X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۲/۱۳۹۴ - ۱۷:۵۸ نظر(0)

La discussion là dans le nom: le formel et informel: Par définition, une organisation formelle comporte des règles, règlements et directives et les directives et règlements quels. Par les voies légales dans toute organisation, aller à toutes les questions relevant de la discipline et la loi est mise en œuvre.
 organisations, de différentes façons (tactiques - pique-nique - randonnée - fêtes de famille, etc.) se réunissent pour couvrir ce besoin.
Mais ce qui est remarquable, ce est que les gestionnaires peuvent créer des organisations pour prévenir et informelles, ne peut pas les tuer. Toutefois, seul un siège social ou organisations peu, mais ne se limite pas à une organisation, à travers l'organisation d'une grande organisation, et ont appris d'une organisation plus petite, et la fin ne est pas durable des deux côtés.
Par exemple, si la communauté mondiale tout entière, ou de l'organisation savent, elle est une organisation du système solaire! Et les petites organisations, les organisations internationales et les pays et ethnies, pour se rendre à un homme! Mais ce ne est pas limité à, le corps humain est une énorme organisation de milliards de cellules. Chaque cellule est une grande organisation avec des milliers de molécules et ...
  Cependant, la procédure unique et sous les règnes de commandes exactes. Mais les organisations humanitaires, est un peu différent parce que les gens ont du pouvoir et peuvent afin de perturber et il va changer en leur faveur. L'équipe de gestion des analystes, la différence ne est pas acceptée, l'organisation définit une structure fixe, mais les théoriciens les plus récentes, se est avéré déconstruire et les organisations non-officielles, les gens peuvent également rendre les organisations informelles .
Théoriciens les plus récentes, même disent qu'il faut aussi reconnaître que les organisations reconnaissent la direction d'accepter et d'interagir. Tels que les syndicats, que leurs employeurs ont le devoir de «reconnaître et respecter qu'ils connaissent, plutôt que de se battre et de les tuer.
Maintenant, nous arrivons à la Introduction: agence ou une organisation mondiale intégrée, qui est le symbole de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, si les gens de la procédure administrative ou la fonction de l'Organisation des Nations Unies sont en colère, bien sûr, est allé à l'ombre, et les droits de son perdu leur charge. Non seulement les Nations Unies et l'Organisation de la lutte, mais de les reconnaître, et les entendre parler et d'agir en fonction de leurs souhaits.
Peut-être que ces groupes ou organismes des Nations à comprendre, et accepter, cependant, une simple vérification montre: la plupart d'entre eux sont portés à l'Organisation des Nations Unies! Ou il est autorisé, les organismes officiels créés! Et organisation informelle appelé le moule du monde. Telles que l'UNESCO, qui ne est pas indépendant du tout.
L'organisation informelle réelle, dans notre monde d'aujourd'hui, comme la Révolution islamique. Quand les gens voient que les Nations Unies, dans le hall de multijoueur, et inconscients du reste de la Révolution islamique et créé: le support. Contrairement à la propagande de l'ONU et de ses partisans de la Révolution islamique, comme appartenant à la ville de Qom, ou même un pays appelé l'Iran, mais ce est ce que le monde entier, la ville natale de son origine, la nature, effacer tous les êtres humains. Ce est le message que aucun média est pour tout le monde! Mais les Nations Unies sont: géant des médias ne est pas familier aux gens.
سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

در مدیریت بحثی وجود دارد بنام: سازمان های رسمی و غیر رسمی: بر حسب تعریف : سازمان رسمی در بردارنده قوانین ، مقررات و دستوالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها می باشد. که از طریق مجاری قانونی در هر سازمان، جاری می شود تا همه امور در چارچوب: نظم و قانون صورت پذیرد.

 سازمان غیر رسمی که: به نام سازمان سایه هم مشهور می باشد ، در دل سازمان رسمی شکل می گیرد .این سازما ها به خاطر آن ایجاد می شوند که: اصولاً سازمان رسمی نمی تواند: برطرف کننده تمامی نیازهای کارکنان خود باشد ، بنابراین کارکنان در سازمانها ، به طرق مختلف(تیم فوتبال – گردش دسته جمعی – کوه نوردی – میهمانی های خانوادگی و ... ) گردهم می آیند، تا پوشش دهنده این نیازها باشد .

اما نکته قابل ملاحظه آن است که: مدیران سازمانها نمی توانند از ایجاد: سازمانهای غیر رسمی جلوگیری نمایند و همچنین ، نمی توانند آنها را از بین ببرند. البته سازمان ها فقط به چند اداره یا شرکت، محدود نمی شوند بلکه هر سازمانی، خودش زیر سازمان یک سازمان بزرگتر، و فرا سازمان یک سازمان کوچکتر است،  و این نهایت ندارد و: از هر دو طرف قابل ادامه است.

مثلا  اگر کل جهان را یک جامعه، یا سازمان بدانیم، خودش یک سازمانی از سازمان منظومه شمسی است! و سازمان کوچکتر از ان، سازمان بین الملل و بعد، کشورها و بعد قومیت ها، تا برسد به یک نفر انسان! ولی این هم محدود نیست، بدن انسان سازمان عظیمی است از: میلیارد ها سلول! و هر سلول سازمان عظیمی است از: هزاران ملکول و...

  البته سازمان تک رویه ای بوده و: در ان نظم دقیق حاکم است.  اما در سازمان های انسانی، کمی متفاوت است زیرا انسان ها، دارای اختیار هستند و می توانند در: نظم موجود اخلال کنند و: آن را به نفع خود تغییر دهند. لذا گروهی از تئوریسین های مدیریت، که این تفاوت را نمی پذیرفتند، سازمان را یک ساختار ثابت تعریف می کردند، اما نظریه پردازان جدیدتر ، ساختار شکنی کرده و ثابت کردند: غیر از سازمان رسمی، انسان ها قادرند سازمان های غیر رسمی نیز ایجاد کنند.

تئوری پردازان اخیر تر، حتی می گویند باید این سازمان ها به رسمیت هم شناخته شوند، یعنی مدیران آن ها را بپذیرند و تعامل داشته باشند. مانند سندیکاهای کارگری، که کارفرمایان خود را موظف به" شناخت و احترام به آن ها بدانند، نه اینکه با آن مبارزه کنند و بخواهند ازبین ببرند.

اکنون با این مقدمه می رسیم به: سازمان یا تشکیلات یکپارچه جهانی، که معمولا نماد آن سازمان ملل متحد است . حالا اگر مردم از رویه اداری یا: عملکرد سازمان ملل ناراحت باشند، طبیعتا به سراغ سازمان های سایه رفته، وحقوق از دست رفته خود را از آنان مطالبه می کنند. و سازمان ملل نه تنها نباید با: این سازمان ها مبارزه کند، بلکه باید آن ها را به رسمیت بشناسد، و حرف ان ها را بشنود و: به خواسته آنان عمل کند.

البته شاید سازمان ملل چنین گروه ها، و یا سازمان هایی را بشناسد، و آن ها را بپذیرد ولی، یک بررسی ساده نشان می دهد: اغلب آن ها را خود سازمان ملل به وجود آورده! و یا به آن ها مجوز داده است، یعنی که سازمان های رسمی ایجاد کرده! و بنام سازمان های غیر رسمی به دنیا قالب کرده است. مثل سازمان یونسکو که اصلا مستقل نیست.

لذا سازمان غیر رسمی واقعی، در دنیای امروز ما، همان جریان انقلاب اسلامی است. یعنی مردم وقتی ملاحظه کردند که سازمان ملل، در دست لابی چند نفره است، و به بقیه بی توجه است، انقلاب اسلامی را بوجود آوردند و: از آن حمایت کردند. انقلاب اسلامی برخلاف تبلیغ سازمان ملل و هواداران آن، فقط متعلق به یک شهر مثل قم ، یا حتی یک کشور بنام ایران نیست،  بلکه این خواست همه دنیا است، یعنی زادگاه و خواستگاه آن، فطرت پاک تمام انسان ها است.  برای همین است که پیام آن، بدون رسانه برای همه آشنا است! ولی پیام سازمان ملل با وجود: غول رسانه ها، برای مردم نا آشنا است.

سيد احمد حسيني ماهيني ۶/۲/۱۳۹۴ - ۱۷:۱۱ نظر(0)


Politique de non-ingérence hydrophobe, basée sur l'autonomisation des opprimés du monde, afin qu'ils puissent se tenir debout sur leur propre, et de reconquérir leurs droits perdus. Et cela se appelle le Saint Coran, le Saint Coran a souligné à plusieurs reprises que les gens doivent être prêts à se appliquer: leur liberté: la manille de la terre, de manière à les aider à sortir de leur salaire et le salaire est faible, et la récompense est divisé entre autres.

Dans l'un des versets du Coran, de sorte que les gens ne veulent pas changer leur propre destin, Dieu ne fonctionne pas! Et dans le même état que:

 

Pourquoi les gens font ce qu'ils voudraient, car il a plu à Dieu. Quand les gens ont demandé au Prophète de Dieu, ils ont envoyé de l'aide, mais quand vous sortez à ses ennemis, tournez la règle de l'oppression viennent. La différence entre les prophètes de Dieu et les autres, ce est parce que Dieu, les prophètes divins garanties, et les a pris en charge avec des miracles, mais d'autres ne sont pas connus pour être de bonnes personnes, et ils ne sont pas des intérêts personnels.

Vote: leur volonté de vivre, mais d'autres, en particulier les pays arabes, pas encore éveillé et en vertu de la règle selon laquelle le moindre respect pour les voix des gens ne peuvent pas le faire! Ne participera à aucune élection, et ils et leurs familles, la vie auraient été imposées.

Les coins peuvent être entendus: en Arabie Saoudite, les gens se sont levés, et peut-être bientôt: sanctuaires saints libérer, et l'ordre du monde islamique, où aller leur rendre visite librement, comme le sanctuaire de l'Imam Reza comme en Iran, l'Imam Hussein dans la liberté Karbala, même si 20 millions de personnes souhaitent visiter un jour d'aller, personne ne se est arrêté là, mais il n'a pas aidé.

Mais besoin d'un passeport pour aller à la Mecque était! Le Coran qui dit où les personnes) a été abandonnée, et leurs biens personnels! Tout le monde voudra visiter. Et généralement, à la hauteur du pèlerinage, plus de deux millions de personnes ne peuvent pas le faire! Que ce est la maison de Dieu? Bit Saoudite ou telle façon: ils sont brutalement ordonné sujet.

Ainsi, comme le monde entier, se ils le souhaitent, les gens doivent se déplacer de leur royaume, et la hausse générale de l'éveil islamique et le printemps arabe en avance. Nous saluons les milliers qui se sont échappés de l'armée saoudienne, nous savons que ce est difficile, mais il ne faut pas tenir pour l'avenir de la nation et de leurs enfants.

        Ils savent, quand les Saoudiens ont émergé, à l'exception de la corruption, assassiner et de vandalisme croyants islamiques, rien d'autre. Ce est seulement avec la coopération de l'armée et les gens autour d'eux, et maintenant quand il ne est pas possible: le Coran, la révolte des gens (et renverser la Maison des Saoud.

    Tout le monde commande charia est délivré ne présente, Hajj Akbar est parce que le pèlerinage à ouvrir, à plus de 40 millions de personnes par an, de sorte que le pèlerinage à venir, parce que de toute évidence pèlerinage passionné, plus de Imam Hussain AS ou AS sont des pèlerins.

توانمند سازی مستضعفین جهان

سیاست عدم مداخله ابران، مبتنی بر توانمند سازی مستضعفین جهان است، تا خودشان بتوانند به پا خیزند، و حقوق از دست رفته را باز پس بگیرند. و این خواسته قران مجید است، زیرا قران بار ها تاکید فرموده که: مردم باید با اراده خود اقدام به: آزادی خود از: قید و بند طاغئوت ها نمایند، و لذا هرچه به آن ها از بیرون کمک شود، از اجر و مزد آن ها کم می شود، و ثواب آن بین دیگران هم تقسیم می شود.

دریکی از آیات قران آمده است: تا مردم  نخواهند که خودشان  سرنوشت را تغییر دهند، خداوند هم کاری ندارد! و آنها در همان وضعیت می مانند:

 

انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم – 

 

چرا که مردم به هر انچه راضی باشند، خدا هم به آن راضی است. مثلا وقتی مردم از خدا پیامبر خواستند، برایشان راهنما فرستاده می شود، ولی وقتی به سراغ دشمنان پیامبر می روند، نوبت حاکمیت جور و ستم فرا می رسد. فرق بین انبیا الهی و دیگران، در همین است زیرا خداوند، انبیا الهی را تضمین کرده، و از آن ها با معجزه حمایت کرده است، ولی دیگران معلوم نیست آدم های خوبی باشند، و بتوانند منافع شخصی را نادیده بگیرند.

در مورد یمن یا لبنان ، عراق و سوریه همینطور است، آن ها خواستند تا سرنوشت خود را تغییر دهند، لذا قدرتی به دست آوردند، تا حاکمان جور و ستم و دیکتاتور هایی: مانند صدام و منصور را، از سر راه خود بردارند و به رای: و اراده خود زندگی کنند، اما بقیه کشورها مخصوصا اعراب، هنوز بیدار نشده و تحت سیطره: حکومت هایی هستند که کوچکترین احترامی، به رای مردم نمی گذارند! و در هیج انتخاباتی شرکت نمی کنند، و خودشان و خانواده شان را، مادام العمر به آن ها تحمیل کرده اند.

البته از گوشه و کنار شنیده می شود: در عربستان نیز مردم قیام کرده اند، و ممکن است به زودی: حرمین شریفین آزاد شوند، و مردم دنیا به دستور اسلامی خود، در آنجا بروند و آزادانه زیارت کنند، همانطور که در زیارت امام رضا ع در ایران، یا امام حسین در کربلا این ازادی وجود دارد، حتی اگر 20 میلیون نفر هم بخواهند، در یک روز به زیارت بروند، کسی جلویشان را نمی گیرد، بلکه به آن ها کمک هم می کنند.

ولی برای رفتن به مکه باید پاسپورت گرفت! یعنی قران که می فرماید آن جا برای مردم(وضع للناس )است را کنار گذاشته اند، و آن را ملک شخصی خو.د می دانند! و هرکس را بخواهند اجازه زیارت می دهند. و معمولا در اوج این زیارت ها، بیش از دو میلیون نفر را نمی گذارند! آیا این بیت الله است؟ یا بیت سعودی که اینطور: گستاخانه امر و نهی می کنند .

لذا همانطور که همه مردم دنیا، باید خودشان بخواهند، مردم عربستان هم باید حرکتی بکنند، و از این خیزش عمومی ، بیداری اسلامی و بهار عربی عقب نمانند. ما درود می فرستیم به هزاران سربازی که: از ارتش سعودی فرار می کنند، ما می دانیم که آن ها شرایط سختی دارند ولی، باید آن را تحمل کنند: برای اینده ملت و فرزندان خودشان .

        آن ها می دانند ،از هنگامی که سعودی ها روی کار آمدند، بجز فساد و فحشا ، کشتار مومنین و تخریب اماکن اسلامی، کار دیگری نکردند. و این امر جز با همکاری قشون و اطرافیان آن ها، امکان نداشت و حالا موقع آن است که: به تعبیر قران کریم، مردم خودشان قیام کنند( لیقوم الناس بالقسط)  و آل سعود را ساقط کنند.

    دستور شرعی هم صادر شده : هرکس این کار را بکند، حج اکبر کرده است، چرا که راه حج را برای دیگران باز می کند، تا بیش از 40میلیون مردم در سال، بتوانند به زیارت بیایند، زیرا مسلما مشتاقان زیارت خانه خدا، بیشتر از زائران امام رضا ع یا امام حسین ع می باشد.   

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۴/۲/۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳ نظر(0)

limites de marionnettes et les personnes nomination dans les pays islamiques, Al Saoud ont commencé, parce que ce est un pays islamique en 58 parties, et le roi ont donné chacun de votre famille. Que ce soit en Bahreïn ou les Emirats Arabes Unis, l'Egypte et la Jordanie étaient tous de la famille Al Saoud, et ont été comparés à la Maison des Saoud. Plus tard, le peuple se leva, et dans certains pays tels que l'Egypte, plutôt indépendants, mais l'Arabie saoudite pour arrêter le mouvement, ont soulevé arabe et les pays arabes de l'Union, établie.

     Il est également connu que le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Iran étaient partout porte-parole. Avec la création du Mouvement national en Iran, l'Iran est devenu un peu d'indépendance, mais ne ont jamais été séparée du royaume. Les dirigeants iraniens sont toujours en face de tous les anti-iranienne et anti-islamique Saoudite, ne ont pas ou ne pouvaient pas faire. En fait, nous devrions dire: notre force est bloqué en Arabie Saoudite!

   Pourtant, de nombreux fonctionnaires en Arabie regarder dans les yeux de votre patron! Ce qui est dans une fatwa qui dit ce qu'ils disent est vrai, et nous font des erreurs. Que faites-vous avec toute la sueur Shi, une fois officiellement, pas pour protester contre la destruction des sites chiites, et encore les ruines Baqi, ignorer, ou même justifient que nous devrions adorer tombes, ou être façonné mort!

      Mais maintenant tout d'une épée, se tourna contre eux-mêmes, jusqu'à hier, essayait de dire le monde musulman ne sont pas une nation, mais il ya 57 pays! L'Arabie saoudite est le seul président depuis la prise de la Mecque et de Médine. Mais maintenant imaginent qu'ils appartiennent au Yémen, où la bombe! Au Bahreïn, ainsi que des hallucinations, mais cette fois contre leurs propres limites, employés, et ils sont agressifs du tout. Bien sûr, avec tout l'agression et n'a jamais été reconnu coupable d'une organisation formelle.

   Organisations internationales officielles, l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, etc., mis tout le blâme sur les épaules du Yémen. Cela suggère que, contrairement aux apparences, le lobby israélien aux Nations Unies, ce était l'Arabie saoudite qu'Israël a soutenu. Parce que la méthode d'attaque au Yémen, en Arabie saoudite, en Israël et tout le chemin: la défense, les organisations internationales.

      Même vu le seul pays au sommet Afrique Asie légèrement contre l'Arabie a parlé, en disant que le concept, qui était inconnu au Yémen ou en Arabie Saoudite! L'Iran a condamné l'agresseur, et parce qu'il n'y avait pas de mention du nom de l'Arabie saoudite, tous d'entre eux pensaient que le violeur Yémen et l'Arabie saoudite pour maintenir la paix, le Yémen bombarder!

Les termes diplomatiques amovibles: usage interne seulement bilatérale, environ 80 pays se sont réunis à Jakarta à différents niveaux, il est peu probable d'influencer l'Iran de vendre l'Arabie Saoudite, et l'Arabie saoudite dépasser sait, et en raison de l'ambiguïté de référence dit, expliquant que lors d'une réunion avec les dirigeants des cheikhs du Golfe Persique arabes en particulier, sera simple, ils ne sont pas perturbés, et les parties ensemble dans leur cuisine qui soutiennent le Yémen!

Mais avec tout le travail accompli par négligence ou soutien inconditionnel de l'Arabie Saoudite, les gens d'aujourd'hui parlent eux-mêmes sur et passez votre chemin. Je voulais que les gens du Yémen, les rues et les contre: Ansarullakh leur devise, et en début Arabie, mais nous avons vu qu'ils ne ont pas, et les gens à composer avec la politique saoudienne. Même Ansarullakh voulait aussi à définir l'aide militaire iranienne, il ne est pas seulement militaire, mais n'a pas nié que ce serait tellement bouleversé l'Arabie saoudite, et le pèlerinage obligatoire de la coupe.

 Bien sûr, les gens sont venus au point: voir toutes les sauvagerie Arabie, et ont encore l'envie de Hajj. Est-ce même pas une tombe Aggée, les quatre Imams de protéger la valeur de la coquetterie et a un dessin mignon des criminels?

Conditions générales que l'ayatollah Javadi Amoli émis: l'expropriation de la Maison des Saoud et, sans les mains de criminels simples à La Mecque et Médine, le grand djihad est, peut-être, le grand pèlerinage.

شمشیری بر علیه خودشان

مرزبندی مردم و انتصاب دست نشانده: در کشورهای اسلامی، از زمان آل سعود شروع شد، زیرا آن ها یک کشور اسلامی را به 58 قسمت کردند، و بر هرکدام یکی از خاندان خود را پادشاه کردند. چه در بحرین یا امارات ، مصر و اردن همه فامیل های آل سعود بودند، و نسبت با آل سعود داشتند. البته بعد ها مردم قیام کردند، و برخی کشورها مانند مصر، تا حدودی مستقل شدند، ولی عربستان برای جلوگیری از این نهضت ها، عربیت را مطرح کرد و اتحادیه کشورهای عربی را، پایه گذاری کرد.

     آن ها ایران را نیز جزو قلمرو عربستان می دانستند، و همه جا سخنگوی ایران هم بودند. با برپایی نهضت ملی در ایران، کمی استقلال به ایران روی آورد، ولی هرگز از عربستان جدا نشد . سرکردگان ایران همیشه در مقابل: تمام کار های ضد ایرانی و ضد اسلامی عربستان، کاری نمی کردند یا نمی توانستند بکنند. درواقع می گفتند ما نباید: شاخ مان به عربستان گیر کند!

   هنوز هم بسیاری از مسئولین، به عربستان به چشم رئیس خود نگاه می کنند! چه به لحاظ فتوایی که می گویند: هرچه آن ها می گویند درست است، و ما اشتباه می کنیم. چه به لحاظ اینکه با تمام عرق شیعه بودن، یکبار هم بطور رسمی، به تخریب اماکن شیعه اعتراض نکردند، و هنوز هم از خرابه بقیع، چشم پوشی می کنند، و یا حتی ان را توجیه می کنند که: ما نباید قبر پرست، یا مرده پرست باشیم!

      البته  اکنون همه اینها به شمشیری، برعلیه خودشان تبدیل شده است،  تا دیروز سعی داشتند که بگویند: کشورهای اسلامی یک  کشور نیستند، بلکه 57 کشور هستند! و فقط ریاست آن با عربستان است، زیرا که مکه و مدینه را در تصرف خود دارد. ولی اکنون به تصور اینکه یمن متعلق به خودشان است، آنجا را بمباران می کنند! در بحرین هم چنین توهماتی دارند، اما این بار مرزبندی برعلیه خودشان، به کار گرفته شده، و آن ها در نظر همه متجاوز هستند. البته  با تمام این تجاوز ها، هیچگاه از سوی سازمان های رسمی محکوم نشده اند.

   سازمان های رسمی بین المللی، از سازمان ملل تا یونسکو و غیره، همه تقصیر ها را به گردن یمن می اندازند. و این نشان می دهد که برخلاف ظاهر، که اسرائیل در سازمان ملل لابی دارد، این عربستان بوده که حتی، اسرائیل را حمایت می کرده است. زیرا هم روش حمله کردن عربستان به یمن، اسرائیلی بود و همه طریقه: دفاع کردن سازمان های بین المللی .

      حتی دیدیم که فقط ایران بود که: در اجلاس اسیا افریقا کمی بر علیه: عربستان صحبت کرد، آن هم در لفافه گفتند، که معلوم نبود منظور یمن است یا عربستان! زیرا ایران متجاوز را محکوم کرد، و چون ذکری از نام عربستان نیامد، همه تصور کردند که یمن متجاوز است، و عربستان برای حفظ صلح، یمن را بمباران می کنند!

این الفاظ دیپلماتیک که قابل برداشت: دو سویه است فقط مصرف داخلی دارد، یعنی حدود 80 کشور که در جاکارتا، در سطوح مختلف گرد آمدند، بعید است نفوذ عربستان را به ایران بفروشند، و عربستان را متجاوز بدانند، و چون با ابهام و اشاره گفته شده، توجیه آن در هنگام ملاقات با: سران اعراب مخصوصا شیوخ خلیج فارس، ساده خواهد بود که آن ها هم ناراحت نشوند، و از این طرف هم در ایران پز بدهند که: از یمن حمایت کردند!

اما با تمام اهمال کاری های انجام شده، یا حمایت های بی چون و چرا از عربستان، امروز ملت ها حرف خود را می زنند، و راه خود را می روند. خیلی ها می خواستند که مردم یمن، به خیابان ها بریزند و بر علیه: انصارالله شعار بدهند، و به عربستان التماس کنند، ولی دیدیم که اینطور نشد، و خط مشی مردم مقابله با عربستان بود. حتی انصارالله هم خواست با تعریف از ایران، کمک های نظامی بگیرد، ولی ایران نه تنها کمک نظامی نکرد، بلکه آن را انکار هم کرد، تا مبادا عربستان ناراحت شود، و حج واجب را هم قطع کند.

 البته مردم ایران هم به درجه ای رسیده اند که: اینهمه وحشیگری عربستان را ببینند، و باز هم به حج اصرار داشته باشند. آیا حجی که نتواند حتی یک قبر، برای چهار امام را محافظت کند، ارزش کرشمه و ناز کشیدن های این جانیان را دارد؟

از نظر کلی همانطور که آیه الله جوادی آملی، فتوا دادند: خلع ید کردن آل سعود و: آزاد کزدن مکه و مدینه از دست این جانیان، جهاد اکبر است و، شاید هم حج اکبر باشد.

 

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۱/۱/۱۳۹۴ - ۱۸:۵۱ نظر(0)


 Cette fois, au Yémen opprimés!

La politique de la terre brûlée est une stratégie militaire, ce qui signifie la suppression de toutes les ressources disponibles à l'ennemi. Il peut se agir d'une politique de force appliquée à l'attaquant, la Terre elle-même est complétée. Ce est contre les Scythes, Darius avait utilisé. De cette stratégie dans la Seconde Guerre mondiale: Amérique guerre civile est également inclus. Bien que, selon l'article 54 de la Convention de Genève [1], détruisant les approvisionnements alimentaires: les zones de conflit civils est interdite, mais toujours utiliser cette méthode, les militaires, en particulier au Yémen continue.

Organisé une politique de la terre brûlée, presque stabilisée depuis 1940, se est poursuivie dans les pays musulmans, le début de la destruction des sanctuaires des Imams de Baqi a commencé, et parce que personne ne osait protester n'a pas, et ils ont tous dit non interférence! La politique de tous les pays islamiques, et l'Saud directe ou indirecte continué.

   Directement, comme générer pion de plus Taliban, d'Al-Qaïda, et Dash, indirecte, une telle destruction et l'abattage dans le pays de la première Qibla des musulmans. Les données pour les groupes terroristes comme les talibans, l'aide financière et des armes a été précisé que, même en présence du prince saoudien Al-Qaïda, comme le leader du monde il est approuvé.

  Mais la situation est légèrement différente de celle des talibans, et l'Arabie saoudite à la formation était plus jeune. Connu comme le berceau des talibans au Pakistan, trois mille écoles ont été établis avec le financement de l'Arabie saoudite, et les étudiants ont appelé les talibans, ou des étudiants wahhabites ont été nommés. Enfin avancé dans sa forme finale, le Dash est engagé forces mercenaires, salaire élevé du monde. Dans les pays islamiques, le pion supplémentaire Mnkhrf comme l'Irak ou des personnes: Phalange libanaise utilisé.

Mais qu'en est-il le royaume caché, les deux grandes villes, en secret ont eu lieu à La Mecque et de Médine, la destruction de monuments et ont commencé à se battre avec l'islam chiite et la nécessité de soutenir les groupes de musulmans, contribuant ainsi à la destruction de bâtiments, cachés ou projets achevés droit. La plupart d'entre eux sont dans la forme de combat: l'islam chiite que le détournement a été effectuée.

   Dans la première Qibla des musulmans, ce était une main cachée, il est la destruction d'Israël ont été aidant, parce que jamais en Arabie Saoudite, toute attaque militaire contre Israël n'a pas participé dans le pacte militaire arabe. Pendant les huit années d'Israël, toute aide financière et militaire de l'Arabie saoudite, l'Amérique et l'Angleterre a été couvert, afin de ne pas provoquer les musulmans allergiques.

Al Saud, les premiers dessins destruction de la religion, et des ouvrages religieux sont venus, et à cette fin il avait besoin de «faire de différentes manières. On peut noter que la plupart des" lieux de pèlerinage de la Mecque et de Médine, en particulier le bouton Prophète, a été construit pendant la domination ottomane, mais de les combiner: ne avait pas le contexte historique. Ce est en 1362 je suis allé en pèlerinage à La Mecque, la voie Bani Hashim à l'époque, et il ya de nombreux monuments historiques. Mais maintenant, tout cela a été détruit, comme les colonies juives, transformé en appartements, rue ou une route pont est. En fait, la politique de construction de colonies sur les monuments, la première Qibla, l'Qods Sharif de la Mecque La Mecque et Médine, la deuxième, à la fois alimenté par une source. Qui ne peut être autre que le Al Saud. Parce que d'autres le font, mais il n'a pas de sens pour la Maison des Saoud, signifie la destruction de la religion. Quel est maintenant le Yémen, faire clairement! Les ressources alimentaires et des personnes, des mosquées et sites historiques bombe.

سیاست زمین سوخته ،

 این بار در یمن مظلوم!

سیاست زمین سوخته یک استراتژی نظامی است، که به معنی از بین بردن تمامی منابع: در دسترس نیروی دشمن است . ممکن است این سیاست در مورد: نیروی مهاجمی اعمال گردد که، در زمین خودی در حال پیشروی است . سکاها از این روش بر ضدداریوش بزرگ استفاده نموده بودند . از این استراتژی در جنگ جهانی دوم و: جنگ داخلی آمریکا هم استفاده شده است . با وجود اینکه بر طبق ماده ۵۴ کنوانسیون ژنو[۱] ، از بین بردن ذخیره غذایی : غیرنظامیان مناطق درگیری ممنوع است ، اما همچنان استفاده از این روش نظامی، مخصوصا در یمن  ادامه دارد .

شکل سازمان یافته سیاست زمین سوخته، تقریبا از سال 1940ببعد، فقط در سرزمین های اسلامی ادامه یافته است، ابتدای آن از تخریب قبور ائمه در بقیع آغاز شده است، و چون هیچکس جرات اعتراض به خود نداد، و همه اعلام عدم دخالت کردند! این سیاست برای تمام ممالک اسلامی، و به دستور مستقیم یا غیر مستقیم آل سعود ادامه یافت.

   مستقیم مانند: ایجاد گرو ههای طالبان ، القاعده و داعش بوده  و: غیر مستقیم مانند تخریب و کشتار در: سرزمین قبله اول و دوم مسلمانان  است. برای گرو ههای تروریستی مانند طالبان،  کمک های مالی و تسلیحاتی آشکار صورت می گرفت، که در موضوع القاعده حتی حضور شاهزاده سعودی، بعنوان رهبر شاخص آن مورد تایید همه جهانیان است.

  اما در مورد طالبان وضع کمی فرق می کرد، و عربستان به سمت تربیت نیرو های جوان تر رفت. در پاکستان که به مهد طالبان معروف است، سه هزا مدرسه با بودجه عربستان تاسیس شد، و دانش آموزان آنجا را بنام طالبان، یا طلبه های وهابی نامگذاری کردند.  وبالاخره شکل پیشرفته و نهایی آن، گروه داعش است که از همه سراسر جهان، نیروهای مزدور را، با دستمزد های بالا استخدام کردند. در میان کشورهای اسلامی هم ، از گرو ههای منخرف مانند: افراد بعثی عراق یا: فالانژ های لبنان استفاده کردند.

اما در مورد دست های پنهان عربستان، در دو شهر مهم، این کار بطور مخفیانه صورت می گرفت: در مکه و مدینه، تخریب منابع و آثار تاریخی شروع شد، و چون برای مبارزه با اسلام شیعی، نیاز به پشتیبانی گروههای از مسلمانان داشتند، لذا کمک به تخریب این بناها را،  بصورت مخفی و یا تحت عنوان: پروژه های عمرانی انجام دادند. اغلب این ها هم در قالب مبارزه با: شیعه به عنوان بخش انحرافی اسلام انجام می شد.

   در قبله اول مسلمین، این دست پنهانی تر بود، یعنی برای تخریب آنجا از گروه صهیونیستی کمک گرفتند، به این دلیل  هرگز عربستان، کوچکترین تعرض نظامی به اسرائیل نکرد، و در پیمان های نظامی اعراب هم شرکت ننمود. در طول مدت هشتاد سال عمر اسرائیل، همه کمک های نظامی و مالی عربستان، تحت پوشش آمریکا و انگلستان انجام می گرفت، تا باعث حساسیت مسلمان ها نشود.

آل سعود از ابتدا با تقشه تخریب کل دین، و اثار دینی روی کار آمد، و برای این منظور نیاز داشت تا" از طرق مختلف این کار را انجام دهد. میتوان اشاره کرد که بخش اعظم" اماکن زیارتی در مکه و مدینه ، مخصوصا قبه پیامبر، در زمان تسلط عثمانی ها ساخته شده بود، ولی آنان دست به ترکیب: بافت های تاریخی نزده بودند. اینجانب که سال 1362 به زیارت خانه خدا رفته بودم، در آن زمان کوچه بنی هاشم ، و بسیاری از آثار تاریخی وجود داشت. اما اکنون همه آن ها تخریب شده و: مانند شهرک های صهیونیست نشین، تبدیل به آپارتمان ، خیایان یا پل و اتوبان شده است. درواقع سیاست شهرک سازی بر روی آثار تاریخی،  در قبله اول یعنی قدس شریف، و قبله دوم یعنی مکه و مدینه، هردو از یک منبع تغذیه می شوند. که به غیر از آل سعود نمی تواند باشد. چرا که برای دیگران این کار، هیچ معنی ندارد ولی برای آل سعود، معنی انهدام اساس دین و مذهب است.  کاری که هم اکنون در یمن، بطور آشکار انجام می دهد! منابع غذایی و مردم ،مساجد و  اماکن تاریخی را بمباران می کند.

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۳۰/۱/۱۳۹۴ - ۲۰:۰۱ نظر(0)

Que l'ennemi vous dira tout, et rien à faire, il sera tout le temps, et nous allons tourner. Laissez tout gâcher! Nous Hvahym un nouveau bâtiment, mais il ya autre chose à faire: saboter droite. Vie pour que notre ennemi est mauvais et le rendre meilleur et plus beau que le premier, mais de construire quelque chose qui est le nôtre! Et confère sur nous, pas les étrangers

Islamique et de l'expérience de l'Iran, a passé avec succès. Et pour les autres, à la fois le Yémen et l'Afghanistan, le Liban, la Syrie et l'Irak, qui a ouvert. Ce est pourquoi la nature de l'ennemi: il est temps pour nous de frapper, maintenant pour la ruine, il met sur nous une faveur et pense que nous besoin de lui! Toutes les choses qui ont été détruits, de montrer leur haine, mais le peuple yéménite savent tout, et nous nous réjouissons à la reconstruction de l'absence de l'Arabie saoudite et l'Amérique.

Yéménites sont brille comme un joyau que même leurs dirigeants sont encouragés à se tenir debout, leader absence de trois semaines d'Ansar Allah, il est révélé. Chef Ansar Allah pense que les gens dans les attaques brutales en Arabie Saoudite, seront bouleversés, de leur religion, ils seront! Et donc de se abstenir de parler et de parole, mais la force du peuple yéménite en trois semaines, elle était si heureux qu'il paraissait en public, et un discours enflammé déclaré.

     Bien qu'il a fait dans les derniers jours, à la question posée, mais n'a pas les décevoir, les Yéménites sont très en avance sur leurs dirigeants, peut-être plus de dirigeants à réfléchir à leurs propres vies, mais même les gens ne craignent pas pour sa vie. Il est prévu que le vendredi, la prière du vendredi craignent pour leur vie et quittent l'assemblée, et les protestations est sorti et a ridiculisé l'ennemi.

Il avait une telle foi dans le peuple du Yémen, ils se tenaient comme une montagne en face du problème, et non dérangé. Aujourd'hui, ils sont bien fier et claire à suivre, et l'Arabie saoudite pour connaître votre ennemi. Et bientôt libérer les sanctuaires saints, et la Maison des Saoud sera envoyé en enfer.

Résistance Yéménites même pour les personnes en Arabie saoudite étaient inspirants, ils ont également constaté que plus la couleur est le noir, et le gouvernement de l'Arabie saoudite et la maison est sale, ils ont fait tout leur possible pour les gens à rendre grâce, mais tout cela La raison était que une sortie de chasse: la peur de voler à haute altitude, et le soutien de jets de combat américains, qui ont été utilisés jusqu'à.

    Avec le gouvernement saoudien et les gens de l'Amérique, a constaté que poinçon enclume, juste remettre ça casse, et l'enclume est toujours fermement à sa place. Même le chef d'Ansar Allah ensemble, se réveiller et se rendre compte que les gens sont sérieux et amusez-vous avec leur destin.

Si le slogan de résistance était juste hier, aujourd'hui vous pouvez voir ci-dessous: bombe Arabie force abondante, et le désir de l'ennemi pour la dernière fois à dire, de se acquitter de leurs tombes. Les intellectuels ont appris que l'histoire ne sera pas de retour, et si vous pensez qu'ils veulent rester, vous devez comprendre la langue, l'histoire, et pas seulement dans la loi, qui sont à la pointe.

Ils savent faire la différence entre le peuple yéménites: le peuple égyptien dans ce qui était, et pourquoi les gens se retirent en Egypte, mais ce ne est pas le peuple yéménite? La seule clé de leur succès, croient en l'Islam, le Prophète et sa famille. Qu'est-ce que les Egyptiens, suivis par des ordres de vente au détail: Nazareth ont été éclairé, se il est le premier Dash combattu, a gagné, mais le soutien du public pour Mohamed Morsi Dash, a montré que ce est toujours de gagner pas prêt

یمن را خواهیم ساخت! بهتر از قبل  هم خواهیم ساخت.

بگذار دشمن هرچه می خواهد بگوید، و هرکاری می خواهد بکند، دوران او تمام خواهد شد، و نوبت ما خواهد رسید. بگذار همه چیز را خراب کند!  ما همه را از نو حواهیم ساخت، کار دیگری جز این نداریم تا: خرابکاری آن ها را درست کنیم . زندگی یعنی همین که : دشمن خراب کند و ما بسازیم، آن هم از اول بهتر و زیبا تر، اما چیزی بسازیم که برای خودمان باشد! و منت بیگانگان بر سر ما نباشد

این را ایران اسلامی تجربه کرده و: با افتخار از آن عبور نموده است. و راه برای دیگران، چه از یمن و افعانستان ، چه لبنان و سوریه وعراق باز کرده است. ذات دشمن در همین است که: یکبار برای ساختن آن ها به ما ضربه زد، حالا هم برای خراب کردن آن ها، بر سر ما منت می گذارد و فکر می کند محتاج او هستیم! همه آن چیز هایی که ساخته اند خراب می کنند، تا کینه خود را نشان دهند، اما مردم یمن همه این ها را می دانند، و منتظر بازسازی آن ها، بدون حضور عربستان و آمریکا هستند.

مردم یمن چون گوهری تابناک هستند که : حتی رهبران خود را هم به ایستادگی تشویق می کنند، غیبت سه هفته ای رهبر انصار الله، این را نشان داد. رهبر انصار الله فکر می کرد که: مردم در اثر حملات وحشیانه عربستان، ناراحت خواهند شد و، از دین و مذهب خود دست خواهند کشید! و لذا از صحبت و سخنرانی خود داری کرد، ولی مقاومت مردم یمن دراین سه هفته، چنان او را خوشحال کرد که در انظار عمومی ظاهر شد، و سخنان آتشین را بیان کرد.

     هرچند نبود او در این چند روز، برای مردم سوال ایجاد کرد، ولی هرگز آن ها را نا امید نکرد، مردم یمن بسیار جلوتر از رهبران خود هستند، شاید رهبران بیشتر به فکر جان خود بودند، ولی مردم حتی از جان خود نترسیدند. درست در جمعه هایی که انتظار می رفت: از ترس جان خود نماز جمعه و جماعت را ترک کنند، آمدند و تظاهرات کردند و دشمن را به مسخره گرفتند.

خداوند چنان ایمانی به مردم یمن داد، که آن ها چون کوه در مقابل مشکلات ایستادند، و ناراحت نشدند . امروز دیگر سرافراز هستند و راه روشن خود را دنبال می کنند، عربستان و آل سعود را دشمن خود می دانند. و بزودی حرمین شریفین را آزاد خواهند کرد، و آل سعود را به جهنم خواهند فرستاد.

مقاومت مردم یمن حتی برای: مردم داخل عربستان هم الهام بخش بود،  آن ها هم فهمیدند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست، و دولت عربستان و خاندان کثیف آل سعود، هرچه توانستند انجام دادند تا: مردم یمن را منصرف کنند، ولی همه قدرت آن ها همین بود: چند سورتی پرواز جنگنده هایی که: از ترس مردم در ارتفاعات بالا پرواز می کردند، و از حمایت جنگنده های آمریکایی، در آن بالا ها استفاده می کردند.

    مردم عربستان همزمان با دولت آل سعود و آمریکا، فهمیدند که مشت زدن بر سندان، فقط دست آن ها را می شکند، و سندان همچنان محکم بر جای خودش است. حتی رهبران جنبش انصار الله هم، از خواب بیدار شدند و فهمیدند که: مردم جدی هستند و با سرنوشت خود شوخی ندارند.

اگر تا دیروز فقط شعار مقاومت می دادند، امروز دیدند که می توانند زیر: بمب های فراوان عربستان هم مقاومت کنند، و آرزوی دشمن را برای: یک آخ گفتن هم، به گور شان برسانند.  روشنفکران هم فهمیدند که تاریخ، هرگز به عقب بر نمی گردد، و اگر خوب فکر کنند و بخواهند بمانند، باید زبان تاریخ را بفهمند، و نه تنها به آن عمل کنند، که در ان پیشتاز باشند.

آن ها بدانند که فرق مردم یمن با: مردم مصر در چه بود، و چرا مردم مصر عقب نشینی کردند، اما مردم یمن این طور نبودند؟  تنها رمز پیروزی آنان، اعتقاد به اسلام ، پیامبر و خاندان او بود. چیزی که مصری ها نداشتند، و به دنبال خرده فرمایش های: روشنفکرانه ناصری ها بودند!اگر آن ها از ابتدا با داعش مبارزه می کردند، پیروز می شدند ولی حمایت علنی: محمد مرسی از داعش، نشان داد که هنوز آن ها، برای پیروزی آماده نبودند 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۹/۱/۱۳۹۴ - ۱۸:۰۳ نظر(0)

Jihad à la télévision et à la radio, et ce était une mission importante, du contenu des programmes. De cette façon, il n'y a qu'une seule façon de l'importance du travail qui a été fait à prouver, et ce est la source de la vie et le sang de cette façon. Evin martyr grande intelligence, et vraiment l'élite de son temps, il a été entendu, par conséquent, ont refusé de témoigner dans la maison de Dieu est proche! Et dit que je devrais me faire tuer sur le champ de bataille.

 Il est un assassiner brutale en 1372: Traitors sanctuaires de pèlerins iraniens, a pu rejoindre l'avant-garde: protestations contre le peuple israélien, la Maison sacrée d'Allah, John achète une arme et, en plus de la maison de Dieu martyr, Mais ce ne était pas pour sa mission. Avini martyr parce que je avais d'autres, il n'a pas tant d'importance à être fiers.

   Aujourd'hui, tout le monde sait que la chose la plus facile dans la guerre, d'armes et d'aller sur le terrain, mais après la date de départ, il ya des complications qui pourraient être la peine de ramasser cette arme, il se bat pour construire un héros, ou comme un assassiner aveugle et ramené une révolte contre la civilisation de lui. Nous sommes en ce moment de voir les gens sans défense du Yémen sont appelés terroristes, armés jusqu'aux dents et l'Al Saoud, Serviteur des sanctuaires.

    Ce tour de magie ou contemporain, et seulement un huitième de l'art peuvent faire une telle chose. Evin martyr critique très virulent du septième art, la ligne rouge, jusqu'à ce fiduciaires sur le septième art, ils peuvent confisquer. Un simple coup d'oeil à la télévision contre la règle, la règle sera cinéma et la télévision font un défenseur de l'Islam. Alors que le film polarisé pour l'islam lutte était devenu. Et d'autres encore comme directeur de cinéma, télévision et parlent avec HQD et la haine.

Pour comprendre la signification de cela, nous avons besoin de connaître le festival du film, qui a commencé à Cannes, leur but était que la saisie et films anti-culturels, mais avec peu de succès sur le tapis rouge! Et avait à dire à propos de cet endroit, où ils ont dit, et a pris le nom de la liberté d'expression. La politique culturelle contre elle, principalement à lutter contre réveil islamique et le renouvellement de la vie religieuse humaine.

    Ils ont été amenés à un endroit qui symbolise les Oscars, la prostitution était une femme mariée, qui avait les choses immorales plus élevés, et la plupart des films: porn avait joué.out. Et des vidéos et des produits doux qui offrent l'humanité. Et toute la documentation du produit pour les goûts de Evin.

     Owen savait martyr: hémoculture avant devrait être, et il était entendu dès le martyr Motahari, seulement pour ses livres, il a été assassiné devant sa maison, ou l'autel qui seulement Martyrs, priez pour les morts. Ce choix avait raison! Hadith nous dit que la maison de Dieu est respectable, mais avec toute la Zmtsh: la réputation de piété, est une pierre noire.

Si le cinéma et la télévision, les gens religieux, de détruire, et pour renverser les martyrs, quel meilleur endroit pour rester, et à la confluence de la télévision et des martyrs, le martyr. Ses collègues dire sa jambe dans une explosion de mines, a été séparée de son corps et nous avons dû mettre sur sa poitrine! Mais il a juste prié et demandé à Dieu, pardonne vos péchés et le martyr Mhsvbsh. Et ce est lorsque des faisceaux Arabia've allé: le témoignage de sa voix, il a dit qu'il n'y avait pas de place ici.شهید آوینی، هنر هشتم را معنی کرد!

گروه جهاد در صدا و سیما، یک رسالت مهم داشت و آن، اسلامی کردن محتوای برنامه ها بود. لذا در این راه فقط یک راه وجود داشت تا: اهمیت کاری را که انجام میداد اثبات کند، و آن از جان مایه گذاشتن و: خون دادن در این راه بود. شهید آوینی با هوش بالایی که داشت، و حقیقتا نخبه زمان خود بود، این را فهمیده بود و لذا، حاضر نشد در کنار خانه خدا به شهادت برسد! و با خود گفت: من باید در میدان جنگ به شهادت برسم.

 وی که در سال 1372 در کشتار وحشیانه: خائن الحرمین از زائران ایرانی، حضور داشت  می توانست با: پیوستن به صف مقدم :تظاهرات ضد صهیونیستی ایرانیان، در بیت الله الحرام، یک گلوله به جان بخرد و: در کنار خانه خدا شهید شود، ولی این برای او رسالت محسوب نمی شد. زیرا شهید آوینی فکر دیگری در سر داشت، که اینهمه افتخار در مقابل آن اهمیتی نداشت.

   امروزه همه میدانند که: ساده ترین کار در جنگ، سلاح برداشتن و به میدان رفتن است، اما در پس این حرکت تاریخی، پیچیدگی هایی وجود دارد که ممکن است: ارزش این سلاح  برداشتن را بالا ببرد، از مبارز یک قهرمان بسازد، و یا آن را در حد یک قتل کور پاین آورده و: یک شورشی ضد تمدن از آن بسازد. همین الان می بینیم مردم بی دفاع یمن، تروریست خطاب می شوند، و آل سعود تا دندان مسلح، خادم الحرمین.

    و این شعبده بازی یا جادوی قرن معاصر است، و کسی جز هنر هشتم چنین کاری نمی تواند بکند. شهید آوینی با انتقادات بسیار صریح از هنر هفتم، توانست خط قرمزی ایجاد کند، تا متولیان  از دور خارج شده هنر هفتم، نتوانند آن را مصادره کنند. در یک نگاه ساده توانست حاکمیت تلویزیون را برعلیه : حاکمیت سینما بشوراند، و از تلویزیون ابزاری مدافع اسلام بسازد. در حالیکه سینما به قطبی برای: مبارزه با اسلام تبدیل شده بود. و هنوز هم افرادی چون مدیر خانه سینما، با حقد و کینه از تلویزیون صحبت می کنند.

برای درک اهمیت مطلب، ما باید بدانیم جشنواره های سینمایی، که از جشنواره کن آغاز شد، هدف ان ها این بود که: فیلمهای توقیفی و ضد فرهنگی را، بر بالای فرش قرمز بنشانند! و سخن هایی که جایی برای گفتن نداشتند، در انجا گفته شوند، و نام آن را آزادی بیان گذاشتند. خط مشی های ضد فرهنگی آن، عمدتا برای مبارزه با بیداری اسلامی و تجدید حیات دینی بشر بود.

    آنها کار را به جایی رسانده بودند که: سمبل اسکار، روسپیگری  زن شوهرداری شد، که بالاترین کارهای خلاف اخلاقی را داشته، و بیشترین فیلم های: پورنوگرافی را بازی کرده بود.  دست دان هنرپیشه مرد ایرانی، با چنین زنی نشان داد که: چه مقدار هماهنگی بین آن ها وجود دارد، تا سینمای ایران را به نا کجا اباد ببرند، و این در حالی بود که صدا وسیما، یک تنه درمقابل تمام این هجوم ها ایستادگی می کرد. و فیلم ها و محصولات نجیب را تحویل جامعه بشری می داد. و همه اینها محصول: مستند سازی های امثال آوینی بود.

     شهید آوینی می دانست در: جبهه فرهنگی هم باید خون داد، و این را از شهید مطهری فهمیده بود، که فقط بخاطر کتاب هایش، او را در مقابل منزلش ترور کردند، و یا شهدای محراب که فقط، به خاطر نماز خواندن کشته شدند. و این انتخاب او درست بود! احادیث ما هم می گوید که :خانه خدا بسیار محترم است، ولی با همه این عظمتش در مقابل: آبروی مومن، سنگ سیاهی بیش نیست.

اگر قرار است که سینما و تلویزیون،  دین مردم را از بین ببرد، و زحمات شهیدان را بر باد دهد، چه بهتر که همانجا بماند، و در نقطه تلاقی تلویزیون و شهدا، شهید شود. همکاران او می گویند: پایش در اثر انفجار مین، از بدنش جدا شده بود و ما، مجبور شدیم آن را روی سینه اش بگذاریم! ولی او فقط دعا می کرد و از خدا می خواست: گناهانش را ببخشد و شهید محسوب ش کند. و این همانی بود که وقتی تیرهای سعودی، به سوی ش می رفت و: شهادت صدایش می کرد، گفته بود نه اینجا جایش نیست.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۸/۱/۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸ نظر(0)

    Il peut sembler que ce est la relation de cause à effet entre les deux, et une autre raison! Mais un principe dit tout peut être efficace du tout, et juste à comprendre. Qui pourrait croire, par exemple, la pollution de l'air d'échappement automobile, et la pollution de l'air en chassant les nuages, la pluie était faible, et de faibles précipitations causée par l'apparition de fines GZD? Et fraîche! Il fera le trou d'ozone.

     Téhéran a déclaré vendredi que pensent qu'il va éradiquer la corruption et la mauvaise hijab est une de corruption. Et si certains disent que ce travail ne est pas d'imposer leur manière. Non, pas parce que ce est une mauvaise politique de mettre en danger la barrière de sécurité, et sans connaître le mauvais hijab, l'islam et la grimace du régime islamique.

Nous pouvons dire: Le chômage des jeunes est une cause majeure de mauvaise hijab! Nous ne savons pas qui a tout bon et juste laissé cette robe? Mais mal habillé sur tous ces problèmes non résolus, tels que le chômage et l'inflation. Ascenseur Fatima PSL dit Imam Ali demandait rien dans ma vie, parce que je peux être ce que je veux, qui peut fournir honte.

  Maintenant le mauvais hijab Que dites-vous? Ils ont tout ce que vous voulez, est juste en face du point de vue de l'éducation islamique, les bijoux plus élevé et le plus cher, le meilleur et le plus lamd robe que vous voulez. Bien sûr, si elles ne atteignent pas les autres personnages, mais il est demandé, et le jeune amour et l'amour que vous pouvez faire? Travaillez-vous dans la dignité et les droits: exigences quotidiennes du travailleur?

    Alors il est venu au blanchiment d'argent, la contrebande, la piraterie et les drogues illicites est, dans une large argent à sa maîtresse, et la motivation de tous les crimes, la corruption et la prostitution sont. Young est un propre et pasteurisé, qui, même en face de la maison de son père, ne fument pas de cigarettes, soudain, un jour, devenir plus grand corruption du pays! Il est motivé et veut indues amant.

Cela signifie que pas d'autres motifs, tous de détournement de fonds, le vol ou la corruption ne sont pas couverts, parent malade, alors pourquoi ne volent pas, parce que la plupart des pères ou des mères ne sont pas satisfaits du travail. Mais aucun des partenaires de mariage ou des amis! Cela poussée et avec honneur et tout ce qu'ils veulent, leur devise est: va faire quelque chose pour l'argent! Et si vous n'êtes pas une offre! Donc, la culture de la robe, le début d'une grimace à toutes les règles, et les ganglions couchée en tenue de combat, répartis à toutes les règles.

Ainsi, les subventions que le gouvernement ou la presse, cependant, il fait parfois valoir que, si les femmes ne cherchent pas Yalli et Tlly, les maris et les pères ne recommandent pas que, de toute façon, ils peuvent fausser les documents de revenu, non pas une fois, mais quelques canaux sont subventionnés.

  Avec cela, le gouvernement est également très simple. Il se pourrait que la famille, la chirurgie esthétique du nez ou de la peau, ce faisant, une des familles aisées à connaître! Pour quelqu'un qui quotidienne ou hebdomadaire, ou lésion de l'ongle tatouages, ou rhinoplastie, le poisson et le chat a mangé 50 000 subventions Tumen Ou dans les mots des imams de dire aux pauvres, pas le budget? Budget, pourquoi les primes astronomiques, les salaires milliard de missions à l'étranger, mais l'argent ne est pas l'argent pour réparer et d'équiper l'hôpital?

A simples statistiques de la rhinoplastie et beauté montrent ce qu'est un grand groupe de personnes qui sont tellement ventre plein, juste contrarié que leur pointe ne est pas un aigle! Payer des prix plus élevés pour mieux servir et, bien que le temps nécessaire pour le faire!

L'obésité ne est pas une maladie, ce est à la mode ces jours-ci, et tous les budgets des équipements médicaux, le coût et la publicité mange, ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie ne pas manger et de prendre place? Oui, mais où est-il entendre?

بیکاری معلول بد حجابی است.

    ممکن است مشکل به نظر برسد که: بین این دو رابطه علت و معلولی بر قرار است، و یکی علت دیگری است! ولی یک اصل علمی می گوید: همه چیز می تواند در همه چیز موثر باشد،  و فقط باید آن را کشف کرد. مثلا چه کسی باور می کرد: دود اتومبیل باعث آلودگی هوا شود، و آلودگی هوا با فراری دادن ابرها، باعث کم باریدن شده،  و بارش کم باعث پیدایش ریز گزد ها شود؟ و تازه! باعث سوراخ شدن لایه اوزون هم بشود.

     امام جمعه موقت تهران گفت که: باور کنید می شود فساد را ریشه کن کرد، و بد حجابی هم یکی از امور فساد است. و اگر برخی ها می گویند این روش کار ساز نیست، روش خودشان را اعمال کنند. بی  تفاوت نباشند، چون بد حجابی امنیت سیاسی را هم به خطر می اندازد، و بد حجاب در واقع بدون اینکه بداند، دهن کجی به اسلام و نظام اسلامی می کند.

ما نیز می توانیم بگوییم: بد حجابی عامل اصلی بیکاری جوانان است!  کسی نگوید مگر همه کار های ما، درست شده و فقط مانده این بدحجابی؟  بلکه بد حجابی اساس همه این مشکلات حل نشده، از جمله بیکاری و تورم است. درجاییکه فاطمه زهرا سلام الله علیها می گوید: من در طول زندگی چیزی از حضرت علی ع نخواستم، زیرا گفتم ممکن است چیزی بخواهم،که  نتواند فراهم کند و خجالت بکشد.

  حالا بد حجاب ها چه می گویند؟ آن ها همه چیز می خواهند، یعنی درست در نقظه مقابل تربیت اسلامی هستند، بالاترین و گرانترین جواهرات را ، بهترین و آلامدترین لباس ها را می خواهند. البته اگر دستشان نمی رسد حرف دیگری است، ولی خواسته آن ها این است، و جوان علاقمند و عاشق چه می تواند بکند؟ آیا کار های شرافتمندانه و حقوق :کارگری یا کارمندی کفاف این خواسته ها را می دهد ؟

    لذا به سراغ پولشویی، قاچاق، دزدی و مواد مخدر می رود، تا با یک پول کلان به سراغ معشوقه برود، و همین خواسته انگیزه تمام جنایت ها ، فساد ها و فحشا ها می شود. یعنی یک جوان پاک و پاستوریزه ، که در خانه پدری حتی جلوی پدرش، سیگار هم نمی کشید ناگهان یک روزه، تبدیل به بزرگترین اختلاس کننده کشور می شود! و انگیزه او فقط خواسته ناروای معشوق است.

یعنی هیچ انگیزه دیگری، این همه اختلاس، دزدی یا رشوه را نمی پوشاند، مریضی پدر یا مادر، هیچوقت علت اینهمه دزدی ها نیست، زیرا اغلب پدران یا مادران، راضی به این کار نیستند. اما همسران و یا دوستان بدون ازدواج! چنین چیزی را مصرانه و: با افتخار تمام می خواهند و: شعار آن ها این است: برای پول باید هر کاری کرد! و اگر نکنی بی عرضه هستی !بنا بر این فرهنگ بدحجابی، به معنی آغاز دهن کجی به تمام احکام اسلامی است، و عقده های فرو خفته آنان در مبارزه با حجاب، به تمام احکام اسلامی گسترش پیدا می کند.

همین بحث یارانه ها که، دولت یا مطبوعات هرچند گاهی مطرح می کنند، اگر دختران و زنان به دنبال یللی و تللی نباشند، به شوهران و پدران خود توصیه نمی کنند که: به هرشکلی شده اسناد درآمدی را مخدوش کنند تا بتوانند: نه یکبار، بلکه از چند کانال یارانه بگیرند.

  البته با این کار، راه دولت هم بسیار ساده است. آن ها می توانند خانواده هایی را که: عمل زیبایی بینی یا پوست وغیره انجام می دهند، جزو خانواده های مرفه بدانند! زیرا کسی که روزانه  یا هفتگی، اقدام به تتو زدن یا کاشت ناخن، یا جراحی بینی می کند، ماهی 50هزار تومن یارانه را خورده و قی کرده !یا به قول امام جمعه: می گویند برای فقرا بودجه نیست؟ بودجه هست،  چرا برای پاداش های نجومی ، حقوق های میلیاردی و حق ماموریت های ارزی، پول هست ولی برای تعمیر بیمارستان و تجهیز آن پول نیست؟

یک آمار ساده از جراحی بینی و: زیبایی نشان می دهد که چه گروه عظیمی، از مردم آنقدر شکم سیر هستند که، فقط ناراحتی آن ها عقابی نبودن نوک بینی شان هست! بیشترین و بالاترین قیمت را می پردازند تا: بهتر عمل شوند و: هرچند بار هم لازم باشد، این کار را می کنند!

اصلا بیماری چاقی که این روز ها مد شده، و اینهمه تجهیزات پزشکی ،هرینه ها و بودجه تبلیغاتی را می خورد، به چه معنی است؟ آیا به معنی پرخوری و مصرف بالانیست ؟ بله اینطور است ولی کو گوش شنوا؟  

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۱/۱۳۹۴ - ۱۸:۰۳ نظر(1)

Beaucoup de gens vivent comme un film à nouveau, mais Behrouz Afkhami Festival Sama dit que le cinéma est mort! Comme tout artiste meurt. Par exemple, la poésie persane classique est morte, parce que ce est le point culminant! Celui-là, cependant, est un poète de talent, et une tempête de neige, sous Hafez et Saadi, est calme. Cinéma dans le XIXe et XXe siècles, a toute sa vie, même désordre des années 1990 n'a pas réussi à faire revivre.
En fait, ce vit aujourd'hui au nom du cinéma, l'art ne le septième ou le huitième monde numérique d'art. Le film va comme il ya des décennies, est mort et que la libération du spectateur de film actuelle, ne existent plus. Comme dans la salle de cinéma a essayé de dire à mon fils, après la salle de cinéma, le cinéma en ce moment essaie de dire, ce est mon fils et la télévision par satellite, de sorte que vous devez aider le cinéma!
Mais l'autre envisage d'aller au cinéma, et les graines ne se cassera pas! Au lieu de cela, nous préférons rester à la maison et regarder des films à la maison, et à chaque fois ils ne étaient pas intéressant, ou changer le canal ou CD! Ou ont-ils cuisiner, et de leurs propres vies. Ou rester au lit et regarder par satellite et, Souhaitant Sur un film avec les deux bras vont dormir.
Peut-être dit que la révolution islamique a été le point de la mort, ce est la fin, pour empêcher la survie du cinéma, que la prostitution et la corruption, un point de fin logique du corps sans vie d'un film. Après il est vrai que la télévision est née, et rentra chez lui, et petits et grands encouragé à rester à la maison.
      Bien sûr, certaines personnes séduites par l'amour du cinéma, voulu donner une nouvelle vie à l'puante morts, afin corbillard Christian, acheté du rouge et le merlan, et de venir à la recherche pour les morts, et il a été confectionnés, survivants visitant le incolore mort, ne pas mouiller votre pantalon! Certains ont également Prrv Yi, debout en face de la Révolution islamique et dit que le film est contre la révolution islamique, par opposition à l'art et la culture! Imam Khomeini a dit: Nous ne sommes pas opposés à la prostitution sont contre le cinéma!
Mais ils étaient un pays européen, comme ses ancêtres, nee, si quelque chose honorer Trésor fond de la nation à gauche, ce est une vente aux enchères de plusieurs jours, et boire du vin, et la tête dans le giron de notre mieux: maintenant le spectacle Oscar. Et à l'extrémité ouest de leur vin chaud, et les enfants se amuser.
Cependant, il devrait être évident que le cinéma est mort, et ne doit pas être laissée aux mains et les pieds bien sûr, tout le monde sait que les gens meurent, dans les derniers moments d'agonie, devient soudainement actif, et la fin de Hard Knocks, mais ce est la descente en et: énergie de décharge complète est resté le même.
Les cinéastes ont besoin de savoir aujourd'hui: va suivre le concept du cinéma dans les années cinquante, ou les années nonante à l'Ouest, à se tromper. Parce que ce est l'histoire plus brutale: la mémoire vivante, et encore moins de le reprendre! Toujours passé est le passé, et l'avenir devrait être sacrifié. Il doit être le phare pour: clarifier l'avenir de l'immeuble, sans avoir à réaliser.
Huit art ou art numérique dans le monde, avec l'Iran, a changé. L'art est le huitième plus grand des sept arts, parce que chacun d'eux à leur place, et ce est nouveau. Poésie, art et musique, présentations, graphiques et tous, dans le lieu de travail et à côté de lui, le public est si fou à ses pieds.
Un membre de la Huitième Art, jeux informatiques, sont une chose du passé sept art est faible? Histoire, de poésie et de jeux épiques, personnages de dessin, graphique scène besoins supérieurs! Et surtout, les jeunes et le cerveau des enfants, 24 heures par jour à travailler sur. Bien que la technique de sept ans, chacun avait après
seulement quelques heures d'audience en direct, étaient exclusif à eux-mêmes.

سینما مرده است

خیلی ها دوست دارند دوباره سینما زنده شود، ولی بهروز افخمی در جشنواره فیلم سما گفت: که سینما مرده است! همانطور که هر هنری می میرد. مثلا شعر فارسی به سبک کلاسیک مرده است، زیرا نقطه اوج دارد! یعنی هرکس هر چقدر هم، قریحه شاعری داشته باشد، و کولاک کند، زیر سایه حافظ و سعدی، حرفی برای گفتن ندارد. سینما هم در قرن نوزدهم و بیستم، عمر خود را تمام کرده است، حتی شلوغ کاری های دهه 1990هم نتوانسته آن را زنده کند.

در واقع چیزی که امروز بنام سینما زندگی می کند، هنر هفتم نیست بلکه هنر هشتم یا دنیای دیجیتال است. در واقع سینما رفتن مانند دهه های قبل، مرده است و تماشاگری که پای اکران سینما بایستد، دیگر وجود خارجی ندارد. همانطور که سال ها، تئاتر کوشید تا بگوید سینما فرزند من است، پس سینما همان تئاتر است، الان هم سینما می کوشد بگوید: تلویزیون و ماهواره فرزند من است، پس باید به سینما کمک کند!

اما دیگر کسی به فکر رفتن به سینما، و تخمه شکستن نیست! بلکه همه ترجیح می دهند در خانه بنشینند، و فیلم خانگی ببینند، و هر وقت هم دیدند جالب نیست، یا کانال را عوض کنند یا سی دی را! و یا اصلا بروند آشپزی کنند، و به زندگی خودشان برسند. و یا در رختخواب دراز بکشند، و ماهواره تماشا کنند و، با آرزوی هم اغوشی با آکتور فیلم بخواب بروند.

میتوان گفت انقلاب اسلامی، نقطه پایان این مرگ بود، یعنی با جلوگیری از ادامه حیات سینما، به عنوان فحشا و فساد، یک نقطه پایان منطقی بر جسد بی جان سینما گذاشت. بعد از آن بود که تلویزیون به معنی واقعی متولد شد، و به خانه ها رفت، و از کوچک و بزرگ را به نشستن در خانه تشویق کرد.

      البته عده ای فریفته و عشق سینما، خواستند جانی دوباره به مردار بد بو بدهند، لذا مانند مرده کش های مسیحی، مقداری سرخاب و سفیداب خریدند، و به دنبال این مرده آمده، و آن را بزک کردند تا : بازماندگان از دیدن روی بی رنگ مرده، شلوار خود را خیس نکنند! عده ای هم پر رو پررو، در مقابل انقلاب اسلامی ایستادند و گفتند که: انقلاب اسلامی با سینما مخالف است، یعنی با هنر و فرهنگ مخالف است! که امام خمینی ره به ناچار فرمود: ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالف هستیم!

ولی آن ها راهی دیار فرنگ شدند، تا مانند اجداد قجر خود، اگر چیزی هم ته خزانه غیرت این ملت باقی است، آن را حراج کنند و چند روزی باده بنوشند، و سرخود را در دامان از ما بهتران :کن  و اسکار بگذارند. و بر این سر گرم خود از باده غربی ها، نام سرگرمی کودکان و نوجوانان بگذارند.

اما بهر حال باید قبول کرد که سینما مرده است، و نباید برای آن دست و پا زد.البته همه میدانند که انسان مردنی، در لحظات آخر جان کندن، ناگهان فعال می شود و دست وپایی می زند، ولی این دست و پا زدن همان و: تخلیه کامل انرژی های باقی مانده همان.

امروز سینماگران باید بدانند: رفتن به دنبال مفهوم سینما در دهه پنجاه  ایران، یا دهه نود در غرب، گول زدن خود است.  زیرا تاریخ بی رحم تر از آن است که: یاد گذشته ها را زنده کند، چه رسد به اینکه آن را برگرداند! گذشته همیشه گذشته است، و نباید آینده را فدای آن کرد. بلکه باید از گذشته چراغی برای: روشن شدن راه آینده ساخت، بدون اینکه آن را با خود حمل کرد.

هنر هشتم یا هنر دیجیتال، در دنیا همزمان با ایران، دچار تحول شده است. هنر هشتم بزرگتر از هنر های هفتگانه است، زیرا همه آن ها را در خود جای داده، و بازهم جا دارد. شعر و نقاشی و موسیقی ونمایش و گرافیک و همه و همه را، به کار می گیرد و در کنار آن، مخاطب را هم تا پای جنون با خود می برد.

یکی از اعضای این هنر هشتم، بازی رایانه ای است، آیا چیزی از هفت هنر گذشته در آن کم است؟ داستان آن، شعر ها و حماسه های بازی، نقاشی شخصیت ها، گرافیک صحنه را در حد اعلا نیاز دارد! و از همه مهمتر مغز جوانان و کودکان را، در تمام 24 ساعت روزانه به کار می گیرد. در حالیکه هنر های هفتگانه، هرکدام یک بعد را داشتند و: فقط ساعاتی از زندگی مخاطب را، به خود اختصای می دادند.  

 

 

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۱/۱۳۹۴ - ۱۸:۰۵ نظر(0)
Koalisyon Arabistan ve Yemen, çok geniş ve insanlık dışı karşı acımasız saldırılar diyebiliriz ki bu günümüze on dokuzuncu yüzyılın başından beri görülmemiş vahşet bütün deneyimleri, toplamı. vahşeti yerde oldu, bu neredeyse köşe olabilir! Ve yerçekimi vahşet ve deneyim ürünü iki yüzyıl bitti.
Bu bütün Doğu Batı'yı işgal ve onların sömürgesi olduğunu düşünün! Ama sömürge askerleri, Araplar gibi sadece fantezi elbise, yıpranmış ya da vb Arabistan, Lawrence varlığı vardı, özellikle Fransız asker, elbise nasıl kısa bir anket gösteriyor ki, yeşil ışık, Suud Evi ve Vahabiler.
   Türk veya Osmanlı kural, kendisi dışındaki Osmanlı'ya karşı savaşan adına Kabe ve Mekke, Osmanlı gücünün ortadan kaldırılması ve Mekke üstünlüğünü alarak Al Suud, oldu, ve zaman güç ile iyi bir deneyim oldu Avrupa'ya, onun adını gizlemek için, kalkan saldırı inşa etmek.
   Suudiler kendilerini Türk, Yahudi olduklarından, dünyadaki Yahudi Eğitim, sizin gündeme! Ancak İngiliz hükümeti, ya da bir ok gibi Fransa Tebriz Azeri onun intikamını almak için seçtim saldırı! Tebriz şehri o hala bir Yahudi olduğu için! Ve Şeyh Safi Bu süreç, erken babalar Arabistan, İran, Kuveyt başladı, ve onlar yuvarlak gitti, ve görünüşe göre onlar Müslüman idi.
Yemen karşı Şiiler, onların vahşi saldırıların aynı gün önünde işin Vantqam, intikam görebilirsiniz. Ama bu vahşete karşı, birden fazla strateji vardır: Birinci strateji Yemen halkının direnci, Yemen insanlar yeterince öz-farkındalık geldi var: Two Sorumlu yemek gibi, kaçma Yahudi propagandası Arabistan, bu en önemli adımdır . Onlar fark Çünkü çok geç, ama yine de zamanında oldu.
Bir sonraki strateji, Bakan türbelerin olmayan işgalcilerin kutsal are Suudiler değil inanıyorum Müslüman dünyanın geri kalanı için öz-farkındalık, ve dışarı sürülmelidir! Suud Evi, aksi takdirde bir sorun teşkil eder hükümet başkanı, en önemli maddelerdir ve bu yüzden bir iç anlaşmazlık olarak kabul ve hatta kör bir göz .nan bu cinayetler, yakın ve uzlaşma ve barış denir Yemen suçlarlar.
   Bazı Araplara karşı ırkçı Suudi Arap, zehirli propaganda başladı düşündüm, ve hatta peygamberler ve imamlar, onlar Asayh nazik gibi Suud, her iki uç House ile kavga, ve: Salman Rüşdi kirli işi taşımak! Ve bu düzeni dikkatli olmalı politika ve Suud Evi sordu olmasıdır. Çünkü Dash gibi, İslam ve din ile ilgili eserler, bu zamana kadar, Peygamber ve İmamlar karakter suikastı vardır öldürmek.
savaş ana strateji, Suudi Arabistan nedeniyle askeri zayıflık, genellikle diğer ülkelerin güçlerini kullanır. Tüm ülkelerin aksine, ulusal olmayan ordu çokuluslu askerleri ile, Suudi ordusuna bilmiyor! Senin ülkelerin bilgiye Yani, onlar ajanlar Arabistan arasında onun konularını katılıyor engellenir.
     Suudi Hava Kuvvetleri, sadece, üretici Haberler Mahin ile temas halinde bu uçağın ilginç dezavantajı olan F-16 savaş uçağı, bir, o bir sıkışma, elektronik harp dedi ki açıklanmıştır Uydular yönlendirilebilir, böylece bunun yerine Sanaa Cidde bomba F-16!
     Onun yönetimi Pilot az rolü, bu deneyimim olmadı, özellikle Suudi pilotu. uçak gürültü eylem yoluyla, şimdi derivasyon hedefleri olduğunu, bu yüzden değil askeri hedefleri can, ya da onları bombalamak için önceden ayarlanmış ve genellikle sivil hedefleri vurmak!

چگونه میتوان جلوی آل سعود را گرفت؟

حملات وحشیانه سعودی ها و ائتلاف ضد یمن، آنقدر وسیع و غیر انسانی است که: میتوان گفت جمع کلیه تجربیات وحشیگری: قرون معاصر از آغاز قرن نوزدهم تا کنون است. یعنی هر کجا وحشیگری اتفاق افتاده، تقریبا گوشه ای از این حساب می شود! و این وحشیگری نقطه ثقل و :محصول کل تجربیات در طول دو قرن می باشد.

تصور همه بر این است که: غرب به شرق حمله کرد، و آن را مستعمره خود نمود! ولی یک بررسی کوتاه بر: نحوه لباس پوشیدن سربازان استعمار، مخصوصا سربازان فرانسوی، که درست مدل لباس اعراب را به شکل فانتزی، برتن داشتند و یا: حضور لورنس عربستان و امثال آن، نشان می دهد که چراغ سبز، از سوی آل سعود و وهابیون بوده است .

   زمانی که ترکیه یا عثمانی، بر کعبه و مکه حاکمیت داشت، آل سعود به عنوان ازبین بردن قدرت عثمانی، و در دست گرفتن حاکمیت مکه ، مبارزه با عثمانی را بنام: غیر از خودش آغاز کرد، و این تجربه خوبی شد تا: با قدرت دادن به اروپا، از آن ها سپر حمله بسازد، تا نام خود را مخفی کند.

   از آنجا که سعودی ها، خود یهودی و ترک تبار بودند،  پرورش یهودیان در سراسر دنیا را، در دستور کار خود قرار دادند! اما در عمل دولت های انگلیس، یا فرانسه را بعنوان پیکان حمله انتخاب کردند، تا انتقام خود را از آذری های تبریز بگیرند! زیرا هنوز هم تبریز شهری است که: یک یهودی در آن نیست! واز زمان شیخ صفی این روند آغاز شد، که در همان اوایل پدران سعودی را، از ایران راند و آن ها به کویت رفتند، و در ظاهر مسلمان شدند.

وانتقام از شیعه را سرلوحه کار خود قرار دادند، همین امروز هم از حملات وحشیانه آن ها، برعلیه یمن می توان این انتقام جویی را دید. اما در مقابل این وحشی گری، استراتژی های چند گانه وجود دارد: نخستین استراتژی مقاومت مردم یمن است، یعنی مردم یمن به اندازه کافی، به خود آگاهی رسیدند تا :گول تبلیغات یهودی های سعودی را، بنام خادم حرمین نخورند، واین مهمترین گام است. زیرا آن ها بسیار دیر متوجه این امر شدند، ولی بازهم به موقع است.

استراتژی بعدی خوداگاهی دادن: به بقیه مسلمانان جهان است، که به این باور برسند که سعودی ها، هرگز خادم الحرمین نبوده  و نیستند، بلکه اشغالگران حرمین هستند، و باید بیرون رانده شوند! البته آل سعود هنوز مزدوران مهمی، در راس حکومت ها دارد، که مسئله را بطور دیگری مطرح می کنند، و باصطلاح آن را یک اختلاف داخلی دانسته ، و خواستار آشتی و صلح هستند .آنان حتی چشم خود را به اینهمه کشتار، می بندند و یمن را مقصر می دانند.

   البته دشمنی با آل سعود، افراط و تفریط هم دارد، زیرا برخی ها به تصور اینکه آل سعود عرب هستند،  تبلیغات زهر آگین نژاد پرستانه ای را، برعلیه اعراب شروع کرده اند، و حتی به به پیامبران و امامان هم، اسائه ادب می کنند و: شغل کثیف سلمان رشدی را ادامه می دهند! و باید مواظب این ترفند هم بود، که این همان سیاست و خواسته آل سعود است.  زیرا همانطور که به دست داعش، آثار باستانی مربوط به اسلام و دین را، از بین می برند به وسیله اینها هم، ترور شخصیت پیامبر و ائمه می نمایند.

اما استراتژی اصلی، در میدان جنگ است، عربستان به دلیل ضعف ارتش خود،  معمولا نیروها را از کشورهای دیگر استخدام می نماید. و برخلاف تمام کشورها، که در ارتش خود غیر ملی را راه نمی دهند، ارتش عربستان مملو از: سربازان چند ملیتی است! بنابر این اگر کشورها به خود آگاهی برسند، از حضور افراد خود دربین مزدوران سعودی جلو گیری می کنند.

     برای نیروی هوایی عربستان هم، فقط از جنگنده های اف 16 استفاده می کنند، که این جنگنده ها نقطه ضعف جالبی دارند، که سازنده آن ها در تماس با ماهین نیوز، آن را افشا کرد:وی گفت با جنگ الکترونیکی و: ایجاد پارازیت از طریق ماهواره ها، می توان اف 16 را طوری هدایت کرد که: به جای صنعا، جده را بمباران کند!   

     خلبان کمترین نقش را در اداره آن دارد، مخصوصا خلبان های سعودی که، اصلا تجربه این کار را ندارند. هم اکنون نیز انحراف اهداف این جنگنده ها، از طریق پارازیت ها اقدام می شود، بطوریکه آن ها نمی توانند اهداف نظامی، یا موارد از پیش تعیین شده را بمباران کنند، و اغلب به اهداف غیرنظامی اصابت می کنند! 
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۵/۱/۱۳۹۴ - ۱۷:۵۶ نظر(0)

Attaques brutales contre la coalition saoudite et au Yémen, si vaste et inhumain que nous pouvons dire que la somme de toutes les expériences de brutalité, sans précédent depuis le début du XIXe siècle à nos jours. La brutalité qui se est passé partout, presque coin de cela peut être! Et la brutalité de la gravité et le produit de l'expérience est plus de deux siècles.

Imaginez tout cela est que envahi l'Ouest vers l'Est, et ce était leur colonie! Mais un court sondage sur la façon de se habiller soldats coloniaux, en particulier les troupes françaises, qui se habillent comme des Arabes simplement envie, ont été portés ou présence de Lawrence d'Arabie, etc., indiquent que le feu vert, la Maison des Saoud et les wahhabites.

   Lorsque la règle turque ou ottoman était la Kaaba et La Mecque, l'Al Saud que l'élimination du pouvoir ottoman, et en prenant la règle de la Mecque, au nom de la lutte contre les Ottomans, autre que lui-même, et ce était une bonne expérience avec le pouvoir en Europe, à construire l'attaque de bouclier, de cacher son nom.

   Depuis les Saoudiens eux-mêmes étaient juifs, le turc, l'éducation juive dans le monde, mis sur votre agenda! Mais le gouvernement britannique, ou comme une flèche attaquer la France a choisi de prendre sa revanche de Tabriz azérie! Parce que la ville de Tabriz est encore un Juif en elle! Et le cheikh Safi Ce processus a commencé au début des pères Saoudite, l'Iran, le Koweït, et ils sont allés rond, et apparemment ils étaient musulmans.

Vantqam de travail devant les chiites, le jour même de leurs attaques brutales, contre le Yémen peut voir la vengeance. Mais contre cette brutalité, il existe plusieurs stratégies: La première stratégie est la résistance du peuple du Yémen, les Yéménites ont pas assez conscience de soi est arrivé: Dodge juive propagande Saoudite, comme Serviteur des Deux mangez, ceci est l'étape la plus importante . Ils savaient que ce était trop tard, mais toujours d'actualité.

La prochaine stratégie est la conscience de soi pour le reste du monde musulman, qui croient que les Saoudiens ne le font pas, sanctuaires de ministre ne sont pas des sanctuaires occupants sont, et doit être chassé! La Maison des Saoud sont des agents importants à la tête du gouvernement, qui, autrement, poser un problème, et il est donc considéré comme une dispute conjugale, et a appelé à la réconciliation et la paix .nan même les yeux sur ces meurtres, et à proximité Yémen blâmer.

   La rivalité avec la Maison des Saoud, les deux extrêmes, comme certains l'ont pensé que l'arabe, la propagande empoisonnée Arabie d'un raciste, contre les Arabes ont commencé, et même les prophètes et les imams, ils sont polis Asayh et: Salman Rushdie transporter sale boulot! Et doit être prudent avec ce système est que ce est la politique et a demandé à la Maison des Saoud. Parce que, comme le Dash, artefacts relatives à l'Islam et la religion, tuent en ce moment, le Prophète et les Imams sont diffamation.

La principale stratégie dans le champ de bataille, l'Arabie saoudite en raison de leur faiblesse militaire, emploient généralement les forces d'autres pays. Contrairement à tous les pays, l'armée non-nationaux ne parle pas, l'armée saoudienne avec des soldats de la multinationale! Donc, si vos pays aux connaissances, ils sont empêchés d'assister à ses sujets parmi les agents Saoudite.

     Saudi Air Force, que les F-16 avions de combat, qui sont désavantagés intéressante de cet appareil, le fabricant est en contact avec Nouvelles Mahin, il a été révélé que dit-il avec la guerre électronique, le brouillage des Les satellites peuvent être dirigés de manière que le F-16 au lieu de Sanaa, Jeddah bombe!

     Pilot rôle minime dans sa gestion, en particulier l'Arabie pilote qui ne ont pas connu cela. L'avion est maintenant objectifs de réacheminement, à travers l'action du bruit, de sorte qu'il ne peut pas des objectifs militaires, ou preset pour les bombarder, et souvent ils ont frappé des cibles civiles!


چگونه میتوان جلوی آل سعود را گرفت؟

حملات وحشیانه سعودی ها و ائتلاف ضد یمن، آنقدر وسیع و غیر انسانی است که: میتوان گفت جمع کلیه تجربیات وحشیگری: قرون معاصر از آغاز قرن نوزدهم تا کنون است. یعنی هر کجا وحشیگری اتفاق افتاده، تقریبا گوشه ای از این حساب می شود! و این وحشیگری نقطه ثقل و :محصول کل تجربیات در طول دو قرن می باشد.

تصور همه بر این است که: غرب به شرق حمله کرد، و آن را مستعمره خود نمود! ولی یک بررسی کوتاه بر: نحوه لباس پوشیدن سربازان استعمار، مخصوصا سربازان فرانسوی، که درست مدل لباس اعراب را به شکل فانتزی، برتن داشتند و یا: حضور لورنس عربستان و امثال آن، نشان می دهد که چراغ سبز، از سوی آل سعود و وهابیون بوده است .

   زمانی که ترکیه یا عثمانی، بر کعبه و مکه حاکمیت داشت، آل سعود به عنوان ازبین بردن قدرت عثمانی، و در دست گرفتن حاکمیت مکه ، مبارزه با عثمانی را بنام: غیر از خودش آغاز کرد، و این تجربه خوبی شد تا: با قدرت دادن به اروپا، از آن ها سپر حمله بسازد، تا نام خود را مخفی کند.

   از آنجا که سعودی ها، خود یهودی و ترک تبار بودند،  پرورش یهودیان در سراسر دنیا را، در دستور کار خود قرار دادند! اما در عمل دولت های انگلیس، یا فرانسه را بعنوان پیکان حمله انتخاب کردند، تا انتقام خود را از آذری های تبریز بگیرند! زیرا هنوز هم تبریز شهری است که: یک یهودی در آن نیست! واز زمان شیخ صفی این روند آغاز شد، که در همان اوایل پدران سعودی را، از ایران راند و آن ها به کویت رفتند، و در ظاهر مسلمان شدند.

وانتقام از شیعه را سرلوحه کار خود قرار دادند، همین امروز هم از حملات وحشیانه آن ها، برعلیه یمن می توان این انتقام جویی را دید. اما در مقابل این وحشی گری، استراتژی های چند گانه وجود دارد: نخستین استراتژی مقاومت مردم یمن است، یعنی مردم یمن به اندازه کافی، به خود آگاهی رسیدند تا :گول تبلیغات یهودی های سعودی را، بنام خادم حرمین نخورند، واین مهمترین گام است. زیرا آن ها بسیار دیر متوجه این امر شدند، ولی بازهم به موقع است.

استراتژی بعدی خوداگاهی دادن: به بقیه مسلمانان جهان است، که به این باور برسند که سعودی ها، هرگز خادم الحرمین نبوده  و نیستند، بلکه اشغالگران حرمین هستند، و باید بیرون رانده شوند! البته آل سعود هنوز مزدوران مهمی، در راس حکومت ها دارد، که مسئله را بطور دیگری مطرح می کنند، و باصطلاح آن را یک اختلاف داخلی دانسته ، و خواستار آشتی و صلح هستند .آنان حتی چشم خود را به اینهمه کشتار، می بندند و یمن را مقصر می دانند.

   البته دشمنی با آل سعود، افراط و تفریط هم دارد، زیرا برخی ها به تصور اینکه آل سعود عرب هستند،  تبلیغات زهر آگین نژاد پرستانه ای را، برعلیه اعراب شروع کرده اند، و حتی به به پیامبران و امامان هم، اسائه ادب می کنند و: شغل کثیف سلمان رشدی را ادامه می دهند! و باید مواظب این ترفند هم بود، که این همان سیاست و خواسته آل سعود است.  زیرا همانطور که به دست داعش، آثار باستانی مربوط به اسلام و دین را، از بین می برند به وسیله اینها هم، ترور شخصیت پیامبر و ائمه می نمایند.

اما استراتژی اصلی، در میدان جنگ است، عربستان به دلیل ضعف ارتش خود،  معمولا نیروها را از کشورهای دیگر استخدام می نماید. و برخلاف تمام کشورها، که در ارتش خود غیر ملی را راه نمی دهند، ارتش عربستان مملو از: سربازان چند ملیتی است! بنابر این اگر کشورها به خود آگاهی برسند، از حضور افراد خود دربین مزدوران سعودی جلو گیری می کنند.

     برای نیروی هوایی عربستان هم، فقط از جنگنده های اف 16 استفاده می کنند، که این جنگنده ها نقطه ضعف جالبی دارند، که سازنده آن ها در تماس با ماهین نیوز، آن را افشا کرد:وی گفت با جنگ الکترونیکی و: ایجاد پارازیت از طریق ماهواره ها، می توان اف 16 را طوری هدایت کرد که: به جای صنعا، جده را بمباران کند!   

     خلبان کمترین نقش را در اداره آن دارد، مخصوصا خلبان های سعودی که، اصلا تجربه این کار را ندارند. هم اکنون نیز انحراف اهداف این جنگنده ها، از طریق پارازیت ها اقدام می شود، بطوریکه آن ها نمی توانند اهداف نظامی، یا موارد از پیش تعیین شده را بمباران کنند، و اغلب به اهداف غیرنظامی اصابت می کنند!