X
تبلیغات
زیارت رایگان حق ماست
صفحه اول تماس با ما RSS
زیارت رایگان حق ماست
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند وباید برای آنها یک حکومتی تعریف شود
سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۳۰ نظر(0)

اگر ولايت الهي را حق بدانيم، ولايت شيطاني در مقابل آن قرار دارد. يعني هركسي از حق دور شود، به شيطان نزديك مي گردد.به عبارت فيزيكي : اگر دردو قطب، ولايت الهي را قطب  مثبت بدانيم، ولايت شيطاني در قطب منفي آن است. جاذبه بين قطب شمال و جنوب، يا همان مثبت و منفي است كه: زندگي انسان را تعريف مي كند.

اگر دامنه فضل الهي، شوق و جذبه براي شما داشته باشد، در اطراف اين قطب عالي جذب مي شويد و: سعي داريد به آن نزديك شويد. البته ممكن است قبل از شما باشند، ولي شما هم به آن ها اضافه مي شويد.

برعكس اگر هواهاي نفساني و: انگيزه هاي شيطاني بر ما غلبه كرد، در حوزه مغناطيسي جذبه شيطاني قرار مي گيريم. البته دوري در اينجا به معني مكاني نيست، و همينطور نزديكي به معني زماني يا اصلا مادي نيست. زيرا هر دو قطب، مربوط به يك اهن ربا هستند. يعني همه در دايره وجود هستيم و: كسي خارج از آن نيست. اما وجودي كه مراتب دارد.

برخي وجود ها مانند آتش هستند و: برخي مانند نور، هردو آن ها از يك ريشه هستند، ولي نور هاله وجذبه الهي دارد( الله نور السمواوات والارض) اما شيطان داراي خلقت آتشي است. هركس از خدا دور شود، در آتش قرار مي گيرد.

مهم اين است كه هاله نور را درك كنيم، نه آنكه در شعله آتش بسوزيم! زيرا درك شعله آتش، براي ما آسان است! تا به آن نزديك مي شويم، تمام سر تا پايمان مي سوزد و آن را، از طريق حواس 5گانه كه هيچ، از طريق حواس 12گانه هم درك مي كنيم. ولي درك نور براي ما مشكل است!چون همه جا نور است، اصلا بدون نور نمي توان زندگي كرد. و لذا درك آن از شدت وضوح مشكل است. مثل درك آب براي ماهي!

و اين است كه تفاوت بين حق و باطل، گاه اين قدر مشكل مي شود. و تشخيص بين جذبه الهي و جذبه شيطاني، را نمي توان به سادگي درك كرد. مثلا وقتي يك مرد زن نامحرمي را مي بيند، اين چه جذبه اي است؟ آيا همانطور كه ليلا حاتمي را ديديم، جذبه آن پيرمرد او را از خود بي خود كرد.

 در اين گونه موارد توجيه به داد ما مي رسد:آيا مردان نگاه به نامحرم را توجيه نمي كنند؟چون اگر توجيه نمي كردند، اينهمه گناه مرتكب نمي شدند. همينطور زنان در مقابل نامحرم، كار خودشان را توجيه مي كنند.

توجه كنيد : حضرت علي ع مي فرمايد: اگر ميخ هاي آهنين بر چشم شما فرود آيد، بهتر است كه نگاه شما به زن نامحرم دوخته شود! ولي مردان، اغلب تحصيلكرده و روحاني مي گويند: ما با تماشاي زيبايي هاي زن ذكر خدا مي گوييم! و خلقت زيباي او را ستايش مي كنيم. البته زيبايي زن نشان زيبايي خدا است، ولي هر چشمي نبايد اين زيبايي ها را ببيند.

   مردان اگر راست مي گوين:د زنان خودشان را خوب تماشا كنند، نه زنان ديگران را،زيرا از قديم گفته اند مرغ همسايه غاز است.  و امام علي ع بارهم مي فرمايد: همه زن ها مثل هم هستند و: اگر كسي شيطان بر او غلبه كرد و از ديدن زيبايي زن ديگران، تغييري پيدا كرد بايد كه با همسر خود آميزش كند.

   زنان هم همينطورند، مثلا ليلا حاتمي وقتي خودش دست دراز مي كند و: آن مردك صد ساله را مي بوسد، اول فكر مي كند شايد او فرق داشته باشد! اما بعد مي بيند نه، او از پدر بزرگ خودش هم بدبوتر است!

   يعني اين خود اساس حق و باطل است . لذت در ولايت الهي ابدي است ولي، در ولايت شيطان فقط قبل از ارتكاب است. در حين و بعد از آن، متوجه فريب خوردن خود مي شود. و از آنجا تلخي دائمي گريبان او را مي گيرد.

   لذا ميتوان گفت : تلخي حق، تا هنگام ابراز آن است و: بعد شيرين مي شود و: انسان بعد از ابراز حق و آشكار كردن آن ، احساس شادماني و سبكي مي كند. اما شيريني باطل نيز، همان لحظه قبل است. زيرا انسان در خيالات خود آنطور كه دلش مي خواهد آن را پرورش مي دهد و بعد كه با واقعيت روبرو مي شود براي هميشه پشيمان مي شود.

    كارهاي خوب مهران مديري در :سريال شوخي كردم اين موضوعات را بخوبي نشان مي دهد. بخصوص ديالوگ هاي مهران غفوري كه، با مهارت تمام ادامي شود.به ويژه در قسمت دهم كه: مهاجرت و فرار مغز ها را مطرح مي كند. و اين نشان مي دهد رفتن به آنسو، انقدر جالب مي شود كه حتي زور گيري اروپاييان هم، نشان تمدن آن ها مي شود!

در واقع تمام زندگي انسان، تصميم گرفتن است. تصميم بين حق و باطل ، و انتخاب بين جذبه و شيريني هاي ماندگار الهي يا جذبه و شيريني هاي موقتي باطل. واين كار آن چنان نيازمند دقت است كه با يك اشتباه ممكن است كل زندگي انسان بر باد برود.

   انسان هايي كه حدفاصل يا راه سوم را انتخاب مي كنند، ان ها را مذبذب مي نامند و: حضرت علي در نهج البلاغه آنان را همج الرئا مانند مگس هايي مي داند كه: در مسير بادهاي مخالف ، نمي توانند راه خود را انتخاب نمايند.به اين افراد حزب باد هم گفته مي شود. درمقابل حزب خدا و حزب شيطان آن ها حزب باد هستند.
 
Fluidité entre les provinces : bien et le mal

Si nous savons que la province divine , située dans la province du mal . Toute personne qui tout de suite, le diable sera proche termes physiques: les deux pôles . , Plus nous avons l'autorité divine , diable provincial est dans la polarité négative . L'attraction entre les pôles nord et sud , et le positif et le négatif qui définit la vie humaine .

Si le domaine de la grâce divine , la joie et le ravissement pour vous d'être autour et vous attirer une plus forte polarité : vous essayez de vous rapprocher . Il peut être devant vous, mais vous obtiendrez il ajouté .

Contrairement aux climats de l'ego : motifs mal à nous relever, nous pouvons être mal dans le champ magnétique d'attraction . L'endroit n'était pas loin d'ici, si près de la durée moyenne ou pas du tout matérialiste . Parce que les deux pôles d'un aimant sont . Il sont tous dans un cercle et la personne qui ne reçoit pas de lui. Mais il est beaucoup .

Il ya certains, comme le feu et la lumière , qui sont tous deux de la même racine , mais Vjzbh halo lumineux de Dieu ( Allah Noor Alsmvavat Valarz ) , mais le diable est dans le feu de la création . Tout le monde est loin de Dieu , le Feu .

Il est important de comprendre le halo , plutôt que flame're vas brûler ! Compréhension de la flamme , il est facile pour nous! Nous sommes à proximité de tout , de la tête aux pieds, et il brûle à travers les 5 sens qu'aucune des 12 personnes perçoivent aussi à travers nos sens . Mais il est difficile pour nous de comprendre la lumière Parce qu'il est léger, même la lumière, ne peut pas vivre sans . Et donc bien comprendre la gravité du problème . Comprendre l'eau comme les poissons !

Et la différence entre le bien et le mal parfois si difficile . Et la distinction entre attraction divine et l'attrait du mal , ne peut pas être facilement compris . Quand un homme voit une femme , Shakes , Quel est l'intérêt ? Comme nous l'avons vu Leila Hatami , appel à l'homme de sa confiance .

 Nous semblons être justifiée dans ces cas : Cherchez-vous à des hommes étrangers ne sont pas justifiées Parce que vous n'avez pas expliqué , cependant, n'étaient pas coupables . De même , les non - mahram femmes , pour justifier leur propre travail .

Remarque: Imam Ali dit : Si le clou de fer touche à l'œil , il est préférable que vous regardez non - mahram femme est épinglé ! Mais les hommes , le clergé surtout instruits disent : Nous suivons la beauté des femmes dire d'Allah ! Belle création, nous le louons . Elle représente la beauté féminine est la beauté de Dieu , mais tous les yeux est de voir ces beautés .

   Si les hommes ont raison Gavin : D. bonnes femmes se regardent , pas d'autres femmes , parce que le vieux dicton est le quartier d'oeuf d'oie . Imam Ali AS Barhm dit: toutes les femmes sont les mêmes et si quelqu'un peut surmonter le diable sur elle et voir la beauté des autres femmes , qui doivent être modifiés pour avoir des relations sexuelles avec sa femme .

   Femmes Hmyntvrnd , Leila Hatami aussi longtemps que vous possédez et il embrasse Mrdk de cent ans, je pense peut-être qu'il est différent ! Mais après ne pas voir son grand-père lui-même est Bdbvtr !

   C'est la base de bien et de mal . Mais Dieu est joie éternelle dans la province , la province est Satan juste avant de s'engager. Pendant et après cela, il a trouvé son sens inné . Parce qu'il est le chômage amer et persistant .

   Donc nous pouvons dire : l'amère vérité quand elle est exprimée : la douce et humains expriment la vérité et révéler, ce sentiment de joie et de légèreté. Mais la douce vicieux , juste avant . A la pensée que l'homme parce qu'il veut se développer et faire face à la réalité qui restera à jamais regretter .

    Mehran Modiri fonctionne très bien en plaisanterie de série d'un bon spectacle . Dialogue, en particulier celle de M. Ghafouri , est habilement Adam . Surtout de ma part que se pose la migration et la fuite des cerveaux . Cela indique à l'autre côté , il est intéressant de noter que même les Européens ont été contraints de montrer leur civilisation est !

En fait , toute vie humaine est décidé . Décider entre le bien et le mal , et choisir entre le ravissement et l'extase et pâtisseries durables ou remplacement temporaire de DIEU . Wayne a travaillé en étroite collaboration avec les besoins de la vie humaine ont peut-être été une erreur d'aller avec le vent .

   Cette personne ou une troisième voie à choisir entre eux , l'appellent ironique : Nahj Alrya HMJ de Hazrat Ali eux comme des mouches sait que les vents contraires , ils ne peuvent pas choisir leur propre voie vers. le Parti populaire a appelé les vents . Et le Parti de Satan contre Dieu , ce sont les vents du parti .

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۳/۱۳۹۳ - ۰۲:۱۱ نظر(0)

فتنه مذهبی، نشان اهمیت مذهب است

وقتی شما یک سکه تقلبی می بینید، مطمئن هستید که یک جایی، سکه اصل وجود دارد و: به خاطر اصالت آن،عده اي خواسته اند سوء استفاده کنند. و یا وقتی یک اسکناس جعلی می بینید، هیچوقت بانک مرکزی را مقصر نمی دانید! بلکه کسانی را مقصر می دانید که: از بانک مرکزی سوء استفاده کرده اند.

بنا بر اين رواج تقلب ، ريا و امثال آن نشان از: اهميت گرفتن درستي و صداقت است. ومفهوم كار بردي آن اين است كه: بر اثر زياد شدن راستي و صداقت، مردم به بالاي 50درصد احتمال درست بودن رسيده اند . لذا قانون درست بودن مگر اينكه عكس آن ثابت شود، حكم فرما مي گردد.

در حقوق اساسي و حتي روابط بين المللي، اين موضوع است كه: مردم راست مي گويند مگر اينكه خلافش ثابت شود. يعني راست بودن حرف مردم و ادعاي آنان، نياز به اثبات ندارد بلكه خلاف آن نياز به اثبات دارد.مثل در قانون اصالة الصحة: يعني اصل بر صحت است، مگراینکه خلاف آن ثابت گردد ماده 223 قانون مدنی هم مي گويد: هر معامله ای واقع شده باشد، محمول برصحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

 توضیع: در اجرای این اصل به مسلمین یادآوری می گردد: معاملاتی که انجام می شود و این که بازار مسلمین، عاری از نیرنگ است در این اصل بیان شده که: اشخاص با داشتن ارکان و شرایط اساسی صحت معامله، میتوانند در عقود معین و غیر معین معاملاتی، واردشوند.

 در احاديث هم هست كه: يد مسلم پاك است يعني: هرچه از دست يك مسلمان بخرند پاك است و: محكوم به درستي است.

مضموني از امام جعفر صادق ع هم در اين زمينه نقل شده: اگر اكثريت جامعه آدم هاي مومن و باخدايي بودند، شما بايد به همه كارها بانظر مثبت نگاه كنيد. و برعكس، اگر در جامعه اي اكثريت با افراد لاابالي بود، شما هم بايد نظر تان راجع به همه كارها بد باشد.

در احكام نجاسات هم همينطور است: اگر شما به حمام يا مغازه اي وارد شديد كه: افراد مقيد، آن را اداره مي كردند لازم نيست: زياد تفحص و جستجو كنيد. همه چيز در آن جا محكوم به پاكي است . ولي اگر افراد لاابالي بودند و: نجس و پاكي را رعايت نمي كردند، احتياط آن است كه اجتناب كنبد.

     بنابر اين، ديدگاه كمي، در اين مسئله خيلي مهم است. و تقريبا همين ديدگاه بالاي 50درصد را بيان مي كند. اين ديدگاه كميتي از آن جهت مورد توجه است كه بعنوان : يك قاعده يا قانون كلي ميتوان گفت : تقلب يا فتنه هميشه در جامعه بالاي 50درصد صورت مي گيرد.

 به عبارت ديگر اگر همه يا بيشتر مردم دروغگو باشند(بالاي 50درصد) هيچكس فريب نمي خورد. زيرا از ابتدا انتظار دارد كه دروغ بشنود. هيچكس به يكديگر اطمينان نمي كند. زيرا هر آن انتظار خيانت را دارد.

  اما برعكس وقتي در جامعه اي بيش از 50درصد مردم، سعي دارند دروغ نگويند يا به همديگر خيانت نكنند. آن وقت اگر كسي بخواهد خيانت كند، راحت تر است! زيرا مردم انتظار خيانت يا دروغ از او ندارند . فرض كنيد كسي از شما قرض خواست، و گفت آن را يك ماهه پس مي دهد. اگر پيش فرض شما اين باشد كه: طرف راست مي گويد، اين پول را به او مي دهيد ولي، اگر پيش فرض شما آن باشد كه دروغ مي گويد، هرگز پول بي زبان را دست: آدم با زبان نمي دهيد.

   از طرف ديگر هم، اگر همه يا بيشتر مردم دروغ بگويند، ديگر نظام اجتماعي باقي نمي ماند و: كسي به همديگر اعتماد نمي كند. پس اخلاق ، درستي و راستگويي لازمه يك اجتماع است. و تعاملات اجتماعي فقط در اين صورت، امكان بروز پيدا مي كند.

   بنابر اين اخلاقي بودن مردم و: رعايت راست و دروغ ، كمك به يكديگر لازمه ديدگاه اجتماعي و: همزيستي مسالمت آميز است. و اين درستكاري بايد توسعه يافته باشد. يعني حتما بالاي 50درصد را فرابگيرد.

وجدان بشري يا عقل انساني، تا جايي مي تواند او را هدايت كند تا: يك جامعه عقلايي يا باوجدان داشته باشد. ولي اين امر فقط تا موقعي است كه :منافع شخصي در خطر نباشد و: اگر منافع شخصي در خطر افتاد، همان عقلانيت حكم مي كند كه: دروغ بگويد و نامش را دروغ مصلحت آميز بگذارد! يا دزدي كند نامش را تك زدن بگذارد، يا رشوه بگيرد و نامش را هديه بگذارد. ربا بگيرد و نامش را سود بگذاردو..

ناچار بايد يك افق بالاتري باشد تا: هم منافع شخصي هم عقلانيت، مانع دروغگويي يا دزدي يا حيانت افراد شود. و اين به جز احكام نوراني اسلام چيز ديگري نمي تواند باشد. زيرا احكام اسلامي، شخص را مطمئن مي سازد: اگر براي دروغ نگفتن به ضرر هم بيافتد، خدا ضرر او را به نحو ديگري جبران مي كند.

مثلا كسي كه از راه حلال و زحمت زياد، درآمدي را كسب مي كند، معمولا كم است اما، خدا به آن بركت مي دهد و: فرزندان او براساس اين رزق حلال، سالم زندگي مي كنند. برعكس ، كسي كه با حرام و حلال، در آمد زيادي را كسب مي كند، معمولا فرزند ناخلفي مي آيد و: همه داشته هاي او را به باد مي دهد.

   حضرت علي ع مي فرمايد :حق را بگو گرچه به ضرر تو باشد! يعني حق طلبي ماوراي عقل است. عشق است وايثار و فداكاري .

  در نتيجه همين آموزه ها، مردم به عشق و وفاداري و: حق طلبي روي مي آورند. فتنه از همين جا شروع مي شود. يعني همينكه حق طلبي مردم، به بالاي 50درصد رسيد، كساني كه در خودعقلانيت بيشتري حس مي كنند، دست به مبارزه مي زنند . زيرا از ديد آنان عشق يا ايثار و فداكاري، به ضرر است . و درواقع نمي گذارد: حركت جهشي داشته باشند. و ناگهان پولدار يا سياستمدار و يا قدرتمند شوند.

فتنه يا تقلب به دنبال: راه كوتاه شده براي: رسيدن به قدرت يا ثروت است.

La persécution religieuse , montrent l'importance de la religion

Quand vous voyez la pièce fausse , bien sûr, quelque part, il est une véritable pièce de monnaie : en raison de son originalité , certaines personnes ont demandé à en tirer avantage. Ou quand vous voyez un des billets de banque faux , la Banque du blâme ne sait jamais ! Mais vous savez qui blâmer : la banque centrale ont exploité .

Ainsi , la prévalence de la fraude , la tromperie , et montre ainsi l'importance d'obtenir précis et honnête . Sa gamme de concept de travail est : se défoncer sur la vérité et l'honnêteté , les gens ont atteint le top 50 pour cent de chances d'avoir raison. Cela est vrai à moins que le contraire ne soit prouvé , prévaudra .

Même en droit constitutionnel et des relations internationales , c'est une question que les bonnes gens vont dire sauf preuve du contraire . Le droit des personnes et affirment qu'ils n'ont pas besoin de preuve, mais la preuve est par ailleurs tenu , comme l'originalité du droit du travail : . Le principe est vrai jusqu'à preuve du contraire l'article 223 du Code civil dispose : . Chaque transaction Si un prédicat est vrai , à moins qu'il s'avère être corrompu .

 Description: Dans la mise en œuvre de cet article est de rappeler aux musulmans : les transactions sont effectuées musulmans et le marché , dépourvu de ruse sur le principe suivant: les personnes ayant des conditions et des éléments de la transaction santé sous-jacents , peuvent être spécifiés dans les contrats et les autres certaines transactions conclues = .

 Il ya un hadith que l'iode est clair que certains : la perte d'un musulman est pur achat : condamner vrai .

Le contenu de ce champ est cité Imam Ja'far Sadiq : Si la majorité des gens qui croient communauté et les dieux = , vous devez tout regarder positivement . Inversement , si la majorité de la population étaient des gens négligents , vous avez votre opinion sur toutes les choses mauvaises .

C'est la même chose pour souillures dispositions : Si vous êtes un nouveau venu dans la salle de bain ou une boutique qui liait les gens , ils n'ont pas à gérer : piqué élevé et la recherche . Tout en elle est liée à la pureté . Mais si les gens étaient Laabaly : Pureté , impur et ne pas observer la prudence que Knbd évitée.

     Par conséquent , d'un point de vue quantitatif , cette question est très importante. Et environ 50 % reflète ce point de vue . Quantité de ce point de vue il est considéré comme : une règle ou une loi générale peut être dit d'avoir toujours la tentation de tricher ou supérieure à 50 % est atteint .

 En d'autres termes , si la totalité ou la plupart des gens sont des menteurs ( plus de 50 % ) ne pas tromper personne . Il est prévu que le premier à entendre des mensonges. Personne ne fait confiance à l'autre. Parce que c'est une trahison prévue .

  En revanche, quand une population de plus de 50 pour cent de gens essaient de mentir ou de ne pas trahir l'autre . Alors si quelqu'un veut trahir , il est plus facile ! Parce que les gens ne s'attendent pas à lui de trahir ou de s'allonger . Supposons que quelqu'un vous a demandé d'emprunter , et a dit que c'était un mois après. Si vous êtes présupposés que Dexter dit qu'il va prendre l'argent , mais si votre hypothèse est que le mensonge n'est jamais perdu de l'argent dans n'importe quelle langue : la langue des gens ne le font pas .

   D'autre part , si la totalité ou la plupart des gens se trouvent , et d'autres systèmes sociaux demeure: qui n'ont pas confiance les uns les autres. Ainsi l'éthique , l'intégrité et la sincérité sont essentielles pour la société . Et les interactions sociales dans ce cas, il peut être mis à jour .

   Ainsi, la morale du peuple et l'observation de bien et le mal , et de s'entraider sont essentiels à la perspective sociale : celle de la coexistence pacifique . Cette honnêteté doit être développée. Vous devez apprendre que plus de 50 pour cent .

La conscience humaine ou d'un esprit humain , où il l'a amené à : une société rationnelle et être consciencieux . Mais ce n'est que lorsque que l'intérêt est en jeu et si l'intérêt était en jeu, les règles de la rationalité qui peuvent intéresser mensonge et mensonge à son nom ! Ou le vol de nom peut donner ou de prendre des pots de vin et les cadeaux à donner son nom . Reba tire son nom b = met bénéfices .

Doit inévitablement être un horizon supérieur : les intérêts personnels de la rationalité , mensonge ou le vol ou Hyant empêche les gens . Les seules ordonnances lumineux de l'Islam ne peut pas être autre chose . Parce que la loi islamique , une personne peut être confiant : Si mentir à une perte se produit, Dieu lui nuire autrement indemnisées .

Par exemple , le solvant et celui qui peine revenu est généralement faible , mais Dieu donne la bénédiction : ses enfants , selon les dispositions de solvant , une vie saine . À l'inverse, quelqu'un qui haram et halal , viennent dans beaucoup de marques , souvent l'enfant est malade = postérieure et tout ce qu'il avait et donne au vent .

   Imam Ali dit : Dites la vérité , même si elle est votre perte ! Justice qui est au-delà de la raison. = Amour et de sacrifice.

  En conséquence de cette doctrine , les gens à aimer et à la loyauté et le droit seraient cherchent . Voici l'intrigue commence . Une fois que les bonnes personnes sont à la recherche pour atteindre plus de 50% de ceux qui se sentent plus de raison de tours de combat à main . Parce que leur vision de l'amour et de sacrifice , il est inoffensif . Ne pas réellement déplacer leur éjection . Et tout à coup devenir riche ou politiques ou puissant.

Intrigue ou frauduleuse à la recherche d' un chemin court : le pouvoir ou la richesse.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۶/۳/۱۳۹۳ - ۰۱:۰۲ نظر(0)

صدور انقلاب اسلامي با: لشكر كشي نيست.

معاونت روابط بين الملل سازمان بسيج مستضعفين ،سلسله نشست هاي تخصص با موضوع "كدخداي بدون دهكده" (بررسي افول هژموني آمريكا در جهان) با حضور و سخنراني اساتيد مطرح بين المللي سخنرانان: پروفسور كوين بريت (آمريكا)، پروفسور رودني شكسپير(انگلستان)، محمد عاصي (آمريكا)، زيد حامد (پاكستان)، كلوديا موتي (ايتاليا) در مكان : تهران، خيابان آيت الله طالقاني، سازمان بسيج دانشجويي، لانه جاسوسي سابق آمريكا و زمان: دوشنبه: 5 خرداد 1392، ساعت 12-9:30برگزار كرد.

در اين جلسه نكته جالب اين بود كه آمريكايي ها، حزب اللهي تر از ايرانيان بودند! در حاليكه آنان آمريكا را روبه زوال تعريف مي كردند، مسئول روابط عمومي اصرار داشت بگويد: آمريكا قدرت خود را مخفي كرده و قرار است: در جنگ چهارم جهاني آن را نشان دهد!

   استادان ياد شده از ايران مي خواستند: برنامه هاي پرس تي وي را تقويت كنند چون اثر خوبي بر مردم آمريكا دارد. آن ها مي گفتند ايران بسيار خوب دارد پيش مي رود. و ميتواند يك قدرت برتر باشد.

در حاليكه سخنگوي لانه، تند تند مي پرسيد: آيا قدرت جديد و نوظهور چين يا هند هستند!

بعدا كه با شفيع زاده مسئول روابط عمومي صحبت شد، ادعا هم داشتند كه متخصص در مسائل سياسي هستند! به ايشان گفته شد : چرا فكر مي كني آمريكا قوي تر شده است؟ گفت براي اينكه سپر موشكي خود را، در همه جا گسترده و پايگاه هاي نظامي، در تمام كشورها دارد!

به ايشان گفته شد كه: شما جوان هستيد و نمي دانيد كه آمريكا قبلا بيشتر از حالا قدرت داشته، و چون الان كمتر شده پس رو به افول است. مانند اينكه مرد 50يا 60ساله اي، مشت به ديوار بكوبد. كسي كه بار اول او را مي بيند، فكر مي كند او بسيار قوي است. ولي اگر قبلا او را مي ديد كه از ديوار صاف بالامي رفت و: چندين كيلومتر پياده روي مي كرد، طبيعتا مي فهميد كه قدرت او كمتر شده است.

    بر همين اساس خبرنگار ماهين نيوز، وقت گرفت و سوالي را مطرح كرد: وي گفت ابتدا توضيحاتي بايد بدهم بعد سوال خود را مطرح كنم:همانطور كه ميدانيم : غرب و آمريكا داراي استرات‍ژي نظامي پيشگيرانه هستند! يعني قبل از اينكه شرق عرض اندامي كند، يا درخواست جنگي بكند يا كمك بخواهد، آمريكا به آنجا لشكر كشي مي كند تا: آن ها را نجات دهد و: آزادي را به آن ها هديه دهد.

اما استراتژي شوروي سابق يا: همين روسيه فعلي اقدامات نظامي پسگيرانه است. يعني ابتدا راي گيري مي كنند براي استقلال، وقتي مردم راي به استقلال دادند و: خواستار عضويت در سازمان ملل شدند، فوري  آن جا را اشغال مي كنند تا: جلوي اين كار  را بگيرند. مانند اكراين امروزه و: كليه جمهوري هاي اتحاديه جماهير شوروي سابق يا: كشورهاي همسود (مشترك المنافع) فعلي. كه مهمترين آن همين جمهوري آذر بايجان است . كليه كشورهاي حوزه درياي مازندران و قفقاز ، متعلق به ايران بود. ابتدا آن ها را با احزاب دموكرات مانند: حزب دموكرات آذربايجان به استقلال، تشويق كردند و بعد كه از ايران جدا شدند، آن ها را ضميمه خاك خود كردند و: ارتش روسيه را پشت مرزهاي آنان مستقر نمودند. الان در اكراين هم همين كار را مي كنند. مردم چهار ايالت جديد آن، در راي گيري خواستار استقلال شدند و: حتي نامه به سازمان ملل نوشتند، ولي بعد راي آن ها را زدند و: بجاي درخواست عضويت در سازمان ملل، به عنوان كشور مستقل، خواستار ضميمه شدن به خاك روسيه شدند!   

اما ايران در استراتژي خود كه: بر مبناي دكترين امام خميني ره مي باشد،نه بر اساس پيشگيري و نه بر اساس پسگيري، انتخاب نكرده و اصلا چشم به: زمين يا خاك كشور ديگري ندارد. بلكه بر قلب ها و روح و روان مردم حكومت مي كند.

زيرا كه اهميت دكترين ايران، بر اساس نيروي انساني است.براي ايران مردم مهم هستند نه، ثروت يا زمين يا خاك آن كشور.لذا در بررسي هاي انجام شده با اينكه ايران در هيچ كشوري، پايگاه نظامي ندارد وقصد هم ندارد كه داشته باشد، اغلب مردم آن ها خود را حزب الله و: عضو ايران مي دانند.

سوال خبرنگار ما از اساتيد، اينطور مطرح شد كه ايا اين سياست در مورد: مردم آمريكا هم نتيجه داده؟

آن ها سوال را توضيح داده و گفتند:اگر منظور شما اين است كه: آيا مردم آمريكا نظرشان راجع به ايران مثبت است يا خير؟ در جواب بايد بگوييم مثبت است . الان مردم آمريكا ديگر فرق القاعده يا طالبان را، با انقلاب اسلامي ايران مي دانند و: بيشتر به پرس تي وي گوش مي دهند تا به: ماهواره هاي آمريكايي .

 آن ها گفتند كه پرس تي خوب كار مي كند و: مردمي كه دسترسي به آن ندارند، آن را از اينترنت بر مي دارند يا دانلود مي كنند.

لذا بايد دانست كه سياست جمهوري اسلامي ايران، حتي در مورد كشورهاي جدا شده از ايران، اين نيست كه آن ها را برگرداند. بلكه سياست نظام در بيدار كردن آن ها، و تشويق آنان به اسلام و مسلماني واقعي است. از نظر دكترين ايراني، اسلام وطن مسلمين است نه خاك يا سرزمين . لذا مرز در اسلام، مرز عقيدتي است نه مرزي كه سازمان ملل تعيين كرده است.

البته اين مرزسازمان ملل هم مدتها است كه: مورد تغيير قرار گرفته و دهكده جهاني تشكيل شده. ولي اين دهكده جهاني با كدخدايي آمريكا نيست، چيزي كه از عنوان اين نشست معلوم بود. و حالا اين كدخدا كيست؟ از نظر مسئولين نشست، چين يا روسيه است! ولي از نظر ما وحتي اساتيد حاضر در جلسه، ايران و انقلاب اسلامي ايران است.  

 Révolution islamique : l ' incursion pas .

Département des relations internationales de mobiliser le privé , une série de réunions spécialisées sur le thème « Pas de chef de village , " ( évaluation du déclin de l'hégémonie américaine dans le monde ) avec la participation des professeurs et des conférences présentées par des conférenciers internationaux : Professeur Kevin Brett ( USA) , le professeur Rodin Shakespeare ( Royaume-Uni ) Mohammed Assi ( USA) , Zaid Hamid ( Pakistan ) , Claudia Mvty ( Italie) Situation : Téhéran , l'ayatollah Taleghani Avenue, les bassidjis étudiant , ancien repaire des États-Unis de l'espionnage et de l'heure : Lundi: 5 Date Persique Khordad 1392, 12-9 h : 30 détenus .

Dans cette session , le plus drôle, c'est que les Américains Hezbollah que les Iraniens ! Alors qu'ils ont été déclarées en voie de disparition aux États-Unis , la responsable des relations publiques a insisté , disant aux États-Unis va cacher ses pouvoirs dans la Première Guerre mondiale IV sera le montrer!

   Ces maîtres de l'Iran voulaient renforcer le programme , Press TV, ainsi que les effets sur le peuple américain . Ils ont dit qu'il était très bon Iran va de l'avant . Et peut être une grande puissance .

Mais un porte-parole pour le nid , caustique demandé : nouvelles et émergentes pouvoirs, la Chine ou l'Inde !

Responsable des relations publiques parlait avec Shafizada plus tard, avait allégué que spécialiste des questions politiques ! Il lui a été dit : Pourquoi pensez-vous Amérique est plus forte ? Dit que son bouclier antimissile , les bases militaires et répandues dans tout le pays !

On leur a dit que vous êtes jeune et que vous ne savez pas où les États-Unis a déjà plus de pouvoir maintenant , et parce qu'il est moins alors diminué . Comme le 50 ou 60 - year-old man poing frapper le mur . Qui la voit d'abord , pense qu'elle est très forte . Mais une fois qu'il a vu que le mur était Balam lisse et plusieurs miles de marche , il est naturellement entendu que son pouvoir est moins .

    En conséquence Mahin Nouvelles correspondant , a examiné la question et a dit: Il faut d'abord donner des explications après la question que j'ai : Comme nous le savons déjà : l'Occident et les Etats-Unis , la stratégie militaire préventive sont ! Avant le mépris de l'Est , ou demande de faire la guerre ou veut aider l'incursion de l'Amérique dans la mesure où il permettra d'économiser et la liberté de leur donner un cadeau .

Mais la stratégie de l'Union soviétique , ou : pourquoi les actions militaires actuelles de la Russie après le traitement prophylactique . Le premier à voter pour l'indépendance , lorsque les gens avaient voté pour l'indépendance : ils appellent à l'adhésion à l'ONU , occupent immédiatement à l'avant pour faire le travail . Comme l'Ukraine d'aujourd'hui : toutes les républiques de l'ancienne Union soviétique , ou : CIS ( Commonwealth ) actuels . L'Azerbaïdjan est la raison la plus importante . Tous les pays du bassin de la Caspienne et du Caucase , l'Iran appartient . Les premiers partis démocratiques comme le Parti démocratique de l'indépendance de l'Azerbaïdjan , encouragé et l'Iran qui ont été séparés , ils ont été annexés : l'armée russe stationnée derrière leurs frontières . Je fais la même chose en Ukraine . Les quatre nouveaux Etats , le vote a été appelé à l'autonomie : même écrit une lettre à l'ONU , mais il sont allés à un vote et l' : la place de l'Organisation des Nations Unies en tant que pays indépendant , appelé sur le sol russe étaient attachés à !

Mais la stratégie Iran qui est basé sur la doctrine de l'imam Khomeiny , ne repose pas sur la prévention plutôt que sur la décision de = , et ne pas sélectionner un oeil sur : aucun autre pays sur la terre ou dans le sol . Mais le cœur et l'esprit de la règle.

En raison de l' importance de la doctrine , par les ressources humaines . Important pour le peuple d'Iran ne sont pas la propriété ou la terre ou le sol . Par conséquent, une enquête d'un pays , pas de bases militaires , aucune intention , c'est-à- La plupart des gens sont propriétaires et le Hezbollah : Membres du savoir .

Notre correspondant a demandé aux enseignants, afin ont été soulevées quant à savoir si cette politique : le peuple américain à la suite ?

Ils ont expliqué la question et dit: Si tu veux dire si oui ou non le peuple américain ont une opinion positive de l'Iran ? La réponse est oui , il faut dire . Maintenant le peuple américain varient Qaïda ou les talibans , la République islamique d'Iran sait plus écouter Press TV : les satellites américains .

 Ils ont dit à Press TV qui fonctionne très bien et les gens n'ont pas accès, ou le télécharger à partir d'Internet comme elles sont.

Il devrait être la politique de la République islamique d'Iran , même dans les pays de l'Iran , pas le dos. Mais dans le sillage de sa politique militaire , et en les encourageant à l'islam et les musulmans est réel . La doctrine iranienne , l'islam n'est pas un pays musulman ou territoire à l'autre . Par conséquent , dans l'Islam la frontière , la frontière n'est pas une croyance de la frontière que l'Organisation des Nations Unies a déterminé .

Il a une longue frontière avec l'Organisation des Nations Unies que la modification a été apportée du village global . Mais l'Amérique n'est pas la tête de ce village global avec le chef du village , ce qui a été connu comme la Réunion . Maintenant , qui est le chef ? La réunion du personnel , de la Chine ou de la Russie ! Mais nous pensons que même les enseignants présents , l'Iran et la révolution islamique en Iran .

سيد احمد حسيني ماهيني ۴/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۱۸ نظر(0)

بانكداري اسلامي، كلاهبرداري است!

رودني شكسپير استاد دانشگاه انگلستاني، مدتي مهمان همايش پيامبر اعظم بود، در اولين جلسه مقاله اي در مورد بانكداري اسلامي ارائه و توضيح داد و گفت: الان بانكداري اسلامي كلاهبرداري است:

Rodney_Shakespeare1@btopenworld.com

البته همه گفتار او، خلاصه اي از كتاب ولايت فقيه يا: همان حكومت اسلامي امام خميني است.

ولایت فقیه یا نامه‌ای از امام موسوی، کاشف‌الغطاء یا حکومت اسلامی[۱] مجموعه‌ای از ۱۳ درس‌گفتار روح‌الله خمینی در: حوزه علمیه نجف در مبحث «ولایت فقیه» است. که در بهمن ۱۳۴۸ ایراد شده‌اند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ برای نخستین بار در بیروت چاپ و: به ایران فرستاده شد و در سال ۱۳۵۶ با ضمیمه: سخنرانی دیگری به نام «جهاد اکبر» به طور رسمی، در ایران چاپ و پس از آن نیز بارها تجدید چاپ شد. ترجمهٔ این کتاب اولین بار در سال ۱۹۷۰ به چاپ رسید و: احتمالاً تأثیرگذارترین سند نوشتاری‌ای است که: در دوران مدرن در حمایت از حکومت دینی، نوشته شده است : ويكي پديا.

در فصل امور مالي، حضرت امام مي فرمايد كه اگر، خمس يا زكات دقيقا پرداخت شود ديگر گرسنه يا فقيري پيدا نمي شود. و اگر فقط يكسال زكات فطره را يكجا جمع كنند، طرح هاي عمراني بزرگي مانند: پل سازي و سد سازي را، ميتوان به نتيجه رساند.

پرفسور با بيان اينكه :در بانكداري اسلامي اصلا نبايد ربا باشد، بهره را حرام دانست و گفت فقط: كار مزد قابل قبول است و: بهره هرچه قدر كم هم باشد حرام است و: به منزله مبارزه مستقيم با خدا است.

ايشان گفت: اينكه ما همان بانكداري غربي را داشته باشيم ولي، كلمه اسلام را به آن اضافه كنيم، يك كلاهبرداري است بعد هم در پاور پوينت خود، بانكي را نشان داد كه كلمه اسلامي، به آن وصله شده بود.

هم اكنون بانك ملت، يك وام 5ميليوني را كه اقساط آن عقب افتاده به 7ميليون، در طي دوسال افزايش داده و مي گويد: اگر طول بكشد تا 12ميليون مي رسد. بازداشتي و دستگيري و حكم جلب هم دارد!و همه اين هزينه ها هم، برعهده بدهكار  و وام گيرنده است.

دانه درشت هاي بانكداري، اصلا اين ناراحتي ها را ندارند. هرچه مي خواهند وام مي گيرند و: اصلا پس نمي دهند. اما يك وام ازدواج يا خودرو، در عرض دو سه سال، دو ونيم برابر مي شود.

به نظر مي رسد اصلا بايد بانك ها تعطيل شوند و: بانك هاي جديد به وجود بيايد. زيرا با وجود اينهمه پرسنل كه: در كادرهاي قبلي تربيت شده اند، امكان درك درست از تئوري هاي: جديد اسلامي كاملا بي فايده است.

بانك هاي جديد اگر بخواهند اسلامي شوند، فقط بايد كارمزد بگيرند. يعني شبكه بانكي با اخذ خمس و زكات، گردش مالي پيدا مي كند و از همين  محل هم، به عنوان عامل، طبق نظر قران كريم درصدي را بر مي دارد.

براي دادن وام اصلا نبايد به بهره تكيه كند. بلكه فقط كارمزدي را بردارد. البته دشمنان بانكداري بدون ربا، يا همان بانكداري اسلامي مي گويند: با كار مزد بانك ها اداره نمي شود. آنها تورم را بهانه مي كنند و: تصور مي كنند كه با رشد نرخ بهره، تورم كنترل مي شود! و تنها بانك ها وظيفه دارند كه: تورم را كنترل كنند.

    در حاليكه رشد نرخ بهره، تورم را دو برابر بالا مي برد. ودر يك دور باطل باعث افزايش فزاينده آن مي شوند. همينطور كه الان اينطور است.

اگر بانك مركزي بخواهد جريان نقدينگي را كاهش دهد، يعني انقباضي عمل كند توليد، ازبين مي رود زيرا گردش مالي پروژه ها، صفر مي شود و در بسياري از موارد كم شدن: سرمايه در گردش كارخانجات، آن ها را به تعطيلي مي كشاند و: اگر وام با بهره بدهد، علاوه بر افزايش حجم نقدينگي ،بهره نيز به عوامل توليد و: هزينه هاي توليد اضافه مي شود و: قيمت تمام شده را بالا ببرد.

اما اگر دستمايه، به جاي سرمايه به كار گرفته شود، اين اتفاق نمي افتد. دستمايه همان وام بدون بهره، به توليد كننده است. اما سرمايه وام با بهره مضاعف است. زيرا همانطور كه مسئولين ميدانند و: اعلام هم مي كنند بانكها، ظاهرا 22درصد بهره مي گيرند، ولي عملا تا صد در صد هم مي رسد.

اشتغال هم از راه وام با بهره، حل نمي شود زيرا هم به قيمت تمام شده: توليد كارگاه هاي كوچك اضافه مي كند و: هم ناراحتي هاي روانپريشي به وجود مي اورد. كه عملا زيان آن بيش از زيان هاي: قيمت تمام شده است.

بسياري از توليد كنندگان، فقط به بانك صورت حسابي را مي دهند كه بانك مي خواهد. آن ها هرگز واقعيات را گزارش نميدهند. بانك هم همين را مي خواهد. يعني با واقعيت كاري ندارد، فقط مداركي لازم دارد كه بتواند: وام را پرداخت كند.

روش اسلامي در بانكداري اسلامي واقعي، ان است چون مردم پول خود را ، در نزد بانك پس انداز مي كنند، بايد بايت اين امر هزينه به بانك بپردازند. زيرا بانك ريسك نگهداي پول آنان را قبول كرده است. در حاليكه الان برعكس است، نه تنها چيزي از امانت گذار نمي گيرند، بلكه دائم تبليغ مي كنند و: بهره بالايي هم به آنان پرداخت مي كند. 

Bancaire islamique est une arnaque !

Professeur Shakespeare Rodin britannique, lors d'une visite au Congrès Prophète , première session , a présenté un document sur ​​la finance islamique et expliqué , et a déclaré que la banque islamique est une arnaque en ce moment :


Cependant son discours , un résumé du livre Faqih , ou : la République islamique Imam Khomeini .

Faqih , ou les noms de l'Imam Hossein Moussavi , Kashfalghta »ou Etat islamique [ 1 ] collection de 13 conférences Ruhollah Khomeini en séminaire Najaf thème" chef suprême " est . La date Persique Bahman 1348 ont été livrés . Ce livre , publié à Beyrouth en 1349 pour la première fois : a été envoyé à l'Iran en 1356 , à l'addenda autre discours intitulé « Jihad Akbar " officiellement , en imprimé et réimprimé plusieurs fois. La traduction de ce livre a été publié en 1970 et probablement les documents les plus influents des temps modernes en faveur de la théocratie est écrit Wikipedia .

Dans les affaires financières , a déclaré que si l'Imam , exactement payé Khums ou Zakat ne seront pas faim ou pauvres. Et si seulement une fois par an Ftrh payer soulever de grands projets de développement tels que les ponts et les barrages construction , peut être amené à une conclusion .

Prof déclarant : intérêt pour la finance islamique n'est pas censé gagner illégale et déclaré que : Le travail salarié est acceptable , utiliser ce qui est interdit et ce qui l'est moins : comme une lutte directe avec Dieu .

Il a dit que nous avons le système bancaire occidental , mais nous y ajoutons le mot de l'Islam , c'est une arnaque alors votre Powerpoint , Word a révélé que la banque islamique , il a été corrigé .

Maintenant, la banque , un prêt est en retard de versements 5 millions de dollars à 7 , a augmenté au cours des années et a dit qu'il faudrait jusqu'à 12 millions . Arrêté et un mandat a , et de toutes ces dépenses , le débiteur et la responsabilité de l' emprunteur.

Bancaire grossier , n'avait pas la condition . Ce qu'ils veulent et obtiennent un prêt du tout, alors ne le font pas . Mais un mariage ou un prêt automobile dans les deux à trois ans, deux fois et demi.

Il semble que toutes les banques sont fermées : nouvelles banques viennent à l'existence . Parce que beaucoup de membres du personnel des anciens cadres ont été formés , ce qui permet de comprendre la théorie : l'islam moderne est absolument inutile .

Nouvelle banque s'ils sont musulmans , ne devrait prendre commissions . Le système bancaire en prenant Khums et la Zakat , le chiffre d'affaires peut être du même endroit et de l'heure , comme un agent , selon le Saint Coran est un pourcentage .

Il ne devrait pas être utilisé pour les prêts à l'appui . Il ne prend de frais. Les ennemis de la banque sans intérêt , la banque islamique , ou comme on dit, les salaires ne sont pas gérés banques . Ils font des excuses et de l'inflation : supposons que le taux de croissance , l'inflation est contrôlée ! Seules les banques ont un devoir : pour contrôler l'inflation .

    Bien que les taux de croissance , l'inflation a doublé vitesses . Il peut être un cercle vicieux de l'augmentation et de plus en plus . Comme c'est le cas maintenant .

Si la banque centrale veut réduire les flux de trésorerie , la contraction des actes de production , le chiffre d'affaires disparaît parce que le projet est égal à zéro , et dans de nombreux cas, la perte de capital circulant dans l'industrie , et les arraché : Si vous donnez le prêt avec intérêt , en plus d'accroître la liquidité , l'efficacité et la productivité du coût de production est ajouté: le coût de l'ascenseur .

Mais si utile , au lieu du capital à utiliser , cela ne se produit pas . Utiles comme des prêts sans intérêt pour le fabricant . Mais le capital a augmenté de prêts à intérêt . Parce que, comme nous le savons , et les autorités ont annoncé que les banques sont apparemment 22 % d'efficacité , mais aussi est pratiquement cent pour cent .

L' emploi du prêt , avec intérêts, ne sera pas résolu parce que le coût de production de petits ateliers ajoute : Il crée des troubles psychotiques . Il fait plus mal que les pertes : Le prix est plus .

Beaucoup de producteurs , tout comme un compte de banque qui seraient banque. Ils ne manquent jamais de rapporter les faits . Banque aura la même chose. Cette réalité ne fonctionne pas , c'est juste que c'est documents nécessaires : le prêt est remboursé .

Méthodologie islamique dans le secteur bancaire islamique effet, c'est parce que les gens font de l'argent dans les caisses d'épargne doivent mordre , il pourrait coûter la banque . Parce que les banques détenaient le risque de change est acceptable pour eux . Inversement, si elle n'est pas la seule chose qu'ils n'ont pas pris le prêt , mais ils favorisent et permanente : le grand intérêt qu'ils paient . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳/۳/۱۳۹۳ - ۲۲:۲۹ نظر(0)

هاليوود نياز به كمك دارد!

شايد براي كشورهاي جهان سوم، طرح اين مسئله ناباورانه باشد! زيرا آن ها ياد گرفته اند هاليوود را، پر زرق و برق و ثروتمند بدانند و: هنرپيشه هاي آن را، داراي رويايي ترين زندگي بشناسند . درواقع دروغ هاي فيلم ها را باور كرده اند و: تشخيص بين فيلم و زندگي برايشان مشكل شده است. مردم جهان سوم ياد گرفته اند كه: هميشه احساس فقر بكنند اگرچه، بيشترين دارايي ها را داشته باشند يا: ثروت واقعي آنان بيشتر از ثروت دروغين ستارگان هاليوودي باشد.

هاليوود امروز به چند دليل نياز به كمك دارد: دليل اول فقر فرهنگي و نبود فيلمنامه مناسب است. ساخت فيلم هايي در باره ايران، بيش از آنكه زاييده دانش آن ها باشد، نتيجه كم مطالعه بودن فيلم نامه نويسان آن ها است. زيرا آنان در كاخ شيشه اي نشسته اند و: برايشان زحمت دارد تا يك سفر ولو كوتاه، به سرزميني كه براي ان مي نويسند بروند.

   آن ها از لابلاي گفته هاي سي ان ان يا :بي بي سي به اطلاعاتي در باره ايران دست پيدا مي كنند و: همان را دستمايه نوشتن فيلمنامه كرده و: ساخت فيلم را آغاز مي كنند. فيلم نامه نويس فيلم هاي تاريخي، آن را با كارتن ها و فيلم هاي تخيلي يكي مي داند. و شايد هم آن را يك بازي ميداند كه: براي جذب مشتريان در كافي نت ها و: گيم نت ها نقشه كشيده اند.

   بزرگترين دليل اين يگانه انديشي در مورد گيم و تاريخ، همين است كه همه بازيگران اين فيلم ها؛ هم قيافه قهرمانان گيم  ها هستند.

  كمبود بودجه هاليوودي به قدري شديد است كه: صحنه ها نيز صحنه هاي كامپيوتري و خيالي است و: ما ديگر از تجهيزات ميلياردي خبري نمي بينيم. زيرا هاليوود به علت فقر مالي ترجيح مي دهد: به چند نفر نخبه كامپيوتر پول بدهد كه: صحنه ها را بازسازي كنند. زيرا هزينه آن تا صد ها برابر كاهش مي يابد. و از خطرات احتمالي هم خبري نيست.و در انتهاي فيلم هم با انبوهي از: دكورها و لباس هاي گرانبهاي بي مصرف، روبرو نيستند.

بازيگران هاليوودي ديگر از دستمزدهاي كلان سودي نمي برند، زيرا اين در آمد ها ممكن است براي نقش اولي ها، خوب باشد ولي براي بقيه ديگر وجود ندارد . سياهي لشكرها فقط به همين بسنده كنند كه: نامشان در ليست بازيگر ها مي آيد و يا احيانا: صحنه اي از آنان نشان داده مي شود.

   امروز حتي درامد باليوود هند، از در آمد هاليوود بيشتر است. ورشكستگي روزانه دهها بازيگر و: عضو هاليوود همچون: نيكلاس كيج ،گري كلمن، لري كينگ، ناتالي كول، سيندي لوپر، مايكل جكسون و...  بر تاريخ سياه: اين دهكده هنري مي افزايد.

    حاميان مالي نيز وضع بهتري ندارند: قطر، عربستان و اسرائيل ديگر براي نان شب خودشان هم، محتاج كمك هاي آمريكا هستند چه رسد به اينكه، بخواهند براي هاليوود فكري بكنند.

    البته اشتباه هاليوودي ها هم نسبت به اسرائيل، همان نسبت مردم جهان سومي است. يعني آن ها هم تعجب مي كنند وقتي كه: اسرائيل بگويد ندارم! طبيعي است كه وقتي 30درصد كمك هاي مالي آمريكا، فقط به كشور اسرائيل است و: بقيه نيز به دولت هاي كشورهاي اسلامي است، آن ها جزو افراد مددجو خواهند بود. و يك كور نمي تواند عصا كش كور ديگر باشد، مگر در عالم خيال! و به قول بچه تهراني ها در عالم خالي بندي! لذا هاليوود و اسرائيل، يك نقش دروغين دو جانبه براي يكديگر بازي مي كنند: تا باري به هر جهت روزگاري بگذرد.

هاليوود سعي دارد يك نقش دوگانه ديگري نيز ،بازي كند: ابتدا اسرائيل را حامي خود نشان دهد و: با ساختن فيلم هايي عليه ايران، مي خواهد كه بودجه بيشتري از اسرائيل بگيرد. اما اسرائيل فقط قول مي دهد و: به خاطر مدد جو بودن خودش، قادر به كمك كردن به مددجو هاي ديگر نيست.

    از سوي ديگر هاليوود با تهيه فيلم هاي ارزان قيمت برعليه ايران، سعي دارد ايران را عصباني كند و: در نهايت باج خواهي خود را علني سازد.

   عالم مطبوعات هم چنين حركتي داريم. وقتي نشريه اي كمك دولتي دريافت نمي كند، براي جلب نظر دولت دو راه دارد: اگر پاچه خواري يا تملق پيشه كند، از اين جور افراد زياد هستند. و موفقيت او كم است. و از سوي ديگر غرور و هواداري او نيز، لطمه مي خورد. لذا راه دوم را انتخاب مي كند: انتقاد شديد از عملكرد: شهر داري ها ، فرمانداري ها و ادارات دولتي.

انتقادات شديد، عكس العمل دولت را در پي دارد. لذا نشريه ميتواند در خواست جوابيه كند و: براي چاپ جوابيه در خواست رپرتاژ آگهي بدهد! . از اين راه هم وجهه انتقادي خود را حفظ كرده و :هم به بودجه دولتي دسترسي يافته است.

به دور از اين شگرد ها، به هرحال الان هاليوود در وضع اسفناك مالي است. و اسپانسر هاي او از دولت هاي عربي، درگير مشكلات خود هستند. ستاره ها هم دستمزد هاي كلان مي خواهند و: چون در آمد كلان مورد نظر شان است، ولخرجي هاي كلان هم مي كنند . اين ها نياز مالي هاليوود را بيشتر مي كند.

   اين جا پيشنهاد ورود ايران به هاليوود ارائه مي شود. البته ايراني ها برخلاف امريكايي ها، ترسو نيستند ولي طمع كار هستند. لذا با اينكه شخصيت هاي مهمي از هاليوود اعلام آمادگي كرده اند، اشخاصي مثل طالب زاده ترجيح مي دهند :خودشان دست به كار شوند تا اينكه، هاليوود جلو نيايد!     
 Hollywood a besoin d'aide !

Peut-être le tiers-monde , est incroyablement idée ! Parce qu'ils ont appris de Hollywood , savoir glamour et riche : les acteurs ont appris à connaître la vie la plus spectaculaire . En fait , les films sont venus à croire les mensonges et la reconnaissance entre le film et la vie est difficile pour eux. Tiers peuples du monde ont appris : toujours donner un sens à la pauvreté , cependant, ont plus d'actifs ou de la richesse de leur richesse réelle est faux étoiles d'Hollywood .
Hollywood a besoin d'aide aujourd'hui pour plusieurs raisons : d'abord , en raison de la pauvreté et le manque de scénario culturellement appropriée . Faire des films en Iran , plutôt que né , la connaissance est le résultat de scénaristes , il est moins étudiée . Parce qu'ils sont assis dans un palais de verre : il est difficile pour eux de même un court voyage au pays pour qui ils écrivent .
   Selon le déloger de CNN ou de la BBC et obtenir des informations sur l'Iran : les mêmes scripts et utile: ils ont commencé à faire des films . Scénaristes des films historiques , des dessins animés et de science-fiction , il en voit un. Et peut-être faire un jeu sait que pour attirer les clients dans le café et : notes de jeu tirés carte .
   La principale raison pour penser à l'histoire des jeux vidéo , de sorte que tous les acteurs de ce film , les deux jeux sont les héros font face .
  Déficit budgétaire Hollywood est si élevé que l'ordinateur et des scènes imaginaires , les scènes et nous ne voyons pas d'autres nouvelles de PC milliards . En raison de la pauvreté , car Hollywood préfère donner de l'argent à l'élite de l'ordinateur qui peut reconstituer quelques scènes . Parce que cela coûte cent fois diminue. Et il n'y a pas de risque . , Et la fin du film beaucoup de valeur et de fantaisie inutile , ne sont pas remplies .
Un autre ensemble des salaires des acteurs ne sont pas bénéfiques , car il peut venir pour le premier, mais pour le reste , il n'est pas bon . Ce sont juste assez extras qui apparaissent sur la liste sont des acteurs , ou peut-être la scène d'entre eux est représenté .
   Même aujourd'hui , le revenu indien de Bollywood , le revenu est supérieur à Hollywood . L'échec de tous les jours des dizaines acteur et membre de Hollywood , y compris Nicolas Cage , Gary Coleman , Larry King , Natalie Cole , Cindy LVPR , Michael Jackson et l' histoire des Noirs: Le village ajoute Henry .
    Les sponsors sont également mieux lotis : Qatar , l'Arabie saoudite et Israël pour leur propre pain , aussi, ont besoin de l'aide des États-Unis seul , en pensant qu'ils font à Hollywood .
    Hollywood , cependant, mal compris que Israël , les gens du monde que le troisième . Ils sont aussi surpris que lorsque Israël ne dites pas! Il est naturel que, lorsque 30% des fonds des États-Unis , que l'Etat d'Israël et le reste des pays islamiques , ils seront parmi les clients . Pas une canne aveugle , aveugle et d'autres herbicides sauf l'imagination ! Et la prévalence des enfants dans le classement mondial vide ! Alors Hollywood et Israël jouent un rôle dans des actes mutuellement les uns aux autres : pour passer le temps , cependant, une fois .
Hollywood tente de poursuivre un double rôle, premier spectacle pro et Israël : faire des films contre l'Iran veut qu'Israël faire plus d'argent . Mais Israël ne promet juste : Joe , merci d'être elle-même, les autres clients ne sont pas en mesure d'aider .
    Le film d'Hollywood avec des prix bas contre l'Iran essaie de faire enrager l'Iran et le public à faire la demande de rançon .
   Érudit des médias ont également motions . Quand un problème ne reçoit aucune aide du gouvernement , afin d'attirer le gouvernement a deux options: soit flatter l'activité de rupture de la jambe , car il ya beaucoup de gens comme ça. Sa réussite est faible . D'autre part, la fierté et ses disciples y étaient aussi blessés. Ainsi, la deuxième option est sélectionnée : vives critiques de la pratique : les organismes municipaux , des gouverneurs et de l'Etat .
De sévères critiques , le gouvernement a une réaction . Cette publication peut demander un devis pour l'impression et demande de devis à Exigences de déclaration ! . De cette manière , un aspect essentiel de maintenir : Le budget de l'État est disponible .
Maison loin de cette technique , cependant, est désormais situation financière de Hollywood . Son parrain des pays arabes sont impliqués dans leurs problèmes . Le salaire sera d'énormes étoiles , et depuis leur revenu est souhaitée macro , la macro est extravagant . Le besoin financier est plus que Hollywood .
   Voici les photos de la proposition est présentée à Hollywood . Cependant, contrairement aux Iraniens , les Américains ne sont pas des lâches , mais ils sont avides . Par conséquent, il est des personnalités importantes de Hollywood ont annoncé leur volonté , des personnes comme Talebzade préfèrent : travailler sur leur propre jusqu'à ce que , devant les gens d'Hollywood !
سيد احمد حسيني ماهيني ۲/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۴ نظر(0)

Tabla que está cobrando .

Cada vez que la tabla se abre y después de que se cierre. Cuando se abre una tabla de alimentos, sólo pensamos que todo lo que hacemos y el alcance de la misma : Vamos alimentos y más. Cuando nos sentamos a una pata de la mesa , ya no tendrán que levantarse.

Algunas de la mesa, en el suelo y arrojar algo sobre la mesa, pero es importante que cuando nos reunimos una oportunidad. Algunos muy difícil de matar : una mesa plana y preparar la comida , pero comer rápido ascenso hacia arriba. Sus vecinos es probable que recoger y lavar los platos .

     Lo mejor es abrir la mesa y juntos, comen juntos y cerrarla , dejando suficiente tiempo y tal vez igual .

Por lo que es vivir un día, un día vamos a aplanar y difundimos el día con más paciencia y vamos a recoger al final del día! Como una computadora , a la mañana cargamos el software de escritorio a China - nos . Ingresa para trabajar durante el día y la noche libre !

   Lo mismo se aplica para la semana : lunes Primera Semana de mesas de trabajo están abiertos a la idea, y trabajamos duro para Miércoles : miércoles por la tarde y cerraron una pequeña mesa para ir de vacaciones . Viernes, la buena tradición Viernes Oraciones, un resumen de lo social ya lo largo de la semana . Y Khatib Viernes , expresando grandes problemas islámica Ummah , pone que todo suceda juntos. Según el Islam, es el primero de los dos sermones : el segundo ideológica y política. Tal como una red global , en todos los pueblos y ciudades , en determinados asuntos en el mundo musulmán , uno para el otro que se propone , y que puede ser un flujo continuo de información es amplio : es toda la mente .

Lo mismo ocurre con muchos meses para resolver . Todas estas personas viven : un día nacen y viven y mueren . Y aquí están los flujos y : Ninguno de éstos no se duplican .

Estamos mentalmente más fácil para nosotros , lo vemos repetirse. De lo contrario , al menos a veces, en desacuerdo . Otoño otoño de este año : Hace años es diferente. Quizás esos años , las personas que estaban viviendo ahora. Pero ahora hay gente que no lo son. Pero la gente era joven, pero ahora la vieja base de la existencia , la inundación continúa.

La vida es igual que la de los humanos . Células crecidas Las células del cuerpo humano , cada uno de por vida y el cuerpo nos estamos moviendo , que vive . La fórmula es la vida muy complicada . Conocer algunas fórmulas causa : la gente ya hacer.

Comandos Islam respecto a la aplicación de los alimentos halal es el mismo. Deportes y ejercicio diario, en forma de oraciones obligatorias Lending , mente sana y cuerpo ayuda . Los profetas y los Imames tenido buena información científica , y respetar las normas islámicas , estaban generalmente sanos : tenían una vida larga . Muchos de ellos habían fallecido de causas naturales , podría ser como Noé , tienen largo o como Imam todavía están vivos .

Incluso cuando usted compra un vehículo , usted tiene todo lo necesario para conocer y observar el manejo oportuno de las partes o de arreglar. Puede aumentar su vida útil. O en otras palabras , se evitará la pérdida de la vida . Pero si usted no cumple , incluso con un accidente de coche, pasear al valle ! Su coche tendrá una vida más larga y el auto a usted ...

   Tantas imanes, o fueron martirizados o envenenados . Profetas , debido a la muerte física , no muerto , sino más bien en la causa de Dios : el dolor de arrastrar fallecido . El ejemplo del Profeta era tan saludable después de las incontables heridas recibidas en la batalla, podrían tener varias esposas . Su muerte se debió a una intoxicación : una mujer de Judea fue creado .

Hazrat Ali AS a la edad de 60 años, el pan se lo come con harina de cebada, los dientes intactos encontraron . ¿Por qué el testimonio del Comandante de los Creyentes Ali veneno mortal espada Ibn Moljam Moradi , que estaba en su brecha de cuero cabelludo y todo el cuerpo se hizo la intoxicación . Cuando un médico judío gana su cama , ella recomienda beber leche traen a trabajar para eliminar las toxinas, pero ya era demasiado tarde .

Durante estos días, el Imam Musa Kazim . Ellos estaban sanos y fuertes, así que tenían 35 hijos. Por lo tanto , no pueden causar la muerte o la parada cardiaca y le gusta ella. Por lo tanto el examen de su vida , podemos ver que en la prisión de Bagdad , Harun al- Rashid (actual Kadhumiya ) en la cárcel. ¿No era sólo una nutrición adecuada, sino que también abusaron tortura y directa : el califa Harun al- Rashid Bani Abbas. Pero, de nuevo , en el que vierten en los pozos , los pozos que su nombre estaba en la cárcel, se vio obligado culto, que fue envenenado . Harun al- Rashid citó a un médico que confirmó su muerte natural enviado a la cárcel, pero uno de ellos ha examinado las palmas de Imam le preguntó qué tipo de tóxico que incluso : . También aprendió las palmas ?

Vector del almuerzo

 tabla

هر سفره اي زماني باز مي شود و: بعد هم بسته مي شود. وقتي يك سفره غذا باز مي شود، فقط در فكر آن هستيم كه: هرچه مي توانيم آن را وسعت دهيم و: غذاها و امكانات بيشتري بگذاريم. تا وقتي پاي سفره نشستيم، ديگر احتياجي به بلند شدن نباشد.

البته برخي اين سفره را، در زمين مي اندازند و برخي، بر سر ميز ولي مهم اين است كه: يك وقتي بايد آن را جمع كنند . البته برخي زياد زحمت مي كشند تا: سفره را پهن كنند و غذا آماده كنند، ولي سريع مي خورند و بر مي خيزند. برعكس عده اي خيلي زود، سفره را پهن مي كنند و از غذاهاي آماده استفاده مي كنند، ولي تمام سرگذشت و داستان خودشان را،بر سر ميز غذا تعريف مي كنند و: بعد هم بدون جمع كردن بلند مي شوند و مي روند! گويا همسايه ها قرار است آن را جمع كنند و ظرف ها را بشويند.

     بهترين حالت آن است كه، براي باز كردن سفره و هم، براي صرف غذا و بستن و جمع كردن آن، زمان كافي و شايد هم مساوي بگذاريم.

يك روز زندگي هم همينطور است، اول روز سفره روزي خود را پهن مي كنيم و: با صبر ادامه دهيم و در پايان روز هم آن را جمع كنيم ! مانند يك كامپيوتر، صبح لواد مي شويم و نرم افزار ها را روي دسك تاپ مي چينيم. در طول روز كار كنيم و شب لوگين آف!

   هفته ها همين طورند: شنبه اول هفته به فكر باز كردن سفره كاري هستيم، و تا چهارشنبه سخت كار مي كنيم و: بعد از ظهر چهارشنبه كم كم سفره را مي بنديم و:به تعطيلات مي رويم. در روز جمعه، سنت حسنه نماز جمعه، يك احتماع و جمع بندي از طول هفته است. و خطيب نمازجمعه، با بيان مسائل و مشكلات امت بزرگ اسلامي، همه را در جريان رويدادهاي همديگر قرار مي دهد. براساس دستور اسلامي، دو خطبه هست اولي: عقيدتي و دومي سياسي. بطوريكه مانند يك شبكه جهاني، در همه روستا ها و شهرها، در ساعت معيني مسائل جهاني مسلمانان، براي همديگر مطرح مي شود و ميتوان گفت: يك جريان اطلاعاتي وسيع جاري مي شود و: به همه ذهن ها مي رسد.  

ما هها وفصل ها همينطورند. همه اين ها، زندگي مي كنند : روزي به دنيا مي آيند و زندگي مي كنند و بعد مي ميرند. و دراينجا است كه هستي جريان پيدا مي كند و: هيچ كدام از اين هستي ها تكراري نيست.

ما براي دريافت راحت تر ذهني خودمان، آن ها را تكراري مي بينيم . و الا حداقل در زمان، با هم اختلاف دارند. فصل پاييز امسال با فصل پاييز: سال ها پيش فرق مي كند. شايد در آن سال ها، آدم هايي زنده بودند كه الان نيستند. آدم هايي نبودند ولي الان هستند. آدم هايي جوان بودند ولي الان پير شدندو.. اما جريان هستي، همچنان سيل اسا ادامه دارد.

عمر انسان ها همينطور است. سلول هاي بدن انسان، هركدام طول عمري دارند و: بدن ما در سيل حركت هستي سلول ها است، كه زندگي مي كند. فرمول زندگي هم بسيار پيچيده است . دانستن برخي فرمول ها باعث مي شود: تا انسان عمر طولاني تري بكند.

دستورات اسلام مبني بر استفاده از :غذاهاي حلال براي همين است. ورزش و نرمش روزانه، در قالب نماز هاي واجب و مستحب، به سلامت روح و جسم كمك مي كند. پيامبران و ائمه كه اطلاعات علمي خوبي داشتند، و دستورات اسلامي را رعايت مي كردند، معمولا در صحت و سلامت بودند و: عمرهاي طولاني داشتند. بسياري از آنان به مرگ طبيعي رحلت نكردند، زيرا ميتوانستند مانند حضرت نوح، عمر طولاني داشته باشند يا: مثل امام زمان هنوز هم زنده باشند.

شما وقتي حتي يك وسيله نقليه مي خريد، اگر همه چيز را بدانيد و رعايت كنيد، به موقع قطعات را رسيدگي  و يا تعمير كنيد. عمر مفيد آن را افزايش مي دهيد. يا به عبارت بهتر، مانع كاهش عمر مفيد آن مي شويد. اما اگر رعايت نكنيد، حتي ممكن است با يك تصادف، از دره پرت شويد! خودرو شما ديگر عمري نخواهد داشت و: خود شما هم...

   براي همين اكثر امامان عليهم السلام، يا شهيد شدند يا مسموم. پيامبران هم به علت مرگ بدني، نمردند بلكه بيشتر در راه جهاد براي خدا و: رنجي كه از آن مي كشيدند رحلت كردند. پيامبر اسلام به عنوان نمونه به قدري سالم بود كه: بعد از آن همه زخم در جنگ هاي بي شمار، توانست چندين همسر داشته باشد. رحلت ايشان هم به علت مسموميتي بود كه: از سوي يك زن يهوديه ايجاد شده بود.

حضرت علي ع در سن بالاي 60سال خود، نان خشك مي خورد آن هم از آرد جو، يعني دندان هاي سالم داشت.علت شهادت امير المومنين علي ع زهر كشنده شمشير ابن ملجم مرادي بود كه: بر فرق سرش شكاف ايجاد كرده و: تمام بدن را مسموم ساخته بود. وقتي يك پزشك يهودي را بر بالين ايشان آورند، توصيه مي كند برايش شير خوراكي بياورند، تا اثر سم را برطرف كند ولي دير شده بود.

اين روزها ايام شهادت امام موسي كاظم است . ايشان به قدري سالم و قوي بودند كه: گويند 35فرزند داشته است. لذا وفات ايشان نمي تواند به علت بيماري، يا ايست قلبي و امثال آن باشد.به همين دليل با بررسي زندگي ايشان، مي بينيم كه در زندان هارون الرشيد در بغداد (كاظميه فعلي ) زندان بوده.نه تنها تغذيه درستي نداشت، بلكه مورد ازار و اذيت و شكنجه مستقم: هارون الرشيد خليفه بني عباس بود. تا جاييكه ايشان را به چاه انداختند ولي باز هم، در چاه كه نامش زندان بود، سالم بود وعبادت مي كرد ناچار ايشان را مسموم كردند. نقل است كه هارون الرشيد چند پزشك براي: تاييد مرگ طبيعي ايشان به زندان فرستاد .اما يكي از آن ها وقتي كف دست امام را معاينه كرد پرسيد: اين چه نوع سمي است كه حتي: كف دست ايشان را هم فراگرفته است؟
 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱/۳/۱۳۹۳ - ۲۳:۴۰ نظر(0)

همانطور كه رئيس محترم  جمهور ي اسلامي ايران گفتند، اگر افراد پشت پرده بگذارند، مذاكرات به نتيجه مي رسد و: در همين شش ماه اول همه چيز روشن مي شود. در واقع اين نشان مي دهد كه: بازيگران اصلي همان كساني هستند كه مذاكره مي كنند و: بقيه از صحنه خارج شدند.

گفتن جمله : افراد يا دولت هاي پشت پرده، نشان مي دهد استراتژي روي پرده آنان، شكست خورده و: ناچار به پشت صحنه پناه برده اند.

فرقي نمي كند كه اين دولت ها اسرائيل يا آمريكا باشد يا نادان يابو و جان كري باشند . زيرا بديهي است كه اگر آن ها راه مي دادند مي آمدند و جلو ميز مي نشستند. و همان اورد هاي هميشگي را مي داد.

سخنان پشت صحنه، هيچگاه به اهميت و نفوذ روي صحنه نيست! زيرا ميتوان گفت يك رفلكس است، كه شايد اثر داشته باشد شايد نداشته باشد. در يك بازي فوتبال هم، اگر دقت كنيم مي بينيم كه: فوتباليست تا زماني كه نا، دارد بازي مي كند ! وقتي از نفس افتاد، ميرود و مربي مي شود . مربي فوتبال را فقط متخصصين مي شناسند، ولي بازيكن فوتبال را همه مي شناسند.

در پذيرش مردمي از مربي يا بازيكن، كافي است بدانيم كه لباس ، مو و طرز حركت بازيكن، الگوي مردم مي شود. ولي از مربي، مردم فقط بالا پايين پريدن را به خاطر مي آورند.اين امر البته توهين به مربي يا بازيكن نيست. بلكه تفاوت پشت پرده و روي پرده را نشان مي دهد. كارگرداني و بازيگرداني هم همين است. شايد بازيگردان يا كارگردان بخواهد: نقش بيشتري براي خود قائل شود، ولي نقش كارگران مانند نويسنده و منشي صحنه، حتي آشپز گروه مهم است ولي اصلي نيست. حتي يك آشپز گروه هم، اگر خوب كار نكند، بازيگران همه مسموم يا مغموم مي شوند.

اما خروجي كار مهم است. خروجي كار عكس بزرگ نقش اول زن، يا نقش اول مرد است كه: در تمامي برد هاي تبليغاتي سطح شهر، بالا مي رود و يا موجي است كه تماشاگر را، به سوي گيشه جذب مي كند.

   در يك حمله نظامي هم، گرچه سرهنگ هاي ستاد و صف زحمات زيادي مي كشند، ولي اگر سرباز خط مقدم جبهه، جربزه نداشته باشد همه اين ها، نقشه روي كاغذ و: باد هوا در باند هاي بلندگو است.

    شايد هيچكس نداند كه چرا؟ امام خميني با تمام قدرت مي گفت: آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند! و شايد هم عده اي آن را فقط: يك شعار دشمن ترسان مي دانستند. اما واقعيت اين سي و پنج سال، نشان داد كه اينها يك استراتژي بوده نه يك شعار. اما اين استراتژي را، استراتژيست ها، به امام تدريس نكرده بودند! زيرا تمام استراتژيست هاي ايراني، تحصيلكرده آمريكا بودند و: اين جمله را ساده انديشانه و محال مي دانستند!

    رمز گفته امام اين بود : كه خود ايشان هم يك بار گفته بودند: آگر آمريكا همه ايران را هم بمب باران كند، بالاخره بايد براي اشغال ايران سرباز پياده كند. آن وقت ما سربازان آن ها را، به زمين نرسيده ازبين مي بريم.

   اين جمله گرچه  در هياهوي آن روز: استراتژيست هاي فدايي آمريكا گم شد، ولي كاركرد خود را پيگيري و به نتيجه رساند. بطور خلاصه و قابل فهم، اگربخواهيم آن را  توضيح دهيم، اين است كه غرب به علت فاصله زياد خود با شرق، داراي ارتش هوايي قوي تري است. ولي شرق به دليل وسعت ميدان جنگ، و زيادي جمعيت، ارتش زميني قوي تري دارد.لذا هيچگاه آمريكا نمي تواند، لشكري در يك كشوري پياده كند و: آن ها را جلو ببرد. حتي آلمان با تمام قدرتش، در مقابل روسيه شكست خورد.

    در تمام كشورهايي هم كه، آمريكا لشكر كشي كرده معمولا، با همكاري دولت هاي دست نشانده، در يك پادگان نظامي هوايي، مديريت خود را اعمال مي كرده . و اين معني استراتژيك و: پيام روشني دارد: تا كوچكترين صدايي برخاست، بتوانند پرواز كنند و برگردند!

حالا هم مذاكره كنندگان بايد بدانند، كه سرباز خط مقدم امروز ما هستند. اگر دچار ترس يا توهم، يا خداي ناخواسته كوتاهي شوند، تاريخ ملتي را به باد داده اند. ولي اگر قوي باشند، يك مذاكره برابر و عادلانه را به پيش مي برند. اين مذاكره برد برد است، زيرا به نفع آمريكايي ها است كه: با ايران به توافق برسند.

    ايرانيان براي هر دو جنبه، يعني شكست يا پيروزي اين مذاكره، برنامه دارند. آمريكايي ها هم اين را مي دانند و: در هوشياري ملت ايران شكي ندارند. آن ها بيش از آنكه طلبكار باشند، ترسو هستند. يعني مي ترسند امتيازي را از دست بدهند، و هوش ايراني ها آن ها را مات كند.

چون ايراني ها براي تحريم، راهبرد دارند، براي رفع تحريم هم برنامه دارند. اينهمه صحبت از اقتصاد مقاومتي، بعيد است كه علايم خود را براي آمريكا، ارسال نكرده باشد و از آن بعيد تر است كه: امريكا يا اسرائيل، اين علائم را درك نكرده باشند. لذا ساده ترين راه توافق است. آن هم با نظر ايران . زيرا آن ها خودشان بهتر مي دانند، ايراني ها بيش از خود، به آن ها بها مي دهند. و نمي گذارند حق حتي از دشمن، ازبين برود . زيرا امام علي ع اين را، به ما ياد داده است.   
 Il n'y a pas de négociation !

Monsieur le Président de la République islamique d'Iran , comme on dit, si les gens laissent derrière eux , les négociations et conclut : Dans les six premiers mois, tout sera clair. En fait , ce qui indique que les principaux acteurs sont ceux qui négocient et le reste étaient hors de l'image .

Dire ces personnes ou gouvernements derrière le rideau révèle les stratégies qu'ils ont échoué : ils s'étaient réfugiés dans les coulisses.

Peu importe l'état d'Israël ou les États-Unis ou sont ignorants cheval de bataille et John Kerry . Évidemment, si c'était à cause de la façon dont ils sont venus et se sont assis à la réception . Et c'était toujours les mêmes résultats .

Remarques dans les coulisses , jamais à l'importance et l'influence est sur ​​la scène ! On peut dire qu'il s'agit d'un réflexe qui pourrait avoir causé il n'est pas. Dans un match de football , aussi, si nous sommes attentifs, nous voyons que, tant que la non - football a joue ! Quand il était à bout de souffle , va être un entraîneur . Entraîneur de football que les professionnels savent , mais tout le monde sait joueurs de football .

L'acceptation populaire d'un entraîneur ou un joueur , il suffit de savoir que la robe , les cheveux et la façon dont le joueur se déplace , la tendance est . Cependant , les instructeurs , les gens sauter rappel juste au-dessus du fond . , Bien sûr, cela est insultant entraîneur ou joueur. Il montre la différence dans les coulisses et sur ​​l'écran . Réalisé et ce jeu est de retour . Bazygrdan ou administrateur peut demander : se donner un rôle plus important pour soi, mais comme un écrivain et secrétaire des travailleurs, y compris les groupes de cuisiniers est important , mais pas l'original . Même un groupe de cuisson , si elle ne fonctionne pas bien , les acteurs sont tous empoisonné ou blessé .

Mais entraînement est important . Photo grand rôle de sortie des femmes , et le rôle de l'homme dans tous les panneaux publicitaires dans la ville , ou la vague qui monte à l'auditoire pour absorber le compteur .

   Lors d'une attaque militaire , le siège et les files d'attente du colonel tuent beaucoup de travail , mais vous soldat sur ​​la ligne de front , ne font pas appel à tous, dessins sur papier : l'air dans la bande de haut-parleurs .

    Peut-être personne ne sait pourquoi . Imam Khomeini avec tout ce que dit , les États-Unis ne peut pas faire de mal ! Et peut-être certains d'entre eux est juste un slogan de l'ennemi savait peur . Mais la réalité pendant trente -cinq ans, ont montré qu'ils ont une stratégie , pas un slogan . Mais cette stratégie , le stratège , l'Imam n'avait pas l'enseignement ! Parce que tous les stratèges iraniens , qui ont été éduqués aux Etats-Unis : la phrase naïve et ne savaient pas !

    Imam a dit le mot de passe a été celui qui a dit une fois : Si l'Amérique bombarde tout le temps , il aurait à envahir l'Iran fantassin . Nous les oblige alors à la terre avant nous sommes détruits .

   Bien que l'agitation de la journée : Fadaei stratèges américains ont été perdus , mais leur fonction et le résultat suivra . En bref , compréhensible , si l'on veut expliquer, c'est que l'Occident en raison de sa grande distance de l'Est , avec une marine forte . Est , mais en raison de la taille du champ de bataille , et une grande population , armée de terre est plus fort n'a donc pas aux États-Unis , l' armée de l'infanterie et d'un pays : . Vers l'avant . Même l'Allemagne , avec toute sa puissance contre la Russie a été défait .

    Dans tous les pays que l'incursion de l'Amérique que généralement , en coopération avec le gouvernement de marionnettes , une base aérienne militaire , a exercé sa gestion . Et des moyens stratégiques : Le message est clair : le moindre son, donc ils vont voler !

Les négociateurs doivent déjà le savoir , nous sommes les soldats de première ligne . Si vous souffrez de panique ou l'illusion , ou , à Dieu ne plaise , être courte histoire en tant que nation ont le vent . Mais si vous êtes forte , juste et équitable pour con-duite d'une négociation. C'est une négociation gagnant-gagnant , il est bénéfique pour les Etats-Unis : l'Iran se mettre d'accord .

    Perses pour deux aspects, à savoir l' échec ou le succès de cette discussion , ont des programmes . Américains savent cela, et la conscience des gens ont sans aucun doute. Plutôt que le créancier , ce sont des lâches . La crainte de perdre de points , et de renseignement iraniens , il est opaque .

Parce que les Iraniens à boycotter stratégie , ils ont un programme pour supprimer les sanctions . Mais en parlant de la force de l'économie , il est peu probable que vos symptômes pour l'Amérique , n'est-il pas un plus peu probable que les Etats-Unis ou Israël , ils ne comprennent pas les signes . Donc, la façon la plus simple accord . Aussi avec l'Iran . Parce qu'ils se connaissent mieux , que les Iraniens eux-mêmes , qui les valoriser . Et n'ont même pas le droit de l'ennemi détruit . Imam Ali à cause de cela , il nous a enseigné .

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۱/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۱ نظر(0)

همايش ها، انعكاس: مهمان نوازي!

اولين گردهمايي را به زمان كوروش كبير نسبت مي دهند، البته قبل از آن هم تا 5هزار سال قبل از ميلاد بوده است:  http://www.confref.ir/

اما در دوران معاصر، ايران يكي از پرهمايش ترين كشورها است. اين همايش خيز بودن ايران، انتقاد هاي بسياري را هم به دنبال داشته است.

كه يكي از مهمترين اين انتقاد ها غير ضروري بودن برخي همايش وديگري ريخت و پاش و اصراف و تبذير است.

اما به نظر مي رسد هردو هم، حسن همايش ها بوده است و: ميتواند در راهبرد آن ها موثر باشد . يكي اينكه غير ضروري هست يا نيست، اين تشخيص با برگزار كنندگان است. زيرا آن ها هستند كه ميدانند اين موضوع، مهم است يا نه. به غير از برگزار كنندگان، شركت كنندگان نيز در اين موضوع صاحب نظر هستند . كساني كه مقاله ميدهند يا: كساني كه سخنراني مي كنند، افراد فرهيخته اي هستند كه: به سادگي نمي توان آن ها را متهم به: غير ضروري بودن حرف ها و نوشته هايشان كرد.

    از سوي ديگر ريخت و پاش ها هم، مهم نيست زيرا بسياري از اين همايش ها، خودگردان هستند يعني: اعضا شركت كننده با پرداخت حق ثبت نام، هزينه هاي مربوط به خود(مانند غذا ، پذيرايي و پكيج هدايا و..) را تقبل مي كنند. و حتي مبلغي بيشتر مي پردازند تا: هزينه هاي كلي نيز مانند: اجاره محل سالن، حق التحقيق يا اشانتيون نويسندگان و سخنرانان و: غيره از اين محل پوشش داده شود.

     يك تحقيق ميداني  نشان مي دهد: كه برگزار كنندگان اينگونه نشست ها و كنگره ها، حتي سود نيز مي برند و گاه، سود آن ها برابر كل هزينه هاي انجام شده است! يعني معمولا حق ثبت نام را دو برابر: براورد هزينه ها دريافت مي كنند. كه البته اين، ميتواند محل اشكال باشد . يعني حق ثبت نام ها بايدعادلانه باشد. و اگر شركت هايي به قصد سود آوري هم، اين كار را انجام مي دهند، سود معقولي را براي خود منظور نمايند تا: جويندگان علم بيش از اين ضرر نكنند.

آسيب شناسان همايش ها، يك مورد ديگر هم بيان مي كنند و: آن استفاده شخصي از بيت المال كردن يا: هزينه نمودن بي مورد بودجه هاي دولتي است. مثلا همايش هايي كه از سوي: ارگان هاي دولتي برگزار مي شود، بنا بر ادعاي اين ها، باعث مي شود بودجه هاي جاري را جذب كرده و: براي عمليات روتين وزارت خانه، كسري بودجه ايجاد كند.

اين ايراد هم ميتواند  با بازرسي: ارگان ها و نهاد ها و حسابرسي ان ها، درمان شود و يا: دستور العمل صريح براي اين موارد صادر شود. هرچند كه بنابر برخي اظهار نظر ها، چنين ريخت و پاش هايي لازم است. مثلا دولت جمهوري اسلامي، مهماناني را از سراسر جهان دعوت مي كند، بديهي است بايد امكانات رفاهي آنان را فراهم سازد و: در حد قابل قبولي از آنان پذيرايي كند. و براي آن ها هدايايي هم در نظر بگيرد.  

     ضمن آنكه از نظر علماي اسلامي، صرف جمع شدن يعني: گعده كردن،خودش موضوعيت دارد. بقول يكي از مراجع، همين كه شما دور هم جمع شويد و:يك چاي باهم بنوشيد، اين خودش خوب است، حتي اگر موضوعي هم براي بحث و جدل نباشد.اين امر بيان گر اين است كه: اجتماع خود به ذات خودش لازم است، و هزينه هاي آن هم هزينه هاي قابل قبول مي باشد.(يدالله مع الجماعه)

    مثلا راهپيمايي هايي كه مي شود، نهايتا به يك همايش تبديل مي گردد.زيرا با سخنراني يك خطيب در جمع آنان، و قرائت بيانيه پايان مي يابد. نمي توان راهپيمايي را از همايش جدا كرد. بگوييم مردم به راهپيمايي بيايند، ولي ندانند براي چه! خواندن بيانيه در انتهاي راهپيمايي هم، نمي تواند در حال حركت باشد. بلكه مردم بايد جمع شوند حتي بنشينند و: به طور كامل سخنراني را گوش بدهند و: با تكبير آن را تاييد كنند.

   اينهم نمي شود كه مردم بيايند و: گوش بدهند و خسته و گرسنه در خيابان بمانند. لذا رساندن آنان به محله خودشان و: يا پذيرايي هاي مختصر بين راهي از آنان،  لازم است. تحت فشار گذاشتن مردم و: پذيرايي نكردن آنان باعث مي شود، مردم تصور كنند به اسيري برده شده اند!هرچند دشمنان تبليغ كنند كه: سانديس و كيك هست كه: مردم را به خيابان ها مي آورد! اگر اين طور بود، خودشان هم سانديس و كيك مي دادند و: مردم را مي آوردند.

   دشمنان ما هرچه قدر سانديس و كيك و: حتي پيتزا و نوشابه هم بدهند، نمي توانند مردم را جمع كنند و: اگر هم جمع شوند عاقبت اين گوجه و تخم مرغ است كه: نصيب دشمنان ما مي شود.

(لوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

بنابر اين همايش ها نه تنها بد نيستند، بلكه نشان از مهمان نوازي ايرانيان دارند. و بخوبي آشكار مي سازند كه: ايراني ها اهل تعامل و همكاري با دنيا هستند.مهمان نوازي ايرانيان، حكم مي كند كه اگر مهماني را دعوت كردند، از آن ها بخوبي پذيرايي كنند و برايشان سنگ تمام بگذارند. و البته دراين موارد هم، موازين شرعي بايد رعايت شود و:از خوراكي ها و كار هاي حرام جلوگيري شود.

   سال ها غربي ها تبليغ مي كردند كه: ايراني ها اهل كار جمعي نيستند! ومانند غربي ها نمي توانند: حزب يا گروه داشته باشند!حالا كه همه ايراني ها در همه شئون، كارهاي خود را به صورت جمعي انجام مي دهند، نبايد دوباره مورد انتقاد قرار گيرند. و اين روش پسنديده ايراني، به تمام كشورها و ملت هاي همسو هم سرايت كرده.

گردهمايي ، راهپيمايي و همايش امري ساده براي: اين ملت ها است در حاليكه، دولت هاي غربي براي كوچكترين همايش خود، بايد هزاران محافظ به كار بگيرند! در واقع همايش آن ها، همايش پليس ها است! مثل كسي كه بجاي پنير گذاشتن لاي نان ، نان را لاي پنير بگذارد! 

Congrès , de la réflexion : l'accueil !

La première réunion est attribuée à l'époque de Cyrus le Grand , bien sûr , déjà visité 5000 années BC :

Mais dans les temps modernes , l'Iran possède l'un des plus haut de Conférence du pays . La hausse du Congrès , a été critiqué pour regarder trop .

Une des principales critiques de certains des déchets inutiles et le Congrès Tbzyr et la lutte contre la folie.

Mais il semble que les deux réunions Hassan ont été : la stratégie peut être efficace . Celui qui n'est pas nécessaire ou pas , les organisateurs reconnaissent que . Parce qu'ils savent que c'est important ou non . Outre les organisateurs , les participants sont des experts sur le sujet . Ceux qui étudient ou ceux qui ne parlent , les gens sont éduqués qu'il ne peut simplement pas être accusé d' : être inutile de poster leurs lettres .

    D'autre folie de la main , aussi, est important parce que beaucoup de ces réunions , l'Autorité sont : les participants paient des frais d'inscription , les coûts ( tels que la nourriture , le divertissement et l'emballage des cadeaux , etc ) offrent que . Et encore plus d'argent pour payer des dépenses telles que salle général de location, les auteurs de l'étude et haut-parleurs ou Ayshantyvn : si cet endroit est couvert .

     Une enquête montre : les organisateurs de ces réunions et des congrès , et parfois même prendre le bénéfice , le bénéfice est égal aux coûts totaux faire ! Habituellement doubler les frais d'inscription : Coûts estimatifs reçoivent . Bien entendu, cela peut être problématique . Les frais d'inscription doit être équitable. Si les deux entreprises tentent de tirer profit , ils le font , afin de fournir un bénéfice raisonnable pour eux-mêmes : ne perdez pas plus de demandeurs de connaissances .

Pathologistes Congrès , l'autre un sentiment et son utilisation des fonds publics ou coût pour le budget du gouvernement . Par exemple , une partie de la conférence : Oregon State lieu , selon la revendication , la cause du budget en cours d'absorber et de départements des opérations de routine , les déficits budgétaires cause.

Il peut également être livré avec les organismes et institutions d'inspection et de vérification , il est traité ou instruction est publiée expressément pour ces articles. Toutefois , selon certains commentaires , comme est nécessaire de faire des folies . Par exemple , la République islamique a des invités de partout dans le monde, il est évident qu'ils doivent fournir les installations et la réception acceptable. Et de les considérer comme des cadeaux .

     Pendant ce temps , selon les érudits islamiques , la simple accumulation : la Gdh lui-même est pertinente . . Selon les autorités , de sorte que vous pouvez obtenir un ensemble et ensemble, boire du thé , c'est bon, même si ce n'est pas pour le débat, Cela semble indiquer que : notre société elle-même est nécessaire , et son coût est également un coût acceptable . ( )

    Par exemple , la démonstration que finalement est converti à une conférence . Parce que le discours d'un prédicateur d'entre eux, et la déclaration se termine . Démonstration ne peut pas être séparé du Congrès. Dites aux gens de venir au rassemblement , mais ne savent pas pour quoi! Lire la déclaration à la fin de la mars ne peut pas être en mouvement. Les gens ne devraient même pas s'asseoir ensemble et d'écouter l'intégralité du discours et de la confirmation Takbir .

   Les gens qui viennent ne sont pas identiques : écouter , fatigué et affamé , rester dans la rue . Ainsi , ils apportent leur propre quartier : ou réceptions de façon concise entre eux est nécessaire . Exercer des pressions sur les gens : ils servent pas amener les gens à penser qu'ils ont été capturés Bien ennemis pour aider à promouvoir ce : Sandys et un gâteau qui rassemble les gens dans les rues ! Si cela était vrai , Sandys et gâteau eux-mêmes, et les gens l'ont pris .

   Sandys , gâteau et nos ennemis ainsi : même la pizza et de la soude ensemble, ils ne peuvent pas avoir les gens et s'ils finissent ensemble les tomates et les oeufs qui profiteront à nos ennemis .

Ces réunions ne sont pas seulement mauvais , mais aussi de leur hospitalité iranienne . Et révèle clairement que les Iraniens de l'interaction et la collaboration avec le monde . Hospitalité iranienne , dictent que si vous invitez un client qui leur sera très utile et mettre toutes les pierres . Dans ces cas, cependant , est licite et les aliments interdits et de travailler à prévenir.

   Les Occidentaux ont préconisé pendant des années que les Iraniens ne sont pas d'un travail collectif ! Les Occidentaux ne peuvent pas etceteras parti ou groupe doit maintenant tous les Iraniens dans tous les aspects , collectivement faire leur travail ne doit pas être critiqué à nouveau . Iranien et une bonne technique , elle s'est étendue à tous les pays et les nations de la ligne .

Réunions , des rassemblements et des conférences pour quelque chose de simple : alors que ces pays , le plus petit Etat de la Conférence Ouest , la nécessité de prendre des milliers de protection! Lors de la conférence , la conférence est la police ! Comme qui , au lieu de déposer le pain de limon , fromage , pain, fromage limon peut! 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۴۲ نظر(0)

پزشكاني كه زحمات ابن سينا را به باد مي دهند!

در كنگره پزشكي، همه نماد ها انگليسي است و: كتاب ها و مقالات پراز اصطلاحات پزشكي ولي به زبان انگليسي است! پزشكان از به كار بردن كلمات زيباي فارسي، عار دارند و آن را دون شان خود مي دانند. آن ها ترجيح مي دهند نام اعضا بدن را، كه سال ها ابن سينا بر آن كار كرده به: زبان انگليسي بگويند و مملكت خود و: زبان و تاريخ خود را به يك پز دروغين علمي بفروشند

آن ها از يك هنر پيشه زن، كه به خاطر يك شام اروپايي! حجاب و منزلت و فرهنگ را فراموش مي كند، پست تر هستند زيرا كه هنرمند به هر حال، وطن فروشي جز ذات اوست. ولي از دانشمند اين انتظار كمتر مي رود. اگر هنرمند ما ادعا مي كند كه: الگو يا سابقه اي در ايران ندارد ولي، پزشك ما نمي تواند چنين حرفي بزند.

    اگر هنرمند ما خود را متعهد نميداند و: هنر را براي هنر تعريف مي كند. ولي پزشك ما قسم خورده است. او به سبك استادان خود، بايد لباس روحاني به تن كند ولي، همه اين ها را بر دروازه تمدن غرب، قرباني كرده ، و با يك كراوات آن را تعويض نموده است.

     فرهنگ پزشكان هم مانند بقيه فرهنگي هاي ما، دچار يك پارادايم است ! يك مجري بايد مواظب باشد: بجاي رايانه، كامپيوتر نگويد ولي نويسنده و: بازيگر از اين امر مستثني  هستند! سخنران و گوينده و دوبلر همه آزاد هستند، تبليغات چي ها، توليد كنندگان همه، ميتوانند به راحتي از اسما خارجي استفاده كنند! و فرهنگستان زبان فارسي هم كار خود را مي كند!

   خودرو توليد داخل را  پژو پرشيا!نام گذاري مي كنند اين اشكالي ندارد، كلمات نامفهومي چون: چيتوز و غيره روزانه دهها بار، از تمام شبكه ها پخش شود! ولي چون طرف پول مي دهد اشكال ندارد.

فرهنگستاني ها هم كه حتي خودشان، به كار خودشان اعتقاد ندارند، هر روز كلماتي را مي آفريند كه: از مشابه خارجي هم خارجي تر است.

مردم خيلي زود كلمات را پيدا مي كنند و: معادل سازي مي كنند ولي رسانه ها و متخصصان، كسر شان خود مي دانند،اين كلمات را به كار ببرند:

خيلي زود مردم موبايل را، به گوشي دستي ترجمه كردند ولي، فرهنگستان مي گويد: الا و بالله بگوييد تلفن همراه! مردم مي گويند برايم تك بزنن(تك زنگ بزن) متخصصان ما مي گويند: برايم ميس اس كن !مردم مي گويند نشاني را برايم بفرست. و تحصيلكرده هاي مي گويند: آدرس را برايم مسيج كن !

نه تنها پزشكان و مهندسان اين طور هستند، بلكه هنرمندان و كليه تحصيلكرده ها اينطورند. فقط فعل ها را فارسي مي گويند. آن هم اگر بتوانند انگليسي مي گويند، حتي غليظ تر از خود انگليسي ها.

آيا اين خود باختگي كي بايد علاج شود؟ رسانه هاي ما وقتي خود باخته باشند، از مردم ويا تحصيلكرده ها چه انتظاري مي رود.اينهمه هجوم و اينهمه خود باختگي، فقط يك دليل دارد: آن هم جايگزيني سيستم آموزشي غربي به جاي نظام آموزشي بومي مي باشد. سيستمي ترجمه سالار كه: حتي يك واو را جا نمي اندازد.

    فرهنگ بومي ما در صورتي حفظ مي شود كه: سيستم آموزشي ما درست شود. تاريخ ايران تا همين چند سال پيش، نظام آموزشي خودش را داشت. نظاميه بغداد و ديگر دانشگاه ها و مدارس، مخصوصا سيستم فراگير حوزه و آموزش ديني و جود داشت. با آمدن مدرسه فرانسوي و آمريكايي، در ايران، اين سيستم مورد تحقير قرار گرفت.

كم كم كار به جايي رسيد كه: حتي حوزه علميه در قم و نجف هم روش خود را تغيير داد! و از روش حوزه و مباحثه، به روش مونولوگ و كلاسيك رسيد. حتي در كنفرانس پزشكي امروز، در سالن همايش هاي رازي هم مشخص بود:

هرچه پانل ها سعي داشتند، مباحثه صورت گيرد و: اعضا و شنوندگان كه همگي از متخصصان درجه يك،و بالاتر از دكترا بودند موفق نمي شدند! و نهايتا با همان مونولوگ و: روش تك صدايي كنار آمدند.

 در حوزه هم ،كار به جايي رسيد كه حوزه و علماي تراز اول، از سوي شاگردان جوان خود مورد نقد قرار گرفتند، و كم كم منزوي شدند و: نظام آموزشي غربي تسلط خود را تمام و كامل كرد.

دلسوزان اين ملت وقتي چاره اي نيافتند، به فكر فرار به جلو افتادند! آن ها مدارس اسلامي تاسيس كردند. يعني نظام آموزش مدرسه (كلاسيك ) را پذيرفتند، ولي سعي داشتند بر محتواي آن تاثير بگذارند.نهايت تلاش آن ها شد: مدرسه هاي اسلاميه ،علوي و رفاه.

متاسفانه بعد از انقلاب اسلامي، به خيال اينكه همه چيز درست شده، از ادامه اين كار باز ماندند.حتي شاگردان مدارس علوي و رفاه، براي عقب نماندن از اين قافله، همگي  جهت ادامه تحصيل، روانه انگليس و آمريكا شدند. و اين خطر ايزوله فرهنگي را بالا برد. زيرا كساني كه اميد مي رفت روش آموزش اسلامي را احيا كنند، خودشان تبديل شدند به مروجان و مبلغان آموزش غربي، و مدتها به نام انجمن حجتيه، انقلاب اسلامي را درگير خود كردند.

    اكنون درد بي دردي همين طبقه است كه: هر روز بيش از روز پيش فرهنگ غربي را رواج مي دهد. مي گويند چو دزدي با چراغ آيد، گزيده تر برد كالا. متخصصان مذهبي ما، براي عقب نماندن از قافله تمدن، همه كاربرد هاي غربي را، يك شبه سر بريدند تا حلال شود! يا مثل قند در چاي فرو بردند تا پاك شود.

Médecins les efforts de d'Avicenne à gaspiller !

Congrès médical , tous les symboles sont des livres et des journaux anglais , mais plein de jargon médical est l'anglais ! Les médecins appliquant belles paroles en persan , son dédain et considèrent infra dig . Ils préfèrent le nom de l'organisme , qui pendant des années a travaillé dans le Avicenne : langue anglaise et s'abstenir eux-mêmes et leur pays : la langue et de son histoire de la vente d'une cuisine faux

Les acteurs d'une femme , qui pour un dîner européen ! Manquer le hijab et de la dignité et de la culture est inférieur parce que l'artiste de toute façon, mais l'essence est le traître . Mais les scientifiques sont plus faibles que prévu . Si notre artiste affirme qu'aucun motif ou l'histoire de celui-ci , nos médecins ne peuvent pas prendre de tels propos .

    Si vous vous engagez à connaître nos artistes et de l'art pour l'art définit . Mais notre médecin assermenté . Son style de leurs professeurs sera vêtu de la robe cléricale , mais chacun d'eux sur la porte de l'Ouest , le sacrifice et l'a remplacé par un lien .

     Notre culture médicale , comme les autres cultures , a subi un paradigme ! Un hôte doit être prudent : la place de l'ordinateur , l'ordinateur ne doit pas dire , mais l'écrivain : le casting sont dispensées de cette ! Chargé de cours et conférencier et doubleurs tous sont libres, showman , les fabricants de tous , peuvent facilement utiliser des noms étrangers ! L'Académie de la langue persane et son travail !

   Véhicule de production au sein de la Peugeot Persia! Ils nomma mots obscurs ok tels que le chitosane et-vient des dizaines de fois par jour , à partir de tous les canaux à diffuser ! Mais puisque l'argent ira bien .

Académies ainsi que eux-mêmes, à croire en eux-mêmes , ce qui crée des mots de tous les jours : c'est la même en dehors de la partie extérieure .

Les gens découvrent rapidement que les mots et : ​​sont équivalents, mais les médias et les experts , leur médisance savent , ils ont utilisé ces mots :

Personnes mobiles très rapidement, mais ils se traduisent par le combiné , l'Académie dit Ella et dites téléphone portable Billah ! Les gens me disent un coup ( d'appel unique ) , nos experts disent , Mlle S. je laisse les gens disent de m'envoyer l'adresse . Et les savants disent l'adresse pour moi le message moi !

Il ne s'agit pas seulement des médecins et des ingénieurs , mais tous les artistes sont tellement instruits . Seuls les verbes persans disent . Si vous pouvez le dire en anglais , encore plus épais que son anglais .

Quand faut-il être guéri de leur perte ? Médias lorsque nous sommes perdus , les gens sont éduqués ou à quoi s'attendre Pourtant, son invasion et la perte de tant d'autres, il ya une seule raison: . Le système de l'éducation occidentale au lieu de remplacer le système éducatif local est . S. système de traduction qui n'a même lui convient pas.

    Si nous voulons préserver la culture autochtone que notre système d'éducation peut être fixé . Histoire de l'Iran jusqu'à il ya quelques années , avait son propre système éducatif . Nizamiyya à Bagdad et dans d'autres universités et les écoles , en particulier dans le domaine de l'éducation religieuse , et il y avait un système omniprésent . Avec les écoles françaises et américaines en Iran , a été humilié par ce système .

Où il y avait peu de travail : même le séminaire islamique de Qom et de Nadjaf a changé son approche ! Et le terrain et discussion des méthodes , des techniques et monologue classique était . Même conférence médicale aujourd'hui à la salle de conférence de la Faculté était également évidente :

Le panneau a essayé , et la discussion devrait être : membres de l'auditoire , tous les experts chic, et au-dessus du doctorat n'a pas réussi ! Enfin, le monologue et méthodes monologue est venu .

 Dans d'autres domaines , où il y avait une classe ouvrière des chercheurs des bassins versants , les étudiants ont été critiqués pour leur jeune , et peu à peu ont été isolés : le système éducatif et complètent leur domination de l'Occident .

Quand une solution est trouvée nation compatissante , l'idée a commencé à s'éloigner ! Les écoles islamiques ont été établis . Le système de l'enseignement scolaire ( classique ) a accepté , mais ont essayé d'influencer le contenu Enfin , il a été tenté : . École de Eslamiyya , Alavi et la prospérité .

Malheureusement , après la révolution islamique , l'idée que tout est correct , plus il est resté ouvert . , Même les écoliers Alavi et le bien-être de l'arrière de la caravane , tous pour l'étude , ont été envoyés en Angleterre et en Amérique . Et augmenter le risque de l'isolement culturel . Parce que ceux qui espéraient ressusciter les méthodes d'apprentissage islamiques , ils sont devenus et les promoteurs de l'éducation occidentale , aussi longtemps que la révolution Hojatieh à leur participation .

    C'est la même classe de la douleur analgésique chaque jour que la veille la culture occidentale prévaudra . Dire , parce que le vol est léger gamme de produits , plus sélective . Nos savants religieux , à dos Nmandn la civilisation occidentale , à l'ouest , toutes les applications , comme la tête d'une coupe pour être légitime ! Comme le sucre dans le thé ou démonté pour être nettoyé . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۹/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۱۸ نظر(0)

حمص مرز شرقي: انقلاب اسلامي

فرق بين جمهوري اسلامي ، حكومت اسلامي و انقلاب اسلامي، تا كنون زياد تبيين شده و سخنراني هايي هم بوده ولي، در اينجا ما يك فرق مكانيكي يا علمي، بيان مي كنيم كه كاربردي تر است. انقلاب اسلامي جرياني است كه از سال هاي 1340آغاز شده و: رهبري آن به زعامت حضرت آيه الله خميني ره بوده . تئوري هاي آن هم توسط اين رهبر عزيز بيان گرديده است.

جمهوري اسلامي از دو كلمه: جمهور واسلام تشكيل شده و: در واقع جمهوريت ظرفي است كه: مظروف يا محتواي آن اسلام است. بنابر اين اگر راي مردم با اسلام همسو شد، جمهوري اسلامي تحقق مي يابد لذا در يك كشور مسيحي يا بودايي، نمي توان جمهوري اسلامي داشت.

اما حكومت اسلامي، نياز به تاييد مردم ندارد. براساس اصول اسلامي اداره مي شود و: مردم بايد تابع محض قانون اسلام باشند.

مثلا در طول تاريخ اسلام، حكومت اسلامي وجود داشته، ولي جمهوري اسلامي فقط در دوران ما شكل گرفته. چرا كه پيامبران و امامان به: نظرات مردم در تشريع كاري نداشتند. يعني احكام مورد نياز، از سوي خدا نازل مي شده و: پيامبران فقط مامور ابلاغ آن بودند و: كلمه اسلام به معني تسليم است و: از زمان پيامبري حضرت ابراهيم ع باب شده. چنانكه قران مي فرمايد: ابراهيم ع شما را مسلمان نامگذاري كرد.(هو سماكم المسلمين من قبل)

   بنا بر اين انقلاب اسلامي در مسير رشد خود، اگر حمايت مردمي را جلب كرد، جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهد. ولي اگر در محدوده جغرافيايي معيني نتوانست: بيش از 50درصد را برحسب قوانين جمهوريت،با خود همراه كند ناچار، احكام خود را فقط در بين مومنين اجرا مي كند. يعني مرزهاي جغرافيايي، تبديل به مرزهاي عقيدتي مي شود و: وطن بجاي مرز معين زميني ، خود اسلام تعريف مي شود : الاسلام وطن المسلم.

  رهبر حكومت اسلامي هم، انبيا الهي و ائمه هستند. آن ها حكم را اجرا مي كنند چه بر: يك نفر و چه يك جمعيت .فرقي براي آن ها ندارد: حضرت علي ع مي فرمايد: براي اجراي حق، از كمبود هواداران آن نترسيد:(لا تستوحش فی طریق الهدی لقله اهله) در قران كريم يك نفر مثل حضرت ابراهيم ع، خود يك امت است: (كان ابراهيم امتا قانتا لله) حضرت ابراهيم خودش يك امت بود، زيرا مطيع امر خدا بود.

البته اتوپياي اسلامي اين گونه است كه: روزي خواهد رسيد كه در كل جهان، بيش از 50درصد مردم، راي به اسلام خواهند داد و: حكومت واحد جهاني تشكيل خواهد شد.اما با اينكه حكومت اسلامي است، ولي حقوق اقليت زير 49درصد، محفوظ باقي خواهد ماند و آن ها، طبق رسومات خود عمل خواهند نمود.

    اكنون دو ايده در مورد صدور انقلاب اسلامي، يا تشكيل حكومت جهاني اسلامي وجود دارد: برخي بر اساس دموكراسي غربي يا :همان جمهوريت بررسي مي كنند و: برخي بر اساس حكومت اسلامي .افرادي مثل داعش يا القاعده، سعي دارند حكومت اسلامي را تبليغ كنن.د ولي ايران و انقلاب اسلامي ايران،  به دنبال جمهوري اسلامي است.

  يعني از نظر ايران، موقعي كه در هريك از مرزهاي تعيين شده فعلي، بيش از 50درصد مردم، به اسلام راي بدهند، آنجا جمهوري اسلامي تاسيس مي شود. ولي آن ها مي گويند: به زور بايد حكومت اسلامي تشكيل داد! و بدون نظر مردم، احكام اسلامي آن هم، از نوع تكفيري را اجرا كرد. مبارزه اين دو تفكر در عراق ، سوريه و لبنان نشان داد كه: پيروز ميدان نظريه جمهوري اسلامي است. و لذا اكنون حمص، در واقع مرز غربي جمهوري اسلامي تعيين شد. كه راه را بر حكومت تكفيري ها و حاميان آن بست.

همانطور كه در دوران 8سال دفاع مقدس، اخبار پيروزي قدم به قدم رزمندگان اسلام، از صدا و سيما پخش مي شد، اخبار حمص و زينبيه و درعا هم، محله به محله از سوي مردم ايران، پيگيري مي شد.

   از آنجا كه رشد انقلاب اسلامي و:توسعه جمهوري اسلامي سيستماتيك است، پيروزي در جبهه غربي ايران، پيروزي در جبهه هاي شرقي را هم به دنبال داشت. انتخابات در افغانستان، يك نه بزرگ بود بر طالبان. زيرا طالبان هم در شرق ايران، همان ماموريت تكفيري ها در غرب را، برعهده داشتند.

    حضور شخصيت هاي مهم پاكستان و عراق در ايران، و ابلاغ نارضايتي هاي ايران در خصوص: حضور منافقين در عراق و پاكستان  و: قول همكاري دوجانبه مسئولان، نشان داد كه زمينه براي همه گروه هاي همفكر طالبان و القاعده، از بين رفته و آنان ديگر حتي در دامن آمريكا و اسرائيل هم، نمي توانند به توطئه هاي خود ادامه دهند.

لذا كمر بند امنيتي ايران از پشت مرزهاي ايران، به پشت مرزهاي همسايگان گسترش پيدا كرد و: مرزهاي جديد امنيتي قابل گسترش بيشتري شد. البته اكنون القاعده و تكفيري ها، به جزاير كريمه و يا اكراين اعزام شده اند تا: انرژي آن ها هدر نرود ولي، مكانيزم حركت مردمي مي گويد كه :اين نيروها اگر به وطن خودشان برگردند، مانند بمب ساعتي همه زندگي حاكمان خود را در هم مي پيچند.

    علت آن هم بسيار روشن است: تكفيري هاي عربستاني به عشق:  پياده كردن اسلام به عراق و افغانستان مي رفتند. آمادگي هر گونه فداكاري آنان، براي كسب بهشت بوده است. حالا وقتي برگردند و ببينند :همه اين ها دروغ بوده و:براي ريشخند كردن آن ها بوده؟؟ ويا ببينند حاكمان عربستان، خودشان فاسد ترين افراد روي زمين هستند، آيا ساكت خواهند نشست؟ 

Homs , la limite est de la révolution islamique

La différence entre la République islamique , l'Etat islamique et la révolution islamique , il y avait beaucoup trop d'explication et conférences , mais nous avons ici une distinction mécanique ou scientifique , stipule qu'il est plus pratique . Mouvement islamique qui a commencé en 1340 : la direction de l'ayatollah Khomeiny et de son leadership . Théories qui ont été exprimées par le Cher Leader .

IRI à partir de deux mots : le président Islam et formés de la République de conteneurs sont : contenu conteneurisées ou de l'Islam . Donc, si les gens votent en ligne avec l'islam , la République islamique sera réalisé dans un pays aussi chrétien ou bouddhiste , République islamique n'a pu être trouvée .

Mais la loi islamique , ne requiert pas l'approbation du peuple . Selon les principes islamiques est exécuté et les gens devraient être soumis à la loi islamique bientôt.

Par exemple , à travers l'histoire , l'Islam , Etat islamique là, mais la République islamique a été formé seulement dans notre temps . Le Prophète et les Imams : Leurs points de vue ne fonctionnaient pas la législation . Les dispositions nécessaires par la volonté révélée de Dieu et le Prophète , seuls les agents ont été informés que le mot Islam signifie soumission et l'époque du Prophète Ibrahim , que la paix soit à la mode. Comme le dit le Coran: Ibrahim Ali a appelé les musulmans vous ( Ho Smakm Fraternité je suis il ya ) .

   Donc, la révolution dans le cadre de sa croissance , elle a attiré le soutien populaire , la République islamique de formes . Mais dans une certaine zone géographique pas plus de 50 pour cent selon les lois de la République , avec l'inévitable , ses ordonnances entre les croyants fonctionne seulement. Les frontières géographiques , les frontières religieuses être modifiées à : maison plutôt que de frontière terrestre spécifique , l'Islam lui-même est défini par al -Watan al - musulman .

  Le chef de l'Etat islamique , sont divins prophètes et des imams . Ils sont en cours d'exécution de la règle au fil du temps : . Une personne ou d'une population que ça : Imam Ali dit : Pour la mise en œuvre , le manque de ses partisans craignent ( La Tstvhsh Fi Huda Lqlh par phases ) dans le Coran Karim , une personne comme Ibrahim Ali , un ummah ( E. Kahn Amta Qanta moulin ) Abraham lui-même était une nation parce qu'il était Dieu obéissant .

L'utopie de l'espèce qui sera un jour dans le monde entier , plus de 50 pour cent des voix à l'Islam et le gouvernement du monde sera établi . , Mais avec une règle islamique , mais les droits des minorités moins de 49 pour cent, Droits d'auteur restes et ils vont , ils agiront conformément à leurs traditions .

    L'idée est désormais à publier gouvernement islamique ou musulmane est formée , certaines basées sur la démocratie occidentale , ou : la république à étudier et certains sous la loi islamique personnes comme Dash ou Al-Qaïda , le régime islamique propaganda'll essayer . . D. Mais l'Iran et la Révolution islamique d'Iran , la République islamique a cherché .

  Celle de l'Iran , lorsque le courant dans chacune des limites fixées par plus de 50 pour cent de la population , le vote musulman , la République islamique est fondée . Mais ils disent l'état islamique s'impose par la force ! Et l'opinion publique , l'islam est aussi le genre d'excommunication à exécuter. La pensée des combats en Irak, la Syrie et le Liban a montré que l'IRI est gagner théorie. Et maintenant Homs , la frontière occidentale de la République islamique a été créé . La façon dont le gouvernement et ses partisans celles fermée .

Comme lors de la guerre de huit ans , les nouvelles de la victoire des militants islamistes étape , la télévision diffusera , nouvelles et Zeinabieh Homs et Deraa , les gens du quartier à quartier, a été suivie .

   Comme la croissance de la révolution islamique et le développement de la République islamique d'Iran a systématiquement la victoire du Front de l'Ouest , a remporté le front de l'Est , elle a été suivie . Les élections en Afghanistan , les talibans était un assez grand . Est des talibans dans l'excommunication de la mission dans l'Ouest , étaient responsables .

    Présence de figures importantes de l'Iran , le mécontentement du Pakistan , l'Irak et l'Iran a été communiquée à la présence de MKO en Irak et le Pakistan , et la promesse de la coopération mutuelle , les responsables ont indiqué que tous les groupes de vues similaires talibans et Al-Qaïda , et ils ont été perdus dans l'autre même la jupe États-Unis et Israël ne peuvent pas s'acquitter de leurs parcelles .

Par conséquent , à partir des frontières de la ceinture de sécurité de l'Iran , a été étendu aux frontières et des limites voisines ont été encore élargi nouvelle sécurité. Mais maintenant , al - Qaïda et le takfir , la Crimée et l'Ukraine ont été envoyés dans les îles : l'énergie n'est pas gaspillée , cependant, dit que les gens se déplacent mécanisme qui vous oblige à retourner dans leur patrie , comme une bombe à retardement vie tous leurs dirigeants dans le Tornado est .

    La raison en est claire : l'excommunication Arabie à l'Amour : Islam pied allé en Irak et en Afghanistan . Prêt à faire n'importe quel sacrifice pour eux , est d'aller au ciel . Maintenant, quand vous allez voir : tout cela était faux et à la louange d'eux? Ou voir les dirigeants de l'Arabie saoudite , ils sont les personnes les plus corrompus de la planète , il doit garder le silence ? 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۸/۲/۱۳۹۳ - ۲۱:۳۵ نظر(0)

 مهربان بودن با طبيعت بدون مقدمه، يك دروغ بيش نيست.مقدمه آن هم مهربان بودن با انسان است. يعني اگر امر داير باشد بر: بقاي طبيعت يا بقاي انسان، شكي نيست كه بقاي انسان اولويت دارد. مگر اينكه بقاي انساني، براي خود انسان ها مضر باشد. در دستورات الهي و يا در ايات قران، يكي از مهمترين هداياي خدا به انسان، لقب اشرف مخلوقات دادن است .

   اين صفت عالي نشان از: مقام عالي انسانيت دارد كه: خدا مي فرمايد اي بشر ما تمام زمين و اسمان را، در تسخير تو گذاشتيم . يعني يك مقدمه كامل اين است كه: همه چيز آماده و مهيا باشد. همانطور كه اشاره شده: زمين گهواره انسان است.برخي ايه( الم نجعل الارض مهادا) را به :گردش زمين نسبت مي دهند و مي گويند: معلوم مي شود قران گفته زمين مي چرخد.

  بله، برخلاف القائات غربي ها، چرخ فلك يا گنبد گردون يا همين گهواره بودن زمين را، اسلام از هزار سال پيش گفته و:تعجبي هم ندارد كه خدا بداند : زمين مي گردد.چون خودش آن را خلق كرده! گرچه  مسلمان ها گهواره را،در حال حركت درست كردند، ولي غربي ها تخت بچه درست كردند!زيرا معتقد بودند زمين ثابت است! ومتاسفانه اكنون تخت بچه جاي گهواره را گرفته است.

 اما برخي ديگر از فلاسفه  و مفسرين گفته اند: مهد يا گهواره فقط حركت نمي كند، بلكه هرچه را كودك لازم دارد، در خود جمع كرده. مادر نه فقط با دست گهواره را حركت مي دهد، بلكه لباس كودك نازنينش را در آن مي پوشاند، زير انداز و روانداز ش را درست مي كند.كودك را در آن شير مي دهد و: بر بالين او آواز مي خواند. و آيا خدا بر بندگانش از يك مادر، مهربان تر نيست؟

پس زمين و هر انچه در آن است، براي بشر خلق شده. حالا اگر كسي مانع استفاده بشر از: اين همه نعمت هاي الهي شود يك مانع الخير است. خدا سيستم را طوري طراحي كرده كه: اگر بشر درست استفاده كند، نه تنها زياني به طبيعت نمي رسد، بلكه آن را بارور تر هم مي كند.

   مثلا در اسلام گوشت سگ براي: خوردن انسان حرام است، ولي گوشت گوسفند بهترين غذاي او است.ولي بشر به افراط و تفريط افتاده! گاهي گوشت سگ  و خوك، حتي خرچنگ ، سوسك و مار را براي خود حلال مي داند و: گاهي حتي براي سر بريدن يك گوسفند، حساسيت به خرج مي دهد! يعني حيوانات اهلي را براي: كشتن جايز نمي داند ولي حيوانات حرام گوشت را، براي خوردن جايز مي شمرد.

   در حاليكه در چرخه غذايي، حيوانات حلال گوشت سريعا جايگزين مي شوند.مثلا شما ببينيد سگ ها، سالي دوبار و هر بار هفت توله به دنيا مي آورند. يعني بايستي رشد آنان تصاعدي: به توان هفت باشد، در حاليكه چنين نيست! و برعكس گوسفندان سالي يك شكم، و هربار هم يك بره به دنيا مي اورند، ولي تعداد شان از سگ ها بيشتر است.

    بنا بر اين اگر بر اساس دستور: همان كس كه اين دنيا و زمين و آسمان را ساخته، عمل كنيم چرخه معيوب نخواهيم داشت. اما اگر از خودمان قانون در آورديم، مي بينيم كه همه اكو سيستم را به هم مي زنيم.حتي لايه اوزون را هم سوراخ مي كنيم.

حفاظت از محيط زيست هم، بايد اسلامي شود يعني اينكه: بايد همه موارد شرعي و قانوني انجام شود تا: به توسعه پايدار جهاني برسيم. اگر دستور اسلام بر پايه: كاشت نهال است، به آن عمل شود و اگر ، دستور براي كار هاي نجاري و: استفاده از چوب است آن هم عمل شود. مهمترين اصل در استفاده هم اين است كه: افراط و تفريط نشود. يعني عده اي نگويند فقط: گياهخواري كنيم و عده اي هم بگويند: فقط گوشتخوار باشيم!

     مثلا پيامبر فرموده كه: استفاده از گوشت به مقدار زياد، انسان را قسي القلب مي كند، يا به قول امروزي ها چربي خون را بالا مي برد. ولي از آن طرف هم فرموده كه: هر كسي در هفته يكبار حداقل گوشت مصرف كند. ذبح قرباني، در همه مراسم، و پخش آن بين مردم توصيه شده تا: مردم با گوشت تازه و گرم غريبه نباشند. و مستحب است كسي كه قرباني مي كند، خودش هم از گوشت قرباني بخورد.

   در تاريخ هم مي بينيم كه: برخي پيامبران چوپان بودند يا: برخي نجار و لباس دوز و.. اين ها نشان استفاده صحيح از: طبيعت است و تا امروز طبيعت را، براي ما حفظ كرده بود. بدبختي بشر از موقعي شروع شد كه: غرب ادعاي خدايي كرد و: خدايي غير از سرمايه داري را قبول نكرد.

آنوقت اين سرمايه داري، قانون هاي جديدي گذاشت و: اكوسيستم جهان را به هم زد. برخي جنگل ها را بيابان كرد و: برخي مراتع را ساختمان. شايد استان يزد، يكي از سر سبزترين استان هاي ايران، در گذشته بوده و حتي در سفرنامه ماركوپولو، به جنگلي بودن آن اشاره شده! اما در دوران جنگ هاي اول و دوم، بقدري از اين جنگل ها بهره برداري كردند تا :بطور كلي به بيابان تبديل شد.

اكنون نيز شمال ايران، مخصوصا حد فاصل گنبد و گرگان، همين وضعيت را پيدا كرده و: اگر سرمايه داران نخواهند كمك كنند، شمال ايران هم به بيابان تبديل شده و: ماسه هاي آن تبديل به ريز گردها خواهند شد. 

Protection de l'environnement ?

Être désinvolte de nature douce , pas plus que le mensonge . Présentation avec un homme gracieux . S'il est établi que la survie ou la survie de la nature humaine , sans doute survie que l'homme est une priorité. Sauf survie de l'homme , de nuire aux humains . L'ordre divin ou le Coran , l'un des dons de Dieu à l'homme , ce sont les créatures de titre.

   Ce spectacle superlatif de l'humanité est suprême : Dieu dit que nous sommes des êtres humains dans toute la terre , et vous vous retrouvez à conquérir. C'est une parfaite introduction : Tout est prêt et préparé. Comme mentionné : . Terre est le berceau de l'humanité Certains versets ( ) à : attribut de la Terre et de dire le Coran est connu terre .

  Oui , contrairement intrigues occidentaux , carrousel ou bascule le dôme du ciel ou la terre , l'islam il ya mille ans et a dit: Il n'est pas surprenant , Dieu sait : la terre est Parce qu'il a créé. ! Bien que les musulmans berceau , déplaçant vers la droite , mais pour les Occidentaux lit était juste , parce qu'ils croient que la terre est fixé ! Malheureusement , c'est le berceau de berceau .

 Mais certains philosophes et commentateurs ont dit , berceau ou lit d'enfant ne se déplace tout simplement pas , mais ce que l'enfant exige dans le total. Le support se déplace non seulement la mère, mais le bébé vêtements Naznynsh la couverture , tapis et couvertures peut faire LA donne à l'enfant le sein : . Clinique elle chante . Et les serviteurs de Dieu , une mère , pas plus miséricordieux ?

La terre et tout en elle, l'humanité a été créée . Maintenant, si quelqu'un empêche l'utilisation humaine : ce sont tous des bénédictions divines Khair est un obstacle . Dieu a conçu un système qui utilise un droit de l'homme , pas une seule déclaration n'a pas de nature , mais aussi rend plus fructueuse .

   Dans l'Islam , par exemple , la viande de chien manger les humains est interdit , mais l'agneau est le meilleur aliment pour lui. , Mais l'homme déchu aller à l'extrême ! Parfois, la viande de chien et de porc , même les crabes, les insectes et les serpents de connaître votre véhicule et parfois même à décapiter un mouton , la susceptibilité à dépenser! Pour l' élevage : la mise à mort des animaux , mais ne permet pas la viande interdit de manger estime admissible .

   Alors que le cycle de la nourriture , les animaux halal sont rapidement remplacé . Exemple , vous pouvez voir les chiens deux fois par an et chaque fois donner naissance à sept chiots . C'est à dire qu'ils croître de façon exponentielle : à sept heures , alors qu'il n'est pas vrai! Et contrairement à l' abdomen moutons par an , et chaque fois ils donner naissance à un agneau , mais leur nombre a plus que des chiens .

    Ainsi, selon la même personne qui a fait le ciel et la terre et le monde , nous opérons auront un cercle vicieux . Mais si nous nous prononçons , nous pouvons voir que tout l'écosystème de secouer . , Même le trou dans la couche d'ozone faire.

Protection de l'environnement devrait également être de l'ordre doit se faire dans tous les cas et juridique pour parvenir à un développement durable au niveau mondial . Si l'Islam est basé sur : la culture , la pratique , et s'il est condamné aux bois et l'utilisation est faite de la même loi . Le principe le plus important est utilisé qui n'est pas aller à l'extrême . Quelques-uns du refrain : nous sont végétariens et certains disent même que nous sommes que de la viande !

     Par exemple , le Prophète a dit : L'utilisation de grandes quantités de viande , homme de cœur , ou la citation d'aujourd'hui soulève graisse dans le sang . Mais a également dit que tout le monde devrait manger de la viande au moins une fois par semaine . Tuez victime , à tous les événements , et de le distribuer parmi les gens recommandé aux personnes ayant des viandes fraîches étrangers chaudes et non . Le prêt est quelqu'un qui s'est sacrifié pour manger la viande du sacrifice .

   L'histoire nous pouvons voir que certains prophètes étaient des bergers ou des charpentiers et des vêtements , bon dosage , etc Cela montre la nature de l'environnement d'aujourd'hui , nous allons maintenir . La misère humaine commence le : Ouest prétendu être Dieu et le dieu du capitalisme n'a pas accepté .

Ensuite, le capitalisme , la nouvelle loi fait : l'écosystème mondial perturbé . Certaines forêts aux déserts et certains des bâtiments varie . Peut-être la province de Yazd , l'une des plus vertes provinces de l'Iran , dans le passé , et même récit de voyage de Marco Polo , appelée forêt ! Mais au cours de la première et la deuxième , de sorte que ces forêts ont été exploitées pour : la désertification en général .

Actuellement , le nord de l'Iran , en particulier entre le dôme et l'Iran , ont ce statut et, si non capitalistes ont aidé , nord de l'Iran contre la désertification et de sable , il va se transformer en petit pollen . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۷/۲/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۲ نظر(0)

بازاريابي حلال، يا: بازاريابي اسلامي

بر خلاف كساني كه مي گويند: علوم انساني، اسلامي و غير اسلامي ندارد بايد گفت: هر نوع بازاريابي به هر قيمت و به هر روش، در اسلام پسنديده نيست. تبليغات دروغ براي فروش بيشتر، اصلا مورد تاييد نيست. لذا بايد يك فرق اساسي بين: علوم انساني اسلامي وغير اسلامي دانست و: آن اينكه علوم غير اسلامي، علومي سترون و: باري به هر جهت و با: هر وسيله و هر امكان است. ولي در اسلام اين فعاليت ها حداقل بر دو:بخش حلال و حرام تقسيم مي شود و: بعدا به 5 قسمت يعني:  مكروه ، مباح و مستحب هم به آن اضافه مي شود.

در هرم علوم انساني، تبليغات و بازاريابي در راس هرم قرار گرفته يعني :تحقيقات جامعه شناختي و روانشناختي ، مالي و مديريتي ، وغيره همه به دنبال افزايش فروش هستند و بازاريابي در نوك قله افزايش فروش قرار دارد.  و در اينجا اصل ماكياولي كه مي گويد هدف وسيله را توجيه مي كند، اصل مقدس و پذيرفته شده است. اصول ماكياولي و كتاب شهريار او را در: دوران فوق ليسانس و دكتراي اين رشته ها تدريس مي كنند.

بازاريابي كه شيره جان تمام علوم جديد غربي است، بر اساس آن شعر شاعر ايراني عمل مي كند كه :هزار سال پيش گفته: در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد! طاعت از دست نيايد، گنهي بايد كرد!

در بازاريابي همه هدف، از بين بردن رقيب و تصاحب سهم بازار اوست . و تاريخ غرب وحشي نشان ميدهد كه: اين كلمه چه معني وحشتناكي دارد و: كشتار چندين انسان براي آن، بي ارزش تر از قتل يك سوسك است.

تاريخ خونبار يكصد ساله نفت، اين را بخوبي نشان مي دهد. چه ر‍ژيم ها كه سرنگون نشدند و: چه فاشيست هايي بر سركار نيامدند تا: مبادا قسمت نفت برنت درياي شمال، از قيمت نفت خليج فارس كمتر شود؟

هنوز كه هنوز است، بورس نفت يكي از خطرناكترين بورس هاي بين المللي است. كه نفوذ در آن امكان پذير نيست. كارتل ها و تراست ها و :شركت هاي چند مليتي از: سرنگوني يك دولت تا كشتار وسيع: كار گران معادن نفتي، ابايي ندارند. دلار هاي نفتي هميشه بوي خون مي داده، چه اين دلار ها در دست عربستان بوده و: خرج كشتار مردم بحرين مي شده و چه در دست انگليس، كه حتي به مردم خود در اسكاتلند و ايرلند، رحم نمي كند تا چه رسد به مردم و: شهروندان درجه دو و درجه سه در: افريقاي سياه و يا اسياي فقير .

    بازاريابي براي اسلحه، كمتر از اين جنايات نداشته كه بيشتر هم بوده! براي باز كردن بازار مصرف جديد، اگر لازم بوده جنگهاي مليتي و قوميتي، حتي فاميلي و محلي به راه مي انداختند و: بعد از آن بود كه سيل خريدار اسلحه، سرازير مي شده است.

بازاريابي براي هروئين، دومين بازار سود آور دنيا، اصلا ديگر قابل دفاع نيست. به دام انداختن كودكان ، زنان وپيرمردان براي افزايش فروش و: كشف بازار جديد و تصاحب سهم بيشتري از بازار، از كثيف ترين كار هايي است كه انجام مي شود. و ديگر نبايد از تاسف خود از دنياي وسيع:بازار يابي براي روسپي  ها و مشروبات الكلي و.. صحبتي كرد كه ذهن آدمي مختل مي شود.

  ممكن است كه استادان بازاريابي، كراواتي بزنند و به عنوان افراد شاخص و متمدن! خود را بري از اين جنايت ها اعلام دارند. در اين صورت بايد اعتراف كنند كه: بازاريابي بر دو قسم است: بازاريابي متمدنانه و بازاريابي شرورانه. و اين همان حرف اول ما مي شود.

  اما ما اين ها را پدر سوخته تر از قبلي ها ميدانيم! چرا كه با بستن كراوات و متمدن نشان دادن خود، خط فريبي بر عملكرد آن ها مي كشند تا: كسي متوجه جنايات آنان نشود. آن ها جنگ بازاريابي را، صلح  بازاريابي معرفي مي كنند. و با تئوريزه كردن اصول حرام بازاريابي، مانع از آن مي شوند كه: مردم به عمق فاجعه پي ببرند.

    ساده ترين حرف يك بازارياب ، تحقيقات بازاريابي است. آن ها هدف اين تحقيقات را: كشف نياز هاي مردم و:توليد كالاهايي براي رفع اين نياز ها، معرفي مي كند! اما هر بچه اي ميداند كه اين ها دروغ مي گويند. هيچگاه كالاي مورد نياز مردم را توليد نمي كنند، بلكه به دنبال كشف را ههايي هستند تا: مردم به جاي كالاهاي ضروري، كالاي مصنوعي و جانشين آن ها مصرف كنند.

   آيا سيگار و آدامس يا كوكائين و توتون، از كالاهاي ضروري و مورد نياز مردم است؟ پس چرا مردم اينهمه به آن وابسته شده اند؟ آيا جز خيانت تحقيق گران بازاريابي، چيز ديگري مي تواند باشد؟

وقتي كه توليد كننده سيگار مي گويد: من يك دلار خرج توليد مي كنم و نود و نه دلار، خرج تبليغات و بازاريابي مي كنم، شما چه مي گوييد؟

مردمي كه لباس پوشيدن خود را، با بيشترين استفاده از پارچه، انجام مي دادند آيا غير از: تحقيقات بازاريابي، آن ها را قانع كرده كه با كمترين حد پوشش كنار بيايند؟

   سينماي پر از خشونت و سكس ، كالاي مورد نياز مردم است؟ آيا اگر يك روز كسي اين فيم ها را نبيند، از گرسنگي مي ميرد؟ آيا اين روانشناسي و جامعه شناسي، همين بازار ياب ها نبوده كه: كار را بجايي رسانده كه: مردم اگر گرسنه بمانند، زياد ناراحت نمي شوند، ولي اگر يك فيلم هاليوود را نبينند، براي شان خوش نمي گذرد؟ بياييد براي يكبار هم شده، نقاب از چهره پر فريب خود برداريد و: بگذاريد مردم به درد خود برسند.

 
 

Commercialisation solvant , ou la commercialisation de

Contrairement à ceux qui disent : sciences humaines , islamique et non - islamique n'est pas nécessaire de dire un marché à n'importe quel prix et n'importe comment , pas bon dans l'Islam . Fausse publicité pour vendre plus , n'a pas confirmé qu'il s'agit d' une différence fondamentale entre : sciences humaines islamiques et non-islamiques savait : que le non - islamique des sciences , des sciences et stérilisé : charge dans n'importe quelle direction et avec tout et tous les moyens possible . Mais dans l'Islam , au moins deux de ces activités : licites et illicites est divisé en sections et plus tard à cinq parties, à savoir : abominable , permis et recommandé d'ajouter à elle.

La humaines de pyramide , la publicité et le marketing dans la pyramide étaient : une recherche sociologique et psychologique , et la gestion financière , etc sont tous à la recherche pour augmenter les ventes et le marketing à la pointe est augmenté . Voici le principe machiavélique qui dit que la fin justifie les moyens , elle est acceptée comme principe sacré . Livre de Machiavel et son prince : sa maîtrise et son doctorat dans le domaine de l'enseignement .

John sève toute la Nouvelle- commercialisation occidentale est basée sur le poème par les actes de poète persan : il ya mille ans , a déclaré le coeur comme la façon dont doit être rusé ! Tat peut pas du péché doit être !

Dans tous les marchés cibles , éliminer ses rivaux et de saisir des parts de marché . Et l'histoire du Far West montre qu'il s'agit d'un mot terrible et ce que cela signifie tuer quelques personnes , il est moins important que de tuer un insecte .

Huile histoire sanglante de cent ans, cela montre clairement . Qu'est-ce que les régimes ont été renversés et que les fascistes n'ont pas commencé à travailler sur : ne fait pas partie du pétrole brut Brent de la mer du Nord , le prix du pétrole tombe sous le golfe Persique ?

Est toujours, une huile d'actions est l'un des échanges internationaux les plus dangereux . Qu'il n'est pas possible de pénétrer . Cartels et des trusts et les entreprises multinationales : : le renversement de la destruction l'échelle du gouvernement : les travailleurs de la mine de pétrole , n'ont pas peur . Huile de dollar est toujours l'odeur du sang , si les dollars dans les mains de l'Arabie Saoudite : meurtres Bahreïn ont été dépensés dans le Royaume-Uni, même pour les personnes en Ecosse et en Irlande , l'utérus n'est pas le seul à la population et Les citoyens de grade II et de grade III en Afrique subsaharienne ou en Asie du pauvre .

    Commercialisation pour les armes , moins de criminalité il n'y avait pas plus loin! Pour ouvrir de nouveaux marchés , le cas échéant , la nationalité et les conflits ethniques , la famille et local route et jeté , même après qu'il a été inondé d'armes de l'acheteur est de larmes.

Marché de l'héroïne , deuxième marché le plus rentable au monde , n'est plus tenable . Le piégeage des enfants , des femmes et des vieillards pour augmenter les ventes et la découverte de nouveaux marchés et de saisir une plus grande part du marché , qui sont l'œuvre la plus sale est fait. Et ne regrette plus le marché mondial pour les prostituées et l'évaluation de l'alcool et ils parlèrent de telle que l'esprit humain est altérée .

  Il est possible que professeur de marketing , comme leurs liens de gens civilisés ! Les crimes sont dit Barry . Dans ce cas , nous devons admettre que la commercialisation des deux types : . Commercialisation , le marketing civilisés et sinistres . Nous sommes les mêmes initiales .

  Mais nous savons tous que le père de la combustion que le précédent ! En raison de leurs liens étroits et spectacle civilisé , la tromperie sur leur performance de tuer quelqu'un ne sait pas leurs crimes . La guerre de la commercialisation , la paix sera présenté à la commercialisation . Et la théorisation des principes de marketing illégales , qui sont empêchés de gens réalisent l' ampleur de la catastrophe .

    Les mots les plus simples , une recherche en marketing est le marketing . Le but de cette recherche : découvrir les besoins de la population et la production de biens pour répondre à ces besoins , présente ! Mais chaque enfant sait que ces gens mentent . Bonnes gens jamais nécessaires ne produisent pas, mais cherchent à explorer l'état des personnes au lieu de biens essentiels , les produits qu'ils consomment des substituts artificiels .

   Ne fumer et de mâcher du tabac ou de la cocaïne , les biens publics nécessaires ? Alors pourquoi tant de gens en dépendent ? La trahison du prix du marché, quelque chose d'autre peut être ?

Lorsque le fabricant de cigarettes dit: Je produis un dollar quatre vingt dix neuf dollars que je passe sur la publicité et le marketing , que dites-vous ?

Les gens qui se déguisent , avec une utilisation maximale des textiles , n'ont pas fait l'étude de marché , il a été estimé que la faible offre de couverture avec ?

   Le cinéma est plein de violence et de sexe , les gens avaient besoin d'être bon ? Si un jour quelqu'un fait cela pour préserver la renommée , meurt de faim? Est-ce que la psychologie et la sociologie , ce résultat n'était pas le marché qui fonctionne au lieu d'avoir des gens que tu as faim , ne soyez pas trop bouleversé , mais si vous avez ou connaissez un film hollywoodien , ne va pas bien pour eux ? Voyons , pour une fois , un masque complet et prendre sa supercherie : Permettre aux personnes d'atteindre leur douleur . 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۰۴ نظر(0)

انقلاب ماهواره اي

 يكي از نقاط ضعف انقلاب اسلامي، اين بود كه هميشه از سوي رسانه ها و: بطور نابرابر مورد هجوم واقع مي شد. اكنون پس از سي و پنج سال هنوز انقلاب اسلامي،  فقط يك صدا دارد، ولي ماهواره ها بيشمار هستند كه: برعليه انقلاب اسلامي فعاليت مي كنند. آيا زمان آن فرا نرسيده كه: در اين خصوص هم انقلابي شود؟ و مانند انقلاب دوم تمامي سنگر هاي: اين جاسوسان فتنه انگيز فتح شود؟

 براساس بررسي هاي مقدماتي دو نكته روشن است: اول اينكه جوانان ايراني قدرت برنامه ريزي: سخت افزاري و نرم افزاري براي تعداد ماهواره هاي زيادي را دارند و: بودجه نيز فراهم است..

       دومين نكته اين است كه اغلب ماهواره هاي ضد انقلاب، با بودجه بسياركم و امكانات اندك فعاليت مي كنند.ميتوان گفت تمام فعاليت هاي ماهواره ها و رسانه هاي ضد انقلاب، بودجه معادل 250ميليون دلار دارند كه: آمريكا هرسال تصويب و پرداخت مي كند. لذا با 250 ميليون دلار ميتوان تمام آن ها را خريد و: يا براي آن ها برنامه ساخت. اين مبلغ فقط فروش:يك روز نفت ايران را مي خواهد!

   مثلا فارسي وان،  در يك ساختمان سه خوابه در انديشه عباس اباد تهران، با داشتن 5عدد كامپيوتر و يك كابل و چند كار مند افغاني، فعاليت مي كرده بعد كه دستگير شدند، گفتند ما براي افغانستان برنامه فارسي تهيه مي كنيم! ربطي به ايران ندارد حالا اگر، ايرانيان نگاه مي كنند جرم ماچيست؟. يك اتاق براي توليد، يك اتاق براي استوديو و: يك اتاق هم واحد مونيتورينگ يا: ارسال به خط ماهواره است.!

 مسئول پرشين تي وي حاضر بود 200ميليون واگذار كند. محمود ديني مي گفت : شما دو تا كامپيوتر ويك اتاق داشته باشيد و: يك خط اينترنت ميتوانيد با: اجاره يكساله ريل در انگليس يا آلمان، كمتر از 20ميليون تومان هزينه كنيد.

مهندس خسروي از آن كمتر، ارمنستان را پيشنهاد مي كرد كه: در آن جا شركت هم ثبت كرده بود!

  ميگفت در زير زمين يكي از خانه ها، ميتوانيد استوديو داشته باشيد ! فيلم ها را هم ميتوانيد بخريد يا: كپي كنيد يا حتي بدون مجوز پخش كنيد و: بعد از شكايت مبلغي را بدهيد!

در واقع به جاي اينكه در خانه هاي ما ، برنامه براي خارجي ها تهيه شود براي داخل تهيه مي شود. و فقط از ريل آن ها پخش مي شود. هزينه اش هم كمتر از هزينه پارازيت هاي ارسالي است.

بودجه اين كار هم الان تهيه شده، ولي بي نتيجه خرج مي شود: بخشي هزينه مونيتورينگ مي شود: تا بدانيم آن ها چه مي گويند! مونيتورينگ هم فقط در صدا و سيما نيست! سپاه براي خود، ارتش براي خود و وزارت اطلاعات، حتي سازمان تبليغات و وزارت ارشاد هم، براي خودشان اين كار را مي كنند. بگذريم از خبرگزاري ها و سايت هاو ..

   بخش ديگري از بودجه براي: ارسال پارازيت كه بعضا تاثير منفي هم دارد، مصرف مي شود و: مخابرات وزارات ارتباطات، براي خود و بقيه ارگان ها و نهاد ها هم، جداگانه در اين خصوص هزينه مي كنند.

  بخش سوم هزينه ها براي روشنگري و: تهيه برنامه هاي آگاهي دهنده است كه: باز هر نهاد و ارگاني با هزينه هاي هنگفت، جداگانه به انجام مي رساند. و بالاخره بالاترين هزينه ها، هزينه هاي برخورد قضايي و انتظامي با: اين موضوع است و اثار مخرب تربيتي آن، قابل محاسبه به ريال و دلار نيست.      

    لذا لازم است يك ارگان واحد مانند: سازمان بسيج مستضعفين ،در واحد امور بين الملل خود كه جزو وظايف ذاتي بسيج هم هست،بودجه اي را تهيه كند و: ماهواره هاي موجود را خريداري كند يا: به آنان كمك مالي و فكري بدهد. با اين روش بيش از 90درصد ماهواره ها اصلاح مي شوند. و ده درصد بقيه هم منزوي مي شوند.

   ماهين نيوز با داشتن بيش از :هزار نفر خبرنگار افتخاري و مجرب در: سراسر جهان و ايران آمادگي دارد در: تهيه و توليد برنامه هاي سياسي احتماعي و اقتصادي كمك كند. اين برنامه ها مي تواند شامل موارد زير باشد:

همكاري با كليه رسانه ها، براي تغذيه اخبار مناسب و ارسال آن ب:ه شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي. همكاري با كليه هنرمندان سينما و تلويزيون تئاتر، جهت تهيه فيلم هاي كوتاه و بلند و: سريال ها و نمايش هاي گوناگون و توزيع آن در بين ماهواره ها.

همكاري با مجلس شوراي اسلامي، براي تهيه طرح ها و لوايح مورد نياز: خريد و اداره ماهواره هاي خارج ازكشور.همكاري با نيروهاي انتظامي و قوه قضائيه، براي جلوگيري از پخش برنامه هاي ضد ايراني و: ضد اسلامي  در سراسر جهان.

تهيه برنامه هاي توجيهي و: كمك هاي مالي براي ماهواره هاي غير معاند،جهت هرچه همسو شدن با اهداف: نظام مقدس جمهوري اسلامي .

   در نهايت مي توان گفت: ماهواره هاي جهاني بر سه دسته اند: رسانه هايي كه با ايران و اسلام دشمني ندارند ، لذا مشكلي براي مردم ما ايجاد نمي كنند.رسانه هايي كه مستقيما عليه ايران يا اسلام فعاليت مي كنند، كه تنها راه آن، خريد كامل امتياز و امكانات آن ها است و:بايد به نام جمهوري اسلامي خريداري و ثبت شود.

و رسانه هايي كه: اطلاع درستي ندارند و بينابين هستند. كه در اين گونه موارد، تهيه بسته هاي مالي و فرهنگي، براي هدايت و يا حمايت آن ها ضروري است تا: راه درست را پيدا كنند
Revolución Satélite
 Una de las debilidades de la Revolución Islámica , fue siempre la de medio: la invasión era desigual. Ahora, después de treinta y cinco años, sin embargo, la Revolución Islámica , sólo tiene una voz, pero hay muchos satélites que están trabajando en contra de la revolución. ¿No es hora de que es revolucionario en este sentido? En segundo lugar, como el baluarte de todo: se trata de una victoria agentes inflamatorios ?
 Según las investigaciones preliminares , hay dos cosas claras : Primero, los iraníes , hardware y software para un gran número de satélites programables de potencia son: También se proporciona financiación.
       El segundo punto es que la mayoría de las actividades de lucha contra financiados por satélite son recursos lentos y limitados. Podría decirse que todas las actividades contrarrevolucionarias de los satélites y de los medios de comunicación , tienen un presupuesto de 250 millones de dólares que los EE.UU. paga cada año , pasó . Así , $ 250 millones pueden comprar todos ellos : o los planes de construcción. Esta cantidad sólo se vende un petróleo iraní por día será!
   Por ejemplo , los baños persas , tres dormitorios en un edificio en Teherán , Abbas Abad cree que tiene 5 números y una computadora de trabajo y tomar un cable de Afganistán , que se sirve más tarde arrestado , dijeron que estamos preparados para aplicación Afganistán persa ! Ahora usted no tiene nada que ver con Irán, los iraníes están buscando crimen Machyst . Producir una habitación , una sala de estudio: una unidad de espacio o de supervisión : una línea de satélite. !
 PBO es responsable de 200 millones de TV estaba dispuesto a conceder. Mahmoud religioso dijo que tiene dos habitaciones y una computadora y una línea de Internet , usted puede alquilar un año en Inglés o ferrocarriles alemanes , a menos de 20 millones de dólares para gastar .
Sr. Khosravi menos , Armenia sugeriría que existiera una compañía de registro!
  Contando el sótano de una de las casas , los estudios pueden conseguir! También podrá comprar o vídeos: Por favor, copiar o distribuir sin el permiso después de las quejas cantidad para dar !
De hecho , más que en nuestros hogares , en la preparación del programa se preparará para los extranjeros. Y sólo se reproduce la pista. A expensas de menos de ruido que el costo de la URI .
También proporcionó fondos para este trabajo , pero es poco concluyentes gastos : costos de monitoreo son: para entender lo que están diciendo ! Monitoreo no sólo en la tele! Cuerpo de los servicios propios del ejército y de inteligencia, incluyendo la agencia de publicidad y el ministerio juntos , lo hacen por sí mismos. Aparte de las noticias y Hove sitio.
   Otra parte del presupuesto : un parásito que tiene un efecto negativo sobre el consumo es: Ministerio de Comunicaciones Telecomunicaciones, para el resto de sus órganos e instituciones , los costos son diferentes en este sentido.
  La tercera parte de los costes para el esclarecimiento de: proporcionar programas de sensibilización que: abierta a cualquier institución u organismo con costos enormes , pueden completar de forma individual . Por último , el costo más alto , el poder judicial y la policía trataron el tema y su impacto educativo , a $ $ y no se puede calcular .
    Así que es un solo órgano, como la movilización de los privados en su Unidad de Asuntos Internacionales , que es parte de la movilización de las funciones esenciales , para producir un presupuesto : los satélites para la compra o para hacer de la asistencia financiera e intelectual. Con este método , más de 90 por ciento de los satélites se modifican. Y docenas de otras personas son secuestradas .
   Noticias Mahin con más de miles de periodistas experimentados y honor en el mundo y que Irán está preparado programas políticos , sociales y económicos producidos para ayudar. Estos programas pueden incluir los siguientes :
Cooperar con todos los medios de comunicación , la buena alimentación de las noticias y lo enviará a B: la red de satélites y la Internet . La cooperación con todos los artistas , el teatro, el cine y la televisión , para producir cortometrajes y display de serie diversa y distribuida entre los satélites.
La cooperación con el Parlamento , para la preparación de propuestas y la legislación necesaria para comprar y una oficina satélite fuera del país. Cooperar con la policía y el poder judicial, para impedir la difusión de mundo anti-iraní y anti- islámico.
Elaboración de estudios de viabilidad y programas : subvenciones para satélites no enemigas , más en línea con los objetivos de : la República Islámica .
   Por último, dijo que el satélite mundial en tres categorías: los medios de comunicación de Irán y el Islam no es el enemigo, así que no crean un problema para las personas Outlets que operan directamente en contra de Irán o el Islam , es la única manera, . Solicitar el máximo provecho de sus características son : el nombre de la República Islámica es comprado y registrado .
Y los medios de comunicación que no se entienden y son facultativos . En estos casos, dependiendo de la preparación financiera y cultural , es necesario llevar a cabo o apoyar a: encontrar la manera correcta de
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۲/۱۳۹۳ - ۲۱:۳۱ نظر(0)

تمركز يا :عدم تمركز

شهرت جهاني ايران به عنوان: تمدن ساز تاريخ بشري، بر كسي پوشيده نيست. زيرا كه نمي توان اينهمه دانشمند ، شاعر و نويسنده را به فراموشي سپرد. البته از موقعي كه سازمان ملل روي كار آمد، سعي داشت از هر نظر با ايران مبارزه كند.

مرزهاي ايران را كوچكتر و كوچكتر كرد. و براي هر شهر يا استان ايران بزرگ، نام يك كشور ثبت كرد و به آنان، رئيس و پرچم اهدا كرد!البته نقش انگليس ، عربستان و آمريكا در اين تجزيه آشكار بود. ولي چون به تنهايي جرات اين كار را نداشتند، بنام سازمان ملل اين كار را كردند .    اكثر اقوام ايراني را، به عرب ها دادند : بحرين و عراق را عربي كردند، سوريه ، شامات و اردن را به پسر عموهاي ملك فيصل دادند. هند،پاكستان و افغانستان را به بودايي ها فروختند و زحمات نادر شاه را به باد دادند. اقوام شيعه مانند هزاره ها را يا: كشتند و يا منزوي كردند تا نامي از آن ها نماند. هم اكنون بزرگترين جنايت ها در: ميانمار (سريلانكا) پاراچنار(پاكستان) كشمير (هندوستان) و ناهور و كويته (افغانستان) صورت مي گيرد كه، اگر يك هزارم از آن ها در ايران ميشد، گوش فلك را پر مي كردند .

اما ايران عقب نشيني نكرد. زيرا از راه هاي ديگر وارد شد. امروز ايران اسلامي دست ها را از: روي سر مردم برداشته و در درون فكر و مغز آن ها جاي داده است. ممكن است عراق، لبنان يا سوريه حكومتي عربي داشته باشند،ولي از بهترين دوستان ايران هستند.

   در جمهوري هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، همه مردم دوست داشتند به ايران ملحق شوند ولي، سازمان سيا، قسمت غربي آن ها را و كا گ ب، شرق آن را منسجم كرد و نگذاشتند. كشتاري كه توسط پليس فعلي جمهوري هاي مستقل مثل: تركمنستان ، تاجيكستان و آذربايجان از اسلام گرايان مي شود، از زمان استالين هم بيشتر است.

حتي مركز زندگي امام رضا ع در شهر مرو، به خاكروبه دان تبديل شده و: هرچه ايران پيشنهاد بازسازي مي دهد، آن ها قبول نمي كنند. و هركس از خودشان اين كار را بكند، او را مي كشند.

در عربستان ، يمن و افريقاي شمالي همه طرفداران الحاق به ايران را، به عنوان شيعه از دم تيغ مي گذرانند. حتي در درون اروپا و آمريكا، آن ها را به عنوان تروريست زنداني مي كنند و: يا يكجا قتل عام مي نمايند.

     موفقيت ايران در جلب قلوب دنيا، در اين است كه از مديريتي الهي پيروي مي كند نه: اينكه فقط شعار بدهد. خداوند براي اداره جهان اصول مديريتي را تعريف كرده است كه: بشر هنوز در چند و چون آن مانده است.

    يكي از اصول مديريت، تمركز و عدم تمركز است! شوروي سابق به عنوان نماد كامل: تمركز در مديريت به شكست انجاميد و: آمريكا كه خود را مظهر عدم تمركز ميدانست، در ميان بحران هاي عميق مديريت اقتصادي و سياسي دست و پا مي زند. در حاليكه خداوند جهان بسيار بزرگ را، به راحتي اداره مي كند بدون اينكه بحران زده شود.

   مديريت الهي بر دو پايه: تمركز و عدم تمركز هست. ابتدا خداوند همه چيز را به خود نسبت مي دهد، لذا تمركز را پياده مي كند. بنده خدا كسي است كه تمام افكار و كار هايش، فقط براي خدا باشد. اما بعد شيطان پيدا مي شود. شيطان وجود مستقلي ندارد و مخلوق خدا است، ولي مي خواهد تمركز را به هم بريزد. و از خدا اطاعت نمي كند. و بعد هم قسم مي خورد كه انسان ها را هم، به سوي عدم تمركز سوق بدهد.

  خداوند هم او را نابود نمي كند. زيرا از استبداد در مورد بشر خود داري مي كند. البته براي هدايت بشر، وحي و الهام مي كند و: پيامبر مي فرستد. ولي شيطان هم آزاد است تا از :همه ابزار هاي فكري استفاده كند.

    طبيعت شيطان اين است كه: فكر، نرم افزار باشد و پيشنهاد دهنده . عامل اصلي بشر است. يعني شيطان قدرت اجبار ندارد.همانطور كه خداوند در مورد بشر مي فرمايد: در انتخاب دين هيچ اجباري نداريد.

به عبارت ساده تر استبداد و دموكراسي، دولبه يك مستطيل هستند كه هر گاه، از يكي دور شويم به ديگري نزديكتر مي شويم. و اين حركت مابين دو ضلع را، اختيار انساني تشكيل مي دهد. شما در هركاري با دو الهام مختلف روبرو هستيد: كه مايه اصلي تصميم سازي شما است.يكي از اين ها، الهام خدايي و عقل بشري است (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) و ديگري الهام شيطاني و نفساني است.

   براي درس خواندن شما، عقل مي گويد بيدار بمان و: درس بخوان تا قبول شوي. ولي شيطان و نفس مي گويد: بخواب و راحت باش!

در كار كردن هم همينطور است، عقل يا الهام الهي مي گويد: برو كار مي كن مگو كار چيست، ولي نفس انساني وشيطان مي گويند: بگو كار چيه! استراحت خوب است.

   در دوران انقلاب اسلامي هم، دو حادثه مديريتي اتفاق افتاد. در ابتدا عده اي مي خواستند انقلاب را بطور فيزيكي صادر كنند، لذا مي گفتند نيرو به لبنان بفرستيم يا: به اسرائيل حمله كنيم. ولي مديريت نوع دوم مي گفت: احتياجي نيست، ما به فيزيك مردم كاري نداريم، ما قلب و روح آن ها براي اسلام مي خواهيم.

والان مي بينيم عليرغم كوشش هاي فراوان: ابر قدرت هاي ديروزي هيچ نشاني از آن ها نيست! و تنها قدرت اسلام است كه :در دنيا حرف اول را مي زند
Focus ou manque de concentration
La réputation internationale de l'Iran comme une civilisation en fabricant de l'histoire humaine , est évident . Pourtant, il ne peut pas être un scientifique , poète, écrivain et facile à oublier. Cependant , quand il est venu à l'ONU , a essayé tous les moyens de se battre avec l'Iran .
Frontières iraniennes à être de moins en moins . Pour chaque grande ville de la province , et leurs noms inscrits dans un pays , le président et le drapeau don ! Course, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite et les États-Unis était évidente dans cette analyse . Mais eux seuls ont eu le courage de le faire , l'ont fait au nom de l'Organisation des Nations Unies. La majorité du peuple iranien , les Arabes , ils étaient arabes , Bahreïn et l'Irak , la Syrie , Damas , la Jordanie est devenue un cousin du roi Fayçal . Inde, le Pakistan et l'Afghanistan , les efforts de Nadir Shah pour vendre les bouddhistes gaspillées . Tribus chiites Hazara que soit : ils ont été tués ou isolées de sorte qu'il n'a pas nommé . Maintenant, les plus grands crimes au Myanmar ( Sri Lanka ) Parachinar ( Pakistan ) Cachemire ( Inde ) et Nahvr et Quetta ( Afghanistan ), qui est , si un millième de celle-ci a été rempli de ciel écoutait .
Mais l'Iran ne reculera pas . Entré dans l'autre sens . Aujourd'hui mains islamiques du peuple dans l'esprit et le cerveau retirés et il est remplacé . Pourraient Irak, au Liban ou en Syrie , les gouvernements arabes ont, mais sont les meilleurs amis du monde .
   Dans les anciennes républiques soviétiques nouvellement indépendants , de tous les gens voulaient se joindre , mais la CIA , le KGB et la partie occidentale de l'Orient , et ils ne permettaient pas cohérente . La police actuels abattus par les républiques indépendantes comme le Turkménistan , le Tadjikistan et l'Azerbaïdjan sont les islamistes depuis Staline est plus élevé .
Même la vie de l'Imam Reza dans la ville de Merv , les poubelles devenir : la reconstruction proposée de cela, ils n'acceptent pas . Et chacun d'entre eux le font , et le tuer .
En Arabie saoudite , le Yémen et l'Afrique du Nord les fans à se joindre à l'Iran , en tant que chiite passer la lame de queue. Même au sein de l'Europe et les Etats-Unis , ils sont emprisonnés comme des terroristes et : ou ensemble sont abattus .
     Le succès de l'Iran à gagner les cœurs du monde , il ne s'ensuit pas que l'administration divine : ils ne donnent que des slogans . Dieu a défini des principes de gestion de gouverner le monde que l'homme est toujours quelques-uns qui ont survécu depuis .
    Un des principes de la gestion , la centralisation et la décentralisation est ! URSS comme tout un symbole : en se concentrant sur ​​la gestion et a échoué: le symbole des Etats-Unis lui-même n'a pas mis l'accent sur ​​la gestion de crise et orteils touchant le sol économique et politique profonde . Alors que le monde est très grand Dieu , pour être facilement gérés sans conflit .
   Administration divine sur deux bases : une centralisée et décentralisée . Au début, tout est lié à Dieu, l'accent sera mis sur pied . Serviteur de Dieu qui a toutes ses pensées et ne travailler que pour Dieu . Mais le diable se trouve . Dieu a créé Satan n'a pas d'existence indépendante , mais veut se concentrer sur l'excitation . Dieu n'obéit pas . Et puis juré que les humains , eux aussi, évoluer vers la décentralisation .
  Dieu ne sera pas le détruire . C'est la tyrannie de leur signification humaine . Toutefois , à titre indicatif humaine , la révélation et de l'inspiration et le Prophète envoie . Mais Satan est gratuite pour tous les outils intellectuels à utiliser.
    La nature est Satan : Pensez , être intelligent et moteur . La cause principale est humaine . Satan n'a pas de pouvoir coercitif , c'est à dire , que l'homme de Dieu dit : . Faire aucune contrainte dans la religion .
En termes simples , l'autoritarisme et la démocratie , qui sont un rectangle légèrement Chaque fois que nous nous éloignons de l'autre pour se rapprocher . Le mouvement entre les deux parties , l'homme fait . Vous pouvez faire ce que vous êtes confronté à deux d'inspiration différente : . Motif de votre prise de décision , une d'elles, il est inspiré par Dieu et l'esprit humain ( l'ensemble de notre peine de jugement esprit Alshr ) et l'autre d'inspiration mal et sensuelle .
   Pour vos leçons de lecture , la raison et rester éveillé dit : Lessons'll Chantez à accepter . Mais Satan souffle et dit: dormir et se détendre !
La même chose vaut pour le travail , la sagesse et l'inspiration divine dit : Allez Magu Quel est ton travail , mais l'âme humaine Vshytan dire : Dites-moi ce qui marche ! Reste est bon .
   Pendant la révolution , les deux événements se sont produits l'administration . Au départ, certaines personnes voulaient exporter la Révolution physiquement , alors ils envoient des troupes au Liban et à Israël pour attaquer . Le deuxième type de gestion mais dit pas besoin , nous n'avons rien à voir avec la physique de nos cœurs et nous voulons qu'ils Islam .
Malgré diverses tentatives , voir équivalent : la superpuissance d'hier Non, il ne fait pas! Islam est la seule puissance dans le monde a les initiales
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۲/۱۳۹۳ - ۲۱:۵۹ نظر(0)

در زمان پيامبر اسلام، جنگ هاي زيادي اتفاق افتاد و: در تمام جنگ ها پيامبر سمت فرماندهي داشت. گرچه در برخي از آنان مستقيما حضور نداشت ولي، به زبان امروزي فرماندهي كل قوا با ايشان بود و: با نظر ايشان فرمانده مستقيم جبهه انتخاب مي شد. اما همه ميدانستند اين جنگ ها، جنگ اسلام و كفر است.

اما بعد از پيامبر علاوه برجنگ هاي خارجي، سه جنگ داخلي نيز اتفاق افتاد.يكي از آن ها جنگ مكتب شام بود. يعني در واقع موتور اصلي جنگ از آن جا هدايت مي شد . علت اين امر آن بود كه روميان يا مسيحيان، در فلسطين و اروپا ، اطراف درياي مديترانه بيشتراز مسلمان ها بودند .

مشاوره روميان براي شام بسيار مهم بود. و به همين دليل در بار معاويه و فرزندش يزيد، همگي پر بود از مشاوران خارجي مخصوصا مشاوران مسيحي و رومي .:

خصوصيت مكتب شام اين بود كه خود را، مسلمان اصلي !ميدانستند ولي اهل كتاب را بيشتر از: مركزيت مسلماني دوست داشتند. و اين بخاطر آن بود كه خيلي از اعمال زشت خود را توجيه مي كردند. مثلا شرابخواري يا بازي با حيوانات، از آن جمله بود زيرا خوردن مشروبات در اسلام حرام شده بود. و بازي با سگ يا ميمون ناشايست بود.

حوادث زمان بعد از شهادت امام حسين ع  نشان مي دهد: اهالي شام مسلمان بودند ولي يزيد و معاويه را هم مسلمان ميدانستند. و به علت دوري از مكه و مدينه، هر روايتي از اسلام را از زبان انها مي شنيدند. مثلا وقتي اسرا كربلا را خارجي و: غير مسلمان خواندند، همه مردم باور كرده بودند و: فقط تعدادي از پيرمردها يا افرادي كه: در مدينه يا كوفه بودند با شنيدن سخنان حضرت زينب سلام الله، تصور كردند كه امام علي است كه خطبه مي خواند!

تقريبا مي توان مكتب شام را درمقابل مكتب ايران دانست، زيرا در طول اين مدت ايراني ها، با اينكه در مقابل اعراب شكست خورده بودند ولي به: علت هوش و ذكاوت تاريخي خود، خانه اهل بيت را انتخاب كردند و :از هرگونه كمك به امام علي و فرزندانش دريغ ننمودند. همين موضوع باعث ناراحتي مكتب شام مي شد . و هرجا مي خواستند تعصب جاهليت را زنده كنند، اشاره به حضور عجمان در جمع: دوست داران اهل بيت مي كردند.

   حتي پيامبر اسلام علنا اعلام فرموده بود كه:( سلمان منا اهل البيت) يعني سلمان محمدي از اهل بيت من حساب مي شود. و لذا تفاسير مربوط به اهل بيت، بر او مصداق مي يافت . سلمان نام اصلي اش: روزبه و: از اهالي اصفهان بود. ولي به قدري به پيامبر علاقه پيدا كرده بود كه: نامش را از روزبه ايراني به سلمان محمدي تغيير داده بود.

و اين موضوع وقتي بيشتر خود را نشان داد كه: قاتل خليفه دوم نيز يك ايراني اهل نهاوند، به نام پيروز اعلام شد.كه عرب ها او را ابو لولو مي شناختند.  نه تنها اين ها در ذهن مردم ارزيابي خوبي داشت، بلكه حتي مي بينيم قتل خسرو پرويز هم، در دماوند به دست يك آسيابان صورت مي گيرد. يعني اعراب در انقراض سلسله ساسانيان، نقشي نداشتند بلكه اين خود ايرانيان بودند كه: راه جديد خود را يافته بودند.

    البته ايرانيان ضد انقلاب، در همان موقع هم بودند يعني برخلاف نظر اكثريت وسيع ايرانيان از چين تا مصر ، اسلام نياوردند و براي مبارزه با اسلام، يا به قول آن ها، حمله اعراب قيام كردند. برخي از آنان با تكيه بر دين زرتشتي اين كار را كردند . اما برخي ديگر فقط ناسيوناليست و ملي گرا بودند.

ملي گرايي در ايران پايه و اساس نداشته است. زيرا ايران سرزمين قوميت ها بوده و: براي خود جهاني را تشكيل مي داد. در زمان ماهم مي بينيم ملي گراها ايدئولوژي ندارند، و فقط قصد آنان مبارزه با اسلام است.

اولين گروه جبهه ملي در زمان مهندس بازرگان تشكيل شد، و به حمايت ايده هاي مصدق، در برابر آيه الله كاشاني پرداخت.آن ها ناچار بودند از ملي گرايي فقط :مبارزه با اسلام را به دوش بكشند. طرفداران مهندس بازرگان هنوز هم در: دانشكده فني دانشگاه تهران حضور دارند. با اينكه امام خميني ره، صراحتا فرموده كه ملي گرايي خلاف اسلام است! ولي اين دغل بازان بين مهندس بازرگان و: مهندس موسوي و ملي گرايي و اسلام و: امام خميني رابطه مثبت برقرار كرده اند!

     در آن موقع نيز اگر كسي از: آذربايجان برمي خواست مانندسرخ جامگان، نمي توانست سنگ سياه جامگان خراساني را به سينه بزند. زيرا آن ها از قبيله و قومي ديگر بودند و: اينها از قوم ديگر و هيچ نقطه اشتراكي بجز: ضديت با اسلام نداشتند.

    بجز مكتب شام و مكتب ملي ايرانيان، گروه سوم نيز وجود داشتند و آن اعراب جاهلي بودند. اينها خطر ناك تر از دو گروه ديگر بودند. يعني اگر سياه جامگان در خراسان و: خرم دينان در آذرآبادگان با اسلام مبارزه مي كردند، باكي نبود ولي اينها از درون مكه و مدينه بودند. خطر آن ها به اين دليل زياد بود كه: در نهايت به نفي بلد اولاد پيامبر براي هميشه اقدام كردند. هرچه تاريخ بيشتر مي گذشت، كينه اين ها بيشتر مي شد و: آثار پيامبر را بيشتر از بين مي بردند. امام حسين ع كه فرزند: زاده خانه كعبه، بود با شمشير هاي زير لباس احرام، بيرون كردند. و بعد نوبت به امام موسي كاظم و امام رضا رسيد. و اين اواخر بنام وهابيون، حتي از سنگ قبر آن ها هم نگذشتند! و هنوز هم بر اين تخريب آن ادامه مي دهند. اميد است اگر مذاكره اي صورت مي گيرد، يك نگاهي هم به باز سازي بقيع باشد
La trilogie de guerre civile
A l'époque du Prophète , de nombreuses batailles ont eu lieu dans toutes les batailles du Prophète a été commandé . Bien que certains d'entre eux n'ont pas participé directement , il était le commandant en chef dans la langue d'aujourd'hui : les termes qu'il a été élu commandant de la ligne droite . Mais tout le monde savait que la guerre est une guerre entre l'Islam et l'incrédulité .
Mais après le Prophète Brjng externe , trois guerres internes se sont produites. , Dont l'un était l'école pour le dîner . En fait , il a été entraîné par le moteur principal. La raison en était que les Romains ou les chrétiens en Palestine et en Europe , autour de la Méditerranée plus de musulmans .
Votre avis est très important pour les Romains . Et c'est pourquoi à l'époque Mu'awiya et son fils Yazid était pleine de tous les consultants externes , les conseillers, en particulier les chrétiens et les Romains . :
Caractéristique de la soirée était que l'école elle-même, la principale musulman connu , mais la plupart du livre : la centralité d'amis musulmans . C'est à cause de ce que beaucoup ont été justifiés leurs actes . Par exemple , boire ou jouer avec les animaux , y compris en raison de boire a été interdit dans l'Islam . Et jouer avec le chien ou le singe était inappropriée .
Temps incidents après le martyre de l'Imam Hossein montrent : la population de dîner étaient musulmans , mais aussi les musulmans croient Yazid et Mu'awiya . Et l'évitement de la Mecque et de Médine , la langue qu'ils entendu l'histoire de l'Islam .!
Dîners scolaires en face de l'école savaient à ce sujet parce que les Iraniens au cours de cette période , bien que les Arabes ont été vaincus , mais la cause de l'habileté de leur maison historiquement choisi de bits : aucune aide de l' Imam Ali et ses fils n'ont pas hésité . Dîners scolaires ont fait l'objet à l'aise . L'ignorance et les préjugés de vivre où ils le souhaitaient de se référer à la collecte d'Ajman : les bits étaient amants .
   Même le Prophète avait dit publiquement que : ( Ahlul Bayt Mina Salman ) bits de Salman Khan Mohammadi qui je peux compter . Par conséquent , les interprétations du détenu , il a trouvé vrai . Salman est son vrai nom : Roozbeh et la volonté du peuple . Bien que certains intérêts était le prophète qui devait changer le nom de Mohammad Hanif Salman le Perse.
Et cela d'autant plus qu'il montre que le deuxième calife , un assassin iranien de skinheads , nommé les gagnants ont été annoncés . Arabes qu'il connaissait Abu Lulu . Non seulement dans l'esprit des gens ont eu de bonnes évaluations , mais même ils voient l'assassinat de Khosrow Parviz , un meunier de la manière habituelle . L'extinction de la dynastie sassanide , les Arabes, les Iraniens , mais n'a joué aucun rôle dans la façon dont votre nouveau trouvé .
    La contre-révolution en Iran , étaient en même temps , contrairement à la grande majorité des Iraniens de la Chine à l'Egypte , l'islam , l'islam n'est pas prêt pour un combat , ou de les citer , se leva aux attaques arabes . Certains d'entre eux l'ont fait sur ​​la base du zoroastrisme . Mais d'autres étaient juste orientation nationaliste .
Base du nationalisme n'est pas . Les groupes ethniques du pays et pour le monde lui-même constitué . Mahm pas voir l'idéologie des nationalistes , et leur seul but est de combattre l'islam .
Le premier groupe , le Front national a été formé au cours de Bazargan , et l'idée de soutenir Mossadegh , l'ayatollah Kashani contre paiement . Ils ont été forcés nationalisme que la lutte contre l'islam ours . Les fans Bazargan encore : Faculté de génie , Université de Téhéran impliqués . Bien que l'imam Khomeiny , a indiqué expressément que le nationalisme est contre l'islam ! Mais entre Bazargan et imposteurs : Moussavi et le nationalisme , l'islam et l'Imam Khomeiny avaient établi une relation positive !
     Ensuite, si un de l'Azerbaïdjan Manndsrkh répondu Jamgan ne ferait pas la poitrine roche noire Jamgan Khorasani . Parce qu'ils étaient de l'autre tribu ethnique : ils partagent pas d'autres personnes à l'exception : pas contre l'islam .
    Sauf pour les dîners de l'école et de l'École nationale iranienne , il y avait trois groupes qui étaient Arabes ignorants . Ils sont plus dangereux que les deux autres groupes , respectivement . En d'autres termes , noir Jamgan Khorasan : acheter Dinani dans Azarabadegan Islam combattu , pas peur , mais ils étaient de la Mecque et de Médine . Cela était dû à un risque élevé que les descendants du Prophète tentent toujours de les expulser . La plupart de ce qui s'est passé , ce n'était plus la haine et l'œuvre du Prophète détruits . Le fils de l'Imam Hussain AS : maisons Né le Kaaba , avec des épées sur la robe Ihram , expulsés . Imam Musa Kazim , l'Imam Reza fut ensuite au tour . Et récemment appelés wahhabites , même la pierre tombale Ngzshtnd il ! Et encore la destruction continue . Il est à espérer que les négociations aient lieu , il faut regarder à la reconstruction de Jannat al - Baqi
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۲/۱۳۹۳ - ۰۲:۲۳ نظر(0)

اگر چنانچه كلمه امام را در لقب امام علي، بر رسي كنيم امام بودن ايشان به معني الگو است. يعني اينكه ما در شرايط مشابه بايد مانند ايشان: تصور كنيم و عمل نماييم .گرچه زندگاني آن بزرگوار پر است از: نكات مهم و بيانات حكيمانه،اما هنوز مورد بررسي قرار نگرفته، ولي هركس به اندازه فهم خود از آن استفاده كند.

    امام علي دوران كودكي و نوجواني خود را، مانند بقيه سر نكردند بلكه هميشه منتظر دستورات پيامبر بودند. يعني توانايي هاي خود را نه براي استفاده شخصي، كه براي اسلام و پيامبر در نظر مي گرفت. ايشان حتي پس انداز براي ازدواج نداشتند! و زندگي زناشويي خود را با فروش زره جنگي آغاز كردند.

    در جواني نيز بزرگترين فرمانبر پيامبر بود و: اينهمه اطاعت از پيامبر براي هيچكس از: افراد قريش خوشايند نبود. چه رسد به قبايل ديگر. اين بود كه كينه ايشان در دل آناني كه: نمي خواستند مسلمان واقعي باشند رشد كرد. منتظر بودند تا پيامبر از دنيا برود و: انتقام خود را بگيرند.

     با رحلت پيامبر، دوران سكوت امام علي آغاز مي شود و 25سال، استخوان در گلو و خار در چشم، به تعبير خودشان صبر كردند. اما اينهمه رنج كافي نبود! مجازات مطيع پيامبر بودن، از اين هم بيشتر بود! هر كه در در مقرب تر است، جام بلا بيشترش مي دهند

ان ها كه خود را عددي در مقابل پيامبر مي دانستند و: حرف هاي من در آوردي خودشان را، در حد وحي به پيامبر مي دانستند، وقتي فرصت به دست آوردند، با همان حرف ها و خويش فرموده هايشان، حضرت امير ع را خانه نشين كردند. بعد هم كه مردم متوجه شدند و: به ايشان روي آوردند، دوران ستيزه رنگ جديدي گرفت و: در سه شكل و يا سه جنگ داخلي، خود را نشان داد كه امام علي خود، آن ها را قاسطين و مارقين و ناكثين خواند.

   حال در زمان ما كه مردم راي به حكومت اسلامي داده اند، سه گروه فوق در مقابل انقلاب اسلامي، در ابعاد جهاني ايستاده اند.آين ها همان هايي هستند كه خويش فرموده ها يشان را، بيشتر از وحي الهي دوست دارند و: اصلا وحي الهي را قبول ندارند. كاخ سفيد ، كاخ كرملين يا كاخ رياض را، از مسجد الاقصي و مسجد الحرام و مدينه النبي، بالاتر ميدانند.شايد هم اصلا مسجد الاقصي، قبله اديان الهي را يك افسانه بيشتر نمي دانند.

    كاخ سفيد مظهر قاسطين در زمان ما است . قسط و عدل به معني آزادي و حقوق بشر است.  و قاسطين يعني كساني كه: عمدا و آگاهانه قسط را زير پا مي گذارند. در حاليكه شعار آن را مي دهند. امروزه سياست به معني زرنگي در: گفتاري كه هرگز به آن عمل نشود،معني مي شود. معاويه و عمروعاص خود را :زرنگ و سياست باز مي دانستند و: امام علي بارها فرموده بود كه: اگر من هم مي خواستم بهتر از آن ها سياست بازي مي كردم! ولي دين خدا دست مرا بسته و: اجازه فريب مردم را نمي دهد.

   فريب مردم بسيار ساده است.يا به وسيله سخن است يا: به وسيله پول يا زور! تزوير به زبان، يعني گفتن آنچه مردم، دوست دارند بشنوند! در هر سخنراني بايد از مردم، كف زدن را گرفت! و در هر بحثي بايد آن ها را به: آنچه دوست دارند وعده داد. ولي در موقع عمل نيازي به پاسخ نباشد.يعني سياست معني اش اين است! اگر شما وعده اي بدهيد بعد بلافاصله آن را عمل كنيد، مي گويند شما از مردم ترسيديد و: نمي توانيد كاري بكنيد! ومجبوريد به حرف مردم گوش بدهيد، و از خود اختياري نداريد.

     اما مارقين كساني هستند كه: آنچه را كه شما دوست داريد،قبل از وعده دادن عمل مي كنند.و كوچكترين اشتباهي را مرتكب نمي شوند! تا اشتباه بزرگ خود را باور پذير كنند. آن ها نماز به جاي مي اورند.حتي زنان خود را محجبه مي كنند تا: كسي در مومن بودن آن ها شك نكند! و اعتماد مردم جلب شود و از: نكته يا انحراف اصلي، خبر دار نشوند.

آن ها حق هاي كوچك را ادا مي كنند تا: حق بزرگتري را زير پا لگد كنند. آن ها نمازشب مي خوانند تا: ولايت و امامت را نابود كنند. در واقع با تمام حماقت خود، تيشه به ريشه مي زنند. نمونه بارز اين تفكر افراطي گري تكفيري ها است، كه مر كز آن كاخ نشين هاي رياض هستند. آن ها در ظاهر با لباس عربي و: دشداشه مي آيند ولي در مواقع ديگر، هيچيك از اين ها را رعايت نمي كنند.

و اما ناكثين تا آخرين مرحله همراه هستند، ولي در آخرين لحظه ها ضربه خود را مي زنند. اميد واري مردم به آنان، همراهي زياد آن ها است . كاري مي كنند كه حتي برخي ايات قراني هم، آنان را تاييد مي كند! طلحه و زبیر از بزرگان صحابه و از سابقین اولین بوده و:  در سوره مبارکه توبه در آیه؛ «والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار....» مورد تمجید قرار گرفته‏اند، و نیز از جمله "عشرة مبشّرة" هستند که در احادیث گهربار، آنحضرت صلی الله علیه واله و سلم، بشارت صریح بهشت به آنان داده شده است. ولي همه اين ها در مصاف برتر، عقب نشيني مي كند ....

Naksyn , Qastyn et Marqyn , ce sont ceux-là?

Si le mot dans le titre de l'Imam , l'Imam Ali , l'Imam de l'argile , nous entendons qu'il est le modèle . Signifie que nous devons être dans le même état comme ils l'imaginent , et nous devons agir . Bien que sa vie est pleine de discours important et sage , mais pas d'une enquête , mais n'importe qui peut utiliser pour mesurer leur compréhension.

    Enfance Imam Ali lui-même, comme les autres, mais ils étaient toujours en attente pour le prophète . Cela signifie que leurs capacités , pas pour un usage personnel , qui a été considéré comme un prophète de l'Islam . Il a même économiser pour le mariage ! Et les conflits conjugaux a commencé à vendre l'armure .

    Les jeunes ont également le plus grand esclave du Prophète : Mais personne ne obéissaient au prophète pour les gens de Quraish n'était pas agréable . Laissez les autres tribus seuls . Ce fut leur haine dans leur cœur qu'ils ne sont pas de vrais musulmans ils ont grandi . Prophète attendait de sortir du monde : vous venger .

     Avec la disparition du Prophète , Imam Ali commence son silence de 25 ans , l'os dans la gorge et une épine dans l'œil , dans l'attente de leur propre interprétation . Mais ce n'était pas assez pour souffrir autant ! Soumis peine du prophète , était encore plus ! Chacun des plus favorisés , Coupe Bella va encore

Ceux qui ont connu le Prophète et son homologue : inventé leurs propres termes, comme l'a révélé au Prophète savait , quand j'ai eu l'occasion , avec les mêmes personnages et leur propre énoncés , comme prophète à rester à la maison A. dit. Puis il y avait les gens se rendent compte : Ils ont tourné et ont pris les nouvelles couleurs agressives sous trois formes ou trois guerres civiles , il montre que l'Imam Ali lui-même , il décrit Qastyn et Marqyn et Naksyn .

   À l'époque, nous, le peuple a voté pour la loi islamique , trois groupes contre la révolution islamique , les dimensions globales du stand. Ce sont aussi ceux qui l'ont encadré et dit, plutôt que de la révélation divine et de l'amour à toute révélation divine ne sont pas d'accord . Maison Blanche ou le Kremlin Palace Riyadh , la mosquée al -Aqsa et la mosquée sainte du patrimoine de la Médina Prophète , en savoir plus. Peut-être même Aqsa , religions Mecque ne prenez pas plus qu'un mythe .

    Maison Blanche Qastyn manifestation dans notre temps . Sens de la justice et de l'équité , la liberté et les droits humains . Et Qastyn c'est à dire ceux qui sciemment et délibérément violé l'intention . Bien qu'il puisse slogan . Aujourd'hui , cela signifie sage politique : l'acte de parole n'est jamais sans le vouloir être . Al et son Mrvas : lumineux et ouvert politique de la porte et croit que l'Imam Ali a dit à plusieurs reprises que si je voulais faire de la politique mieux qu'eux ! Mais la foi en Dieu et ma main fermée : ne laissez pas les gens tromper .

   Il est très facile de tromper les gens , soit par mots ou : . Par l'argent ou la force ! Le langage des machines , c'est dire ce que les gens aiment entendre ! Chaque conférence devrait être de la population , a été applaudit ! Dans toute discussion devrait faire ce qu'ils aiment promis . Mais lorsque l'action n'a pas besoin de répondre . Signifie que la politique ! Si vous vous engagez à agir immédiatement suivi , les gens vous disent et la peur : Vous ne pouvez pas faire quelque chose ! Les gens doivent parler et écouter , et ne pas le faire.

     Mais il ya ceux qui Marqyn : . Ce que vous aimez , avant de promettre acte , et ne reflètent pas la moindre erreur ! Grosse erreur serait de croire en eux-mêmes . Ils prient place. , Car leurs femmes sont voilées à quelqu'un à croire qu'il ne doute pas ! Et attirer la confiance du public et le point de détournement ou de nouvelles non significatif .

Ils disent qu'ils ont peu à droite à droite pour tasser le plus grand . L'appel à la prière du soir : la tutelle et l'Imamat à détruire . En fait , avec toute leur stupidité , ils sapent il . Ceci est typique excommunication pensée de l'extrémisme , le Centre de Riyad habitants du palais. Ils semblent provenir de la robe arabe , mais à d'autres moments , ils ne respectent pas tout cela.

Mais Naksyn sont associés à la phase finale , mais prennent leur tir au dernier moment . Au plaisir de leur peuple , ils ont beaucoup de compagnie . Quelque chose que même certains versets elles sont confirmées ! Talha et Zubair étaient de bons compagnons et le premier verset dans la sourate Sabqyn de repentance , " ont été considérés , ainsi que " dix points de gain héraut " les hadiths , le Prophète sawa et HP leur a donné la bonne nouvelle du Paradis bobines . Mais dans le visage de tous ces meilleurs retire .... 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۵۵ نظر(0)

حقوق ايراني 50برابر خارجي است.

چرا حقوق يك مربي خارجي، پنجاه برابر يك مربي ايراني است؟ چرا فوتباليست هاي ايران، هميشه از كمبود در آمد سخن مي گويند و: چرا ورزشكاران همه ناراضي هستند؟

چرا مردم از گراني ناراحت هستند؟ چرا هر روز اجناس گرانتر مي شود ؟ تورم چه عاملي دارد كه: هيچكس نمي تواند آن را ريشه كن كند؟

    برخلاف تمام پيچيدگي هايي كه اين بحث ها دارد، و با آبروي ملت ايران بازي مي كند، جواب آن خيلي ساده است ولي، كسي آن را جدي نمي گيرد.

علت تمام گراني ها، بالا رفتن نرخ ارز است. عرضه ارزهم، همه در دست دولت است. يعني اگر روزي آن را بيشتر عرضه كند، قيمت ها ارزان مي شودو: همه چيز براساس دلار پايين مي آيد.

چرا مي گويند رونالدو 50برابر علي پروين حقوق مي گيرد؟ زيرا آن ها دلار را سه هزار تومان حساب مي كنند . حالا اگر دلار همانطور كه داشت سقوط مي كرد، مي گذاشتند سقوط كند و: به هر دلار 70 ريال سابق بر مي گشت، باز هم چنين حرفي صادق بود؟يا اينكه برعكس مي شد! تيتر انتخابي ما هم بر اساس همين محاسبه است. مثلا اگر علي پروين صد ميليون تومان بگيرد، براساس دلاري سه هزار تومان، فقط 33هزار دلار مي شود، اما اگر دلار 70ريالي باشد 15ميليون دلار مي شود . حالا كدام مربي بيشتر مي گيرد؟

سوال اين است : چرا اين بلا به سرما مي آيد؟ جواب آن هم بسيار روشن است. ممكن است همه بگويند: سياست انگليس يا آمريكا است!ولي آمريكاييها آرزو داشتند:هر هزار تومان، يك دلار شود. الان هر سه هزار تومان يك دلار است. پس همه چيز را تقصير ديگران نياندازيد.

يكبار هم شده بياييم و: با خود رو راست باشيم . همه اين گراني ها، فقط تقصير يك تئوري مسخره بنام: عيار گري است!سمك عيار و ديگر عياران، در تاريخ ايران زياد بودند. حتي در ميان اعراب بدوي، يا زمان پيامبر هم بودند. كه خود را جوانمرد هم ميدانستند. آن ها بر سر راه كاروان ها كمين مي كردند و: اموال را به غارت مي بردند و: افراد را مي كشتند بعد، براي اينكه توجيه كنند مي گفتند: ما اين را براي فقرا مي بريم!

   عيار يا جوانمرد بودن شرايطي دارد، حداقل شرط آن اين است كه: از اموال مسروقه،براي خودشان استفاده نكنند. شرط ديگر اينكه خوني ريخته نشود و: به كسي هم كه مستحق است، ضرري وارد نشود..

اگر  هيچ جايي چنين قانوني هم نباشد، باز وجدان بشري اين ها را لازم ميداند. گرچه از نظر شرعي كل كار حرام است. مصادره اموال مردم فقط بايد: از طريق دادگاه و مجاري قانوني باشد . و الا هركس خود را عامل به عدالت بداند و:اسلحه بردارد كه، سنگ روي سنگ بنا نمي شود.

    دولتمردان ما هم از موقع روي كار آمدن: موسوي و بهزاد نبوي همين راه را درپيش گرفتند. زيرا در زمان شهيد رجايي، هنوز دلار دورقمي بود. ولي اين ها گفتند از كساني كه خارج ميروند، بگيريم و به داخلي ها بدهيم! به همين دليل ارز را انحصارا در اختيار بانك مركزي گذاشتند. تا نرخ را تعيين كند و بعد هم، كم عرضه كردند تا قيمت بازار آزاد بالارود.

    بنياد مستضعفان آن روز دلار ها را در: بازار دبي خرج مي كرد و به خيال خودش، به قيمت بالاتري به اعراب ثروتمند مي فروخت!البته سود آن عايد مردم هم نمي شد، بلكه به پژو پرشيا مشكي تبديل مي شد و: زير پاي اقايان قرار مي گرفت!بنده آن سال ها بازرسي كل كشور بودم، و مامور بازرسي از هتل اوين و..هرچه گزارش ميداديم، يك پدر شهيدي بود جلوي ما را مي گرفت، مي گفت اين ها درست كار مي كنند! چون همه اين كار ها از: سوي بنياد شهيد و كميته امداد و بنياد مستضعفان مي شد و: آقاي ف رئيس بازرسي  آن قسمت بود.

    اگر باز هم اعتراض مي كردي، كارت استخر و سونا و جكوزي رايگان ميدادند! ولي اگر جدي ادامه ميدادي مثل ما، بايد بيرون مي رفتي !ما هم كه دوست داشتيم زبانمان دراز باشد، دستمان را كوتاه مي كرديم. چون قانون دست و زبان برعكس هم است: اگر دستت دراز باشد، زبانت بايد كوتاه باشد و: اگر زبانت دراز باشد بايد، دستت را كوتاه كنند.

   بهر حال اين قلندر بازي و: اداي باباشمل ها را در آوردن، هنوز هم اقتصاد ما را تهديد مي كند. اگر مردم ما نخواهند كه: پول ثروتمندان را بگيرند، چه كسي را بايد ببينند؟ مگر ثروتمندان مغز خر خورده اند؟ وقتي مي بينند به زور يا كلك، پول آن ها را مي گيريم و: به مردم ميدهيم ساكت بنشينند. آن ها ده برابر آن چه داده اند، از مردم پس مي گيرند لذا مي بنيم: تورم با سرعت زيادي بالا مي رود.

  مرض عيار گري كه: به جان اقتصاد ايران افتاده هيچ در ماني ندارد. وبراي همين است كه سال ها، تورم مردم را به ستوه آورده ولي با روش: شكستن سر و يك گردو به دامن انداختن، تا حالا صبر كرده اند. بايد دولتمردان بنشينند و: فكر اساسي بكنند و اين مرض را ريشه كن كنند.

   دولت به طمع پر كردن شكاف كسر بودجه، دلارها را گرانتر مي فروشد ولي، مي بيند كه ده برابر ضرر كرده و: هيچ شكافي هم پر نشده ولي به اين روش اعتياد پيدا كرده است.!به دولت قبل اعتراض مي كردند كه: نقدينگي به مرز 400هزار ميليارد تومان رسيده ولي، حالا از 600هزار ميليارد تومان هم گذشته، كسي اعتراض نمي كند؟؟

Droite 50 fois sur l'Iran .

Pourquoi les droits d'un entraîneur étranger , cinquante fois un entraîneur de l'Iran ? Pourquoi iranien joueur de football, était toujours parler déficient , pourquoi les athlètes sont tous satisfaits ?

Les gens sont en colère à cause de la gravité? Pourquoi tous les jours sont des biens plus chers ? Quel est le facteur d'inflation que personne ne peut l'éradiquer ?

    Malgré toutes les complexités qui sont impliqués dans ce débat , et la dignité de la nation iranienne joue une réponse très simple , mais il ne faut pas le prendre au sérieux.

Parce que tous les prix élevés , le taux de change est en hausse. Arz · approvisionnement en hm partout dans l'état . Si la plupart de la journée, il est libéré , les prix vont devenir moins cher : Tout sur le dollar baisse .

Pourquoi dire Ronaldo est 50 fois les droits Ali Parvin ? Trois mille dollars parce dollars peuvent compter . A partir de maintenant , le dollar a chuté , et les prévue à 70 £ pour chaque dollar qui a déjà été toujours dit que c'était vrai ? Ou c'était le contraire ! Nous avons choisi le titre sur la base de ce calcul . Par exemple , Ali Parvin cent millions de dollars doivent , sur la base de dollar -trois mille dollars , est à seulement 33 dollars , mais si les 70 millions de dollars à la R 15 $ sera. Maintenant que c'est ce que la plupart des entraîneurs ?

La question est : pourquoi est-ce calamité froid ? La réponse est très claire . Que tous dire , la politique britannique ou américain ! Mais les Américains souhaitaient tous les mille dollars , soit un dollar . Or, trois mille dollars à un million de dollars . Ne pas jeter tout le blâme sur les autres.

Une fois été : être honnête avec vous-même . Tous ces prix élevés , juste quelque chose qui s'appelle une théorie ridicule : dosage est de qualité et le grade Smk , étaient élevés dans l'histoire iranienne . Même parmi les Bédouins ou du Prophète étaient ensemble . Les jeunes qui la connaissaient. Ils étaient sur leur chemin à une embuscade des caravanes et des biens ont été pillés et les gens ont été tués après avoir expliqué que parce qu'ils nous ont dit d'aller aux pauvres !

   Année ou les conditions chevaleresques , l'exigence minimale est que l'argent volé , pas pour leur propre usage . Une autre condition n'est pas de sang versé à quelqu'un qui est digne , ne pas nuire .

Si non, où aucune loi , les mandats de la conscience humaine . Bien que l'ensemble des travaux est interdit par la religion . Les gens ont besoin de confiscation des navires et conduits par la loi . Bientôt tout le monde sait votre agent et de la justice : éliminer pistolet qui n'est pas construit de pierre sur pierre .

    Même notre gouvernement a pris ses fonctions le temps : Moussavi et Behzad Nabavi ont été adoptées dans ce sens. Parce qu'à Shahid Rajai , était encore dollars à deux chiffres . Mais ils ont dit ceux qui vont à l'étranger , nous sommes en mesure d'obtenir en ! En raison de cet échange laissé exclusivement entre les mains de la banque centrale . Pour déterminer le taux et le faible prix offert à la source du marché libre.

    Dollars de la Fondation opprimés à ce jour : ! Marché Dubaï pour passer sa propre imagination , pour être vendus à un prix supérieur aux riches Arabes personnes de cours n'ont pas été à générer des bénéfices , mais la Peugeot Perse est devenu noir : sous M. placé ! Inspection générale de ces années, j'ai été vérifier de l'hôtel et nous le ferions Qasr et ... plus de rapports , nous étions devant le père d'un martyr , dit que le travail correctement! Parce que toutes ces choses : la Fondation des Martyrs et la Fondation pour l'aide et a été dépossédé et M. F était le chef de l' inspection .

    Si vous avez toujours protestation , cartes , piscine et sauna et le jacuzzi étaient gratuit! Mais comme nous allions être allé au large , nous avons également eu un ami qui est un long langues , leurs mains étaient courtes . Parce que la loi est contraire à la langue : Si votre main est longue, la langue doit être bref et si la langue est longue , essayez de raccourcir votre main .

   Cependant, le jeu Qalandar : usurper l'identité de Lyme mise menace encore notre économie . Si nos gens n'ont pas l'argent pour faire le riche , qui devrait voir ? Mais les riches ont mangé âne cerveau ? Vigueur ou truc quand ils voient l'argent qu'ils prennent et de donner aux gens silencieux . Ils ont dix fois ce que les gens sont tellement Vtryf le taux d'inflation est trop élevée .

  Maladie de qualité Gary qui a pris la vie de l'économie ne se soucie pas . Et pour les mêmes années , l'inflation a frappé les gens , mais en brisant la jupe d'une tête de noix et de chute , ont donc maintenant attendre . Le gouvernement devrait s'asseoir et de réfléchir et faire fondamental pour éradiquer la maladie .

   L'état déficit budgétaire avidité pour combler l'écart , mais il vend dollars libellés , qui voit la perte de dix fois et aucun espace vacant , mais cette méthode a aussi une dépendance . ! Déjà protesté auprès du gouvernement que la liquidité limite atteint 400 milliards de dollars mais , maintenant 600 mille millions de dollars la dernière fois, qui ne serait pas protester ? 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۳۲ نظر(0)

عقيم كردن ايرانيان

نازايي فرهنگي در ايران به اين معني بود كه: ايرانيان نبايد فكر كنند و: هرچه هم قبلا فكر كردند نادرست بدانند. بنابر اين توليد علم و دانش، فقط در غرب خواهد بود و آنطور كه: آن ها دلشان مي خواهد و كسي هم حق اعتراض ندارد و الا، ترور مي شود.

    مثلا در تاريخ ارتباطات ، ابتدا ارتباطات را امري ذهني دانستند و: ربط را وجودي ايدئال و متافيزيك، لذا هر گونه ارتباط مخصوصا با گذشته، در ايران را قطع كردند و آن را افسانه و تخيل دانستند . سال ها بود كه ربط در ميان فلاسفه ايراني، يك موجود محسوب مي شد، ولي غربي ها كه در مرحله اول، از درك آن عاجز بودند آن را انكار كردند.

    مثلا برادر و خواهر چه ربطي به هم دارند؟ آيا چيزي جز تفكر و ذهنيت ما نيست؟ پدر و مادر همينطور و: به همين ترتيب ارتباط فاميلي كاملا مورد انكار قرار گرفت. وحتي پيمان برادري يا اخوت از آن بدتر به باد مسخره. و لذا دلسوزي همسايه براي همسايه، برادر براي برادر و خواهر براي برادر، يا پدر و مادر براي فرزند كاملا غير علمي و: غير منطقي شد.

    استقلال به اين مفهوم تمام تاريخ علم را فرا گرفت. و هيچ چيزي به هم ربط پيدا نمي كرد! و اگر بود ذهني و تخيلي بود و: چون غير علمي بود بايد با آن مبارزه مي شد.شهر نشيني جديد يا تمدن غربي بر همين اساس پايه گذاري شد. مثلا اگر شما از كنار جاده اي رد مي شديد و: مي ديديد كه يك نفر مي خواهد خود را به: رودخانه بياندازد و خودكشي كند، به شما ربطي نداشت!

اگر خيلي فناتيك بوديد و دلتان مي سوخت، بايد بايد پليس را خبر مي كرديد. البته با پيدايش نهضت روابط انساني، كم كم اين رفتار ها تعديل شد و علوم ارتباطات به وجود آمد ولي، در چارچوب تعريف شده آنان.

     اولين با در علم جديد موجود بودن ربط، در زير دريايي ها كشف شد،وقتي زير دريايي صدها كيلومتر از مركز فرماندهي دور مي شد، كنترل برآن مشكل بود و ارتباط قطع مي شد. برخي مي گويند شوروي سابق، در اين زمينه پيشتاز بود. لذا براي حفظ ارتباط، مادر خرگوشي را در مركز فرماندهي نگه ميداشتند و: كودك او را در زير دريايي! اگر زير دريايي احساس خطر مي كرد، بچه خرگوش را مي كشتند، در همان لحظه مادر خرگوش دچار تشنج مي شد.

    اين روش ثابت كرد كه ارتباط، امري ذهني نيست بلكه وجود دارد. بعد ها اين ارتباط، سايبرنتيك نام گرفت و رادار و ماهواره و: اينترنت از آن استخراج شد.بنابر اين رابطه بين پدر و مادر، برادر و خواهر امري ذهني نبوده بلكه وجودي و قابل اثبات است. در اسلام دستوري است به نام:صله رحم، يا ارتباط فاميلي، كلمه رحم به معني رحم مادر است. يعني فرزنداني كه از يك رحم به دنيا آمده اند، حق بيشتري برگردن هم دارند.

 

    بر عكس صله رحم، قطع رحم است يعني: اگر برادر و خواهر ها از هم دور بشوند، و ارتباط با يكديگر را قطع كنند بسيار گناهكار خواهند بود. و نبايد چنين كاري شود. حتي اگر يكطرف تمايل نداشت، طرف ديگر بايد پيگير باشد. زيرا همانطور كه ديديم، شهر نشيني يا تمدن غرب بر اساس: نفي ارتباط ايجاد شد. براي تمدن اسلامي، لازم است كه ارتباطات برقرار گردد. و با احترام از آن ياد شود و: همه مردم با هم مهربان باشند و: نسبت به سرنوشت يكديگر مسئوليت پذير باشند.

     قطع ارتباط نه تنها افقي آن غلط است، عمودي آن نيز نادرست است. يعني ارتباط خواهر و برادر بايد محكم شود، ارتباط با پدر و مادر نيز مهم است. در دستورات اسلامي، اگر كسي ارتباط خود را با پدر و مادر قطع كند، به عاق والدين دچار مي شود. واين امري ذهني يا تصوري نيست، بلكه ايجابي و: وجوبي است.

در مورد پدر و مادر، حتي خدا از حق خود مي گذرد و: مي بينيم مي فرمايد: از پدر و مادر اطاعت كنيد. ولو اينكه پدر و مادر مسلمان نباشند . يا طبق عقايد اسلامي عمل نكنند. در شرايط مساوي هم خداوند حق را به پدر و مادر مي دهد، و فقط در شرايطي كه دستور انجام گناه باشد، نبايد از آن ها اطاعت كند. و اطاعت نكردن هم به معني بي احترامي كردن نيست. و بايد در عين عدم اطاعت، احترام آن ها را حفظ كند و حتي به آن ها، نظر غير محبت نكند.

     اين ارتباط، با جد و اجداد يا: پدر و مادر پدر و مادران هم، ادامه دارد. يعني ازتباط با تاريخچه خانوادگي و: داشتن اصالت و هويت و احترام به اين اصالت ها. در اسلام دورترين تاريخ ها، به صورتي خيلي نزديك تصور شده است. يعني وقتي از حضرت آدم ع سخن به ميان مي آيد، انگار داستان امروز ما است.

     و يا وقتي سخن از قيامت و روز آخرت مي شود، گويا سخن دنياي ما است. زيرا در اسلام ارتباط و ربط وجود ذهني نيستند و عيني هستند. حضرت امام سجاد ع، اولين حق پدر بر فرزند را اين مي داند و: مي فرمايد فرزند بايد بداند كه اگر پدر نبود، او نيز هرگز نبود. يعني علت وجودي هريك از ما، وجود پدر و مادر است. در غرب كه اين ارتباط تكذيب شد، مي بينيم كه هر روز بر تعداد فرزندان نامشروع، اضافه مي شود فرزنداني كه نمي دانند: پدرشان كيست؟ زيرا مادر ممكن است مشخص تر باشد، زيرا از شكم خود فرزند را بيرون مي آورد، ولي پدر لازمه حفظ حرمت هاي شرعي است.و فرزندي كه نمي داند مادرش در كدام آميزش جنسي، با كدام مرد، او را بدنيا آورده است، ربط را گم مي كند و لذا آماده: جنايت برعليه بشريت مي شود.تا انتقام اين بي ربطي را از: همه بي توجه ها بگيرد.

 Spay Iraniens

Infertilité culturelle en Iran signifiait que les Iraniens ne devraient jamais penser : ce qu'ils pensaient mal savent déjà . Par conséquent , la production de connaissances , tout comme en Occident serait qu'ils veulent être et nul n'a le droit de protester ou autrement , est assassiné .

    Par exemple , l'histoire de la communication , et connaissait la communication mentale de la tâche: la pertinence d'idéal existentiel et métaphysique , de sorte que toute relation , en particulier avec le passé , et il a été arrêté dans le mythe et l'imagination savait . Depuis de nombreuses années la pertinence du philosophe iranien , l'un des plus , mais l'Occident d'abord, ils nient, ils n'ont pas réussi à comprendre.

    Un frère et une sœur qui n'ont rien à voir avec ? Rien que de penser et pas nos esprits ? En tant que parents et de même relation de famille a été complètement rejeté . Pacte de fraternité ou de la fraternité même pire que la satire . Et si voisin attentionné à voisin , frère de frère à frère et sœur ou d'un parent à l'enfant et entièrement non- scientifique : il était irrationnel .

    L'indépendance, le sens de l'histoire a appris . Et n'a pas trouvé quoi que ce soit lié ! Et si l'esprit et de l'imagination , et puisque nous devons lutter c'était non - scientifique . Urbanisation , la civilisation moderne ou occidentale a été fondée sur cette base . Si vous avez une route grave rejeté : que l'on veut voir la chute de fleuve pour se suicider , vous n'avez rien fait !

Si vous étiez très fanatique et souhaitez graver , vous devez appeler la police . Cependant , avec l'émergence du mouvement des relations humaines , de modifier légèrement ce comportement et de la communication Sciences surgi , cependant, définie en leur sein.

     La première a trait à la disponibilité de la science moderne , a été découvert sur ​​le sous-marin , le sous-marin était des centaines de kilomètres du centre de commande , destiné à contrôler le problème , et a été déconnecté . Certains disent que l'ex-Union soviétique , a été un pionnier dans ce domaine . Par conséquent, pour maintenir la relation , le lapin de mère de tenir le siège de : mettre son enfant sous la mer! Si la menace sous-marine , il aurait été tué un bébé lapin , une saisie mère de lapin était à ce moment-là .

    Prouvé que ce mode de communication , mais il n'est pas une question subjective . Après cette communication , radar et Cybernétique de satellite a été appelé et l' Internet ont été extraites . Lors de la relation entre les parents, frères et sœurs , mais aussi il n'est pas une question subjective et est vérifiable . L'islam est le nom grammaticale : Slh utérus ou de la relation de la famille , le sens du mot utérus est l'utérus. Les enfants qui sont nés à partir d'une matrice , revenir en avoir plus.

    Contrairement Slh utérus , de l'utérus est coupé , à savoir: si les frères et sœurs à part, ils communiquent les uns avec les autres pour l'arrêter serait un péché . Et ne doit pas être fait . Même si Yktrf ne veut pas , de l'autre côté doit être cohérente. Parce que, comme nous l'avons vu , l'urbanisation ou de l'Ouest En refusant la connexion a été faite . La civilisation islamique , il est essentiel que la communication soit établie. Et apprendre à respecter et à tous les gens et être doux : le sort d'une autre , être responsable.

     Débranchez il est faux non seulement horizontalement , mais aussi verticalement , il est faux . La relation fraternelle doit être ferme , la communication avec les parents est également important . Dans l'Islam , si quelqu'un a coupé votre communication avec les parents , les parents devaient être désavoué . Et ce n'est pas quelque chose de subjectif ou perçu , mais positif , et : est une nécessité .

Les parents de leur droit de passer , et même Dieu : voir il dit: Obéissez parents. Même si les parents ne sont pas musulmans . Ou de ne pas fonctionner selon les croyances islamiques . Les parents ont aussi le droit d'égaler la volonté de Dieu , et que si la commande est un péché de ne pas leur obéir . Il n'ya pas de temps à désobéir et le déshonneur . Et doit obéir à la même manque de respect pour eux de maintenir et même , il ne semble pas sans affection .

     La relation avec le père et les grands-parents ou les parents père et mère ensemble , se poursuit. Aztbat avec l'histoire de la famille et dans le respect de l'originalité et de l'authenticité et de l'identité . Dates plus loin dans l'Islam, il est très proche de l'imagination . Quand il s'agit de Adam en disant que , si l'histoire est aujourd'hui.

     Ou quand il parle de la journée de la résurrection et est ci-après , apparemment notre monde parle . Islam connecter et se rapportent parce qu'il ya objectif pas subjective . Imam Sajjad AS, le droit du père sur l'enfant sait : les enfants doivent savoir que si papa dit non, il n'a jamais fait . En raison de l'existence de chacun de nous, les parents. Cette relation a été rejetée dans l'Ouest , nous pouvons voir que chaque jour le nombre d'enfants illégitimes , est ajouté aux enfants qui ne savent pas : Qui est le père ? La mère peut être plus à cause de leur abdomen amène à l'enfant , mais le père est essentiel de maintenir le caractère sacré de la religion . , Et l'enfant sait sa mère dans lequel des relations sexuelles avec un homme , il est né , la pertinence seront perdues , alors soyez prêt : . c'est un crime contre l'humanité , pour venger la pertinence de tous devrait ignorer .

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۲/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۷ نظر(0)

نازايي فرهنگي

غربي ها براي تسلط فرهنگي بر شرق، آن را سترون كردند يعني نازايي فرهنگي ايجاد نمودند. نازايي فرهنگي همانند نازايي زنانه، از ظاهر قيافه كسي پيدا نيست، بلكه اندام او را با اشعه ايكس يا: پرتو هاي خطرناك و: يا داروهاي شيميايي تحت تاثير قرار داده و: رحم يا تخمدان را مورد حمله قرار مي دهند. بطوريكه تخمك ها قادر به لقاح نمي شوند، و يا رحم نمي تواند جنين را براي: مدت لازم در خود نگه دارد.

   در مردان اين وضع راحت تر است: زيرا ميتوان به راحتي محل توليد اسپرم را، بمباران پرتوي يا شيميايي كرد و :يا از طريق وازكتومي كلا او را عقيم ساخت. عقيم ساختن مردان يا زنان، از قديم روش يهودي هايي بود كه جادوگري را از: مخالفان حضرت موسي فرا گرفته بودند .و به سادگي كاري مي كردند كه: زن و شوهر ها از هم طلاق بگيرند.

 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ

اين علم زماني در حد اعلا رشد كرد كه: فرعون خواب ديد كودكي او را نابود مي كند. و لذا دستور داد همه كودكان را بكشند و: مردان و زنان را نازا كنند. سينوحه پزشك فرعون، با كمك جادوگران دربارطرح بزرگ عقيم سازي را پياده كردند.

البته با نابودي فرعون، سامري و طرفداران بني اسرائيل آن را فرا گرفتند و: برعليه يهوديان افراطي به كار مي بردند. يعني كليه يهودي ستيز ها، معمولا يا اختلاف خانوادگي پيدا مي كردند يا: عقيم و نازا مي شدند.

    در زمان ما هم مي بينيم در حاليكه در آمريكا و اروپا، براي تولد كودك جايزه مي دهند! در ايران اسلامي، سال ها وازكتومي اجرا مي شد و مردان و زنان، خواسته و نا خواسته نازا و سترون مي شدند.

      با اينكه هشدار هاي مقام معظم رهبري، هرچند گاهي رسانه اي مي شود ولي، هنوز بودجه هاي كلان براي نازايي مردان و زنان، هزينه مي شود و اگر برخي راه ها را مي بندند،ولي راههاي علمي كار خود را مي كند. به همين دليل در ايران اسلامي، ازدواج كم صورت مي گيرد،ازدواج هاي صورت گرفته هم، معمولا به دليل نازايي يا ضعف قواي جنسي، به طلاق مي انجامد.   

     نزديك به 12ميليون از جمعيت 75ميليوني ايران، در سن ازدواج هستند ولي هر گز ازدواج ننمودند، اگر اين تعداد از دواج كنند در عرض يكسال، به همين تعداد جمعيت ايران اضافه مي شود.ولي واقعا چه كسي قادر است: اين تعداد جوان را به خانه بخت بفرستد؟

     مي بينيم مسئله نازايي به همين سادگي نيست. زيرا هر راهي شما براي ازدواج و توليد نسل در نظر بگيريد، دشمن ده قدم از شما جلوتر است. به قول امام علي ع: دشمن هميشه در حال حمله به شما است ولي شما، بي خيال به آن، روزگار مي گذرانيد.

    نازايي فرهنگي هم همينطور است، دشمن آشكارا به فرهنگ يا اقتصاد حمله نمي كند، بلكه ريشه هاي آن را مي خشكاند. اينهمه ماهواره و فيلم ، راديو و تلويزيون با برنامه هاي وسيع، آيا بي خود به وجود آمده اند؟

آن ها به دنبال نازايي فرهنگي در ميان مردم ايران هستند. حتي در اين ميان ممكن است از: كعبه و خادم الحرمين هم استفاده كنند. يا اصلا خود خادم الحرمين عامل آن باشد. بيشترين فيلم ها و مضامين كثيف جنسي و صور قبيحه، از ماهواره هاي عربي و مخصوصا ماهواره هاي سعودي پخش مي شود. همه گروهم هاي نسل كش و تروريست، از سعودي ها كمك مالي در يافت مي كنند.

   صحنه هاي فجيع  روسپيگري كه در آمريكا و اروپا مي بينيم، يك طرف آن سعودي ها هستند. زيرا آن ها بالاترين قيمت را به روسپي ها مي پردازند! اصلا خود ملك فيصل پايه گذار آل سعود يك روسپي باز بوده. به قول جوانتر ها، سعودي از خوشگذران ترين آدم ها هستند! كه تمام سواحل درياهاي فاسد از سواحل ايتاليا در اروپا و: آنتاليا در اسيا و شيكاگو  در آمريكا و: ويلاهاي فساد را مالك هستند.

    خريداران اصلي دختران زير 18سال، از فليپين و كره و حتي آذربايجان و گرجستان ،اكراين و روسيه همين عرب ها مي باشند. نمي توان گفت همه اين دختران را براي همسري شرعي مي خواهند و: يا واقعا با آن ها ازدواج مي كنند. بلكه برعكس ،براي از بين بردن كيان خانواده و ازدواج هاي شرعي، اين كار ها را مي كنند. يك دختر فراري كه در دست عربها دستمالي شده، آيا مي تواند به زندگي و يا خانواده باز گردد؟  

طبيعي است كه تبليغات دروغين :زندگي آرام و مرفه در دامان اين عربها، انگيزه هرنوع ازدواج و تشكيل خانواده را ازبين مي برد.

       فرهنگ برهنگي و پورنوگرافي، بيماري است كه نسل را قطع مي كند و: مرضي است كه در مان ندارد. و به همين دليل در اسلام، زناكار بايد سنگسار شود. زيرا لذت گناه در تعارض با زندگي پاك انساني است
infertilité culturel
La domination culturelle de l'Occident sur ​​l'Orient , il avait stérilisé la culture entraînait une infertilité . L'infertilité , l'infertilité féminine , ainsi que quelqu'un qui cherche aspect culturel , non, mais ses organes avec des rayons X ou : radiations dangereuses : influence des agents chimiques : l'utérus ou des ovaires sont attaqués . Donc ovocytes susceptibles d'être fécondé , l'embryon ou de l'utérus ne pouvait pas: pour le maintien désiré .
   Chez les hommes , cette condition est plus facile : il peut facilement avoir lieu, la production de sperme , et le faisceau chimique ou bombe : la vasectomie ou la stérilisation , faisant de lui totalement . Pour la stérilité chez les hommes ou les femmes , l'ancienne juive de l'assistant , les adversaires de Moïse fut instruit , et ils le font tout simplement : . Un couple de divorce .
La durée maximale de la croissance Pharaon eut un songe ses enfants serait éradiquée . Et donc a donné l'ordre de tuer tous les enfants des hommes et des femmes sont infertiles . Justice les magiciens de Pharaon Synvhh médecin avec l'aide d'un grand plan ont été mises en œuvre stérilisation .
La destruction de Pharaon , Summer et les ventilateurs appris de la tribu d'Israël : Les extrémistes juifs contre les femmes utilisées . Tout ce qui est de l'antisémitisme , généralement un conflit familial ou aurait trouvé soit : étaient stérile et aride .
    Alors que nous voyons aux États-Unis et en Europe , pour donner naissance Award ! Dans l'Iran islamique , depuis la vasectomie a été effectuée , les hommes et les femmes , voulaient et indésirables , étaient stériles et stérile .
      Avec cet avertissement, le chef suprême , bien que parfois les médias, mais encore un énorme budget pour l'infertilité chez les hommes et les femmes , les coûts seront et si ils inventent des façons , mais son travail est des moyens scientifiques . Par conséquent , l' Iran islamique , un mariage peut être réduite , le mariage a eu lieu , généralement en raison de l'infertilité ou impuissance sexuelle , faiblesse , conduisant à un divorce.
     . Près de 12 millions de la population de 75 millions , l'âge du mariage , mais ne s'est jamais marié , jamais , si le nombre de couple que dans un an , le même nombre de la population iranienne est ajouté , Mais qui est vraiment capable de : le nombre de jeunes à domicile des personnes Malheureusement envoyer ?
     Nous voyons le problème de l'infertilité n'est pas aussi simple que cela . Parce que comme vous considérez le mariage et la reproduction , l'ennemi dix longueurs d'avance sur vous. Selon l'Imam Ali AS : L'ennemi est constamment vous attaque , mais vous lui donnez , le temps passé .
    La même chose vaut pour la stérilité culturelle , l'ennemi attaque ouvertement la culture ou l'économie , mais il va se débarrasser des racines . Pourtant, satellite et films, des émissions de radio et de télévision , vaste , si son coffre-fort à venir?
Ils sont à la recherche de la culture de l'infertilité chez les gens de l'Iran . Même à cet égard pourrait être la maison de la Kaaba et le saint serviteur d'utilisation. Ce n'est pas un fonctionnaire ou un agent est saint . Les vidéos et les thèmes et les formes obscènes , les satellites arabes et le satellite Saoudite en particulier sexuels les plus sales est joué . Tout groupe de génocide et de terrorisme , les Saoudiens ont augmenté l'aide financière .
   Scènes atroces de la prostitution que nous voyons aux États-Unis et en Europe , d'un côté sont les Saoudiens . Ils paient le prix le plus élevé de prostituées ! Faisal Al Saud , le fondateur de leur jamais été encore une prostituée . Pour citer les plus jeunes , la plupart des gens sont jovial Saoudite ! Tous les mers côtières au large de la côte de l'Italie en Europe et corrompu : Antalya en Asie et aux États-Unis Chicago : villas sont le propriétaire de la corruption .
    Les principaux acheteurs de jeunes filles âgées de moins de 18 ans , en provenance des Philippines , de la Corée , et même l'Azerbaïdjan , la Géorgie , l'Ukraine et la Russie sont les Arabes . Cela ne veut pas dire que toutes les filles veulent et épouse légitime , et ils sont vraiment mariés . Au contraire , à détruire importance religieuse du mariage et de la famille , pour faire ce travail . Une fugueuse avec un mouchoir à la main par les Arabes , vous pouvez revenir à la vie ou la famille ?
Il est naturel que la publicité mensongère : la vie paisible et prospère dans le giron des Arabes , l'incitation tuerait tout mariage et de la famille .
       Nudité de la Culture et de la pornographie , est une maladie qui traverse les générations et : est une maladie qui ne traite pas . Et c'est pourquoi dans l'Islam , la fornication devrait être lapidé . Plaisir coupable parce qu'il est en conflit avec propre personne vivante .
 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۹/۲/۱۳۹۳ - ۱۹:۱۵ نظر(0)

انكار تاريخ و علم

ديديم كه چگونه غرب، براي رهايي از مشكلات آموزش علم، همه تاريخ علم را انكار كرد.و اين امر نه تنها در عرصه علم اتفاق افتاد، حتي در عرصه فرهنگ و تاريخ هم اينطور . يعني طوري عمل كرد كه: تاريخ از قرن هجدهم شروع بشود و: همه چيز قبل از آن  دروغ ، رويا و افسانه به نظر برسد.يكي از اين راه ها تعويض خط و زبان بود. وقتي زبان علمي زبان انگليسي شد،تمام كتب علمي به زبان هاي ديگر، نا خوانا و غير قابل فهم مي شود.

    اگر كسي هم بخواهد از آن ها استفاده كند، حداكثر بايد شرق شناس باشد يا :كسي كه به تمدن غربي پشت كرده است! و مرتجع  يا باستان شناس، يا طرفدار علوم غريبه. لذا پيدايش مكاتب ماترياليستي يا سكولار و: يا به تعبير امروزي ليبراليستي، به همين دليل است. كافي بود يك نفر بخواهد دليلي غير ليبراليستي بياورد، فوري متهم ميشد به فناتيك يا آنتيك بودن ،ايدئاليست يا متافيزيكي و :يا خيلي احترام اميز بود غير علمي ميشد.

  نمونه چنين حركتي را بطور كامل : در تركيه مي بينيم. تركيه با سابقه درخشان در :علوم و معارف اسلامي و داشتن دانشمندان بزرگي چون ملاي رومي، ناگهان خط الرسم خود را عوض مي كند. لذا خواندن قران و كتاب هاي درسي،كتب شعر و علمي گذشته، كلا از بين ميرود. دولت لائيك تركيه فرصتي طلايي به دست مياورد تا: فقط هر آنچه را كه علم امروز است، به دانش آموزان ياد بدهد.

    يكي ديگر از راههاي نابود كردن علوم شرقي، نهضت خريد يا قاچاق كتب قديمي بود. آن ها نه براي فهميدن اين علوم، كتاب ها را مي خريدند بلكه براي: مطالعه آن در سازمان هاي جاسوسي خود لازم داشتند تا: راز پيشرفت را بفهمند و از آن جلوگيري كنند. لذا بر خلاف روش علمي كه :هر گونه بازگشت به گذشته را نفي مي كرد، در اين مورد بخصوص هرچه كتاب قديمي تر بود، قيمت بالاتري داشت. به همين دليل بهترين كتب قديمي و علمي: دانشمندان اسلامي و ايراني در كتابخانه هاي اروپايي و آمريكايي است.

  اجازه مطالعه اين كتب به ايراني ها، يا مسلمانان داده نمي شود . فقط ايرانيان يا مسلماني اجازه دسترسي به اين كتب را دارند كه: بخواهند آن را نقد كنند و يا: برعليه آن مطالبي بنويسند. و عضويت چنين كساني در سازمان هاي جاسوسي، بايد رسميت داشته باشد.

   با نهضت امام خميني و قدرت نرم فوق العاده ايشان، ايرانيان به خود آمدند و به دنبال ميراث خود رفتند. و نهضت بازگشت به خويشتن مطرح شد. البته اين واقعه از زمان سيد جمال الدين اسدابادي، آغاز شده بود و لذا ريشه هايي در فرانسه و انگليس ، مصر و الجزاير و تمام نقاطي كه ايشان، سفر كرده بود به جود مي آمد . شايد نقش فرانتز فانون در: بازگشت به خويش دكتر شريعتي، خيلي برجسته بود.

    اما اين بازگشت به خويش، مانند ديگر ايده هاي بشري، دچار افات هم شد. يعني تعدا د به آن اعتقاد نداشتند فقط به اين دليل كه طرفدار داشت، از آن حمايت مي كردند يا: در باره آن سخن مي گفتند. زيرا عامل اصلي اين بيداري، روحانيت بود ولي آنان نمي خواستند اين موضوع فهميده شود.

لذا در كنار گرايش به خويشتن، با روحانيت و اسلام نيز مبارزه مي كردند. نمونه اين عقايد در روشنفكراني متجلي ميشد كه: هم با دين هم با غرب مخالف بودند . شايد باستان گرايي افراطي را بتوان در اين مقوله جاي داد. در همين ايران، جشن هاي 2500ساله براي انحراف اين جريان فكري بود. زنده كردن ياد همه عناصر فرهنگي قبل از اسلام، به همين منظور بود استاد پور داوود يا: باستاني پاريزي يا فروغي و ديگران، با اصرار مي خواستند ثابت كنند: دين در ايران باعث ويراني تمدن شده است.

   حمله اعراب به ايران را چنان وحشتناك بيان مي كردند كه: حمله مغول و تاتار ها فراموش مي شد. در حاليكه از سوي اعراب حمله اي به ايران نشد ، زيرا ارتش ايران در زمان ساسانيان، مانند زمان انقلاب اسلامي آماده پذيرش اسلام بود .همانطور كه درمقابل امام خميني، ارتش كوتاه آمد، در آن زمان هم مردم به واسطه آگاهي از اصول اسلامي، آماده پذيرش اسلام بودند و: فقط يك حركت كوچك از سوي سپاه اسلام، اين ارزو را تحقق بخشيد.

   بنابر اين بازگشت به خويشتن، به معني بازگشت به تمدن اسلامي بود. ولي منحرفين آن را بطور افراطي، به عقب و عقب تر مي بردند تا زمان كوروش و:داريوش و حتي جمشيد جم و: پيشداديان و غيره.

   البته اگر تعصب كور كورانه و: ضد اسلامي خود را كنار مي گذاشتند، مي ديدند كه ايرانيان از ابتدا، توحيدي بودند و هرگز بت پرست و مشرك نبودند. حتي داريوش بزرگ در آن منشور خود، از خدا مي خواهد كه اين مرز و بوم را از: خشكسالي و دروغ محفوظ بدارد.و يا برخي روايات، كوروش را همان ذوالقرنين مي دانند. و سياوش را همان حضرت يوسف و: جمشيد جم را حافظ دستور الهي در گراميداشت سالروز تولد زمين يا: همان نوروز مي دانند.      

Déni de l'histoire et de la science

Nous avons vu comment l'Occident , pour soulager les problèmes de l'éducation , de la science , de l'histoire de la science refusée. , Et ce qui s'est passé non seulement dans la science , même dans le domaine de la culture , etc. Opération de sorte que la date serait le début du XVIIIe siècle : tout avant il se trouve , des rêves et des légendes semblent Était l'un des moyens pour changer la langue . . Lorsque l'on parle de la langue anglaise , tous les livres scientifiques dans d'autres langues , mauvaise visibles et est incompréhensible.

    Si quelqu'un veut l'utiliser , est à l'érudit Est ou quelqu'un que la civilisation occidentale est de retour! Et réactionnaire ou archéologue , ou les sciences occultes . Par conséquent , l'émergence de l'école laïque et matérialiste : interprétation moderne ou libéral , c'est pourquoi . Il était une raison suffisante pour demander aux gens d'apporter non - libéral , a été immédiatement accusé d'être une métaphysique fanatiques ou anciennes, ou idéalistes : la non - scientifiques ou a été très respectueux .

  Des exemples de tout ce mouvement en Turquie voir . Illustre l'histoire de la Turquie dans la science et la théologie , et ayant de grands savants comme le Mollah Romains , vos graphiques changements de voie brusques . Alors, lisez le Coran et les livres , livres de poésie et le passé vont disparaître. Etat laïc de la Turquie donne une occasion en or de tout ce que la science est d'enseigner aux étudiants .

    Une autre façon de détruire l'Est Ordre Mouvement ou la traite des livres anciens . Ils ne comprennent pas la science , mais pour acheter des livres pour l'étude dans ses agences d'espionnage ont été nécessaires pour : comprendre le secret du progrès et de l'empêcher. Ainsi, contrairement à la méthode scientifique qui nie tout retour vers le passé , dans ce cas , d'autant plus que le livre était plus âgé , à un prix supérieur . Ainsi, les meilleurs livres de vieux : des scientifiques islamiques et iraniennes dans les bibliothèques américaines et européennes .

  Iraniens à lire ce livre , ou n'est pas musulman . Iraniens ou les musulmans ont seulement accès à des livres qu'ils veulent espèces ou : quoi écrire contre elle . Ces agences d'espionnage d'adhésion doivent être formalisés .

   Imam Khomeini et son merveilleux mouvement de la puissance douce , les Iraniens sont venus à elle et sont allés à la recherche de son héritage . Mouvement a été ramené à lui-même. Sayyid Jamal al -Assad , mais depuis cet événement a été lancé , et donc des racines en France et en Angleterre , l'Egypte et l'Algérie , et dans tous les domaines de leur voyage était venu d'être là . Peut-être le rôle de Frantz Fanon dans son dos , Shariati était très important .

    Mais ce retour à soi , comme d'autres idées humaines , a également été affectée Efate . Ce nombre ne croyait pas juste parce qu'il était populaire , ou at-il soutenir : ils en ont parlé . Parce que la principale cause de cette prise de conscience , le clergé , mais ils ne voulaient pas que ce soit entendu .

Par conséquent, outre la tendance à l'auto , à la spiritualité et l'Islam combattu . Ces idées ont été prises en compte dans les échantillons intellectuels que la religion aussi avec l'Occident s'y opposaient . Peut-être l'extrême antiquité peut être placé dans cette catégorie . En Iran , la célébration de 2500 ans a été le détournement de la circulation de la pensée . Gardez vivante la mémoire de tous les éléments de la culture pré-islamique , le but était de Professeur M. David , ou : débordement ancienne ou de la lumière et d'autres ont insisté qu'ils voulaient prouver la religion de la civilisation a été détruite .

   Invasion arabe de l'Iran a exprimé si terrible que les Mongols et les Tartares ont été oubliés . Toutefois , les Arabes n'ont pas attaquer l'Iran parce que l'armée iranienne dans la période sassanide , comme la Révolution islamique , était prêt à accepter l'Islam . , Par opposition à l'imam Khomeiny , l'armée a cédé , au moment où le public grâce à la connaissance des principes islamiques , être préparé l'acceptation de l'Islam et seul un petit mouvement de l'Armée de l'Islam , de réaliser ce rêve .

   Donc, retour à l'auto , ce qui signifie un retour à la civilisation islamique . Cependant, il richement dévier en arrière et a pris à l'époque de Cyrus et de Dariush et même la confiture : Pishdadian et ainsi de suite .

   Toutefois , si un aveugle de polarisation : mettre de côté son anti- islamique , a vu les premiers Perses , étaient monothéiste et n'a jamais été païens et païennes . Darius même dans sa charte , la volonté de Dieu de la terre : la sécheresse et Lie protéger , et certaines traditions , le même Cyrus Zul savoir . . Et comme Joseph S. et J. Gem Keeper commémorant l'anniversaire de la commande terre divine : envisager la même année .