırıların üzerinden bir başka yolu

 Embriyo daha sonra kapatılması ve saldırmak için ve anti - Amerikan kavramı hem de başka yerlerde saldırmak için ihtiyaç görür askeri saldırı ,Amerika Birleşik Devletleri, bir yöntem ! Bu domino askeri saldırı ,ABD askeri aşınma ve erozyon Defense Force getirdi.

Tek başınaAmerika Birleşik Devletleri , Irak'ı saldırı olduğunukavramı gibi ! Vizyon başka Afganistan , ancak ilave edilmelidir .

  Ekonomik atak yaptırım şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yaptırım ve ambargo korkuları domino sopa aldı , ama daha sonra diğer ülkelere geldi : Örneğin,ABD başlangıçta sadece düşündüm .

  Siyasi partiler veya rakamlarkarşısında düşmeye domino kullanılanyöntemdir . Örneğin, Amerikalı yüzü kamu yaptıİngiliz Muhafazakar Parti , bir süre içindevre dışına alır ve daha sonra Fransa ve Almanya'daSosyal Demokratlar ve diğerleri geldi .

Verimli mekansal planı domino , dört boyutları , Avrupa'da izlenecek siyasi boyutları gebe olacaktır . Basra Körfezi ve ekonomik boyut :Arap - merkezli kapanmaktadıraskeri boyutuUzak Doğu'da propaganda .

Ancak , Latin Amerika veya köy : Orta ve Güney Afrika bunu umursamıyorum . Her fazsömürgeleştirilen ülkeleri ifade eder . Örneğin,İspanyolca konuşan Latin Amerika, ya da Afrika, Orta Amerika ve Güney Afrika veyaUzakdoğu Fransızca ve İngilizceformların çoğu.

     Imar bu çünkü : 70dünya ekonomisinin % veFars Körfezidarboğaz ki : Petrol ve gaz , bu bağlıdır. Yani bu alandaküçük uyanışAmerikan ekonomisininçıkarlarını tehlikeye sokar. Yüksek basınçlar bastırılır ile Bu nedenle , bu ülkelerde , grev veya anti - Amerikan protestolara , biz , Avrupa ve Bahreyn Kurtuluş gibiküçük hareketler oluyor ne sevmiyorum .

    Avrupa'da,Batı'nınpolitik teorileri , önemli ve sakatlayıcı olmasına rağmen ekonomik sorunlar , ancakkaderini veya değiştirmek içingüç . Ve henüz protestolar , sadece güç el : direkleri onaylanmıştır . İnsanların siyasal hadım veya sterilize edilmiştir çünkü . Hakkının inkarı ve sol , sadece İran'da ne gibi, kaydedebilir vesol ve sağ dışında ,oyun devam eder .

   Mümkün grevler ve hatta değişen partiler değil ki ilgili ekonomik konularda Kore ve Tayland , hatta Japonya ve Çin gibi Uzak Doğu . Ve çok daha belirgin ve kültürel konular : reklam satış ,öğrencilerin çoğu Amerikan kültürü alacak , yeterli insanlar elbise , ya da belirli bir film görmek demek yok : Hollywoodiflas ve tümuydu Batı .

     Araplar, özellikle Suudiler , kendi bayrağı kılıç seçerek ,askeri seçeneği veBatı'yı almış : Yani , Batı mühimmat sanayi tüm Yemen spin petrol dolarları ! Bueylem nerede ,ABD'ye emir vermek ve Amerika'nın akın olduğunu söylemek mümkündür . Para silahalımı düşülür diye .

  Bir öğrenci İranlı İmam Amerika , bütün bu alanlarınucuna giren ve İran engelleri önlemek için alabilir eğer ,zaman kansızABD'yi fethetmeye geldi . VeABD Evi sakinleri dediğer senatörler ve kongre üyeleri hiçbir güce sahip . Ve insanlar İslam'a kalabalıklar gelecek sağlayacaktır : ...