X
تبلیغات
شهدای میانمار
صفحه اول تماس با ما RSS
شهدای میانمار
مسلمانان میانمار اقلیت بزرگ آن کشور هستند و بیشتر آنان هم ایرانی تبار هستند والان در یک تصفیه نژادی باید خود را حفظ کنند

تک و پاتک حمله و ضد حمله، اما این بار با دولت ظالم آمریکا.

همانطور که در جنگ ها حمله هست، گاهی هم ضد حمله هست. مخصوصا جنگهایی که طولانی باشد. مثلا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، که 8سال طول کشید نزدیک 100حمله از سوی بعث عراق بود، و کمی کمتر یا بیشتر هم از سوی ایران، پاتک یا ضد حمله انجام شد. جنگ ایران و آمریکا که بیش از شصت سال می شود! و در این مدت حمله و ضد حمله بسیار صورت گرفته است. اگر از کودتای سال 1332 حساب کنیم، کشتار مردم ایران با سلاحها و ماموران و: مزدوران آمریکایی تا سال 1357ادامه داشت. درواقع یکسره حمله از سوی آنان بود. تنها در سال 1359 بود که دانشجویان خط امام توانستند: مقابله به مثل کنند و لانه جاسوسی او را تسخیر نمایند. اما کار به همین جا تمام نشد، حمله جدید آمریکا به بهانه آزادی گروگانها شروع شد، ولی در صحرای طبس گرفتار طوفان شن گردید. حمایت های مالی و تسلیحاتی و جاسوسی او، در 8سال جنگ عراق و ایران هم، از ادامه حملات او بود که با قبول قطعنامه از سوی ایران دچار سرگیجه شدند. از این تاریخ فهمیدند که در داخل ایران کاره ای نیستند، لذا در اطراف مرز ایران سنگر گرفتند و: در تمام نقاط همسایه های ایران، پایگاه نظامی درست کردند، حتی عراق و افغانستان را اشغال نمودند، تا بهتر و بیشتر تسلط داشته باشند. همسایه های ایران هم مردانگی و مقاومت کردند، و نگذاشتند آمریکا به اهداف جنگ طلبانه خود علیه ایران برسد، و ما از این جوانمردی آنها تشکر می کنیم. تا اینکه در سال 1388گروه فتنه، راه جدیدی به آمریکا نشان داد. از آن به بعد آمریکا بر دو دستگی بین سران ایران، و حمایت از معارضان و مخالفان تاکید کرد. بودجه های اغوا کننده، در کنگره تصویب کرد! حتی بوی تصویب این بودجه، فتنه گران را مست می کرد! و بر عملیات ضد ایرانی خود بیشتر پافشاری می کردند. متاسفانه فتنه مانند جنگ واضح نبود، تا هرکس وظیفه خود را بداند! لذا بسیاری از مسئولین به سمت آن جذب شدند. بنیاد سوروس با عضو گیری از افرادی چون: سران فتنه راه را برای نفوذ در: صندوق های رای باز کرد، تا از این راه به کشور ضربه بزند و موفق هم شد. با اینکه دکتر روحانی، از افرادی بود که حتی در قضیه: حصر مهندس موسوی شخصا آن را تایید کرده بود، اما با تحمیل افراد سازمان یافته و: آموزش دیده ای چون دکتر ظریف، وی را متقاعد کردند که راه نجات ملت ایران، فقط در سازش با آمریکا و اجرای: خواسته ها و حفظ منافع آنها در منطقه است. لذا با یک حمله گاز انبری بنام برجام، همه سانتریفیوژها را جمع کردند! و تسلیم همه خواسته های برجام شدند. در حالیکه طرف متقابل هیچیک از خواسته ها را برآورده نکرد. کار بجایی رسید که مانع تراشی برای: تولید موشک و غیره هم آغاز شد. و به بهانه گفتگو، به خلع سلاح ایران مشغول شدند. طبیعتا وقتی ایران را خلع سلاح می کردند، ایران هم حزب الله لبنان و: یمن و سوریه را هم باید رها می نمود.  از این رو حماس هم به سوی قطر گرایش پیدا کرد! امنیت اسرائیل هم تضمین شد، و شعار نابودی اسرائیل تا 25سال دیگر، کاملا منتفی شد! اکنون اگر ملت ایران رای به تغییر دهد، میتوان گفت پاتک برعلیه این حملات دشمن زده است! و گرنه باید خلع سلاح را بپذیرد، و برای همیشه کشور را تسلیم آمریکاییها بنماید. تا بیشه شیران، کنام خران گردد!

Attack and counter-attack, but this time with America unjust government.

As in war is to attack, sometimes there counterattack. Especially long wars. For example, in the Iraqi imposed war on Iran that lasts eight years, nearly 100 attacks by Baathist Iraq, and a little less or more from Iran, counter-attacks or counterattacks were performed. The war between Iran and America is more than sixty years! And at the time of attack and counter-attack has taken place. If you count the 1332 coup, and killing people with weapons and agents: American mercenaries continued until 1357. It was indiscriminately attacked by them. It was only in 1359 that his students could line: Retaliation and his spy nest and occupy. But it did not end, new attack America on the pretext of freedom of the hostages began, but the Tabas desert sandstorm was caught. Financial support and weapons and espionage, the 8-year Iran-Iraq war, continued his attack with the resolution adopted by Iran were dizzy. Since they realized that inside Iran are not doing so entrenched around the Iranian border and in all parts of neighboring Iran, the military base was true even occupied Iraq and Afghanistan, to have better control. Iran's neighbors masculinity and strength, and America did not reach the targets of their war against Iran, and we appreciate their generosity. Until the 1388 Group intrigue, showed a new way to America. Since then, America is divided between the Iranian leadership and support of the opposition and the opposition stressed. Budget seductive, Congress passed! Even the smell of the adoption of the budget, the intrigue was drunk expensive! And the anti-Iranian campaign insisted more. Unfortunately, sedition, war was not clear, so that everyone knows their job! So many officials were attracted to it. Soros Foundation to recruit people as heads of sedition way to influence: the ballot boxes opened up the way the country was hit and successful. The doctor clergy, the people that even in the case of: arrest, Mousavi personally had approved, but with the imposition of the organized: trained as a doctor subtle, convinced him that the way to save the nation, not just in the conciliation with America by: demands and protect their interests in the region. Therefore, a pincer attack as Brjam, all the centrifuges gathered! And give all demands were Brjam. While the cross did not meet any of the demands. Work anywhere that obstruct the production of missiles and so it began. And in the name of dialogue, to disarm Iran were engaged. Naturally, when they disarm Iran, Iran, Hezbollah in Lebanon and Yemen and Syria should be released. Hence, Hamas will tend to Qatar! Israel's security was assured, and the slogan of the destruction of Israel 25 years, was completely impossible! Now, if the Iranian people voted for change, we can say counteroffensive against the attacks of the enemy has struck! Otherwise must accept disarmament, and to always make the country surrendered to the Americans. The grove lions' dens are donkeys!

الهجوم والهجوم المضاد، ولكن هذه المرة مع الحكومة الظالمة أمريكا.

كما هو الحال في الحرب لمهاجمة، وأحيانا هناك المرتدة. الحروب الطويلة على وجه الخصوص. على سبيل المثال، في الحرب المفروضة العراقية ضد ايران تستمر ثمانية أعوام، ما يقرب من 100 هجوم من قبل البعثيين في العراق، وأقل قليلا أو أكثر من إيران، وقد أجريت المرتدة أو المرتدة. الحرب بين إيران وأمريكا أكثر من ستين عاما! وفي وقت الهجوم والهجوم المضاد حدث. إذا كنت تعول على انقلاب 1332، وقتل الناس بالسلاح وكلاء: واصلت المرتزقة الأمريكية حتى 1357. هوجمت بشكل عشوائي من قبل منهم. إلا أنه في 1359 أن طلابه أن خط: انتقام وله تجسس العش واحتلالها. لكنها لم تنته، أمريكا هجوم جديد بحجة حرية الرهائن بدأت، ولكن ألقي القبض عليه في عاصفة رملية صحراء تاباس. استمر الدعم المالي والأسلحة والتجسس، 8 سنوات من الحرب بين إيران والعراق، وكان هجومه مع القرار الذي اعتمد إيران بالدوار. ان ايران الجيران الرجولة والقوة، وأمريكا لم تصل إلى أهداف حربهم ضد إيران، ونحن نقدر كرمهم. حتى المجموعة دسيسة 1388، أظهرت طريقة جديدة لأمريكا. ومنذ ذلك الحين، وينقسم أمريكا بين القيادة ودعم المعارضة الإيرانية، وشدد على المعارضة. الميزانية مغر أقر الكونغرس الأمريكي بأغلبية! حتى رائحة اعتماد الميزانية، في حالة سكر دسيسة باهظة الثمن! وأصرت حملة معادية لإيران أكثر من ذلك. للأسف، الفتنة، كانت الحرب غير واضحة، لكي يعرف الجميع وظائفهم! وقد جذب هذا العدد الكبير من المسؤولين على ذلك. مؤسسة سوروس لتجنيد الناس ورؤساء طريقة فتنة للتأثير: صناديق الاقتراع فتحت الطريق تعرضت البلاد وناجحة. رجال الدين الطبيب، والناس أنه حتى في حالة: اعتقال موسوي وافقت شخصيا، ولكن مع فرض نظم: تدريب كطبيب خفية، أقنعه بأن السبيل لإنقاذ الأمة، وليس فقط في التوفيق مع أمريكا حسب: المطالب وحماية مصالحها في المنطقة. ولذلك، فإن هجوم كماشة كما Brjam، جميع أجهزة الطرد المركزي تجمع! وإعطاء كانت كل مطالب Brjam. بينما الصليب لم يلتق أي من هذه المطالب. العمل في أي مكان التي تعيق إنتاج الصواريخ وذلك بدأت. وباسم الحوار وإيران تعمل، لنزع سلاحه. وبطبيعة الحال، عندما نزع سلاح إيران، إيران، حزب الله في لبنان واليمن وسوريا ينبغي الإفراج عنه. وبالتالي، فإن حماس تميل إلى قطر! وأكد أمن إسرائيل، وشعار تدمير إسرائيل 25 سنة، كان من المستحيل تماما! الآن، إذا صوت الشعب الإيراني من أجل التغيير، يمكننا أن نقول الهجوم المضاد ضد هجمات العدو قد ضرب! وإلا يجب أن تقبل نزع السلاح، وجعل دائما استسلم البلاد للأميركيين. أوكار الأسود بستان "هي الحمير!

Attack və əks-hücum, lakin Amerika ədalətsiz hökuməti ilə bu dəfə.

müharibə hücum edir ki, bəzən orada əks. Xüsusilə uzun müharibələr. Məsələn, səkkiz il, Baas İraqın 100-ə yaxın hücumları davam edir və bir az daha az və ya daha çox İrandan, kontrataklar ya kontrataklar edildi İrana İraq tətbiq müharibə. İran və Amerika arasında müharibə çox altmış il! Və hücum və əks-hücum zamanı keçirilib. Siz 1332 zərbə saymaq və silah və agentləri ilə nəfər həlak bilər: Amerika muzdlu 1357 qədər davam etdi. Bu ayrı-seçkilik etmədən onların hücumuna uğradı. Retaliation və onun casus yuva və işğal: Bu onun tələbələri xətti bilər ki, yalnız 1359-ci ildə olmuşdur. Amma bu son deyil, girovların azadlığı bəhanəsi ilə yeni hücum Amerika başladı, lakin Tabas səhra burağan tutuldu. İran qonşuları kişiliyi və gücü, və Amerika İrana qarşı müharibə hədəflərə çatmaq deyil, və biz onların alicənablıq qiymətləndiririk. 1388 Group intriqa qədər Amerikaya yeni bir yol göstərdi. O vaxtdan bəri, Amerika İran rəhbərliyi və müxalifətin dəstəyi arasında bölünür və müxalifət vurğulayıb. Budget cazibədar Konqres keçdi! Hətta büdcənin qəbul iy, intriqa bahalı sərxoş idi! Və anti-İran kampaniyası daha israr etdi. hər kəs öz işini bilir ki, təəssüf ki, fitnə, müharibə, aydın deyil! Belə ki, çox rəsmiləri buna cəlb olunub. fitnə yol rəhbərləri təsir kimi Soros Fondu insanları cəlb: seçki qutuları ölkə çarpdı yol və uğurlu açdı. həkim ruhanilər, hətta halda nəfər yol deyil, yalnız, millət saxlamaq ki, incə bir həkim kimi təlim, onu razı: həbs, Musəvi şəxsən təsdiq, lakin mütəşəkkil tətbiqi ilə tələbləri və regionda öz maraqlarını qorumaq: Amerika ilə barışdırma ilə. Buna görə də, Brjam kimi pincer hücum, bütün sentrifuqa toplanmışdır! Və bütün tələbləri Brjam idi verir. cross tələblərin hər hansı bir cavab vermədi baxmayaraq. raketlərin istehsalına mane və belə başladı ki, hər yerdə işləyirik. Və dialoq adı ilə İran məşğul olmuşlar tərksilah etmək. Təbii ki, onlar Livan və Yəmən və Suriyada İran, İran, Hizbullah tərksilah zaman azad edilməlidir. Beləliklə, Həmas Qatar edirlər olacaq! İsrailin təhlükəsizlik əmin idi, İsrail 25 il məhv şüarı tamamilə qeyri-mümkün idi! İran xalqı dəyişiklik səs varsa, biz düşmən hücumlarına qarşı counteroffensive vurdu deyə bilərsiniz! Əks halda tərksilah qəbul etməlidir və həmişə ölkə amerikalılar təslim etmək. meşəsi şirlər dens eşşək var!

 

چرا فروپاشی آمریکا عقب افتاد؟

شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی ایران، بسیار هوشمندانه انتخاب شده و هنوز بر سر در: وزارت خارجه ایران خود نمایی می کند. امام خمینی با درک صحیح زمانه، این شعار را تایید کرد تا مردم دنیا بدانند: بدون آمریکا و شوروی هم می شود زندگی کرد. و آنها خدایان روی زمین نیستند، بلکه هیچ چیز نیستند. چنانکه فرمود: ما دولت آمریکا را زیر پا له می کنیم، و یا فرمود آمریکا از شوروی بدتر و: انگلیس از هر دو اینها پلیدتر. اما متاسفانه نفوذی ها و یا: مزدوران شرق و غرب تلاش خود را آغاز کردند، تا این شعار را بی اثر نمایند. در ابتدای انقلاب سعادتی و اعوان و انصار او، برای شوروی جاسوسی کردند، امیر انتظام و دکتر یزدی هم برای آمریکا و اروپا. اما با تمام کوشش آنها بالاخره شوروی سابق، با نامه رسمی امام خمینی از هم فروپاشید. همانطور که در نامه امام خمینی به گورباچف نوشته شده، اکنون ما در موزه ها به دنبال کمونیسم هستیم. از این فروپاشی، غرب به وحشت افتاد. برای جلوگیری از فروپاشی، ناچار شد پول های هنگفتی خرج کند. سازمان ها و گروههای مخالف ایران را، تجهیز کرد و به آنها هویت داد. آنها را به جلسات کنگره دعوت نمود و: حرفهای آنها را تبلیغ کرد. میلیاردها دلار هزینه کرد تا کمربند امنیتی و نظامی، به دور ایران بکشد. صراحتا بودجه براندازی نظام اسلامی را، در کنگره تصویب و هرساله آن را افزایش داد. این همه هزینه ها که 200میلیارد دلار، برای آمریکا بدهی بالا آورد، فقط برای این امر قابل تحمل بود که: توانسته بودند از فروپاشی آمریکا جلو گیری کنند . یعنی هزینه ای برای حفظ امنیت آمریکا اعلام می کردند. بقدری وحشت زده شده بودند که: ملت 80میلیونی ایران را تروریست می نامیدند. و همیشه منتظر آخرین ضربه از سوی ایران بودند.

اما سکولارهای اسلامی که: شستشوی مغزی شده بودند، و درسازمان ملل بر روی آنها کار شده بود، قدرت را به دست گرفتند، و آمریکا را از این وحشت رهایی دادند. این خیانت آنان نه فقط مانع فروپاشی دولت آمریکا شد، بلکه برای هر دو ملت ایران و آمریکا، خنجری از پشت فرو کرد. زیرا مردم آمریکا با نهضت 99درصدی، و مردم ایران با نهضت 96درصدی، آماده بودند که برای همیشه امپریالیسم را، به زباله دان تاریخ انداخته و آیندگان، آن را در موزه ها مطالعه کنند. ولی هردو نهضت سرکوب شد! دولت آمریکا برای بازسازی خود اقدام کرد، و ترامپ را به میدان آورد. در ایران نیز سکولارهای اسلامی، به پابوسی امیر قطر و شاه عربستان و: وزیر خارجه آمریکا رفتند. آنقدر که از دست دادن با جان کری، خوشحال و ذوق زده می شدند که: از زیارت امام رضا یا حضرت معصومه خوشحال نمی شدند. زانویی که در مقابل امیر قطر، در سازمان ملل زده می شد، هیچگاه با این ابهت در مقابل خدا زده نشده بود! و ترسی که از شاه عربستان در دلشان بود، از گناهان خودشان اینقدر نمی ترسیدند. واین بود که آمریکا زنده  و اسرائیل امن شد! کار بجایی رسید که بین ایران و اسرائیل، طرح های تحقیقاتی انجام و در: اردن بدست شاه اردن افتتاح گردید. اسم این را هم گذاشتند زبان تعامل با دنیا.  تبلیغات آنان چنان مردم ایران را بخواب برد، که شاید به این زودی ها بیدار نشوند، همانطور که بیداری عربی را به خواب سپردند. شاید سالها طول بکشد که: تا دوباره مردم بیدار شوند و بهار عربی گل کند، ونهضت 99درصدی به بار بنشیند. ولی دور نیست که انتظار ها هم به سر برسد، و ما شاهد فروپاشی دولت آمریکا و اسرائیل باشیم.

Why was behind the collapse of America?

Neither East nor West slogans of the Islamic Revolution, and still the smart choice in the Iranian Foreign Ministry panache. Imam Khomeini understanding of the times, the slogan upheld the people of the world know: America and the Soviet Union to live without. And they are gods on earth, but nothing. As we said, our government will crush America under our feet, and said America is worse than the Soviet Union and Britain of both evil. Unfortunately infiltrators or: mercenaries East and West began their efforts to make this slogan ineffective. At the beginning of the revolution, prosperity and stooges he was spying for the Soviet Union, discipline and doctor Amir Yazdi to America and Europe. But all their efforts into the match, the former Soviet Union, disintegrated with a formal letter of Imam Khomeini. As a Khomeini to Gorbachev written, now we are in museums to communism. The collapse of the West began to panic. To avoid collapse, was forced to spend huge money. Organizations and opposition groups in Iran, equipped and gave them identity. Congressional hearings and invited them: what they advertised. Billions of dollars to security and military belt take away Iran. Budget explicitly to overthrow the Islamic regime, the Congress and each year it has increased. This all costs of $ 200 billion to America's debt, just bearable for this was that they were able to prevent the collapse of America. The cost to maintain the security of America announced. So terrified that the nation of 80 million Iranians called terrorists. And always waiting for the final blow came from Iran.

But Muslim secularists that they were brainwashed, and the UN was working on them, seized power, and America had to get rid of this fear. This not only prevents the collapse of the government's betrayal of America, but both Iran and America, a dagger stabbed from behind. America because people with movement, 99 percent, and 96 percent of people with movement, were ready to imperialism forever, thrown into the dustbin of history and posterity, read it in museums. But both movements were put down! America government for its reconstruction, and Trump took to the field. In Iran, the Islamic secular, to pilgrim Emir of Qatar and the King of Saudi Arabia and Foreign Minister went to America. So that the loss of John Kerry, were happy and excited that the Imam Reza shrine of Imam Reza and were not happy. Knee in front of the Emir of Qatar, the United Nations had been never been struck with awe before God! And fear that the King of Saudi Arabia was in their hearts, so they were not afraid of their sins. Israel was alive and safe, and this was America! Work was anywhere between Iran and Israel, research projects and in Jordan by King Jordan was inaugurated. Let's call this language to interact with the world. As the Iranian people take their ads to sleep, you might not wake up soon, as laid awake Arabic to sleep. It may take many years that people will wake up again and put the Arabic Spring, and movement 99 percent of the time sitting. But do not expect too far to reach, and we have witnessed the collapse of America and Israel.

لماذا كان وراء انهيار أمريكا؟

لا شعارات الشرق ولا الغرب للثورة الإسلامية، والتي لا تزال الاختيار الذكي في المهارة وزارة الخارجية الايرانية. الإمام الخميني فهم العصر، وأيدت شعار شعوب العالم يعرف: أمريكا والاتحاد السوفيتي إلى العيش من دونه. وهم آلهة على الأرض، ولكن لا شيء. وكما قلنا، فإن حكومتنا سحق أمريكا تحت أقدامنا، وقال أمريكا هي أسوأ من الاتحاد السوفياتي وبريطانيا على حد سواء الشر. للأسف المتسللين أو: بدأ مرتزقة الشرق والغرب جهودها لجعل هذا الشعار غير فعالة. في بداية الثورة والازدهار وعملاء لانه كان يتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي والانضباط والطبيب أمير يزدي إلى أمريكا وأوروبا. ولكن كل جهودهم من زمن المباراة، والاتحاد السوفياتي السابق، تفككت مع رسالة رسمية من الإمام الخميني. ونتيجة لالخميني إلى غورباتشوف مكتوبة، ونحن الآن في المتاحف إلى الشيوعية. بدأ انهيار الغرب للذعر. لتجنب الانهيار، واضطر إلى إنفاق المال الضخم. منظمات وجماعات المعارضة في إيران، مجهزة، وقدم لهم هوية. جلسات الاستماع في الكونغرس ودعاهم: ما تم الإعلان عنها. مليارات الدولارات للأمن وحزام عسكري، يسلب إيران. الميزانية صراحة للإطاحة بالنظام الإسلامي والكونغرس وكل عام وزادت عليه. وكان هذا كل التكاليف 200 مليار $ لديون أميركا، تماما محتملة لهذا أنهم كانوا قادرين على منع انهيار أمريكا. تكلفة للحفاظ أعلن الأمنية الأمريكية. بالرعب حتى أن الأمة 80 مليون إيراني دعا الإرهابيين. ودائما في انتظار الضربة القاضية جاءت من إيران.

لكن العلمانيين المسلمين أنهم غسيل دماغ، وكان يعمل في الأمم المتحدة عليها، استولى على السلطة، وكان أمريكا للتخلص من هذا الخوف. وهذا ما يمنع ليس فقط انهيار خيانة للحكومة الأمريكية، ولكن كل من إيران وأمريكا، خنجر طعن من الخلف. أمريكا لأن الناس مع الحركة، 99 في المئة، و 96 في المئة من الناس مع الحركة، وكانوا على استعداد للامبريالية إلى الأبد، وألقيت في مزبلة التاريخ والأجيال القادمة، وقراءة في المتاحف. ولكن كل الحركات وضعت أسفل! اتخذت الحكومة الأمريكية لإعادة الإعمار، وترامب إلى الميدان. في إيران، العلمانية الإسلامية، لتقبيل القدمين وأمير قطر وملك المملكة العربية السعودية: توجه وزير الخارجية لأمريكا. ذلك أن خسارة جون كيري، كانت السعادة والسرور أن ضريح الإمام الرضا الإمام الرضا ولم تكن سعيدة. الركبة أمام أمير دولة قطر والأمم المتحدة قد أبدا تم التوصل بذهول أمام الله! والخوف أن ملك المملكة العربية السعودية في قلوبهم، لذلك لم تكن خائفا من خطاياهم. وكانت إسرائيل على قيد الحياة وآمنة، وكان هذا أمريكا! وكان العمل في أي مكان بين المشاريع البحثية إيران وإسرائيل، والأردن الملك عبدالله دشن. دعونا نسمي هذه اللغة للتفاعل مع العالم. كما تتخذ الشعب الإيراني إعلاناتهم إلى النوم، قد لا يستيقظ قريبا، على النحو المنصوص مستيقظا العربية للنوم. قد يستغرق سنوات عديدة أن الناس سوف يستيقظ مرة أخرى والعربية زهور الربيع، والحركة 99 في المئة من الوقت جالسا. ولكن لا نتوقع كثيرا للوصول، وشهدنا انهيار أمريكا وإسرائيل.

Why was behind the collapse of America?

Neither East nor West slogans of the Islamic Revolution, and still the smart choice in the Iranian Foreign Ministry panache. Imam Khomeini understanding of the times, the slogan upheld the people of the world know: America and the Soviet Union to live without. And they are gods on earth, but nothing. As we said, our government will crush America under our feet, and said America is worse than the Soviet Union and Britain of both evil. Unfortunately infiltrators or: mercenaries East and West began their efforts to make this slogan ineffective. At the beginning of the revolution, prosperity and stooges he was spying for the Soviet Union, discipline and doctor Amir Yazdi to America and Europe. But all their efforts into the match, the former Soviet Union, disintegrated with a formal letter of Imam Khomeini. As a Khomeini to Gorbachev written, now we are in museums to communism. The collapse of the West began to panic. To avoid collapse, was forced to spend huge money. Organizations and opposition groups in Iran, equipped and gave them identity. Congressional hearings and invited them: what they advertised. Billions of dollars to security and military belt, take away Iran. Budget explicitly to overthrow the Islamic regime, the Congress and each year it has increased. This all costs of $ 200 billion to America's debt, just bearable for this was that they were able to prevent the collapse of America. The cost to maintain the security of America announced. So terrified that the nation of 80 million Iranians called terrorists. And always waiting for the final blow came from Iran.

But Muslim secularists that they were brainwashed, and the UN was working on them, seized power, and America had to get rid of this fear. This not only prevents the collapse of the government's betrayal of America, but both Iran and America, a dagger stabbed from behind. America because people with movement, 99 percent, and 96 percent of people with movement, were ready to imperialism forever, thrown into the dustbin of history and posterity, read it in museums. But both movements were put down! America government for its reconstruction, and Trump took to the field. In Iran, the Islamic secular, to kiss the feet and the Emir of Qatar and the King of Saudi Arabia: Foreign Minister went to America. So that the loss of John Kerry, were happy and excited that the Imam Reza shrine of Imam Reza and were not happy. Knee in front of the Emir of Qatar, the United Nations had been never been struck with awe before God! And fear that the King of Saudi Arabia was in their hearts, so they were not afraid of their sins. Israel was alive and safe, and this was America! Work was anywhere between Iran and Israel, research projects and in Jordan by King Jordan was inaugurated. Let's call this language to interact with the world. As the Iranian people take their ads to sleep, you might not wake up soon, as laid awake Arabic to sleep. It may take many years that people will wake up again and Arabic spring flowers, and the movement 99 percent of the time sitting. But do not expect too far to reach, and we have witnessed the collapse of America and Israel.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۶/۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۶ نظر(0)
کادر پایه ۲۰هزارتومان تا کادر کامل دو میلیون تومان به همراه عکس و تفصیلات نامزدها و تبریک گویندگان

هنرمندان مرغ عزا و عروسی!

بیچاره هنرمند! که با تمام هوش خود همیشه به دام سیاستمداران می افتد. واین حکایت زنی است که: خود را هنرمند می داند و: برای آب و خاکش فداکاری می کند، ولی همیشه اشتباه می کند. فاطمه معتمد اریا را می گویم، که به دعوت دولتمردان به تالار وحدت آمده بود. او نمی دانست که برای ستاد انتخاباتی دعوت شده، و بدون جیره و مواجب با استفاده از: امکانات دولتی و بنام ایشان، برای یکی از کاندیداهای مطرح، سوء استفاده تبلیغاتی می شود. البته این کار دولتی ها، در تمام این یکسال اخیر است که: به هر بهانه کاسه گدایی به دست گرفته، و در خواست رای به روحانی را دارند، تا خودشان هم ابقا شوند. اما تاسف اینجاست که کسی نیست: ازاین همه سوء استفاده از بیت المال، به نفع یکی از کاندیداها شکایت کند، یا آن را بررسی نماید. بنده در تمام این همایش ها بودم و در تمام آنها، بدون کوچکترین اغماضی از روحانی نام برده می شد. و از اعضا و حاضرین درخواست رای می شده است. اما این بحث باز هم همین جا تمام نمی شود. وزیر نفت و وزیر بهداشت و وزیر ارشاد و وزیر خارجه، فقط نیامده بودند که تبلیغات بکنند، آنها آمده بودند رایگان از اهالی فرهنگ و هنر کولی بگیرند. در حالیکه استاد نصیریان با تواضع تمام، سعی داشت از وزیر خارجه تعریف و قدر دانی کند، ظریف حتی حاضر نشد به استاد نگاه مستقیم بکند.  با اینکه استاد نقش هنر را در صلح و: تبلیغ سرفرازی ایران بر شمرد، ولی ظریف سرخم نکرد و اعتنایی هم نکرد! مرغ او یکپا داشت: رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور فقط او را تایید کردند.  وکس دیگری برای صلح و امنیت و سرفرازی ایران اسلامی، کاری نکرد بلکه همه فقط بلد بودند ایران را در چاه، بیاندازند و او بود که ایران را از چاه در اورد! و از فرش به عرش رساند.

از ان بدتر وضعیت معتمد اریا بود، او از اینکه سیاستمداران اجازه داده بودند: در کنارشان بنشیند بال در آورده بود، هیجان زده شد و همه داستانها را می گفت، تا کشف حجاب خود را توجیه کند، و تاییدیه بگیرد. اما هیچیک از وزرا حاضر نشدند بگویند که: از دیدن اینهمه ستاره آسمان هنر، در یک تالار به وجد آمده اند! انتظار می رفت در مقابل اینهمه غش و ریسه رفتن، بادمجان دور قاب چیدن هنرمندان، لا اقل یک مقابله به مثل هم می شد، و آقایان ولو در حد تعارف شابدالعظیمی! هم شده به وجد بیایند. و این نشان می داد که گرچه هنرمند مذکور، خود را با هوش هم میدانست ولی، قافیه را به این سیاستمدران تشنه قدرت باخت. ظریف که همیشه از دوران قبل از خودش، به دوران سیاه و انزوای ایران یاد می کند، فکر می کند فقط او عقل داشته است! اما نمی داند که با این کار عمر امپریالیسم را طولانی تر کرد. زیرا به اعتراف خود آمریکایی ها، که در مستند فروشنده آمده است، امریکا به مرز فروپاشی رسیده بود، و برجام به آنها فرصت بازسازی داد. و ترامپ با همین قصد روی کار آمد: تا دوباره چهره آمریکا را بازسازی کند. البته بوش و کلینتون هم برای همین بودند، ولی در دام تحریم ها دست وپا می زدند. اما حالا خیالشان راحت است. و میدانند دیگر دشمنی نیست! اگر کسی دشمن دولت آمریکا در ایران باشد، و بخواهد سربلند کند، اولین بار با همین اقایان روبرو می شود. در واقع با ظریف، آمریکا درگیری را به درون ایران انتقال داد. آرزویی که سالها بود نمی توانست انجام دهد. الان همانطور که اسرائیل از دست عربها راحت است، دولتهای ظالم آمریکا و اروپا هم،  از دست ایران نفس راحتی می کشند.

Chicken artists funerals and weddings!

The poor artist! With all your intelligence always falls into the trap of politicians. This is the story of a woman that knows your make-up artist and for water and soil sacrifice, but always makes mistakes. F. Motamearia to say, that was invited by the government to Vahdat Hall. He did not know who was invited to the campaign, and without rations and stipends use of state resources and called them, for one of the proposed candidates, advertising can be exploited. Of course, this government, in the past year is that any excuse was begging bowl in hand, and asked to vote for their spiritual, to them are retained. But regrets that no in there : these all misuse of public funds, in favor of one candidate to sue, or check. I was in all these conferences and in all of them, without the slightest tolerance of the clergy was called. And members of the audience vote has been requested. But the debate still is not right here. Minister of Oil and Minister of Health and Minister of Culture and Minister of State, not only do they advertise, they had come to free the people from their Gypsy culture and art. While Professor Nasirian with all humility, tried to define and appreciate the Secretary of State does not have to master subtle look even take place. The Master of Arts in Peace and advertising pride outlined Iran, but did not bow elegant and not too cold! When he was very much the leader of the Revolution, President only confirmed her. Another wax for peace, security and pride of Iran, did it all just knew in wheel Iran, Iran's throw, and he was well out! And exalted the carpet.

Motamearia situation worse, he had allowed the politicians: Wings sit with them was brought in, excited and told all the stories, to justify its unveiling, and his confirmation. But none of the ministers refused to say that the art of seeing all the stars in the sky, in a hall were delighted! Expected to go against so many faint, eggplant picking artists around the frame, at least it was a retaliation, and men even as compliments! The time has come to ecstasy. This suggests that although the artist, with his intelligence, but also knew, rhyme to the power-hungry politicians lost. Elegant as always before his time, to the era of black isolation of Iran, speaks, thinks only reason he had! But does not know that this will prolong the life of imperialism. Because by his own admission Americans, who documented the seller, America had reached the brink of collapse, and Brjam them the opportunity to rebuild. And Trump came with the same intention: to come face to rebuild America. Of course, Bush and Clinton were both the same, but in the hands and feet were trapped sanctions. Now is relieved. And they are not enemies! If one of America's enemy, and he is proud, first with Mr. faces. In fact, with delicate, America moved the conflict into Iran. For years, those dreams could not do. Now, as Israel of the Arabs comfortable, oppressive governments in America and Europe, the country breathed a sigh of killing.

الدجاج الفنانين الجنازات والأعراس!

الفنان الفقراء! مع كل ذكائك يسقط دائما في فخ السياسيين. هذه هي قصة امرأة أن يعلم بك فنان المكياج والماء والتربة تضحية، ولكن دائما يخطئ. F. Motamearia أن أقول، أن دعيت من قبل الحكومة لقاعة فاهدات. وقال انه لا يعرف من دعي لهذه الحملة، وبدون حصص ورواتب استخدام موارد الدولة، ودعا لهم، لأحد المرشحين المقترحين، يمكن استغلال الدعاية. بالطبع، هذه الحكومة، في العام الماضي هو أن أي عذر كان التسول وعاء في متناول اليد، ويطلب منهم التصويت لصالح الروحي بهم، ليتم الاحتفاظ أنفسهم. ولكن الأسف هو أن واحد ليس هذا كل سوء استخدام الأموال العامة، لصالح مرشح واحد لمقاضاة، أو الاختيار. كنت في كل هذه المؤتمرات وفي كل منها، دون دعي أدنى التسامح من رجال الدين. وقد طلب أعضاء تصويت الجمهور. ولكن النقاش لا يزال غير الحق هنا. وزير النفط وزير الصحة ووزير الثقافة ووزير الدولة، وليس فقط أنها لا تعلن، جاءوا لتحرير الشعب من ثقافتهم الغجر والفن. في حين أستاذ Nasirian بكل تواضع، وحاول لتحديد وتقدير لايوجد وزير الدولة لإتقان نظرة خفية حتى تأخذ مكان. ماجستير الآداب في السلام والاعتزاز الإعلانية المبينة إيران، لكنها لم ترضخ أنيق وليس باردا جدا! كان الدجاجة كثيرا قائد الثورة رئيس وأكد فقط لها. الشمع آخر للسلام والأمن وفخر إيران، إيران فعلت كل شيء فقط يعرف ذلك جيدا، وانه وضعها جيدا! وتعالى السجادة.

Motamearia الوضع سوءا، كان قد سمحت للسياسيين: أجنحة الجلوس معهم أحضر في، متحمس وقالت كل القصص، لتبرير الكشف عنها، وتأكيده. ولكن أيا من وزراء رفضوا القول بأن الفن لرؤية كل النجوم في السماء، في قاعة كانوا سعداء! من المتوقع أن تذهب ضد الكثير من ضعاف وريسه والباذنجان اختيار الفنانين حول الإطار، كان ما لا يقل عن الانتقام، والرجال حتى في المديح! لقد حان الوقت لالنشوة. وهذا يشير إلى أنه بالرغم من أن الفنان، مع ذكائه، ولكن أيضا يعرف، قافية للسياسيين المتعطشين للسلطة فقدت. أنيقة كما هو الحال دائما قبل وقته، إلى عصر العزلة السوداء من إيران، ويتحدث، يعتقد السبب الوحيد لديه! ولكن لا أعلم أن هذا سوف يطيل حياة الإمبريالية. لأنه من خلال قبول بلده الأميركيين، الذين وثقت البائع، وأمريكا صلت إلى حافة الانهيار، وBrjam لهم الفرصة لإعادة البناء. وجاء ترامب مع نفس النية: أن يأتي وجها لإعادة بناء أمريكا. وبطبيعة الحال، كان بوش وكلينتون كلا من نفسه، ولكن في اليدين والقدمين وحوصر العقوبات. الآن يخلص. وأنهم ليسوا أعداء! إذا كان أحد عدو أميركا، وانه فخور، لأول مرة مع السيد تواجهها. في الواقع، مع حساسة، انتقل أمريكا الصراع إلى إيران. لسنوات، يمكن أن تلك الأحلام لا تفعل. والآن، وإسرائيل من العرب مريحة والحكومات القمعية في أمريكا وأوروبا، تنفس البلد الصعداء من القتل.

Toyuq rəssamlar cənazələr və toy!

yoxsul rəssam! bütün ilə kəşfiyyat həmişə siyasətçilərin tələsinə düşür. Bu makyaj rəssam bilir və su və torpaq qurban üçün bir qadın hekayə, lakin həmişə səhv edir. F. Motamearia Vəhdət Hall hökuməti tərəfindən dəvət edilmişdir ki, demək. O, kampaniya və dövlət ehtiyatlarının isitfadə və təqaüd istifadə etmədən dəvət olunub kimin və təklif olunan namizədlərdən biri üçün reklam istifadə edilə bilər, onları çağırdı etməyib. Əlbəttə ki, ötən il bu hökumət, hər hansı bir bəhanə tərəfdən fincan dilənçilik, özləri bölüşdürülməmiş olunur, onların mənəvi üçün səs istədi olmasıdır. Amma təəssüf bir iddia, və ya yoxlamaq üçün bir namizədin xeyrinə dövlət vəsaitlərinin bu sui-istifadə, deyil ki. ruhanilər kiçik tolerantlıq adlanır olmadan, bütün bu konfranslarda və onların bütün idi. Və tamaşaçı səs üzvləri tələb edildi. Lakin müzakirələr hələ burada deyil. Neft naziri səhiyyə naziri və mədəniyyət naziri və dövlət naziri, yalnız onlar reklam etmək, onların qaraçı mədəniyyət və incəsənət insanları azad gəlmişdi. Professor Nasirian bütün itaətini ilə, müəyyən etmək cəhd və təqdir edərkən dövlət katibi keçiriləcək hətta incə görünüş master yoxdur. Sülh İncəsənət və reklam qürur Master İrana qeyd, lakin çox soyuq zərif və rüku deyil! Hen o çox İnqilabının lideri oldu, prezident yalnız onun təsdiqləyib. Və xalça uca.

həyəcanlı, Wings gətirildi onlarla oturmaq və onun açılış və onun təsdiq haqq qazandırmaq üçün, bütün hekayələr izah etdi: Motamearia vəziyyət pis, o siyasətçilər icazə vermişdi. Amma nazirlər heç bir salonda, göy bütün ulduzları görən sənət heyran idi ki, rədd etdi! , Çox zəif və Riis qarşı getmək gözlənilir çərçivəsində ətrafında rəssamların toplama badımcan, ən azı bir cavab idi və hətta övgü kimi insanlar! vaxt ekstaz gəlib. Bu rəssam, onun kəşfiyyat ilə, həm də bilirdi, baxmayaraq ki, itirilmiş güc-ac siyasətçilər şer göstərir. onun zaman əvvəl həmişə olduğu kimi Elegant İranın qara təcrid dövründə, danışır, o tək səbəbi düşünür! Amma bu imperializmin ömrünü uzatmaq ki, bilmir. Çünki satıcı sənədləşdirilmiş öz qəbul amerikalılar tərəfindən, Amerika dağılması eşiyinə çatdı və onlara yenidən imkanı Brjam idi. Və Trump eyni niyyəti ilə gəldi: Amerika yenidən üzə gəlib. Əlbəttə ki, Buş və Klinton idi eyni, lakin əlində və ayaqları sanksiyalar tələyə edilmişdir. İndi azad olunur. Onlar düşmən deyil! Amerikanın düşməni biri və cənab üzləşir ilə o, ilk, qürur deyil. Əslində, incə ilə, Amerika İrana münaqişə köçürülüb. İllərdir, bu xəyalları edə bilmədim. İndi Amerika və Avropada Ərəblər rahat, zalım hökumətlərin İsrail kimi, ölkə öldürülməsi bir nəfəs nəfəs.

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۴/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۳ نظر(0)

فقرا نیازی به کمک ندارند، اگر حق شان داده شود!

فقط یکی از کاندیداها گفته که حق گرفتنی است، بقیه می گویند حق دادنی است. به نظر شما کدام درست است؟ آیا اگر کسی فقیر است، فقیر بالذات است یا بالعرض؟ از شکم مادر فقیر بدنیا آمد؟ یا بعدا فقیر شد. و اگر کسی ثروتمند است، ذاتا ثروتمند است یا ظاهرا؟ بحث فلسفی و چندان دشوار و پیچیده هم نیست. ولی فلسفه خود فقر پیچیده است . فقر انسان در مقابل خدا امری ذاتی است، یعنی بشر همه چیز خود را از خدا دارد. و خودش صاحب هیچ چیز نیست. اما فقر نسبی یعنی فقر انسان ها نسبت به یکدیگر، ذاتی نیست بلکه بر اثر مرور زمان بوجود می آید. ای بسا افراد فقیر که ثروتمند می شوند، و بسیار کسان ثروتمند هم هستند، که فقیر می گردند. و این دور و تسلسل طبیعی، مولد تاریخ و حیات بشری است. پدران اگر زحمت بکشند، اموالی به دست آورند، پسران آن را بیهوده خرج می کنند! و از بین می برند. و اگر پدران بیهوده خرج باشند، فرزندان آنها با عطش پولدار شدن بزرگ می شوند. این موضوعات بطور طبیعی، مانند چرخ های یک ماشین می چرخد. زیرا هر بار باید قسمتی از چرخ، همه سنگینی ها را تحمل کند. اصلا چرخ را برای این اختراع کردند، یا ساختند که همه بارها به دوش یک طرف نباشد. اگر دنیا کروی هست، برای همین است که همیشه، دریک جا آفتاب نباشد، یا برای همیشه یکجا شب نباشد. اصلا لذت زندگی در این چرخش است. گاهی انسان گرسنه و گاهی سیر می شود. اگر همیشه سیر باشد، لذت غذا معنی نمی دهد، و اگر همیشه گرسنه باشد، اصلا غذا معنی نمیدهد. اگر همه پولدار باشند، پس به چه کسی فخر بفروشند؟ و دارایی خود را به رخ آنها بکشند؟ فلسفه دنیا و آخرت هم، یعنی همین که آدمها در این دنیا، محرومیت ببینند و بعد دارا شوند، تا لذت داشتن را درک کنند. برای همین است که انسان تا به خود می آید، و می خواهد زنده بماند می میرد! چون مفهوم حیات ابدی را درک کرده، و بهتر است به سوی زندگی ابدی برود. بهر حال آدم ها تا ذلت فقر را نچشند، لذت ثروت بر آنان گوارا نخواهد بود. یکی از اسامی روز قیامت، یوم الحسرت است، یعنی هرچه انسان داشته باشد، بالاتر از او هم کسی هست، و او حسرت می خورد که چرا بالاتر نیست. فقر مردم هم همین است. زمانی مردم یک سیر گوشت می خریدند، خوشحال بودند! اما امروز اگر یک راسته گوسفند را نخرند، فکر می کنند فقیر هستند. در همین زمان ما هم، گاهی آدم ها یک آدامس که هدیه می گیرند، آنقدر خوشحال می شوند که شاید: از یک جفت کفش اینقدر خوشحال نشوند. بنابر این برخی از این فقر سازی ها، مخصوص انتخابات است. مردم زندگی خودشان را دارند. ولی کاندیداها قول می دهند که: به فقرا رسیدگی کنند. گویا خودشان فقیر نیستند! و یا از ارث پدری شان، مردم را ثروتمند خواهند کرد. همین روحیه، خودش موجب فقر است. یعنی عده ای تصور کنند: ذاتا ثروتمند و فرمانده خلق شدند، و فقط با دست با کفایت آنها است، که فقر از بین می رود. خداوند خودش فقر را ایجاد کرده، آن وقت بندگان می خواهند آن را از بین ببرند؟ پیامبر خودش می فرماید: الفقر فخری، فقر افتخار من است. آن وقت ما آن را بد و: مایه شرمساری بدانیم؟ پدر و مادر باید از عرق جبین و: کد یمین روزی دربیاورند و به بچه شان بدهند. اگر دولت یا هر کس دیگری این کار را انجام دهد، آیا این شرمساری نیست؟ چرا باید روحیه مردم را خرد کنیم، تا خودمان بزرگ جلوه کنیم؟ بنظر می رسد اصلا فقیری وجود ندارد! چون اگر باشد، ثروت او حتما جای دیگری است، و فرد دیگری مانع آن می شود.

The poor do not need help, if their right to be!

Only one candidate is right to say that, others say right now. So which is true? If someone is poor, poor per se or by accident? Was born of a poor mother's womb? Or later was poor. And if someone is rich, rich nature or seem? It's not very complicated philosophical discussion. But his philosophy of poverty is complex. God is inherent in the human poverty, human means everything from God. And he owns nothing. But relative poverty, the poverty of human beings to each other, not innate but comes over time. Perhaps that rich people are poor, and many more who are wealthy, who are poor. This vicious circle normal, productive life and human history. Fathers if they bother to kill, property gain, boys spend it in vain! And destroy. And if not spent in vain fathers, their children will grow up to become rich with thirst. These issues naturally, like the wheel of a car rotates. Because each must be part of the wheel, all heavy to bear. I invented the wheel for this, or is one side was all over the shower. If the world is spherical, so as always, there is a sun room, or forever be the night together. I enjoy living in this rotation. Sometimes people are hungry and sometimes garlic. If garlic is not always enjoy the food does not mean, and if you are hungry, it does not mean food. If all the money, then sell to whom pride? And took their property to kill them? The philosophy of the world and the hereafter, the fact that people in this world, barring see and be able to understand having fun. That is why man comes into its own, and will survive dies! Because they understand the concept of eternal life, and it is better to go towards eternal life. However, poverty does not humiliate people to enjoy their wealth will not be pleasant. Names of the Day of Judgment, the Day of Regret, the more people have, the higher the person he is, and he does not regret why higher. Poverty is the same. When people bought a meat course, were happy! But today if not to buy a lamb, think they are poor. At the same time we have together, sometimes a gum which gifts are so happy that maybe: a pair of shoes not so happy. So some of this poverty, the special election. People have their own lives. But the candidates who promise to care for the poor. If they are not poor! Or inheritance of their father, people will get rich. This spirit, it leads to poverty. This means that some imagine: the rich and the commander were created by nature, and only by hand is sufficient, that poverty disappears. God has created poverty, and then people want to destroy it? His prophet says: Manual says, poverty is my pride. Then we have it bad: shame to know? Parents should laborious: elbow grease once they earn and their children. If the government or anyone else to do it, do not the shame? Why should crush the morale of the people, so we're exaggerating? There seems to be no poor! Because if any, of his wealth to be somewhere else, and someone else stops.

الفقراء لا يحتاجون إلى مساعدة، إذا حقهم في أن يكون!

مرشح واحد فقط هو الصحيح أن نقول إن، والبعض الآخر يقول الآن. حتى وهو صحيح؟ إذا كان شخص ما الفقراء، والفقراء في حد ذاتها أو عن طريق الصدفة؟ ولدت من رحم الأم الفقيرة؟ أو في وقت لاحق كانت سيئة. وإذا كان شخص ما الغنية، والطبيعة الغنية أو يبدو؟ انها ليست معقدة جدا النقاش الفلسفي. ولكن فلسفته من الفقر معقدة. الله هو متأصل في الفقر البشري والبشرية يعني كل شيء من عند الله. وانه يملك شيئا. لكن الفقر النسبي، والفقر البشر لبعضهم البعض، وليس فطري ولكن يأتي مع مرور الوقت. ربما أن الأغنياء هم من الفقراء، وغيرها الكثير من هم الأثرياء، الذين هم من الفقراء. هذه الحلقة المفرغة طبيعية، حياة منتجة والتاريخ البشري. الآباء إذا كانوا عناء لقتل، وكسب الملكية، والأولاد أنها تنفق عبثا! وتدمير. وإذا لم تنفق في الآباء دون جدوى، وأطفالهم يكبرون ليصبحوا أغنياء مع العطش. هذه القضايا بشكل طبيعي، مثل عجلة القيادة في سيارة تدور. لأن كل يجب أن تكون جزءا من عجلة القيادة، كل الثقيلة لتحمل. لقد اخترعت العجلة لهذا، أو هو كان جانب واحد في جميع أنحاء الحمام. إذا كان العالم الكروي، وذلك كما هو الحال دائما، وهناك غرفة الشمس، أو يكون إلى الأبد الليل معا. أنا أستمتع الذين يعيشون في هذا التناوب. أحيانا الناس جوعى والثوم في بعض الأحيان. إذا لا يعني الثوم لا يتمتع دائما الطعام، وإذا كنت جائعا، وهذا لا يعني الغذاء. وإذا كان كل المال، ثم بيعها لمن الفخر؟ وأخذ ممتلكاتهم لقتلهم؟ فلسفة الدنيا والآخرة، وحقيقة أن الناس في هذا العالم، ما عدا يرى ويكون قادرا على فهم يلهون. هذا هو السبب يأتي الرجل إلى جانبها، وسوف البقاء على قيد الحياة وفاة! لأنهم يفهمون مفهوم الحياة الأبدية، وأنه من الأفضل أن تذهب نحو الحياة الأبدية. ومع ذلك، فإن الفقر لا إذلال الناس من التمتع ثرواتهم لن يكون لطيفا. أسماء يوم القيامة، ويوم الندم، والمزيد من الناس لديهم، وارتفاع الشخص الذي هو عليه، وانه لا يندم لماذا العالي. الفقر هو نفسه. عندما كان الناس يشترون دورة اللحوم، كانوا سعداء! ولكن اليوم لم يكن لشراء خروف، أعتقد أنهم فقراء. وفي الوقت نفسه لدينا معا، وأحيانا اللثة التي الهدايا هي سعيدة جدا بحيث ربما: زوج من الأحذية يست سعيدة بذلك. وحتى بعض من هذا الفقر، وانتخابات خاصة. الناس لديهم حياتهم الخاصة. لكن المرشحين الذين يعدون لرعاية الفقراء. إذا لم تكن الفقراء! أو ميراث والدهما، والناس سوف الثراء. هذه الروح، فإنه يؤدي إلى الفقر. وهذا يعني أن يتوهم البعض: تم إنشاؤها الأغنياء وقائد بطبيعته، وفقط باليد كافية، يختفي أن الفقر. لقد خلق الله الفقر، ثم الناس يريدون تدميره؟ يقول رسول الله: دليل فخري، والفقر هو فخر لي. ثم لدينا هو سيء: عار أن يعرف؟ يجب على الآباء شاقة: كدح مرة واحدة كانوا يكسبون وأطفالهم. اذا كانت الحكومة أو أي شخص آخر للقيام بذلك، لا العار؟ لماذا يجب سحق الروح المعنوية للشعب، لذلك نحن كنت أبالغ؟ ويبدو أن هناك أي الفقراء! لأنه إذا كان أي من ثروته ليكون في مكان آخر، وشخص آخر يتوقف.

Onların doğru əgər kasıb yardım lazım deyil!

Yalnız bir namizəd başqaları indi demək ki, doğru deyil. Belə ki, doğru olan? Kimsə zəif olarsa, özlüyündə zəif və ya təsadüfən? yoxsul ana bətnində anadan olub? Və ya daha sonra kasıb idi. Və kimsə zəngin, zəngin təbiəti və ya görünür, əgər? Bu, çox fəlsəfi müzakirə çətin deyil. Lakin yoxsulluq onun fəlsəfəsi mürəkkəbdir. Allah insan yoxsulluq, insan Allahdan hər şey deməkdir xas deyil. O heç bir şey var. Lakin nisbi yoxsulluq, hər digər deyil fitri üçün insan yoxsulluq lakin zaman keçdikcə gəlir. Yəqin ki, zəngin insanlar yoxsul və daha çox yoxsul olan, zəngin olan. normal Bu vicious circle, məhsuldar həyat və insan tarixi. onlar öldürmək üçün narahat əgər Fathers, əmlak mənfəət, oğlanlar boş yerə sərf! Və məhv. boş yerə ataları sərf əgər, onların uşaqlar susuzluqdan zəngin olmaq üçün artacaq. Bu məsələlər təbii ki, kimi bir avtomobilin təkər qaytarır. hər təkər hissəsi olmalıdır, çünki, bütün ağır daşıyırlar. Mən bu təkər icad və ya bir tərəfdən bütün duş üzərində idi. dünya sferik deyil, belə ki, həmişə olduğu kimi, bir günəş otaq var, və ya əbədi birlikdə gecə ola bilər. Bu fırlanma yaşayan malikdirlər. Bəzən insanlar ac və bəzən sarımsaq var. həmişə qida zövq deyil sarımsaq demək deyil Əgər ac əgər, və bu, ərzaq demək deyil. bütün pul, onda kimə qürur satmaq? Və onları öldürmək üçün özlərinə etdi? Dünyanın fəlsəfə və bundan sonra, bu dünyada insanlar görmək və əyləncə olan dərk edə qadağa ki. Bu adam öz minir nə, və ölür yaşamaq olacaq! Çünki onlar əbədi həyat konsepsiyasını başa düşmək və bu, əbədi həyat doğru getmək daha yaxşıdır. Lakin yoxsulluq xoş olmayacaq öz mallarını zövq insanların təhqir deyil. Qiyamət, peşmançılıq günü günü adları, daha çox insan ali, o şəxs var və o, niyə ali peşman deyil. Yoxsulluq eyni. insanlar ət kursu alıb, xoşbəxt idi! bir quzu almaq Lakin bu gün onlar yoxsul hesab edirəm. belə xoşbəxt bir ayakkabı Eyni zamanda, biz birlikdə hədiyyələr bəlkə ki, xoşbəxt bəzən bir saqqız var. bu yoxsulluq, xüsusi seçki bəzi So. İnsanlar öz həyatlarını var. Amma söz namizəd yoxsullar üçün qayğı. onlar zəif deyilsə! Və ya atalarının miras, insanlar zəngin olacaq. Bu ruh, yoxsulluq gətirib çıxarır. Bu, bəzi xəyal o deməkdir ki: zəngin və komandir təbiət tərəfindən yaradılmış və əl kifayətdir, yalnız ki, yoxsulluq yox idi. Allah yoxsulluğu yaradan, sonra insanlar onu məhv etmək istəyirsiniz? Onun peyğəmbər deyir: Manual Fəxri, yoxsulluq mənim fəxr edir. Sonra biz bu pis var: ayıb bilirik? dirsek yağ onlar qazanmaq bir dəfə və uşaqlarını: Valideynlər əziyyətli olmalıdır. başqa hökumət və ya hər kəs bunu əgər, ayıb deyil? Niyə insanların mənəvi əzmək lazımdır, belə ki, biz şişirdərək mi? heç bir yoxsul var görünür! onun sərvət hər hansı başqa bir yerdə olmaq, çünki, başqa və kimsə dayanır.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۲/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۸ نظر(0)

تقویت پول ملی

در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد، تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که حقوقشان اب می رود! قدرت خرید شان کم می شود. اگر در سال قبل با یک ماه حقوق، می توانستند دو سکه طلا بخرند، این ماه فقط میتوانند یک سکه بگیرند! لذا اگر ما بتوانیم پشتوانه پول ملی را تغییر دهیم، میتوانیم بر این مشکل که: مادر همه اعتراضات است فائق آییم، و آن را حل کنیم. برای تغییر پشتوانه، یا باید به خیلی قبل برگردیم! یا از زمان جلوتر برویم. بعبارت اقتصاد دانها: یا باید به روش کلاسیک عمل کنیم، یا فراتر از زمان و فوق مدرن. روش کلاسیک این است که: پشتوانه پول را طلا یا نقره قرار دهیم. هرکس یک میلیون تومان آورد، یک سکه بگیرد و همیشه ارزش پول همین باشد. در این حالت ما باید به اندازه ذخیره طلا، یا نقره و جواهرات اسکناس تولید کنیم.  یا اصلا اسکناس را حذف و فقط با سکه طلا معامله نماییم، و درهم و دینار گذشته را زنده کنیم. زیرا در گذشته، پول خرد را از نقره درست کرده، به آن سیم می گفتند! و پول درشت را از طلا و به آن زر می گقتند. یک کیسه طلا دارای هزار سکه طلا بود. روش فوق مدرن این است که: نفت و گاز را پشتوانه آن قرار دهیم. زیرا ایران در مجموع نفت و گاز نخستین کشور قدرتمند دنیا است. اگر هر بشکه نفت 50دلارباشد، واحد چول ما براساس بشکه نفت می شود. چون قیمت گاز هم با نفت مقایسه می کنیم، آن را متر مکعبی حساب نماییم. در این صورت ما فقط قیمت نفت و گاز تجربه خواهیم کرد. نه اینکه هم شاهد کاهش قیمت نفت باشیم، و هم شاهد کاهش قیمت تومان. با این تفاسیر خریداران ما هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند. و برای تهیه آن یا به بازار های مالی ایران مراجعه می کنند، و یا کالا صادر می نمایند. در این هنگام مشتری پول ایران افزایش یافته، ارزش آن بالا می رود، و قدرت پول ملی افزایش می یابد. بنده در کلاسهای متعدد این موضوع را توضیح داده، و فرمول برابری آن را نوشته ام. اما بطور خلاصه در این روش، شاخص اصلی مجموع: قیمت واحد های نفت و گاز است، و نوسانات قیمت طلا و یا موارد دیگر با آن محک می خورد. یعنی بورس نفت و گاز که جمعا انرژی گفته می شود، بازار اولیه پولی و مالی را تشکیل می دهد، و بقیه بازار ها ثانویه می شوند. و در صورت ادامه آن با قدرت و حمایت مقام معظم رهبری، کم کم پول ایران جایگزین دلار و یورو شده، و به پول واحد جهانی تبدیل می شود. در این حالت مشکل بیکاری و تورم از بین می رود. زیرا تورم و بیکاری، محصول تحریم های مالی است. وقتی پول ایران در همه جا پذیرفته شود، گردشگری هم افزایش پیدا می کند! و شهر های ایران به شهر های بین المللی، و تجارت جهانی تبدیل می شوند. چون وقتی غول های نفتی، بدنبال کسب تومان باشد، قدرت های اقتصادی دیگر هم ناچار این امر را می پذیرند. فرض کنید ما طلب خود از هند را، به تومان بخواهیم! و شرط فروش نفت همین باشد. ناچار بازار مالی دبی هم، بجای خرید دلار به خرید تومان روی می اورد. تا به تقاضای هند پاسخ دهد.

Strengthening the national currency

During all the debates, the only thing that was not discussed, strengthening the national currency. As if all the economic problems, we will be summarized in one word: the weakness of the national currency. If people are unhappy or uncomfortable with their economic situation, so that they see money becomes weaker every day! Such as heart disease, he comes down, afraid to be dying, and everything is ruined. May be scientifically ordinary people, can express the power of the national currency, but they see that their rights are water goes! Their purchasing power is low. If last year with a month's salary could buy two gold coins, the Moon can only take a penny! So if we can change the backing of the national currency, can the problem that is the mother of all protests overcome, and we solve it. To change the background, or have to go far before! Or the time to go ahead. Small economies words: we must act in the classical way, or beyond time and ultra-modern. The classic method is that the gold or silver backing our money. Everyone had a million dollars, a coin that is not always worth the money. In this case we must save as gold, silver and jewels that banknote production. Or even remove banknotes and coins with a deal, and the past come alive dirham’s and dinars. Because in the past, pennies made from silver, it said wire! Coarse gold and that gold and money from the .says a bag of gold a thousand gold coins. The modern method is that it is backed by our oil and gas. Iran's total oil and gas because the country is powerful in the world. If the barrel is $ 50, single barrel of oil is based on our money. Because gas prices compared with oil, it will take account of cubic meters. In this case we will experience only oil and gas prices. Not that we have seen a decline in oil prices, and a decline in the price of Rs. With these interpretation buyers We should give us dollars instead of US dollars. And to prepare or refer Iran to the financial markets or the goods are exported. At this time of increased customer money, its value goes up, and the power of the national currency increased. I explained it in multiple classes, and formulas have written it. But in short, in this way, the main indicator Total: Unit price of oil and gas, and fluctuations in the price of gold or other items it was being tested. The stock oil and gas in total energy is said to be, the primary market monetary form, and the rest are secondary markets. And if it continues with the strength and support of the Supreme Leader, Iranian money gradually replace the dollar and euro, and to become a world currency. In this case, the problem of unemployment and inflation disappears. Because inflation and unemployment, the financial sanctions. When Iran's currency is accepted everywhere, tourism will increase! And the cities of Iran in international trade are global. Because when oil giants, following the acquisition are USD, other economic powers are forced to accept it. Suppose we owed from India, to USD want! And if so is oil. Dubai Financial Market have together, instead of buying dollars to buy USD turns. India responds to the demand.

تعزيز العملة الوطنية

خلال جميع المناقشات، والشيء الوحيد الذي لم يناقش، تعزيز العملة الوطنية. كما لو أن كل المشاكل الاقتصادية، ونحن سوف تلخيصها في كلمة واحدة: ضعف العملة الوطنية. إذا كان الناس غير راضين أو غير مريح مع وضعهم الاقتصادي، بحيث يرون المال يصبح أضعف كل يوم! مثل أمراض القلب، وقال انه يأتي إلى أسفل، ويخاف أن يموت، ودمر كل شيء. قد يكون الناس العاديين علميا، يمكن التعبير عن قوة العملة الوطنية، ولكنهم يرون أن حقوقهم ويخرج الماء! قوتهم الشرائية منخفضة. إذا كان العام الماضي مع راتب شهر يمكن شراء اثنين من العملات الذهبية، يمكن أن القمر يستغرق سوى فلسا واحدا! حتى اذا كنا نستطيع تغيير على دعم العملة الوطنية، يمكن أن المشكلة التي هي أم كل الاحتجاجات التغلب عليها، ونحن حلها. لتغيير الخلفية، أو لديك للذهاب بعيدا قبل! أو الوقت للذهاب قدما. الاقتصادات الصغيرة عبارة: علينا أن نعمل على الطريقة القديمة، أو إلى ما بعد الوقت وحديثة جدا. الطريقة الكلاسيكية هي أن الذهب أو الفضة تدعم أموالنا. كان الجميع مليون دولار، وهو العملة التي ليست دائما يستحق المال. في هذه الحالة يجب علينا حفظ مثل الذهب والفضة والمجوهرات التي الدينار: الإنتاج. أو حتى إزالة الأوراق النقدية والنقود المعدنية مع صفقة، والماضي يأتي درهم على قيد الحياة ودينار. لأنه في الماضي، البنسات مصنوعة من الفضة، وقال انه سلك! الذهب الخشن وأن الذهب والمال  یقولون ألف كيس من الذهب ألف العملات الذهبية. الطريقة الحديثة هو أن وافق عليه من قبل لدينا النفط والغاز. النفط الايراني الكلي والغاز لان البلاد نفوذا في العالم. إذا البرميل هو 50 $، ويستند برميل واحد من النفط في أموالنا. لأن أسعار الغاز مقارنة مع النفط، وسوف تأخذ في الاعتبار متر مكعب. في هذه الحالة نحن سوف تواجه الوحيدة أسعار النفط والغاز. ليس ذلك فقد شهدنا انخفاض في أسعار النفط، وانخفاض في أسعار روبية. مع هذا المشترين تفسير علينا أن تعطينا دولار بدلا من الدولار الأمريكي. وإعداد أو إحالة ملف إيران إلى الأسواق المالية، أو يتم تصدير البضاعة. في هذا الوقت من زيادة المال العملاء، وقيمته ترتفع، وزادت قوة العملة الوطنية. وأوضحت أنه في فئات متعددة، وصيغ وقد كتبت عليه. ولكن باختصار، وبهذه الطريقة، فإن المؤشر الرئيسي الاجمالي: سعر الوحدة من النفط والغاز، والتقلبات في أسعار الذهب أو غيرها من البنود كان يجري اختباره. ويقال إن مخزون النفط والغاز في الطاقة الكلية أن يكون، شكل نقدي السوق الأولية، والباقي الأسواق الثانوية. وإذا ما استمر مع قوة ودعم المرشد الأعلى، والمال الإيراني تحل تدريجيا محل الدولار واليورو، ولتصبح عملة عالمية. في هذه الحالة، ومشكلة البطالة والتضخم يختفي. بسبب التضخم والبطالة، وعقوبات مالية. عند قبول العملة الإيرانية في كل مكان، والسياحة زيادة! ومدن إيران في التجارة الدولية والعالمية. لأنه عندما عمالقة النفط، وبعد الاستحواذ USD، يضطر القوى الاقتصادية الأخرى لقبول ذلك. لنفترض أننا المستحقة من الهند، تريد USD! وإذا كان الأمر كذلك هو النفط. لدينا سوق دبي المالي معا، بدلا من شراء الدولارات لشراء USD المنعطفات. الهند الاستجابة للطلب.

milli valyutanın gücləndirilməsi

bütün müzakirələr zamanı yalnız bir şey milli valyutanın möhkəmləndirilməsi müzakirə deyil ki. milli valyutanın zəiflik bütün iqtisadi problemlər kimi, biz bir sözlə ümumiləşdirmək olacaq. onlar ki, insanlar, bədbəxt və ya onların iqtisadi vəziyyəti ilə narahat Əgər pul hər gün zəif olur! Ürək xəstəliyi kimi, o qorxur ölüm etmək üçün aşağı gəlir və hər şey məhv edir. elmi adi insanlar ola bilər, milli valyutanın gücü ifadə, lakin onlar öz hüquqlarının su gedir ki, edə bilərsiniz! Onların alıcılıq qabiliyyəti aşağı. Əgər iki qızıl pul almaq bilər ki, bir ay əmək haqqı keçən il Moon yalnız bir quruş edə bilər! milli valyutanın dəstək dəyişə bilərsiniz Belə ki, bütün etirazlar anası problem aradan qaldırmaq və biz bunu həll edə bilər. fon dəyişdirmək, və ya uzaq əvvəl getmək üçün var! Və ya vaxt irəli getmək üçün. Kiçik iqtisadiyyatı sözlər: biz klassik şəkildə, və ya vaxt və ultra-müasir kənarda hərəkət etməlidir. klassik metodu qızıl və ya gümüş pul dəstək olmasıdır. Hər kəs, həmişə pul deyil ki, bir sikkə bir milyon dollar idi. Bu halda biz qızıl, gümüş və istehsal banknotla jewels kimi saxlamaq lazımdır. Və ya hətta bir müqavilə ilə banknotlar və sikkələr aradan qaldırılması və son diri dirhəm və dinar gəlir. Keçmişdə, pennies gümüş hazırlanmış, çünki tel dedi Qaba qızıl və Gqtnd ki qızıl və pul. qızıl A bag min qızıl sikkələr. müasir üsul bu, bizim neft və qaz tərəfindən dəstəklənən olunur. İranın neft və qaz ölkəsi dünyada güclü deyil. barrel $ 50 olarsa, neftin vahid barrel pulumuzu əsaslanır. qaz qiymətləri neft ilə müqayisədə, çünki kub metr hesab olacaq. Bu halda biz yalnız neft və qaz qiymətləri yaşayacaq. neft qiymətlərinin azalması və Rs qiymətinin azalması gördük ki. Bu şərh alıcıları ilə Biz əvəzinə ABŞ dolları dolları verməlidir. Və hazırlamaq və ya maliyyə bazarlarına İran baxın və ya mal ixrac olunur. artan müştəri pul bu zamanda, onun dəyəri qədər gedir, və milli valyutanın gücü artmışdır. Mən çox dərsləri onu izah və düsturlar onu yazıblar. Amma qısa bu şəkildə, əsas göstərici Ümumi: qızıl və ya digər maddələr qiyməti neft və qaz, və dəyişməsi vahidi qiyməti test edilmişdir. ümumi enerji fond neft və qaz, ilkin bazar pul şəklində olduğu ifadə edilir, qalan orta bazarları. Bu gücü və Ali lideri dəstəyi ilə davam edir, əgər, İran pul tədricən dollar və avro əvəz və dünya valyuta olmaq. Bu halda, işsizlik və inflyasiya problem yox. inflyasiya və işsizlik, maliyyə sanksiyalarının, çünki. İranın valyuta hər yerdə qəbul edildikdə, turizm artacaq! Beynəlxalq ticarətdə İran şəhərləri qlobal var. neft nəhəngləri alınması aşağıdakı USD zaman Çünki digər iqtisadi səlahiyyətləri qəbul etmək məcburiyyətində qalır. ABŞ dolları istəyirəm, biz Hindistan borclu düşünək! Və əgər neft. Dubay Maliyyə Market yerinə USD növbə almaq dollar satın birlikdə var. Hindistan tələblərinə cavab.

تهران بین المللی یعنی چه؟

مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر، به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ایشان ملاقاتی داشتیم تا از نقطه نظرات ایشان استفاده شود. ایشان چند تئوری جدید را در: برنامه ریزی شهری مطرح کرد، که پول بین المللی داشتن در شهر تهران بسیار مهم تر بود. از نظر ایشان اگر سازمان های بین المللی و: شرکت های چند ملیتی در تهران دفتر داشته باشند، تهران یک شهر بین المللی می شود. زیرا اکنون از این منظر تهران در رده آخر قرار دارد، و با کابل و اسلام اباد در یک درجه است. ضمنا تهران اصلا چهره گردشگری ندارد، و المان های گردشگری، در ان نیست و لذا جذب گردشگر بسیار مشکل است. مهمترین آن مسئله تحریم های مالی است، که هنوز برداشته نشده است. شرکت ها و موسسات یا افراد حقیقی گردشگر، نیاز به پول دارند و چون نمی شود: انتقال و یا تبادل پول صورت بگیرد، لذا باید هرکس می آید، یک چمدان پول هم با خود بیاورد! در حالیکه اگر تحریم های ظالمانه برداشته می شد، کریدیت کارت یا مستر کارت کافی بود. یعنی گردشگر خارجی لازم نبود: دلارها را در جیب یا کوله پشتی بگذارد، در حساب بانکی خود نگهمیداشت! و هرجا لازم بود کارت می کشید. وقتی یک گردشگر ساده با این مشکل روبرو است، وای به روز شرکت های بزرگ و چند ملیتی، که اصلا نمی توانند وارد معامله شوند! یا در تهران دفتر بزنند. لذا می بینیم بر خلاف ادعا های برجامی ها، هنوز تحریم ها برداشته نشده است. از نظر ما  فقط یک راه باقی می ماند تا این سد شکسته شود: و آن استفاده از قدرت سیاسی و پشتوانه نظامی، برای پول ملی است. آمریکا با وجود اینکه خزانه اش خالی است، ولی دلار های آن در چرخش هستند، و تقریبا نقش اول را در اقتصاد جهان بازی می کنند. پس پشتوانه پول بصورت کلاسیک نیست، بلکه دارایی ها یا است های دیگری، باید بجای ان تعریف شود. مهمترین این ها پذیرش تومان، در صادرات نفتی و غیرنفتی از سوی خود ایران می باشد. یعنی ما به مشتریان نفت و یا طلا و کالا، بگوییم دلار قبول نیست به ما تومان بدهید! به این ترتیب مشکل تهیه تومان را، به مشتری ها انتقال داده ایم، و ارزش پول ملی را هم پاس داشته ایم. اگر تابحال این کار نشده است، برای این است که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند! یعنی بخاطر تحصیلاتشان در آمریکا و اروپا و اسرائیل، به ذهن شان خطور نمی کرده که: به پول ملی هم میتوان به اندازه: ارز خارجی اهمیت داد. مسئله همان است که دکتر شریعتی گفته بود: آنها دست خود را از سر ما برداشتند، ولی در درون مغز ما گذاشتند. یعنی شستشوی مغزی مسئولان بانکی و پولی، بقدری محکم است که آنها از این کار، اصلا احساس خیانت نمی کنند! و به قول جلال آل احمد، خودشان خدمت می دانند! ولی در عمل خیانت می کنند. فکر می کنند اگر همه پول ما دلار شود بهتر است. نه تنها فکر دیگری به سرشان نمی زند، بلکه مسخره هم می کنند.

Tehran international what does it mean?

Mohsen Hashemi, Tehran Municipality candidate with one vote only, could enter heaven! Rich away now taken up by the City Council, this is achieved because the carpets or elected, or did not vote for the continuation of his work, in the municipality will be difficult. Of course, the Mehr Alizadeh said that does not participate in the elections and withdraw until there is a third candidate. For this reason, the press colleagues, at the UIC press, we had a meeting with them to their point of use. He's a new theory: urban planning, which was much more important international currency have in Tehran. According to them, if international organizations: multinational companies have offices in Tehran, Tehran would be an international city. From this perspective because Tehran now has finished in last place, with Kabul and Islamabad in a degree. Tehran also face does not tourism, and tourism elements in it and it is very difficult to attract tourists. The most important issue of financial sanctions, which are not removed. Tourist companies and institutions or individuals, need money and they will not transfer or exchange of money takes place, so should everyone comes together to bring a suitcase of money! However, if sanctions were lifted oppressive, or MasterCard credit cards was enough. The foreign tourists did not have dollar put in a pocket or backpack, put in your bank account! And whenever it was necessary to draw cards. When faced with this problem is a simple tourist so and multi-national corporations, that it cannot be a deal! Or their office in Tehran. So we Brjam contrary to claims, the sanctions have not been lifted. It remains only one way to break this barrier: it uses the power of political and military backing for the national currency. America, despite its treasury is empty, but the dollars are in rotation, and almost play a leading role in the global economy. After backing the money just is not a classic, but the assets or the other must be defined instead. These are accepting the USD, oil and non-oil exports from Iran itself. This means that our customers and the product oil or gold, to say the dollar is not acceptable to us USD up! The problem of procurement dollars, have been transferred to the customer, and the value of the national currency have a pass. If you are not already doing so, it is because our economic and banking officials, all of whom were mercenaries of America and Israel! That is because education in America, Europe and Israel, which has not come to mind: the national currency may be used as: foreign currency that matters. It is the same law that the doctor had said, they took his hand out of our heads, but we took the brain. The brainwashing banking and monetary authorities, so tightly that they do this, I do not feel betrayed! And in the words of Jalal Al-e Ahmad, serving them knows! But in practice they betray. If all the money we think the dollar is better. Not only thinking about them, not the other, but both are ridiculous.

طهران الدولية ماذا يعني ذلك؟

محسن هاشمي، مرشح بلدية طهران صوت واحد فقط، يمكن أن تدخل الجنة! الأغنياء بعيدا تتخذ الآن من قبل مجلس المدينة، لتحقيق ذلك، لأن هذا هو ما انتخب السجاد، وما العمل لم يصوتوا لصالحه، في بلدية سيكون صعبا. وبطبيعة الحال، وقال مهر علي زاده أن لا يشارك في الانتخابات وسحب حتى يكون هناك مرشح ثالث. لهذا السبب، فإن زملاء الصحافة وفي الصحافة UIC، وكان لنا لقاء معهم إلى جهة نظرهم الاستخدام. انه لنظرية جديدة: التخطيط الحضري، والذي كان أكثر أهمية بكثير عملة دولية لها في طهران. وفقا لها، إن المنظمات الدولية: الشركات متعددة الجنسيات لديها مكاتب في طهران، طهران ستكون مدينة دولية. من هذا المنظور لطهران قد انتهت الآن في المركز الأخير، مع كابول واسلام اباد في درجة. كما يواجه طهران لا السياحة، وعناصر السياحة في ذلك، وأنه من الصعب جدا لجذب السياح. أهم قضية العقوبات المالية، التي لا تتم إزالتها. الشركات السياحية والمؤسسات أو الأفراد، بحاجة إلى المال، وأنها سوف يتم نقل أو تبادل المال يأخذ مكان، لذا يجب أن يأتي الجميع معا لتحقيق حقيبة من المال! ومع ذلك، كان إذا رفع العقوبات الظالمة، أو بطاقات ماستركارد الائتمانية بما فيه الكفاية. وقال إن السياح الأجانب يكن لديك وضع الدولار في الجيب أو في حقيبة، وضعت في حسابك المصرفي! وكلما كان من الضروري رسم بطاقات. عندما تواجه هذه المشكلة هو بسيط السياحية والصور والشركات المتعددة الجنسيات، وأنه لا يمكن أن يكون صفقة! أو مكتبهم في طهران. لذلك نحن Brjam خلافا للادعاءات، لم يتم رفع العقوبات. يبقى سوى طريقة واحدة لكسر هذا الحاجز: أنه يستخدم قوة الدعم السياسي والعسكري للعملة الوطنية. أمريكا، على الرغم من خزينتها فارغة، ولكن هم دولار في التناوب، وتلعب تقريبا دورا رائدا في الاقتصاد العالمي. بعد أن دعمت هذه الاموال ليست مجرد الكلاسيكية، ولكن يجب أن تعرف الأصول أو أخرى بدلا من ذلك. هذه هي قبول الصادرات USD، النفطية وغير النفطية من إيران نفسها. وهذا يعني أن لدينا عملاء والنفط المنتج أو الذهب، ليقول الدولار أمر غير مقبول لنا مدير USD! مشكلة دولار المشتريات، تم نقلها إلى العملاء، وقيمة العملة الوطنية يكون لها بالمرور. إذا كنت لا تفعل ذلك، فذلك لأن لدينا مسؤولين الاقتصادي والمصرفي، وجميعهم كانوا مرتزقة من أمريكا وإسرائيل! وذلك لأن التعليم في أمريكا وأوروبا وإسرائيل، التي لم تتبادر إلى الذهن: يمكن استخدام العملة الوطنية على النحو التالي: العملة الأجنبية ما يهم. ومن نفس القانون أن الطبيب قد قال، أخذوا يده من رؤوسنا، ولكن أخذنا الدماغ. السلطات المصرفية والنقدية غسيل المخ، لذلك بإحكام أن يفعلوا هذا، وأنا لا يشعرون بالخيانة! وعلى حد تعبير جلال آل أحمد، وخدمة لهم معرفة! ولكن في الواقع أنها خيانة. إذا كل هذه الأموال ونحن نعتقد أن الدولار هو أفضل. التفكير ليس فقط عن الطرف الآخر، وليس غيرها، ولكن كلاهما مثير للسخرية.

beynəlxalq Tehran bu nə deməkdir?

Mohsen Haşimi, bir səs yalnız ilə Tehran Bələdiyyə Başçılığı namizədi, göy daxil ola bilər! ki, xalça seçilmiş nədir və ona nə iş səs deyil, çünki üz Rich indi çətin olacaq bələdiyyə, bu nail olmaq üçün, Şəhər Şurası tərəfindən qəbul. Əlbəttə ki, Mehr Əlizadə seçkilərdə iştirak və üçüncü namizəd var qədər geri deyil ki, deyib. Bu səbəbdən, mətbuat həmkarları, MDB mətbuat, biz istifadə onların nöqtəsinə onlarla bir yığıncaq etdi. O, yeni bir nəzəriyyə var: beynəlxalq valyuta çox daha əhəmiyyətli idi şəhərsalma Tehranda var. beynəlxalq təşkilatlar əgər Onların sözlərinə görə, transmilli şirkətlər Tehranda ofisləri var, Tehran beynəlxalq şəhər olacaq. Bu baxımdan Tehran indi dərəcədə Kabil və İslamabad ilə son sırada başa çatıb, çünki. Tehran də deyil turizm üz, və bu turizm elementləri və bu turistləri cəlb etmək çox çətindir. xaric deyil maliyyə sanksiyalarının, ən əhəmiyyətli məsələ. Turizm şirkətləri vəəssisələri və ya fiziki şəxslər, pul lazımdır və onlar transfer edəcək və ya pul mübadiləsi baş verir, belə ki, lazım hər kəs pul bir çamadan gətirmək üçün birlikdə gəlir! Lakin sanksiyalar ləğv edilmişdir zalım, və ya MasterCard kredit kartları kifayət qədər idi. xarici turistlərin bank hesabınıza qoymaq cibinizdə və ya Sırt-ci ildə dollar qoymaq yox idi! Və bu kartları cəlb etmək lazım idi zaman. Bu problem ilə qarşı-qarşıya zaman bir şey ola bilməz ki, bir sadə turist, şəkillər və çoxmillətli korporasiyalar edir! Yoxsa Tehranda onların ofis. Beləliklə, biz sanksiyalar ləğv olunmayıb, iddiaların əksinə Brjamy. Bu maneə qırmaq üçün yalnız bir yol qalır: bu milli valyuta siyasi və hərbi dəstək gücünü istifadə edir. Amerika, onun xəzinə boş, lakin dollar fırlanma və demək olar ki, dünya iqtisadiyyatında aparıcı rol oynayır baxmayaraq. pul dəstək sonra yalnız bir klassik deyil, aktiv və digər əvəzinəəyyən edilməlidir. Bu İran özü USD, neft və qeyri-neft ixracının qəbul olunur. Bu, bizim müştərilər və məhsul neft və ya qızıl, dollar demək USD meneceri bizə məqbul deyil deməkdir! satınalma dollar problem, müştəri transfer olunub və milli valyutanın dəyəri bir keçid var. Əgər siz artıq bunu deyil, çünki iqtisadi və bank Amerika və İsrail pullu olan bütün kimə rəsmiləri! Çünki ağla deyil Amerika, Avropa və İsrail təhsil: məsələ xarici valyuta milli valyuta kimi istifadə edilə bilər. Bu həkim demişdi eyni hüquq, onlar başımızın əlini etdi, lakin biz beyin etdi. brainwashing bank və pul orqanları, belə ki, sıx, onlar bunu ki, mən xəyanət hiss yoxdur! Və Cəlal Al-e Əhməd sözlə, onlara xidmət! Lakin praktikada onlar xəyanət. bütün pul, biz dollar daha yaxşı hesab edirəm. , Onlar haqqında digər deyil düşünür, lakin həm gülüncdür yalnız.

طب رایگان 6

نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند، سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا بعدا با بیماری آپاندیسیت مواجه نشویم. در تمام  احکام اسلامی، این لج بازی ها را روا می داشتند. در اسلام اگر گفته می شد که: عقد پسر عمو و دختر عمو، در آسمان بسته می شود، آنها اصرار داشتند که ازدواج فامیلی، اصلا نباید صورت بگیرد چون: باعث معلولیت بچه ها یشان می شود. و این را از راههای علمی! به روش خودشان اثبات هم می کردند، یا می گفتند که اثبات شده. هنوز هم وزارت بهداشت ما، و مجموعه پزشکان به این موضوع مغتقدند و: در آزمایشهای قبل از ازدواج تاکید می کنند که: نباید پسر عمو و دختر عمو باشند! تقریبا می توان گفت: همه حرفهای بهداشتی و توصیه های پزشکی: غربی ها و غرب زده ها همین است. مثلا در توصیف پیامبر اکرم گفته شده که او شیرینی بعد از: غذا و نمک پیش از غذا است! نظامی گوید: ای ختم پیمبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول. و این تاکید بران دارد که در اسلام، گفته شده فبل از غذا نمک بخوریم، و بعد از غذا مواد شیرین، که اولی بخاطر ضد عفونی کردن دهان و دندان است، تا غذا آلوده نشود و دومی، برای کاتالیزوره کردن غذا با مواد قندی است. اما علم پزشکی و بهداشتی امروز، یا بقولی براساس گفته های بهداشت کاران سکولار، هردو برای آدم مضر است: هم قند مضر است هم نمک. حتی برخی ها می گویند: سه گرد سفید را نباید مصرف کرد: قند و نمک و هروئین. حالا جالب است بدانید هرکس به بیمارستان مراجعه می کند، قبل از هرسوالی به او  سرم وصل می کنند! که فقط قند و نمک است. نمک ترکیبی از کلر و سود سوز آور است( کلرور سدیم). می بینیم وقتی از سبد غذایی حذف شود، باید با سرم آن را به بدن رساند. و همین آقایان که ترکیب کلر و سدیم را نمی پذیرند، در آب ها کلر می ریزند! و در مواد شوینده که، در تماس با بدن است سود سوز آورو یعنی نادانی آنها ابتدا باعث برهم زدن: تعادل طبیعت و جسم ما می شود، و بعد برای ایجاد تعادل همان را، با هزینه بیشتر به ما توصیه می کنند. اول می گویند پوست میوه را بردارید و بعد بخورید. یعنی هرکسی سیب یا خیار را با پوست بخورد، دهاتی و بدون آداب و معاشرت است. بعد می گویند بروید پوسته تخم مرغ ها را هم، از آشغال ها بیرون بیاورید و بپزید و بخورید. چون هر پوسته تخم مرغ، دو گرم کلسیم خالص دارد. این است که باید بدانیم و مطمئن باشیم که: زندگی خود را از سر راه پیدا نکردیم، که با این آزمون خطاها از دست بدهیم. همان خدایی که ما را آفریده، بهتر میداند چه چیزی را، چطور بخوریم برایمان مفید تر است. در همایش تازه های بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی گفتند: مصرف غلات باعث افسردگی زنان زائو، بعد از سه ماه می شود! یعنی نان گندم هم به زائو ندهید. در حالیکه افسردگی زنان زائو، به واسطه فرهنگ نامتعادل همان شهر مورد مطالعه است، که همگی نوزاد پسر می خواهند! لذا مادری که شکم اول را دختر می زاید، از ترس جدایی و تحمل هوو: و حرف مادر شوهر، به این افسردگی دچار می شود.

Free medicine 6

Salt is harmful or helpful? Unfortunately, scientists Bags New West, Islam Rules were trying to make it harmful to society, and to show proof of health, both secular Muslim eyes closed, ran after them! For example, in Islam, said God did not create anything in vain. But they wanted to prove that something is futile. The long appendix about the futility of chanting! As far as the kids said circumcision should be cut off and discarded appendix him, has not met later with appendicitis disease. In all Islamic law, this grudge matches were valid. In Islam, if it was said that: contracting cousin and cousin, bound in heaven, they insisted that consanguineous marriage should not be such as to cause their children's disabilities. And this is the way of science! Both methods have proven to themselves, or are they proven. We are still the Ministry of Health, and doctors set it and believe in premarital tests emphasize that they are not cousins ​​and cousins! Almost can be said that all health professionals and medical advice: Western and West made the same. For example, in describing the Prophet said that she sweets after the meal and salt before the food! The military says the termination of the prophets propetsl, pudding late, and the first salt. And the emphasis Brown that in Islam, said prior to the salt we eat, and after eating sweet foods, the first to disinfect the mouth and teeth, to feed contaminated and not the latter, for catalizore food with sugar. But medical science today, or as secular According to health workers, both harmful to people: the sugar is harmful salt. Some even say: Three white dust should be avoided: sugar, salt and heroin. It is interesting to know everyone in the hospital, before each question to him, I connect! That's just sugar and salt. Salt is a combination of chlorine and caustic soda (sodium chloride). See when the food basket is removed, it must head to his body. And the men who do not accept the combination of chlorine and sodium, chlorine in the water is coming! I say remove the peel and eat. Whoever eats the apple or cucumber with the skin, is rural and courtesies. Say go after the shell eggs, and cook and eat out of trash. Because each egg shells, two grams of pure calcium. This is a must know and be assured that your life did not find the way, with this test errors to lose. The same God who created us, knows better what to do, how to eat more useful to us. New Health Conference at the University martyr Beheshti said grains would decrease depression in women, after three months out! Do not labor the bread together. While depression in women, labor, unbalanced by the culture of the cities surveyed, all boys want! The first girl gives birth mother's belly, out of fear of separation and Hove bear: and talk to her mother, it is depression.

الدواء مجانا 6

الملح هو ضار أو مفيد؟ للأسف، والعلماء حقائب جديد الغربية، قواعد الإسلام ومحاولة لجعله تضر المجتمع، وإثبات الصحة، سواء أغمض مسلمة علمانية، ركض من بعدهم! على سبيل المثال، وقال في الإسلام فإن الله لم يخلق شيئا عبثا. لكنهم أرادوا أن يثبتوا أن هناك شيئا غير المجدي. التذييل طويلة حول عدم جدوى من الهتاف! بقدر ما قال الاطفال الختان يجب أن تقطع وتجاهل التذييل عليه وسلم، لم تجتمع بعد مع مرض التهاب الزائدة الدودية. في جميع الشريعة الإسلامية، وكانت هذه ضغينة مباريات صالحة. في الإسلام، إذا قيل إن: ابن عم المقاولات وابن عمه، مربوطا في السماء، أصروا على أن زواج الأقارب، لا ينبغي أن يكون مثل أن تسبب الإعاقة أطفالهم. وهذه هي الطريقة العلم! وقد أثبتت كلتا الطريقتين لأنفسهم، أم أنها أثبتت جدواها. نحن ما زلنا وزارة الصحة، وتعيين الأطباء ذلك ونعتقد في اختبارات ما قبل الزواج تؤكد أنهم ليسوا أبناء عمومة وابناء العم! يمكن القول تقريبا أن جميع العاملين في مجال الصحة والنصائح الطبية: جعلت الغربية والغربية نفسها. على سبيل المثال، في وصف النبي قال انها الحلويات بعد الوجبة والملح قبل الطعام! ويقول الجيش إنهاء الأنبياء مرسال، بودنغ في وقت متأخر، والملح الأول. والتأكيد براون أن في الإسلام، قال قبل الملح الذي نأكله، وبعد تناول الأطعمة الحلوة، أول لتطهير الفم والأسنان، لأعلاف ملوثة وليس الأخير، للأغذية مع السكر . ولكن العلم الطبي اليوم، أو علمانية كما وفقا لعمال الصحة، سواء تضر الناس: السكر والملح ضارة. بل ان البعض يقول: ينبغي تجنبها ثلاثة الغبار الأبيض: السكر والملح والهيروين. ومن المثير للاهتمام أن نعرف الجميع في المستشفى، وقبل كل سؤال له، كنت على اتصال! هذا مجرد السكر والملح. الملح هو مزيج من الكلور والصودا الكاوية (كلوريد الصوديوم). انظر عند إزالة سلة الغذاء، يجب أن يتوجه إلى جسده. والرجال الذين لا نقبل مزيج من الكلور والصوديوم والكلور في المياه قادمة! والمنظفات ذلك، يكون الجسم في اتصال مع الصودا الكاوية والجهل أنها تعطل توازن الطبيعة وأجسادنا، وبعد ذلك لخلق التوازن نفسه، ونحن نوصي أن يكلف أكثر من ذلك. أقول إزالة القشرة وتناول الطعام. من أكل التفاح أو الخيار مع الجلد، والريف والمجاملات. يقول ملاحقة البيض، وطهي وتناول الطعام من القمامة. لأن كل قشر البيض، وهما غراما من الكالسيوم النقي. وهذا يجب أن تعرف والتأكد من أن حياتك لم تجد الطريق، مع هذا الاختبار أخطاء ليخسره. نفس الله الذي خلقنا، ويعرف أفضل ما يجب القيام به، وكيف تأكل أكثر فائدة بالنسبة لنا. في الشهيد جامعة قال المؤتمر الصحي الجديد بهشتي أن الحبوب يقلل الاكتئاب في النساء، بعد ثلاثة أشهر من أصل! لا عمل الخبز معا. بينما الاكتئاب في النساء والعمل وغير متوازن من قبل ثقافة المدن التي شملتها الدراسة، كل الأولاد يريدون! أول فتاة يعطي بطن الأم الولادة، وخوفا من الفصل وهوف الدب: والتحدث إلى والدتها، هو الاكتئاب.

Pulsuz tibb 6

Salt zərərli və ya faydalı? Lakin onlar bir şey faydasız olduğunu sübut etmək istəyirdi. ataraq heçlik haqqında uzun əlavə! uşaq dedi qədər sünnə kəsilmiş və ona əlavədə atılmalı, appendisit xəstəliyi daha sonra görüşüb deyil. bütün İslam hüquq, bu kin matçlarda etibarlı idi. Bu elm yoldur! Hər iki üsulları özləri sübut, və ya onlar sübut edir. Biz hələ Səhiyyə Nazirliyi və həkimlər müəyyən və premarital testlər onlar əmiuşağı və əmiuşağı deyil ki, vurğulamaq iman! Qərb və Qərb eyni etdi: Demək olar ki, bütün səhiyyə işçiləri və tibbi məsləhət ki, deyilə bilər. Məsələn, izah Peyğəmbər o qida əvvəl yemək və duz sonra şirniyyat bildirib ki! hərbi deyir peyğəmbərlər Mürsəl, mərhum puding və ilk duz xitam. Və vurğu Brown İslam, biz yemək duz əvvəl, və şirin qidalar yemək sonra, ilk, ağız və diş dezinfeksiya şəkər Katalyzvrh qida, çirklənmiş və sonuncu qidalandırmaq üçün bildirib ki, . Lakin tibb elmi bu gün və ya səhiyyə işçiləri görə kimi dünyəvi insanlar üçün zərərli, həm də: şəkər zərərli duz deyil. Bəziləri hətta dedilər: Üç ağ toz yol olmalıdır: şəkər, duz və heroin. Bu xəstəxanada hər kəs bilmək maraqlıdır, ona hər bir suala əvvəl, mən qoşul! Bu yalnız şəkər və duz var. Salt xlor və kaustik soda (natrium xlorid) bir birləşməsidir. Qida səbət silinir zaman, onun bədən rəhbərlik etməlidir baxın. Və xlor və natrium birləşməsi qəbul etmirik kişi, su xlor gəlir! Mən qabığı aradan qaldırılması və yemək deyirlər. dəri ilə alma və ya xiyar yeyir Kim kənd və courtesies edir. shell yumurta sonra getmək və bişirmək və zibil həyata yemək söyləyin. Hər yumurta mərmi, təmiz kalsium iki qram çünki. Bu bilməlidir və həyat itirmək bu test səhvlər ilə yol tapmaq deyil ki, arxayın ola bilərsiniz. bizi yaradan eyni Allah, nə, necə bizim üçün daha faydalı yemək daha yaxşı bilir. Yeni Səhiyyə Konfransı University şəhid da Beheshti taxıl üç ay həyata sonra, qadınlarda depressiya azaltmaq söylədi! birlikdə əmək çörək etməyin. Baxmayaraq qadınların depressiya, sorğu şəhərlərin mədəniyyət balanssız əmək, bütün oğlanlar istəyirəm! Bu depressiya və anası danışmaq: ilk qız ayrılması və Hove ayı qorxusu, doğum ananın qarın verir.

غلط گیری کلاس اولی ها از: کلاس بالایی ها!

اگر نوشته های کلاس دومی ها، یا بالاتر را برای تصحیح به کلاس اولی ها بدهند، نمره صفر می گیرند! میدانید چرا؟ چون در کلاس اول، هجا ها تدریس می شود ولی، در کلاس های بالاتر آن را حذف می کنند. مثلا در کتاب درسی کلاس اول، اًنار با همزه بعلاوه زبر نوشته می شود. ولی در کلاس بالاتر، انار بدون زیر و زبر نوشته می شود، لذا یک غلط بحساب می آید. کلاس دومی ها هم نسبت به کلاس سومی ها همین طورند: لذا به آنها گفته می شود ملا لغتی! یعنی از هر لغتی ایراد می گیرند. میرسیم به دکتر ها و پرفسورها و نویسنده ها، که اصلا خط شان قابل خواندن نیست و: مسلما زیر صفر نمره می آورند! مخصوصا پزشکان و نویسندگان که از شدت: نوشتن در روز، گاهی شکسته بسته می نویسند. این را گفتم تا بدانی که قضاوت بیسوادان یا کم سوادان، مانند شکستن الماس با یک سنگ است. سنگ خارا یا سنگ رسوبی و سنگ معمولی، ارزشی ندارند ولی قدرت دارند که: طلا و جواهر و سنگهای قیمتی را، با یک ضربه خرد کنند: حافظ می گوید: جاي آن است که: خون موج زند در دل لعل، زين تغابن که: خزف مي شکند بازارش. اکنون وضع سمینار ها و نمایشگاهها و همایش ها، در جمهوری اسلامی این تغابن است، زیرا اولا زبان فارسی کلا و یا بعضا حذف می شود، حتی اگر کسی انگلیسی زبان هم نباشد، برای در و دیوار مطالب را به زبان انگلیسی می گویند! ثانیا همه غرور و هستی ایرانیان را پایمال می کنند، و در تمامی زمینه ها به ایران نمره صفر می دهند. برخی حتی زیر صفر را هم، قابل ایران و ایرانی نمی دانند. اگر یک آمریکایی از نشیمن خود، صدایی در بیاورد عین علم و ادب و فرهنگ است! ولی اگر ایرانی صدها مقاله هم بنویسد، فقط در صورتی مورد تایید است که: در سیستم آنها ثبت و ارزشیابی شده! و نمره گرفته باشد. این امر همان است که دستنویس یک پزشک و یا دکتر را، به کلاس اولی بدهیم تا ارزیابی کند. ملتی با این تاریخ و تمدن و با این هیمنه، باید پشت میز نو رسیده های علم و فرهنگ، به صف بایستد تا شاید لقمه نانی، یا نواله ای دریافت کند. تا موقعی که ایران موشک نساخته بود، می گفتند چرا نساخته؟ چون عفب مانده است! و بلد نیست و باید یاد بگیرد. حالا که ساخته می گویند چرا ساخته؟ چون وحشی و تروریست است! و باید فرهنگ یاد بگیرد بعد. تا موقعی که معلوم نشده بود که همه نوشته های استادان غربی، پاکنویس کتابهای ایرانی و عربی است، می گفتند در ایران نویسنده نیست. حالا که می نویسند و دنیا را با مقالات خود پر می کنند، می گویند کمیت مهم نیست! باید کیفیت داشته باشد. درصورتی این مقالات یا اختراعات، بخاطر کیفیت آن به: مراکز علمی فرستاده شده و پذیرفته می شوند. بنظر ما باید بودجه همه همایش های دولتی، و مجوز بخش های خصوصی باطل شود! و هیچکس اجازه همایش و نمایش و کنگره نداشته باشد، مگر اینکه یک دوره تاریخ علم در ایران را بگذراند. شیفتگی به غرب را هم در خود باید از بین ببرد. به گفته رهبر انقلاب اسلامی، اینجا جمهوری اسلامی ایران است! سازمان ها نو نهاد که عمرشان حتی به60سال هم نمی رسد، حق ندارند در باره سازمان های علمی ایران، که بیش از سه هزار سال تجربه دارند اظهار نظر نمایند. از آن مهمتر هیچ شیفته غربی هم، اجازه تبلیغ فرهنگ غربی را، با بودجه بیت المال ندارد! باید که زبان رسمی همه: همایش ها و سمینارها هم فارسی باشد.

Proofreading first class and the upper class of!

If the entries are in second grade or higher for the correction to first-graders, they are zero! Do you know why? Since the first class, taught syllables but, in higher grades will remove it. For example, first-class textbook, pomegranate Alfa is written as well as rough. But in the higher classes, pomegranate without written upside, it is considered a wrong. The second class of third graders than the same applies: thus they are said to be of any given word. We come to the doctor and professors and writers, who do not read their lines and certainly they score below zero! Especially doctors and authors of the intensity of writing a day, sometimes depending written broken. I said this to know that judgment little or no education, such as breaking a diamond with a rock. Marble and stone deposits and ordinary stones, no value but have the power to: jewelry and precious stones, with a crushing blow up: Hafiz says instead it is the blood of life in the heart of Pomegranate, now at-un benefits that: donkey Nuts broke the market. Now the situation seminars and exhibitions and conferences, the Islamic Republic is the at un benefit  because, firstly, Persian, totally or partially removed, even if the language is not English, for the walls say things in English! Secondly, all Iranians are proud and overwhelm, and in all fields in Iran are zero. Some are even below zero, for Iran and Iranians do not know. If Americans a living, but his voice in science, literature and culture! But if the Iranians have written hundreds of articles, only if it is confirmed that the system is recorded and evaluated them! And the score is. This is what a doctor or a doctor's handwriting, to give first-graders to evaluate. The history and civilization of a nation, have reached a new table of science and culture, to wait its turn until maybe a piece of bread, receive. It was not until the Iranian missiles, would say why not? Because there Fb! And does not know and to learn. Now that made say why? As wild and terrorists! And to learn the culture. It was not until all the writings of Western masters, from  Persian and Arabic books; said Iran is not the author. Now they write and fill the world with his papers, say the quantity is not important! Must have quality. If these articles or patents, because of its quality: scientific centers are sent and accepted. We think Congress should fund all government and private sectors revoked license! And not allow anyone Conferences and Congress unless they pass a course in the history of science. You must destroy the West's fascination. According to the leader of the Islamic Revolution, the Islamic Republic of Iran is here! More importantly, no Western intrigued, to promote Western culture, is funded by public money! Should be the official language: Seminars are Persian.

الدرجة الأولى التدقيق والطبقة العليا من!

إذا الإدخالات في الصف الثاني أو أعلى لتصحيح لطلاب الصف الأول، فهي الصفر! هل تعرف لماذا؟ لأن الطبقة الأولى، وتدرس المقاطع ولكن، في الصفوف العليا سوف إزالته. على سبيل المثال، من الدرجة الأولى كتاب، كتب الرمان حمزة وكذلك الخام. ولكن في الصفوف العليا، والرمان دون رأسا على عقب مكتوبة، ويعتبر أنه من الخطأ. الطبقة الثانية من طلاب الصف الثالث من نفس تنطبق: هكذا يقال إنهم أن تكون له أي كلمة معينة. نأتي إلى الطبيب وأساتذة الجامعات والكتاب والذين لا يقرأون خطوطهم وبالتأكيد أنها يسجل تحت الصفر! خصوصا الأطباء والكتاب من شدة الكتابة يوميا، وهذا يتوقف أحيانا مكتوبة مكسورة. قلت هذا أن نعرف أن الحكم ضئيلة أو معدومة التعليم، مثل كسر الماس مع صخرة. الرخام والحجر الودائع والحجارة العادية، لا قيمة ولكن لديها القدرة على: المجوهرات والأحجار الكريمة، مع ضربة ساحقة الأعلى: يقول الحافظ بدلا من ذلك هو دم الحياة في قلب الرمان، سرج العيب ما يلي: حطم حمار المكسرات السوق. ثانيا، جميع الإيرانيين فخورون وتطغى، وفي كافة المجالات في إيران صفر. بل إن البعض منهم تحت الصفر، لإيران والإيرانيين لا أعرف. لو أن الأميركيين لقمة العيش، ولكن صوته في العلم والأدب والثقافة! ولكن إذا كتبوا الإيرانيين مئات المقالات، إلا إذا تأكد أن يتم تسجيل النظام وتقييمه لهم! والنتيجة هي. هذا هو ما طبيب أو الكتابة اليدوية الطبيب، لإعطاء تلاميذ الصف الأول لتقييم. تاريخ وحضارة أمة، قد وصلت إلى جدول جديد للعلم والثقافة، إلى الانتظار بدورها حتى ربما قطعة من الخبز، والحصول عليها. لم يكن حتى الصواريخ الإيرانية، أن أقول لماذا لا؟ لأن هناك أف ب! ولا تعرف والتعلم. الآن التي جعلت أدلى نقول لماذا؟ كما البرية والإرهابيين! ولتعلم الثقافة. وقال لم يكن حتى عن كتابات الباحثين الغربيين، نسخ الكتب باللغة الفارسية والعربية إيران ليست المؤلف. الآن يكتبون وملء العالم مع أوراقه، وتقول كمية ليست مهمة! يجب أن يكون الجودة. إذا كانت هذه المواد أو براءات الاختراع، ونظرا لجودتها: وترسل المراكز العلمية ومقبولة. ونحن نعتقد أن الكونجرس تمويل جميع ترخيص من الحكومة والقطاع الخاص ألغت! وعدم السماح لأي شخص المؤتمرات والكونغرس إلا أنها تمر دورة في تاريخ العلم. يجب تدمير سحر الغرب. وفقا لقائد الثورة الإسلامية، وجمهورية إيران الإسلامية هو هنا! كيان المنظمات الجديدة التي أقدم ليست حتى 60 عاما، لا يسمح على المنظمات العلمية الإيرانية، وأكثر من ثلاثة آلاف سنة من الخبرة للتعليق. الأهم من ذلك، لا الغربية مفتون، لتعزيز الثقافة الغربية، ويمول من المال العام! يجب أن تكون اللغة الرسمية: حلقات هي الفارسية.

Yoxlama oxunuşu birinci sinif və yuxarı sinif!

entries ilk qreyderlər ikinci dərəcəli və ya korreksiyası üçün daha yüksək varsa, onlar sıfır var! niyə bilirsinizmi? birinci sinif ildən, onu aradan qaldırılması yuxarı siniflərdə, hecadan tədris lakin. Məsələn, birinci sinif dərslik, nar Həmzə kobud, eləcə də yazılmışdır. Lakin ali siniflərdə yazılı ayaq olmadan nar, bir yanlış hesab olunur. Eyni çox üçüncü sinif şagirdlərinin ikinci sinif aiddir belə onlar hər hansı bir sözü olduğu ifadə edilir. Biz həkim və professor və onların xətləri oxumaq deyil yazıçılar, gəlib və əlbəttə ki, onlar aşağıda sıfır hesab! Xüsusilə həkim və bəzən broken yazılı olaraq, bir gün yazılı intensivliyi müəllifləri. Mən bu cür bir qaya ilə bir almaz qırılma kimi hökm az və ya heç bir təhsil bilmək bildirib. Mərmər və daş yataqları və adi daşlar, heç bir dəyəri lakin güc var: qədər sarsıdıcı zərbə ilə zərgərlik və qiymətli daşlar: Hafiz ki Nar qəlbində yəhər əlverişsiz həyat qan əvəzinə deyir ki: eşşək Nuts bazar qırdı. İkincisi, bütün iranlılar qürur və əzmək və İran bütün sahələrdə sıfır var. İran və iranlılar bilmirlər bəziləri hətta sıfır aşağıdır. Əgər amerikalılar yaşayış, amma elm, ədəbiyyat və mədəniyyət onun səsini! Amma iranlılar bu sistem qeyd olunur ki, təsdiq və onları qiymətləndirdi yalnız, məqalə yüzlərlə yazılı əgər! Və hesab edir. Bu həkim və ya həkim yazı, qiymətləndirmək üçün ilk qreyderlər vermək nə. tarixi və bir millətin mədəniyyət, bəlkə bir parça çörək almaq qədər öz növbəsində gözləyin, elm və mədəniyyət yeni bir masa çatmışdır. İran raketləri qədər, niyə deyərdim idi? orada Fb çünki! Və bilmir və öyrənmək. İndi nə demək etdi? vəhşi və terrorçular kimi! Və mədəniyyətini öyrənmək. Qərb alimlərinin bütün yazılar, fars və ərəb kitab surəti qədər deyil, İran müəllif deyil. İndi onlar yazmaq və onun sənədləri ilə dünya doldurmaq, demək miqdarı əhəmiyyətli deyil! keyfiyyətli olmalıdır. çünki onun keyfiyyəti bu məqalə və ya patent varsa: elmi mərkəzləri göndərilən və qəbul edilir. Biz Konqresi bütün dövlət və özəl sektorları ləğv lisenziya maliyyələşdirilməsi lazımdır! Onlar elm tarixində kurs keçmək halda və hər kəs Konfranslar və Konqresi imkan vermir. Siz Qərbin lətafət məhv olmalıdır. İslam İnqilabının lideri sözlərinə görə, İran İslam Respublikası burada! Daha da önemlisi, heç bir Qərb mədəniyyətini təbliğ etmək, intrigued Western, ictimai pul tərəfindən maliyyələşdirilir! rəsmi dil olmalıdır: Seminarlar fars var.

 آیا یک درصد مهمتر از 99درصد است؟

منصور معظمی دو کار جالب کرد: اول اینکه نمایشگاه بزرگ و بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی را، به ستاد انتخاباتی آقای روحانی تبدیل و از: برجام دفاع کرد که جای تشکر دارد، چون اقای روحانی ممکن است انصراف دهد، لذا باید بخوبی بدرقه شود. البته این کار او معلوم بود دستوری است، چون مانند همه مصاحبه شوندگان این نمایشگاه، گویا متن مشخصی را داده بودند تا همه تکرار کنند. دوم اینکه ثابت کرد: یک درصد مهمتر از 99درصد است. به نظر ایشان اگر پروژه هایی تا 99درصد هم کار شده باشد، بی ارزش است و ممکن برای یک درصد معطل بماند، و بی اثر شود. لذا باید گفت این حرف او هم از: کلمات قصاری است که باید با: طلای سیاه یعنی نفت نوشت. زیرا از قدیم گفته اند: کار آن کرد که تمام کرد. بنابر نظر ایشان فقط باید از یک درصد آخر تشکر کرد، که تا حالا از ایشان تشکری نشده است، و جا دارد که منتقدین بجای انتقاد، از ایشان تشکر کنند. البته این تئوری همه ریاست جمهوری ها بوده است! شهید رجایی از بنی صدر انتقاد می کرد و او را خائن میدانست: کسیکه مملکت را فروخت و خودش فراری شد. هاشمی از آقای خامنه ای انتقاد میکرد و: در تمام یاد داشتهایش که اخیرا به چاپ رسیده، گفته که آقای خامنه ای در کار های جزئی هم مانند: طرح سبزه میدان تهران دخالت می کرده است. خاتمی هم گرچه الان همه فراموش کرده اند، ولی بالا بلندترین انتقاد ها را به هاشمی داشت، و اورا براساس رای دادگاه میکونوس، لایق ریاست جمهوری نمی دانست، و با رای خود در واقع اسلام را نجات داد! دوم خرداد مفهومی جز ضدیت با سوم خرداد و مسئله جنگ نداشت، که همه را زیر سر دولت قبل یعنی هاشمی می دانستند. احمدی نژاد هم که آمد، اول از همه چاقو در آورد و صندلی خاتمی را پاره کرد! و گفت من روی این صندلی های طاغوتی نمی نشینم و: دستور داد خاتمی را از کاخ بیرون بیاندازند، و حقوق او را بلوکه کرد و قس علیهذا. روحانی هم که آمد شمشیر را از رو بست. و هنوز هم که هنوزه می گوید: دوران گذشته یعنی دوران احمدی نژاد، بیشترین صدمات را به جمهوری اسلامی زد. ولذا الان هم بعید نیست کسی روی کار آید که: اساسا روحانی را جاسوس انگلیس بداند، و بگوید مملکت را برای سفرهای خارجش فروخت! تا مثل ناصرالدین شاه قاجار باشد. در حالیکه باید 99درصد مهمتر از 1درصد باشد، اگر 99برابر بهتر نیست لا اقل مساوی باشد نه بدتر. یعنی همه دولتها کار کردند تا یک پروژه افتتاح شد.

   در این جلسه البته سوال زیاد شد ولی طفره می رفت: ماهین نیوز پرسید اینهمه منابع مشترک با اعراب داریم، که همه آنها خرج ایران ستیزی می شود، نمی توانیم با تزریق بتن یا مواد ته نشین شونده، به چاههای گاز و نفت، مانع نشت آنها به منابع پایین دستی شویم؟ گفت من فنی نیستم ولی می دانم که: نشت نفت یا گاز به میادین مشترک از منفذهای زیاد و: بسیار ریز انجام می شود، و امکان این کار نیست. در حالیکه میتوان این موضوع را، به عنوان پروژه های تحقیقاتی تعریف کرد، و روشی پیدا کرد تا میادین گازی مشترک نیز، مانند چاههای نفت مسجد سلیمان، ایزوله و قیراندود شوند، و چیزی از انها نشت نکند. زیرا کشورهای همسایه مخصوصا عربستان و قطر، با حفر چاههای بسیار عمیق، امکان انتقال سفره های زیر زمینی را گسترش داده، و همه درآمد آنهم برای خرید سلاح هزینه می شود.

Do you have 1 percentage above 99%?

Mansour moazzami two interesting work: First, major exhibitions and international oil, gas and petrochemicals, the campaign's spiritual conversion and the Brjam defended that thanks to, because Mr. Rouhani may withdraw, it must be well off be. Of course, it was obvious grammatical him, because like all participants of the exhibition, as if the text had been given to all repeat. Second, it proved a percentage above 99 percent. In his opinion, if the project up to 99 percent of the work is worthless and may wait for a percentage, and is ineffective. It must be said also of the words: aphorisms that should be: black gold of oil wrote. As the old saying goes: it will all work out. According to them, only the last one percent of thanks, which has not been thanked, and it is important that instead of criticizing the critics thank them. Of course, this theory is all presidents! Rajai martyr of Bani-Sadr criticized and considered him a traitor: he sold his country and himself escape. Mr. Khamenei and Hashemi criticized in all of his notes published recently said that Mr. Khamenei minor work, such as: Project Green Square Tehran's interference. But the concept of June against May and the third was the war, all under the Government of the Hashemite knew before. Ahmadinejad, who was first of all a knife and tore Khatami seat! And said I will not sit on this chair idolatrous and: ordered Khatami's throw from the palace, and his salary was frozen and so on. Spiritual sword that came from the dead. And still that is still says bygone era, the era of Ahmadinejad, the Islamic Republic's most harm. And so now it is not unlikely that someone comes to work: basically spiritual British spies know, and tell the country for trips secreted abroad, sell! To be like Shah Qajar. While more than 1% to 99%, if not 99 times better, not worse, at least equal. This means that all governments have a project opened.

   In this meeting, many questions, but refuse to go: Mahin News asked all shared resources with Arabs, we, all of which cost Iran conflict, it cannot be injected with concrete or deposits binding, the wells of oil and gas, prevents leakage they're downstream resources? I said I'm not technical, but I know that oil spills or gas fields of joint large pores and very finely done, and cannot do. While on this subject, as defined research projects, and find a way to joint gas fields, such as oil wells in Masjed Soleyman, isolated and tarps, and do not leak. For neighboring countries, especially Saudi Arabia and Qatar, to drilling very deep, underground aquifers extend possible and even money to buy weapons costs.

هل لديك نسبة1% فوق 99٪؟

منصور معظمي يعملان مثيرة للاهتمام: أولا، المعارض الكبرى والنفط العالمية والغاز والبتروكيماويات، ودافع تحويل الروحي للحملة وBrjam أنه بفضل، لأن السيد روحاني قد سحب، يجب أن تكون ميسورة الحال يكون. وبطبيعة الحال، كان نحوية واضحة له، لأن مثل جميع المشاركين في المعرض، كما لو أعطيت النص لكل تكرار. ثانيا، أثبتت نسبة فوق 99 في المئة. في رأيه، إذا كان المشروع ما يصل الى 99 في المئة من العمل لا قيمة لها ويمكن أن تنتظر مئوية، وغير فعال. ولا بد من القول أيضا عبارة: الأمثال التي يجب أن تكون: كتب الذهب الأسود من النفط. وكما يقول المثل القديم: أنه سوف يعمل كل شيء. وفقا لها، إلا في المئة أخيرة شكر، الذي لم يكن الشكر، وأنه من المهم أنه بدلا من انتقاد النقاد، وشكرا لهم. بالطبع، هذه النظرية هو كل الرؤساء! رجائي شهيد بني صدر انتقد واعتبرته خائنا: باع بلاده ونفسه الهرب. وقال السيد خامنئي وهاشمي انتقد في كل من مذكراته التي نشرت مؤخرا أن السيد خامنئي عمل بسيط، مثل: تدخل المشروع الأخضر ساحة طهران. ولكن مفهوم يونيو ضد مايو والثالثة كانت الحرب، وكلها تحت حكومة الأردنية يعرف من قبل. أحمدي نجاد، الذي كان قبل كل شيء سكينا ومزق مقعد خاتمي! وقال أنه لن يجلس على هذا الكرسي الوثنية و: أمر رمي خاتمي من القصر، وتجميد راتبه وهلم جرا. السيف الروحي الذي جاء من بين الأموات. وما زال ما زال يقول حقبة ماضية، عهد أحمدي نجاد، ومعظم الضرر للجمهورية الإسلامية. وحتى الآن انه ليس من المستبعد أن يأتي شخص للعمل: جواسيس بريطانيين الروحية أساسا تعرف، ونقول للدولة للرحلات يفرز في الخارج، وبيع! أن يكون مثل شاه قاجار. في حين أن أكثر من 1٪ إلى 99٪، إن لم يكن 99 مرة أفضل، وليس أسوأ، أي ما يعادل على الأقل. وهذا يعني أن جميع الحكومات لديها فتح مشروع.

   في هذا الاجتماع، العديد من الأسئلة، لكنهم يرفضون الذهاب: طلب ماهين أخبار جميع الموارد المشتركة مع العرب، ونحن، والتي تكلف الصراع إيران، فإنه لا يمكن حقن الخرسانة أو الودائع ملزمة، آبار النفط والغاز، ويمنع تسرب انهم الموارد المصب؟ قلت أنا لست التقنية، لكنني أعرف أن تسرب النفط أو حقول الغاز المسام الكبيرة المشتركة وناعما جدا القيام به، ولا نستطيع ان نفعل. بينما حول هذا الموضوع، على النحو المحدد المشاريع البحثية، وإيجاد وسيلة لحقول الغاز المشتركة، مثل آبار النفط في مسجد سليمان، معزولة والأقمشة، ولا تسرب. وبالنسبة للبلدان المجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية وقطر، إلى حفر عميقة جدا، المياه الجوفية تمتد الممكنة، وحتى المال لشراء أسلحة التكاليف.

Siz 99% -dən bir faiz var?

Mansour iki maraqlı iş moazzami: Birincisi, əsas sərgi və beynəlxalq neft, qaz və neft-kimya, kampaniyanın mənəvi dönüşüm və Brjam cənab Ruhani geri götürə bilər, çünki sayəsində, yaxşı off olmalıdır müdafiə ola bilər. mətn bütün təkrar verilmişdir sanki Əlbəttə, bu, çünki sərginin bütün iştirakçılarına kimi aydın qrammatik ona idi. İkincisi, 99 faizdən yuxarı faiz sübut etdi. Onun fikrincə, iş 99 faizi layihə qədər dəyərsiz olduqda və faiz gözləmək bilər, və effektiv deyil. olmalıdır Aforizmlər: Bu da sözləri belə olmalıdır neftin qara qızıl yazdı. Köhnə kəlam gedir kimi: bütün işləyəcək. Onların sözlərinə görə, yalnız olmamışdır sayəsində son bir faiz təşəkkür etdi və əvəzinə tənqid tənqid, onlara təşəkkür vacibdir. Əlbəttə ki, bu nəzəriyyə bütün prezidentləri edir! Bani-Sədrin Recai şəhid tənqid və xain onu hesab: o, ölkəni satılır və özü xilas. Cənab Xameneyi və Haşimi yaxınlarda dərc etdiyi qeydlər bütün tənqid belə ki, cənab Xameneyi kiçik iş, Project Green Square Tehranın müdaxilə. Amma may qarşı iyun anlayışı və üçüncü Haşimi Hökuməti əvvəl bilirdi bütün altında, müharibə idi. bütün bıçaq ilk idi və Xatəmi oturacaq parçaladı Əhmədinejad! Mən bütpərəst və bu kafedrasında oturmaq bildirib: saray Xatəminin atmaq sifariş və maaşını dondurulmuş və s. ölü gəldi Spiritual qılınc. Və hələ ki, hələ keçmiş dövr, Əhmədinejad, İslam Respublikasının ən zərər era deyir. əsasən mənəvi Britaniya casusları bilirik və satmaq, xaricdə ifraz səfərlər üçün ölkə demək: Və indi kimsə iş gəlir ki, mümkün deyil! Qacar ​​kimi olmaq. daha 1% -dən 99%, əgər 99 dəfə daha yaxşı pis deyil, ən azı bərabər edir. Bu, bütün hökumətlər layihə açdı deməkdir.

   Bu görüşdə bir çox suallar, lakin getmək üçün imtina: Mahin News ərəblər bütün paylaşılan resursları istədi İran münaqişənin başa olan biz, konkret və ya depozitlər məcburi ilə enjekte edilə bilməz, neft və qaz quyularının, sızma qarşısını alır onlar aşağı resursları mi? Mən texniki deyiləm, lakin mən çox gözəl neft dağılmalarına və ya birgə böyük məsamələri qaz sahələri və həyata bilirik ki, və nə bilməz. Bu mövzuda isə, tədqiqat layihələri müəyyən və neft Masjed Soleyman, Xuzistan ostanı quyuların təcrid və Tarps birgə qaz yataqlarının üçün bir yol tapmaq, və sızma yoxdur.

دگردیسی بهار عربی

اسماعیل هنیه جایگزین خالد مشعل شد، تا سیاست های قطر را بهتر پیاده کند و: به عربستان و اسرائیل نزدیکتر شود! نماینده یمن هم از اتحادیه اروپا خواست تا :مداخلات ایران در کشورش را محکوم کند. اینها یعنی یک چرخش در جهان عرب، که البته دور از ذهن نیست و: باید منتظر برخی حرکات دیگر نیز بود. ولی آسیب شناسی این امر نشان می دهد: سه دسته دلیل برای این چرخش ها وجود دارد. دلیل اول جنبه تاریخی و ملی اعراب است:

بخش اعظم اعراب با اسرائیل مشکلی ندارند. چه در موقعی که صهیونیست ها، شروع به خرید زمین های فلسطین کردند، و چه در زمانی که بخش اعظم صحرای سینا، بلندی های جولان و اراضی ماقبل 1967به: تصرف اسرائیل در آمد. حتی بخش کوچکی هم که مخالف بودند نه بخاطر دین و اسلام، یا ملیت و تاریخ بود، بلکه اغلب به واسطه این بود که: خود را غارت شده می دانستند، لذا دشمن هم از این هم احساس آنها استفاده کرد، و بسیاری از آنان را درکشورهای محتلف، اسکان داد و کمک های بین المللی برایشان فراهم کرد، و اینها هم دست از مبارزه با اسرائیل برداشتند.

همانطور که اشاره شد دسته دوم روانشاسی و یا: حرکت های ترمیمی اسرائیل، در جهت از بین بردن مخالفین بود. اسرائیل بخش اعظم مخالفین خود را، با زور اسلحه و ترور و کشتار، از بین برد یا ساکت کرد، بخش دیگر را با تطمیع به سازش کشاند. نمونه اول قتل عام صبرا و شتیلا است، نمونه دوم عباس محمود و دولت خودگران می باشد. اما بخش سوم دلایل مربوط به ایران می شود. دولت ایران در زمان پهلوی، نه تنها با کارکرد اسرائیل مشکل نداشت، بلکه از تجربیات آن استفاده می کرد. بخش اعظم ساواک و کشت و صنعت ایران، به دست آنها بود. به همین دلیل از سوی عبدالناصر، بسیار مورد حمله بود تا جاییکه: گفته می شد الایرانی اخ الیهود. ایرانیان برادران یهود هستند.

 گرچه این معنی درست بود، زیرا ایرانیان با یهودیان مشکلی نداشتند، مشکل ایرانیان با صهیونیست ها بود که: زیر پوشش یهودیت، جنایت های خود راتوجیه می کردند مانند: گروه داعش که بنام اسلام جنایت می کند، یا گروه صلیبیون که به نام مسیحیت مردم فلسطین را، چند بار قتل عام کردند. حتی در زمان کورش گفته می شود: ده نفر از انبیا الهی، از دست یهودیان فرار کرده، به ایران پناه آوردند و کورش، به آنان پناه داد. اکنون در نقاط مختلف ایران برای آنها بارگاههایی است، مانند شوش دانیال یا پیغمبریه قزوین، قیدار نبی در زنجان و: حیقوق در همدان. حتی سادات ایرانی از نسل حضرت اسماعیل هستند، و یهودیان از نسل اسحق برادر اسماعیل.

اما بحث تجاوز و قتل عام صهیونیست ها، نشان داد که یهودیان هم مانند برخی از اجداد خود، پیامبر کش هستند. ولذا مانند قابیل که برادرش را کشت، اینها هم به کشتار همکیشان و همنوعان خود دست زده اند. اولین پرچم مخالفت با صهیونیست ها از سوی آیت الله کاشانی برداشته شد. سپس امام خمینی اینها را برملا کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، محو اسرائیل در دستور کار قرار گرفت، تا جاییکه رهبر فرزانه انقلاب گفت: تا 25سال اینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت. لذا اهمیت و نقش ایران در این مبارزه کلیدی است. یعنی هیچ گروهی محور مقاومت نیست، فقط نظام ولایت فقیه هست که: ستون مقاومت را تشکیل می دهد، و اعراب هم تا موقعی که مانند حزب الله لبنان، در خط ولایت هستند موفق هستند، و الا با کوچکترین زاویه، نهایتا به سرنوشت حماس دچار می شوند.

Metamorphosis in Arabic Spring

Ismail Haniyeh, Khaled Mashaal alternative was to implement better policies and Qatar to Saudi Arabia and Israel closer! Yemen is representative of the Europe Union urged: Iranian interference in his country's condemnation. It's a turnaround in the Arab world, which is not far-fetched and should wait for some other movements as well. The pathology of this show: There are three reasons for this rotation. The first aspect of the Arab National Historic Essen: The vast majority of Israeli Arabs have no problem. What when the Zionists began to buy land in Palestine, and during much of the Sinai, the Golan Heights and the territory of pre-1967: Israel was captured. Even a small portion that is opposed not because of religion and Islam, or nationality and history, but also due to the fact that: their looted knew, the enemy still feel like they're used, and many of them different countries, housing and international assistance provided to them, and they've also taken the fight with Israel. As noted, the second batch of psychology or move Restorative Israel, in order to eliminate the opposition. Israel most of their opponents, by force of arms and terror and destruction, destroyed or silenced, the other part of the allure led to a compromise. Sabra and Shatila massacre is the first sample, a second sample Mahmoud Abbas and the Authority. But the third reason is related to Iran. The government of Iran during the Pahlavi era, not only Israel had no problem with the operation, but experience it used to be. Much of Iran's SAVAK and agro-industry, to them. That's why the Abdel Nasser, was attacked so far: Jewish brothers are said to be Iranian. Although this means just because Iranian Jews had no trouble, trouble Iranians with the Zionists was that under the guise of Judaism, its crimes justified such group has called Islam a crime, or Group Crusaders in the name of Christianity Palestinians, killed many times. Even at the time of Cyrus is said to be ten of the divine prophets, the Jews fled the country and sought refuge Cyrus gave them refuge. Now in various parts of the dome are for them, like Daniel in Susa or Peighambarieh Qazvin, Zanjan and Kedar: Habakkuk in Hamadan. Even Sadat Iranians are descendants of Ishmael, and Isaac, brother Jews the descendants of Ishmael. But the rape and murder of Zionism, that the Jews, like some of its predecessors, the Prophet cache. And then, like Cain who killed his brother, they are killing their fellow co-religionists and have committed. The first anti-Zionist flag was removed by Ayatollah Kashani. These are then exposed Imam Khomeini. After the Islamic Revolution, wiping Israel off the agenda, insofar as Supreme Leader said the next 25 years there will be an Israeli. Therefore, the importance of Iran's role in this struggle is the key. This means that no group axis of resistance, just system of velayat-e faqih that column resistance forms, and Arabs as long as Hezbollah in Lebanon, in line guardians who are successful, otherwise the smallest angle, ultimately, the fate of Hamas has been.

التحول فی الربيع  العربية

إسماعيل هنية، كان خالد مشعل بديل لتنفيذ سياسات وقطر أفضل للمملكة العربية السعودية وإسرائيل أقرب! اليمن وحث ممثل الاتحاد أوروبا: التدخل الإيراني في إدانة بلاده. انها نقطة تحول في العالم العربي، وهي ليست بعيدة المنال، وينبغي الانتظار لبعض الحركات الأخرى كذلك. علم الأمراض من هذا العرض: هناك ثلاثة أسباب لهذا التناوب. الجانب الأول للمجلس الوطنى لايسن العربية التاريخية: إن الغالبية العظمى من العرب الإسرائيليين ليس لديهم مشكلة. ما عندما بدأ الصهاينة لشراء الأراضي في فلسطين، وخلال جزء كبير من سيناء ومرتفعات الجولان وأراضي ما قبل 1967: تم القبض على اسرائيل. حتى جزء صغير ما يعارض ليس بسبب الدين والإسلام، أو الجنسية، والتاريخ، ولكن أيضا يرجع ذلك إلى حقيقة أن: نهبت من يعلم، والعدو ما زال يشعرون انهم المستخدمة، وكثير منهم بلدان مختلفة، والإسكان الدولي وتقديم المساعدة لهم، وأنها قد اتخذت أيضا الحرب مع إسرائيل. كما لوحظ، الدفعة الثانية من علم النفس أو تتحرك التصالحية إسرائيل، من أجل القضاء على المعارضة. إسرائيل معظم من خصومهم، بقوة السلاح والإرهاب والتدمير، تدمير أو إسكاته، والجزء الآخر من جاذبية أدى إلى حل وسط. صبرا وشاتيلا هي العينة الأولى، عينة ثانية محمود عباس والسلطة. ولكن السبب الثالث هو المتعلقة بإيران. حكومة إيران في عهد بهلوي، كانت ليس فقط إسرائيل أي مشكلة مع هذه العملية، ولكن التجربة التي اعتادت ان تكون. الكثير من السافاك الإيراني والصناعات الزراعية، لهم. هذا هو السبب في أبدل ناصر، تعرضت لهجوم حتى الآن: ويقال الأخوة اليهودية لتكون الإيراني. ورغم أن هذا يعني فقط لأن اليهود الإيراني ليس لديه مشكلة، وكان الإيرانيون المتاعب مع الصهاينة التي تحت ستار من اليهودية، وبررت جرائمها هذه المجموعة قد دعا الإسلام جريمة، أو الصليبيين المجموعة باسم المسيحية الفلسطينيين، قتل مرات عديدة. حتى في ما يقال وقت سايروس أن عشرة من الأنبياء، هرب اليهود في البلاد ولجأوا أعطى سايروس لهم ملجأ. الآن في أجزاء مختلفة من القبة هي بالنسبة لهم، مثل دانيال في سوسة أو البیغمبریه فی قزوين وزنجان وكيدار: حبقوق في همدان. حتى السادات الإيرانيين هم من نسل إسماعيل، وإسحاق، شقيق اليهود من نسل إسماعيل. ولكن الاغتصاب والقتل الصهيونية، أن اليهود، مثل بعض من سابقاتها، والنبي ذاكرة التخزين المؤقت. وبعد ذلك، مثل قابيل الذي قتل أخاه، أنهم يقتلون زملائهم في الدين وارتكبوا. تمت إزالة أول علم المناهضة للصهيونية التي كتبها أياتولاه كاشاني. ثم تتعرض هذه الامام الخميني. بعد الثورة الإسلامية، ومحو اسرائيل من على جدول الأعمال، بقدر المرشد الأعلى قال ان 25 عاما المقبلة ستكون هناك إسرائيلي. ولذلك، فإن أهمية الدور الإيراني في هذا الصراع هو المفتاح. هذا يعني أنه لا يوجد محور مجموعة من المقاومة، ونظام عادل للولاية الفقيه الذي شكل العمود المقاومة، والعرب ما دام حزب الله في لبنان، في الأوصياء خط الذين يحققون نجاحا، وإلا فإن أصغر زاوية، في نهاية المطاف، فإن مصير حماس لديها ل.

Spring Metamorphosis Ərəb

İsmayıl Haniyə, Xalid Məşəl alternativ yaxın Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail daha yaxşı siyasəti və Qatar həyata keçirmək idi! ölkəsinin qınama İran müdaxilə: Yemen Avropa İttifaqının nümayəndəsi çağırıb edir. Bu uzaq alındı ​​deyil və həmçinin bəzi digər hərəkəti üçün gözləmək lazımdır Ərəb dünyasında bir dönüş var. Bu şou patoloji: Bu fırlanma üç səbəbi var. Ərəb Milli Tarix Essen ilk aspekt: ​​İsrail ərəblərin əksəriyyəti heç bir problem yoxdur. Nə Sionistlər Fələstində torpaq almaq başladı və Sina, Golan Təpələrini və pre-1967 ərazisinin çox əsnasında İsrail tutuldu. Hətta kiçik həm də ki, çünki din və İslam və ya vətəndaşlığı və tarixi qarşı hissəsi, onların talan onlar istifadə etdiyiniz kimi düşmən hələ hiss bilirdi və onların çoxu müxtəlif ölkələrin, mənzil və beynəlxalq yardım onlara verilmiş və onlar da İsraillə mübarizə qəbul etdik. Qeyd etdiyim kimi, və ya psixologiya ikinci batch müxalifət aradan qaldırılması üçün, Restorative İsrail hərəkət. məhv və ya susdurulub silah və terror və məhv edilməsi, zorla, onların opponentlər ən İsrail cəlb digər hissəsi kompromis gətirib çıxardı. Sabra və Şatilla qətliamı ilk nümunəsi, ikinci nümunə Mahmud Abbas və Authority edir. Amma üçüncü səbəb İran ilə bağlıdır. Pəhləvi dövründə İran hökuməti yalnız İsrail əməliyyat ilə heç bir problem idi, lakin təcrübə olmaq üçün istifadə. Onlara İranın SAVAK və aqro-sənaye, çox. Abdel Nasser, bu günə qədər hücum edilib Buna görə Yəhudi qardaş İran olduğu ifadə edilir. Bu İran yəhudilər heç bir problem idi, çünki yalnız o deməkdir baxmayaraq, sionistlərin ilə narahatlıq İranlılar Yəhudilik adı altında öz cinayətlər xristianlığın adına Group Crusaders belə qrup İslam cinayət adlandırıb haqlı, yaxud idi Fələstinlilər, dəfələrlə öldürdü. Cyrus vaxt ilahi peyğəmbərlərin on olduğu ifadə edilir hətta yəhudilər ölkədən qaçdı və Cyrus onlara sığınacaq verdi sığınıb. Habaqququn Həmədan: İndi günbəz müxtəlif yerlərində Susa Daniel ya Peighambarieh Qəzvin, Zəncan və Kedar kimi, onlar üçün var. Hətta Sedat İranlılar Isaac, qardaş yəhudilər İsmailin nəslindən İsmailin nəslindən və. Amma təcavüz və sionizmin cinayət, yəhudilər ki, onun sələfləri bəzi kimi, Hz cache. Və sonra, qardaşı öldürdü Qabil kimi, onlar fellow dindaşlarımız öldürür və törətmişlər. ilk anti-sionist bayrağı Ayətullah Kaşani qaldırıldı. Bu sonra İmam Xomeyni məruz qalır. İslam inqilabından sonra gündəmə off İsrail silinerek, insofar Ali lideri kimi növbəti 25 il İsrail orada olacaq. Buna görə də, bu mübarizədə İranın rolunun əhəmiyyəti açardır. Bu müqavimət ki, heç bir qrup ox, sütun müqavimət forması, və ərəblər kimi uzun Livanda Hizbullah, müvəffəqiyyətli olan xətt qəyyumları, başqa kiçik bucaq kimi nəticədə, Həmas taleyi var Velayat-e faqih yalnız sistem deməkdir var.

 

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.

آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که کسی جرات نکرد: نماز را بشکند و به کمک بیاید، تا اینکه عمر فوت کرد، و فیروز معروف به ابولولو هم اعدام گردید. حضرت علی وقتی فهمید گفت: نباید خلیفه را می کشتند، و الا خلیفه کشی باب می شود. و همینطور هم شد: عثمان هم در حالیکه قران می خواند کشته شد، و قطرات خون او بر آیه فسیکفیکهم الله ریخت، که بعد پیراهن عثمان از همین جا آغاز شد، و به ترور حضرت علی ع و شهادت امامان انجامید. حالا جهانگیری بدعتی در مناظره گذاشت که: رهایی از آن ممکن نیست. و مناظره سوم از این بدتر خواهد شد، زیرا از الان همگی به دنبال کشف و: یاد داشت نقطه ضعف های یکدیگر هستند. تا جایی که روحانی مستاصل شد و گفت: اینهمه از دولت انتقاد می کنید، یعنی دولت حتی یک کار کوچک هم، که قابل دفاع باشد ندارد؟ در حالیکه باید گفت : کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند. روحانی که خود سردمدار انتقاد از دولت های قبل بود، و تصور می کرد انتقاداتش درست است، و شاید تا قبل از مناظره، اصلا فکر نمی کرد اینهمه خراب می شود، حالا با همان حربه، ضربه های منتقدین را دریافت می کند. رکود تورمی و بحث فلاکت را مطرح می کرد، و با اینکه دولت احمدی نژاد می گفت: رکود نداریم و تورم هم 13درصد است، ولی اصرار می کرد که: تورم بالای چهل درصد است. هرچه او آمار میداد، این می گفت آمارها دولتی است! و باید با جیب مردم صحبت کرد. حالا می بیند همین حرفها، سلاح برنده ای برعلیه خودش شده، او با آمار دولتی می گوید: رشد 8درصدی داریم، ولی جیب مردم فلاکت را نشان می دهد. قبلا می گفت یارانه باید حذف شود، ولی حالا می گوید یارانه را برای: اقشار محروم را سه برابر کرده ایم. البته دولت احمدی نژاد هم همین راه را رفت، و دولت های قبلی هم بجای حمایت یا تعریف از: دولت های قبل آنها را مسئول گرفتاریها دانستند. هنوز هم ما شاهدیم که بسیاری از گرفتاریها، به زمان شاه نسبت داده می شود، و یا به مسئله جنگ و یا دولت سازندگی. و این روش به دلیل آن است که: آزادی بیان وجود دارد. والا اگر هرکس را به جرم خلاف گویی، مجازات می کردند چنین اتفاقی نمی افتاد. از آنطرف هم، پیشرفت های دیگران را بنام خو می گوید! پروژه هایی که گاه سی یا چهل سال، برای آن زحمت کشیده شده، هرکسی سعی می کند: بنام خودش تمام کند! در حالیکه پروژه ها و پیشرفت کشور، حاصل یک همکاری عظیم و تاریخی همه ملت است، و هرکدام از دولت ها بخشی از ان را انجام داده اند. اقتدار امروز ما فقط حاصل برجام نیست، بلکه در زمان انقلاب و جنگ و سازندگی هم، ما اقتدار داشتیم و نباید با نادیده گرفتن: زحمات قبلی ها فقط خود را ببینیم. در این میان فقط رئیسی اعتماد به نفس داشت. انتقاد های او اساسی و بدون آشفتگی بود. پیشنهاد او متنی بر مناظره : رئیس دولت قبل و قبل تر هم، راه حل رهایی از این دور و  تسلسل می باشد

He, who sows the wind, reaps the inevitable storm.

Mr. Jahangiri in Pashto Al Saud, carpets attack began, and the first sowing the wind! Today we will reap the storm. He was attacked by the example of others: or were opening to attack in the official debate and look normal. Hazrat Omar said that Iran has a very bad behavior, and he was none other than jubilant and his bad behavior in his heart, until he reached the Promised Day! With a dagger against his life and he planted on the mat, and the impact was so strong that no one dared prayers and help break up until Omar died, and Firuz also known as Abu Lolo was executed. Ali when he realized he should not be killed Khalifa, and Khalifa Ella is the plumbing. And so it proved: Osman was killed while reading the Qur'an, and drops of blood he poured verse, after Osman shirts from here began, and led to the assassination of Imam Ali and Imam. Now Jahangiri was heresy in the debate that it is not possible to get rid of. And third debates will be worse, because now they are looking to discover: remember weaknesses are. To the extent that he was desperate and said: Yet you criticize the government, the state, even a small business, which is not defensible? While it must be said: He who sows the wind, reaps the inevitable storm. Spiritual leader who was critical of the government before, and thought the criticism is true, and perhaps before the debate, did not think so bad, now with the same weapon, hit by critics receives. Stagflation and the misery that arises, and that the Ahmadinejad government said no recession and inflation is 13 percent, but insisted that inflation is above forty percent. As he was hit, said the State Statistics! And have talked with people's pockets. Now he sees the same thing, winning weapon against himself, his government statistics says 8 percent growth, but we will show pockets of misery. Previously said subsidies should be eliminated, but now says subsidies for: the lower classes have tripled. However, Ahmadinejad government went the same way, and have instead supported the previous government or the definition of government responsible for the troubles they knew before. We still see a lot of difficulties, to the Shah attributed, or the question of war or state building. And this method because it is: There is freedom of expression. Otherwise, if anyone guilty of contradiction, that the punishment would not have happened. From the other side, other enhancements to their name says! Projects that sometimes thirty or forty years, have labored to it, everyone tries: as a finish! While projects and progress of the country, the result of a monumental collaboration of all nations, and each of the states have done part of it. Today we not only achieved Brjam authority, but at the time of revolution and war and reconstruction, we had authority, and should not be ignored: their only see previous efforts. In the meantime, only the president's confidence. His criticism was basic and without confusion. His proposal text of the debate: the head of state before and before the solution out of this vicious circle is

هو الذي يزرع الريح، يحصد العاصفة التي لا مفر منها   السيد جهانجيري بلغة البشتو آل سعود، وبدأ السجاد الهجوم، وأول زرع الريح! اليوم نحن سوف تجني العاصفة. هاجمه المثال الآخرين: أو تم فتح في الهجوم عن طريق النقاش الرسمية وتبدو طبيعية. قال حضرة عمر أن إيران لديها سلوك سيء للغاية، وكان لا شيء غير المبتهجين، وأخلاقه سيئة السلوك في قلبه، حتى وصل اليوم الموعود! مع خنجر ضد حياته وزرعت على حصير، وكان تأثير قوي بحيث لا يجرؤ أحد الصلوات وتساعد على كسر حتى مات عمر، والمعروف أيضا باسم فيروز أعدم أبو لولو. علي عندما أدرك أنه لا يجب قتل خليفة، وخليفة إيلا هو السباكة. وهكذا ثبت أنه: قتل عثمان وهو يقرأ القرآن، وقطرات من الدم انه سكب الآية، بعد قمصان عثمان من هنا بدأت، وأدت إلى اغتيال الإمام علي والإمام. الآن كان جهانجيري بدعة في النقاش أنه ليس من الممكن التخلص منها. والمناقشات الثالثة ستكون أسوأ، لأنه الآن يبحثون لاكتشاف: تذكر نقاط الضعف هي. لدرجة أنه كان يائسا وقال: ولكنك انتقاد الحكومة، الدولة، حتى الأعمال التجارية الصغيرة، وهو ما لا يمكن الدفاع عنها؟ في الوقت الذي يجب أن يقال: هو الذي يزرع الريح، يحصد العاصفة التي لا مفر منها. روحي الزعيم الذي كان ينتقد الحكومة من قبل، ويعتقد أن النقد الحقيقي، وربما قبل المناظرة، لا أعتقد سيئة للغاية، والآن مع السلاح نفسه، وضرب من قبل النقاد يتلقاها. الركود التضخمي والبؤس الذي يطرح نفسه، وأن حكومة أحمدي نجاد قال لا الكساد والتضخم 13 في المئة، ولكن أصر على أن التضخم هو أكثر من أربعين في المئة. كما صدمته وقال الدولة الاحصائيات! ولقد تحدثت مع جيوب الناس. الآن يرى الشيء نفسه، والفوز السلاح ضد نفسه، والإحصاءات تقول حكومته نمو بنسبة 8 في المئة، ولكننا لن تظهر جيوب البؤس. قال في وقت سابق يجب إلغاء الدعم، ولكن الآن يقول إعانات ل: قد تضاعفت ثلاث مرات الطبقات الدنيا. ومع ذلك، ذهبت حكومة أحمدي نجاد بنفس الطريقة، ووبدلا من ذلك دعمت الحكومة السابقة أو تعريف الحكومية المسؤولة عن المتاعب التي عرفت من قبل. لا زلنا نرى الكثير من الصعوبات، لشاه عزا، أو مسألة الحرب أو بناء الدولة. وهذه الطريقة لأنه: ليس هناك حرية التعبير. خلاف ذلك، إذا كان أي شخص مذنب من لتناقض، أن العقوبة لن يكون قد حدث. من الجانب الآخر، والتحسينات الأخرى لباسمهم وتقول! المشاريع التي أحيانا ثلاثين أو أربعين عاما، وقد جاهد لذلك، والجميع يحاول: كما في النهاية! بينما المشاريع وتقدم البلاد، ونتيجة للتعاون هائل من جميع الأمم، ولكل من الدول قد فعلت جزءا منه. اليوم حققنا ليس فقط السلطة البرجام  ولكن في وقت الثورة والحرب وإعادة الإعمار، كان لدينا سلطة، وينبغي عدم تجاهلها: من ترى سوى الجهود السابقة. في غضون ذلك، فقط ثقة الرئيس. كان انتقاده الأساسي ودون ارتباك. صاحب النص المقترح للنقاش: رئيس الدولة وفي وقت سابق قبل حل للخروج من هذه الحلقة المفرغة هي

külək əkən, qaçılmaz fırtına alar.

Pashto Al Səud cənab Cahangiri, xalçalar hücum başladı və ilk külək əkin! Bu gün biz fırtına biçmək. O, başqalarının timsalında hücumuna uğradı: və ya rəsmi müzakirələr hücum və normal baxmaq açılması. Həzrəti Ömər İran çox pis davranış var ki, dedi və söylədiyi Günü çatdı qədər o, coşdu başqa heç biri, və onun qəlbində onun pis davranış idi! və onun həyat qarşı bir xəncər ilə o mat əkilmiş və təsir heç bir namaz cəsarət və Ömər öldü və Əbu Lolo icra kimi Fairuz tanınan qədər parçalamaq kömək ki, güclü idi. Ali o Khalifa həlak deyil, və Khalifa Ella santexnika var həyata zaman. Və belə ki, sübut: Quran oxuyarkən Osman öldürülən və qan damlaları o buradan Osman köynək sonra, ayə tökülür başladı və İmam Əli və İmam sui-qəsd gətirib çıxardı. İndi Cahangiri bu xilas etmək mümkün deyil müzakirələr heresy idi. zəif olan unutmayın: indi onlar tapmaq axtarır, çünki üçüncü debatlar, pis olacaq. dərəcədə o çıxılmaz idi və dedi: Lakin siz müdafiə deyil hökumət, dövlət, hətta kiçik biznes, tənqid? belə olmalıdır isə külək əkən, qaçılmaz fırtına alar. tənqidçilər tərəfindən hit eyni silah indi belə pis əvvəl hökuməti tənqid idi və tənqid doğru fikir və bəlkə müzakirə əvvəl, hesab etməyən lideri Ruhani alır. Stagflation və Əhmədinejad hökuməti tənəzzül və inflyasiya 13 faiz təşkil edir, lakin inflyasiya qırx faiz yuxarıda təkid ki, yaranır səfalət. o hit kimi, State Statistika dedi Və insanların mobil ilə danışmışıq. İndi o, onun hökuməti statistika yüzdə 8 artım deyir, lakin biz səfalət mobil göstərəcək, özünə qarşı silah qazanaraq eyni şey görür. aşağı siniflər üç dəfə etdik: Əvvəllər subsidiyalar ləğv, lakin indi subsidiyalar deyir edilməlidir. Lakin Əhmədinejadın hökuməti eyni şəkildə getdi və əvəzinə əvvəlki hökumət və ya onlar əvvəl bilirdi çətinliklər məsul hökumət anlayışına dəstək. Biz hələ Şah aid etmək çətinliklər bir çox görmək, və ya müharibə və ya dövlət quruculuğu məsələsi. çünki bu metodu: ifadə azadlığı var. Əks halda, ziddiyyət günahkar hər kəs cəza baş olmazdı ki, əgər. Digər tərəfdən, onların adı digər aksesuarların deyir! bəzən otuz və ya qırx il, bu əmək Layihələr, hər kəs çalışır bir başa kimi! layihələr və ölkənin tərəqqisi baxmayaraq, bir monumental bütün xalqların əməkdaşlıq, və dövlətlərin hər birinin nəticə bir hissəsi etdik. Bu gün biz Brjam səlahiyyəti əldə deyil, həm inqilab və müharibə və yenidən qurulması zamanda, biz səlahiyyəti var idi, və göz ardı edilməməlidir: onların yalnız əvvəlki səylərini görürük. Bu vaxt, yalnız prezidentin etimad. Onun tənqid əsas və qarışıqlıq olmadan idi. Onun təklif mətn mübahisə: Bu sonsuz bir həll əvvəl dövlət başçısı və əvvəllər

پول یارانه ها در جیب رئیس مجلس!

رئیس مجلس گفت: به دلیل کمبود بودجه، مجلس با افزایش یارانه ها مخالفت خواهد کرد. البته مجلس رای از پیش تعیین شده ندارد! ولی رئیس مجلس، هم خط و نشان برای قوه مجریه کشید هم برای قوه مقننه! و آب پاکی روی دستشان ریخت. حالا هی شایعه کنند که: به لاریجانی ها نباید میدان داد! اگر میدان بدهید دو قوه را که دارند، یک قوه را هم با خط و نشان صاحب می شوند.  البته ما بخیل نیستیم، و به این شایعات گوش نمی دهیم، ولی انصاف هم خوب چیزی است. کسی که می گفت پرداخت یارانه مصیبت عظمی دولت است! الان می گوید ما بی سرو صدا، یارانه سه دهک پایین را سه برابر کرده ایم! حالا چرا مجلس یا بعبارتی رئیس مجلس بخل می ورزد؟ به این رقم ها توجه کنید: سکونت در خانه 26 میلیارد تومانی، ماشین لوکس 400 میلیون تومانی، پاداش‌های 865 میلیون تومانی، حقوق ماهیانه 22 میلیون تومانی! که فقط متعلق به یکی از این آقایان مخالف یارانه است . تقریبا می شود گفت: با احتساب 45هزارتومانی یارانه ، یارانه 40هزار نفر دست این اقا هست. اگر 2000نفر از این اقایان داشته باشیم، که داریم! یارانه 80میلیون ایرانی در جیب اینهاست. از این بدتر، میدانیم یارانه ها از سال آغازین تا امروز، هیچ تغییر نکرده ولی ساختمان و املاک مجلس، افزایش و توسعه و مدرن شده است. تشریفات آن چندین برابر شده است. بطوریکه هر دقیقه مجلس، سیصد میلیون تومان هزینه دارد! یعنی در ماه 12960000میلیون تومان، که میشود یارانه سه ماه تمام مردم ایران. البته همه اینها با پیگیری های آقای لاریجانی بوده، والا در دوران آقای حداد و ماقبل، نه حقوق نمایندگان زیاد بود و نه تشریفاتشان کمرشکن. لذا طبیعی است که اقایان با یارانه ها مخالف باشند. زیرا دیگر برای سورو سات و مسافرتها و: تشریفاتش چیزی نمی ماند. البته یک فرضیه دیگر هم هست و آن اینکه: شاید منظور ایشان این بوده، که مردم را متوجه خود کند و حساب دستشان بیاید: که با کم کسی طرف نیستند! او می تواند حتی بجای دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان، و تمام نمایندگان تصمیم بگیرد. شاید هم یک فرضیه دیگر در کار باشد و آن اینکه: حالا که مردم نگذاشتند از لاریجانی ها، رئیس جمهور شود انتقام سختی را باید پس بدهند. بهر حال امیدواریم که همه این فرضیه ها غلط باشد. و ذهنیت اقای لاریجانی هم، در مورد ثروت ایران دچار اشتباه شده باشد. چرا که این کشور هیچ چیز کم ندارد، معادن نفت وگاز و مواد کانی و غیرفلزی آن اگر، از همه کشورها بیشتر نباشد کمتر نیست. آیا همه اینها نمی توانند ماهی 150هزار تومان به ولینعمت خود، یعنی ملت ایران بپردازند؟ پول نفت مال مردم است، نباید دولت برای خودش بردارد. یا نباید مردم را سفیه و مهجور و دیوانه بحساب بیاورند، تا بتوانند بگویند مردم نمی توانند: پول خود را درست خرج کنند! ومانند سفیه که اموالش را از دستش می گیرند، و به ولی و قیم او می دهند، یک عده هم قیم مردم شوند و: بجای آنها پول نفت را خرج کنند. البته ای کاش صرف سرمایه گذاری و: زیر ساخت ها می شد، ولی همه میدانیم که صرف حقوق های نجومی و: پاداش های کهکشانی می شود. از همه بدتر اینکه در پروژه های عمرانی هم 85درصد آن حقوق و پاداش است.

Money subsidies on Speaker of the House pocket!

Speaker of Parliament said due to lack of funds, with an increase in subsidies will oppose parliament. Parliament predetermined course not! But parliament speaker drew a line and showed for the executive to the legislature! And pure water poured on their hands. Hey, now that rumors: to Larijani should be replaced! If you are the manager of two branches, one branch line and show them who they are. Of course, we are not stingy, and do not listen to the rumors, but the good thing is fairness. Who said the government is subsidizing the grand tragedy! We now say quietly, subsidies have three lowest deciles down three times! In other words, the Speaker of the House or avarice lays why? This figure is not attempt: dwell in the house of 26 billion USD, 400 million USD luxury cars, the rewards of 865 million USD, a monthly salary of 22 million USD! Only belong to one of these gentlemen is opposed to subsidies. Almost be said to account for 45 dollars a subsidy, a subsidy of 40 thousand on this gentleman is. If 2,000 of these gentlemen have, we have! These subsidies 80 million Iranians in a pocket. Worse, we know that subsidies from the early years to today, has not changed, but the parliament building and real estate, has been expanded and modernized. Procedure several times. Parliament so that every minute, three million dollars cost! The month of $ 12960000, which is subsidized three months of the Iranian people. Of course, all of this has been pursued Mr. Larijani, during Mr Haddad and pre-eminent, not too much and not representatives of their back-breaking ceremony. Therefore, it is natural that men oppose subsidies. Because for South and travel Soro: nothing stays the formalities. The other is a hypothesis, that is: Maybe he meant was, that your people understand and take account of their hands: with one hand, not less! He can even instead of the government and the judiciary and the Guardian Council, and all the delegates decide. Another hypothesis is perhaps the work that is: Now that people are prevented from Larijani, the President shall give to take revenge. However, we hope that all of these assumptions are wrong. And Mr. Larijani's mentality, the wealth of Iran is wrong. Because it is nothing less, oil and gas and minerals and non-metallic mines if, of all countries, no more no less. Is all of this cannot fish 150 thousand dollars to his benefactor, the Iranian people pay? Oil money is the property of the people; the government should take for him. Or should people bring Daffy and considered obsolete and crazy, so people cannot say: just spend your money! Like the Daffy the property of their hands, and they and their guardian, the guardian of a group of people, and instead they spend oil money. Of course, I wish to investment: infrastructure, but we all know that spending astronomical salary and bonus for the Galactic. Worst of all the projects is 85% of salary and bonuses.

المال الدعم في جيوب رئيس!

وقال رئيس مجلس النواب بسبب نقص الأموال، مع زيادة في الدعم ستعارض البرلمان. البرلمان سلفا بالطبع لا! لكن رئيس مجلس النواب، ووجه خط وأظهر للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية! وسكب الماء النقي على أيديهم. مهلا، الآن أن الشائعات: لاريجاني ينبغي الاستعاضة! إذا كنت مدير فرعين، فرع خط واحد، وتبين لهم من هم. بالطبع، نحن لسنا بخيل، كما لا تستمع إلى الشائعات، ولكن الشيء الجيد هو الإنصاف. الذي قال ان الحكومة تدعم هذه المأساة الكبرى! نحن الآن يقول بهدوء، والإعانات لها ثلاثة أدنى الأعشار أسفل ثلاث مرات! وبعبارة أخرى، فإن رئيس مجلس النواب أو جشع يضع لماذا؟ هذا الرقم يرجى ملاحظة: الإقامة عند 26 مليار دولار، و 400 مليون دولار سيارة فاخرة، ومكافآت من 865 مليون دولار أمريكي، على راتب شهري قدره 22 مليون دولار! تنتمي فقط إلى واحدة من يعارض دعم هؤلاء السادة. أن ما يقرب من قال لحساب 45 دولار للإعانة، إعانة 40 ألف على هذا الرجل هو. إذا 2000 من هؤلاء السادة لدينا، لدينا! هذه الإعانات 80 مليون الإيرانيين في الجيب. والأسوأ من ذلك، ونحن نعلم أن الإعانات من السنوات الأولى وحتى اليوم، لم يتغير، ولكن مبنى البرلمان والعقارات، تم توسيع وتحديثها. الإجراء عدة مرات. البرلمان بحيث كل دقيقة، ثلاثة ملايين دولار تكلفة! شهر 12960000 $، والتي هي مدعومة ثلاثة أشهر من الشعب الإيراني. بالطبع، كل هذا تم السعي لاريجاني، خلال السيد حداد وقبل البارزين، وليس كثيرا وليس ممثلي مراسم وضع حجر ظهورهم. ولذلك، فمن الطبيعي أن الرجال يعارضون الدعم. لأن لجنوب والسفر سورو: لا شيء يبقى على الشكليات. والآخر هو فرضية، وهذا هو: ربما كان يعني كان، أن الناس على فهم وتأخذ في الاعتبار أيديهم: بيد واحدة، وليس أقل! وحتى يمكن بدلا من الحكومة والقضاء ومجلس صيانة الدستور، وجميع المندوبين يقرر. فرضية أخرى وربما كان العمل الذي هو: الآن أن الناس يمنعون من لاريجاني، يعطي الرئيس والانتقام. ومع ذلك، فإننا نأمل أن كل هذه الافتراضات خاطئة. وعقلية السيد لاريجاني، ثروة إيران خاطئة. لأنه ليس أقل والنفط والغاز والمعادن والألغام غير المعدنية إذا، في جميع البلدان، لا أكثر ولا أقل. هل كل هذا لا يمكن الاصطياد 150 ألف دولار لولي نعمته، والشعب الإيراني يدفع؟ أموال النفط هو ملك للشعب، ويجب على الحكومة أن تتخذ لنفسه. أو ينبغي أن تجلب الناس دافي وتعتبر عفا عليها الزمن ومجنون، لذلك الناس لا يمكن أن يقول: فقط تنفق أموالك! مثل دافي ممتلكات أيديهم، وأنهم وولي الأمر، الوصي على مجموعة من الناس، وبدلا من ذلك أنها تنفق أموال النفط. بالطبع، أود أن الاستثمار: البنية التحتية، لكننا نعلم جميعا أن تنفق الراتب الفلكية ومكافأة للالمجرة. والأسوأ من كل المشاريع هو 85٪ من الراتب والمكافآت.

Spikeri mobil Subsidy pul!

Milli Məclisin sədri parlament qarşı olacaq subsidiyaların artması ilə, vəsait çatışmazlığı səbəbindən bildirib. TBMM kurs deyil müəyyən bir! Amma parlament spikeri, bir xətt çəkdi və qanunvericiliyə icra göstərdi! Və təmiz su əllərində tökdü. Hey, indi şayiələr ki, Laricani ilə əvəz edilməlidir! iki filial meneceri, bir filialı xətt var və onlar kim onlara göstərmək bilər. Əlbəttə ki, biz xəsis deyil, və söz-söhbətlərə qulaq asmaq deyil, lakin yaxşı bir şey ədalət deyil. Kim hökumətin böyük faciəsi subsidiyanın bildirib! Biz indi sakit deyir subsidiyalar aşağı üç aşağı desilləri üç dəfə var! Başqa sözlə, Palatasının spikeri və ya avarice Niyə edir? Bu rəqəm Qeyd: yaşayış 26 milyard dollar, 400 milyon ABŞ dolları lüks avtomobil, 865 milyon ABŞ dolları mükafat, 22 milyon ABŞ dolları məbləğində aylıq əmək haqqı! Yalnız subsidiyaların qarşı bu cənablar biri məxsusdur. Demək olar ki, 45 dollar subsidiya, bu centlmen 40 min bir subsidiya hesabına ifadə etdi. Bu cənablar 2000 varsa, var! Bu subsidiyalar bir cib 80 milyon iranlı. Worse, biz bu gün erkən il subsidiyalar, dəyişməyib bilirik ki, lakin parlament binası və daşınmaz əmlak, genişləndirilmiş və müasirləşdirilmişdir. Prosessual bir neçə dəfə. TBMM hər dəqiqə, belə ki, üç milyon dollar başa! İran xalqının üç ay dotasiya olunur $ 12960000 ayı. Əlbəttə ki, bütün bu cənab Haddad və pre-görkəmli onların geri qıran mərasimi deyil, çox və nümayəndələri zamanı cənab Laricani təqib edilmişdir. Buna görə də, kişi subsidiyalar qarşı təbiidir. Cənubi və səyahət Soro, çünki: heç bir şey rəsmiləşdirilməsi qalır. digər bir fərziyyə deyil ki: Bəlkə o demək, insanlar anlamaq və öz əlləri ilə nəzərə ki, bir tərəfdən, az ilə! O, hətta əvəzinə hökumət və məhkəmə və Guardian Şurası və bütün nümayəndə qərar. İndi insanlar Laricani qarşısı alınır ki, prezident intiqam almaq üçün verir: Digər fərziyyə bəlkə işdir. Lakin, biz bu fərziyyələrin bütün yanlış var ki, ümid edirik. Və cənab Laricaninin zehniyyəti İran sərvət səhvdir. az şey, neft və qaz və minerallar və qeyri-metal mina əgər bütün ölkələrin, çox az, çünki. Bu bütün xeyriyyəçi 150 min dollar balıq bilməz, İran xalqı ödəmək? Neft pul insanların mülkiyyətidir hökumət özü üçün almaq lazımdır. insanlar demək deyil, belə ki, insanlar, Daffy gətirmək və köhnəlmiş və crazy hesab etməlidir: yalnız pul sərf! əvəzinə Daffy əllərində mülkiyyət və onlar və onların qəyyum, bir qrup qəyyum və kimi neft pul sərf edirlər. Əlbəttə, mən investisiya istəyirəm: infrastruktur, lakin biz bütün Galactic üçün astronomik əmək haqqı və bonus sərf bilirik. bütün layihələrin pis əmək haqqı və mükafatlar 85% edir.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۳/۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۶ نظر(0)

انقلاب اسلامی جهان را ثروتمند تر کرد.

از هنگامی که نهضت اسلامی ایران، لا اقل از سال 1978ببعد آغاز شد، همگام با آن جهان رشد خود را در: ثروت آفرینی و اقتصاد برتر و: کسب رفاه عمومی نیز آغاز کرد. البته ثروت در همه زمان ها بوده، و در دوران معاصر هم وجود داشته، ولی معمولا در دست اقلیت یک درصدی بوده است. چه در زمانهای قدیم که همه جا پادشاهی بوده، و بجز پادشاهان کسان دیگری، حق مالکیت و ثروت اندوزی نداشته، زیرا به محض اطلاع از ثروت دیگران، ابتدا مالیات های سنگین بسته می شد! اگر شخص ورشکست نمی شد، مجبور می شد بیش از نیمی از ثروت خود را، به پادشاه هدیه کند. بطور نمونه این اواخر همه میدانند که: رضاخان میرپنج، فقط یک افسر ساده با مسئولیت پنج نفر محسوب می شد. وی در روستای الاشت، از توابع مازندران بدنیا آمده بود، ولی هنگام سلطنت به هرجا می رفت، از ملک واملاک سراغ می گرفت! مالک باید بلافاصله سند آن را، بنام همایونی امضا و تقدیم می کرد. ثروت هایی که او فقط در زمان تبعیدش، از ایران خارج کرد و به بانک سوئیس سپرد: 4میلیون دلار سال 1941بود. پسرش پهلوی دوم نیز، بقدری ثروت از ایران خارج کرد که: اصلا کسی حساب آن را نداشت، و الان بانکهای سوئیس و خزانه داری آمریکا، همه آنها را بالا کشیده اند. بهرحال با وزش نسیم انقلاب اسلامی، خرج کردن پول های ثروتمندان شروع شد، و برای تطمیع سران، یا تشویق مخالفان، همه دنیا به کار افتادند. عربها از ترس به سراغ خرید سلاح رفتند، و بالاترین رقم خرید تسلیحاتی در طول تاریخ را، بنام خود ثبت کردند. آمریکاییها و سوییسی ها، با بلوکه کردن دارایی های ایران، آمار آن را از دسترس خارج کردند، و بین خودشان تقسیم نمودند. روسها برای تقویت گروههای کمونیستی، مبالغ هنگفتی هزینه کردند. سفارت خانه های اروپایی و خارجی، برای جذب ثروت ایرانیان، در باغ سبز به آنان نشان دادند! بطوریکه هنوز پس از گذشته چهل سال، هیچگاه صف های طولانی ایرانیان، در پشت سفارتخانه های آنان کاهش نیافته است. بعد از انقلاب اسلامی هم مسئولان ایرانی، هرچه در خزانه مانده بود، صرف جنگ و خرید از کشورهای دیگر کردند. آمریکا با سلاح تحریم وارد شد! و همه اجناس خود را تا چند برابر قیمت به ایران فروخت. چین و روسیه و کره جنوبی و دیگر کشورها هم، با خرید های نجومی از سوی ایران، بار اقتصاد خود را بستند. حتی در این چهل سال ما شاهدیم که: بهترین مشتریان همه کشورهای دنیا، ایرانیان هستند. و بدون خرید ایرانیان، اغلب شرکت های بنام مانند: بنز و تویوتا و سامسونگ باید از بین بروند. هرشرکتی که ایران با آن قطع رایطه می کرد، بلافاصله ورشکست و: کار گران خود را خراج می کرد! تا دلسوزی ایرانیان را بسوی خود جلب کند. فلسطینی هایی که در محاصره بودند، و نان شب نداشتند، برای اینکه به سمت ایران گرایش پیدا نکنند، از همه طرف مورد حمایت قرار گرفتند! و اکنون همگی دارای زندگی اشرافی هستند. بودجه هایی که عربستان و امریکا! و حتی اسرائیل به آنها می دهد بسیار زیاد و بی سابقه است. بطوریکه حتی حماس هم به طمع افتاده، و به سوی عربستان رفته است. کشور های جهان سوم که: فقیر ترین کشورها محسوب می شدند، برای اینکه به ایران گرایش پیدا نکنند، همه گونه حمایت مالی و اقتصادی شده اند. حتی در ایران به سنی های ایرانی، پیشنهاد های کلانی می شود، تا مباد به شیعه گرایش پیدا کنند و: اقلیت های مذهبی هم از این پیشنهادها بی نصیب نیستند.

Islamic Revolution made the world richer.

Since the Islamic revolution in Iran, at least from 1978 onwards began to keep pace with the growth in wealth creation and better economy and acquisition of public welfare began. The wealth at all times, and in modern times there, but usually in the hands of a minority of a percent. What kingdom in ancient times was everywhere, except the Kings others, property and wealth are not as informed as soon as the wealth of others, the pack was heavy taxes! If the person is not bankrupt, forcing more than half of his wealth, his gifts to the king. For example, recently known that Khan Myrpnj, just a simple officer in charge was five. He Alasht village, the functions of Mazandaran was born, but when the monarchy was everywhere, from property properties was found! Its owner must immediately document, signed and dedicated the royal name. He only wealth that at the time of his exile, out of Iran and handed over to Swiss banks: $ 4 million in 1941. Pahlavi's son, so that wealth outside the country: no one considered it did not, and now Swiss banks and the Treasury America, all of them are drawn up. However, the ratio of the Islamic Revolution began spending the money of the rich, and for bribing officials, or encourage the opposition, the whole world went to work. Arabs fear went out to buy weapons, and the highest buy weapons in history, as they were recorded. Americans and Swiss, with Iran blocking assets, hit it out of reach, and divided among themselves. Russians to strengthen communist groups, spent enormous sums. European embassies and foreign, to attract wealth Iranians showed their green garden! As yet after the last forty years, never long queues of Iranians behind their embassies dimmed. After the Islamic Revolution and Iranian officials, the Treasury had been spent on the war and they buy from other countries. America entered the arms embargo! And all their goods sold to Iran several times the cost. China, Russia, South Korea and other countries, with the purchase of sea from Iran, closed their economic burden. Even in these forty years, we see that the best clients all over the world, Iranians. Without buying Iranian, often known companies such as Mercedes Benz and Toyota and Samsung must be eliminated. Iran's relationship with the cessation of any single company, immediately collapsed and work your tribute was expensive! To attract sympathy toward Iran. Palestinians, who were surrounded and had dinner, because they tend to Iran, were supported from all sides! And now all of life's peers. Funded by Saudi Arabia and America! And even Israel gives them immense and unprecedented. So that even Hamas had to greed, and has gone to Saudi Arabia. Third World countries that are the poorest countries were not inclined to be in Iran, have been all kinds of financial and economic support. Even in Iran, Iranian Sunnis, offer huge, so lest they tend to Shiite Religious minorities are deprived of these proposals.

جعلت ثورة الإسلامية في العالم الأكثر ثراء.

منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، على الأقل منذ عام 1978 بدأت فصاعدا لمواكبة النمو في خلق الثروة واقتصاد أفضل واكتساب بدأت الصالح العام. الثروة في جميع الأوقات، وفي العصر الحديث هناك، ولكن عادة ما تكون في أيدي أقلية من المئة. ما المملكة في العصور القديمة كان في كل مكان، إلا الملوك الآخرين والممتلكات والثروة ليست كما أبلغ في أقرب وقت ثروات الآخرين، كانت حزمة ضرائب باهظة! إذا كان الشخص ليس إفلاس، مما اضطر أكثر من نصف ثروته، هباته للملك. على سبيل المثال، يعرف في الآونة الأخيرة أن خان، كان مجرد ضابط بسيط في تهمة خمسة. قرية الاشت  وظائف مازندران ولدت، ولكن عندما كان النظام الملكي في كل مكان، من خصائص الملكية وجدت! يجب أن صاحبها توثيق فورا، وقعت والتفاني اسم ملكي. والثروة فقط أنه في وقت من منفاه، من إيران وتسليمه إلى البنوك السويسرية: 4000000 $ في عام 1941. ابن بهلوي، بحيث الثروة خارج البلاد: لا أحد يعتبر أنه لم يفعل، والآن البنوك السويسرية والأمريكية الخزانة، كل منهم ضعها. ومع ذلك، بدأت نسبة للثورة الإسلامية انفاق المال من الأغنياء، وللمسؤولين رشوة، أو تشجع المعارضة، وذهب العالم كله للعمل. العرب يخشون خرج لشراء أسلحة، وأعلى أسلحة شراء في التاريخ، كما تم تسجيل. الأمريكان والسويسري، مع إيران منع أصول، وأصيب هو بعيد المنال، وتنقسم فيما بينها. الروس لتعزيز الجماعات الشيوعية، أنفقت مبالغ هائلة. السفارات والخارجية الأوروبية، لجذب الثروة أظهر الإيرانيين حديقة منزلهم الخضراء! حتى الآن بعد أربعين عاما الماضية، تضاءلت طوابير طويلة أبدا من الإيرانيين وراء سفاراتها. بعد الثورة الإسلامية والمسؤولين الايرانيين، ان وزارة الخزانة انفقت على الحرب ويشترون من بلدان أخرى. أمريكا دخل حظر الأسلحة! وباعت كل سلعهم إلى إيران عدة مرات تكلفة. الصين وروسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، مع شراء البحر من إيران، أغلق العبء الاقتصادي. حتى في هذه الأربعين سنة، ونحن نرى أن أفضل العملاء في جميع أنحاء العالم، والإيرانيين. دون شراء الإيرانية والشركات في كثير من الأحيان المعروفة مثل مرسيدس بنز وتويوتا وسامسونغ يجب القضاء عليها. علاقة إيران مع وقف أي شركة واحدة، انهار على الفور والعمل تحية لكم كان الثمن! لجذب تعاطف تجاه إيران. ودعمت الفلسطينيين الذين كانوا محاصرين، وكان العشاء، لأنها تميل إلى إيران، من كل الجهات! والآن كل من أقرانهم الحياة. بتمويل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة! وحتى إسرائيل يعطيهم هائلة وغير مسبوقة. حتى أن حماس كان لالجشع، وذهب إلى المملكة العربية السعودية. دول العالم الثالث التي كانت أكثر البلدان فقرا لا تميل إلى أن تكون في إيران، كانت جميع أنواع الدعم المالي والاقتصادي. وحتى في إيران والسنة الإيرانية، وتقديم ضخمة، لذلك لئلا تميل إلى حرمان الأقليات الدينية الشيعية من هذه المقترحات.

İslam İnqilabının dünya zəngin etdi.

İran İslam inqilabından bu yana, 1978-ci ildən ən azı etibarən ictimai təminat başladı sərvət yaradılması və daha yaxşı iqtisadi və əldə artım ilə ayaqlaşmaq başladı. bütün dövrlərdə sərvət və orada müasir dəfə, lakin adətən bir faiz azlıq əlində. qədim zamanlarda nə səltənət digər sərvət qısa müddətdə məlumat kimi Kings başqaları əmlak və sərvət deyil istisna olmaqla, paketi ağır vergilər idi, hər yerdə idi! şəxs müflis deyilsə, onun sərvət padşahın onun hədiyyələr yarıdan çoxu məcbur. Məsələn, bu yaxınlarda Khan Myrpnj vəzifəli bir sadə zabit beş idi ki, tanınır. O Alasht kəndi Mazandaran funksiyaları anadan olub, lakin monarxiya hər yerdə idi, əmlak xüsusiyyətləri tapıldı! Onun sahibi dərhal imzalanmış sənəd və kral adını həsr etməlidir. $ 4 milyon 1941-ci ildə onun sürgün zamanı İran həyata və İsveçrə banklarında təhvil O, yalnız sərvət. Pəhləvi oğlu ölkə xaricində olduğunu sərvət belə: heç kim onların hamısı tərtib olunur, indi İsveçrə bankları və Xəzinədarlıq Amerika olmadı hesab və. Lakin İslam İnqilabının nisbəti və rüşvət vəzifəli şəxslər üçün zəngin pul sərf başladı ya müxalifət təşviq bütün dünya işə getdi. Ərəblər onlar qeyd edildi, tarix silah və yüksək alış silah almaq üçün getdi qorxuram. Amerikalılar və İsveçrə, İran aktivləri blok ilə əlçatmaz edib, və özləri arasında bölünür. Ruslar, kommunist qrupları gücləndirmək böyük məbləğdə sərf etmək. Avropa səfirliklər və xarici, sərvət cəlb etmək iranlıların öz yaşıl bağ göstərdi! Hələ ötən qırx il sonra, onların səfirliklərinin arxasında iranlıların heç uzun quyruqlar meydana tutqun. İslam İnqilabının İran rəsmiləri sonra Xəzinədarlıq müharibə sərf edilmiş və digər ölkələrdən almaq. Amerika silah embarqosunu girdi! Və bütün mal dəyəri İrana bir neçə dəfə satılıb. Çin, Rusiya, Cənubi Koreya və İrandan dəniz alınması ilə digər ölkələr, onların iqtisadi yükünü bağladı. Hətta bu qırx il ərzində gördüyümüz bütün dünyada, İranlılar üzərində yaxşı müştərilər ki. Belə Mercedes Benz və Toyota və Samsung kimi İran, tez-tez tanınmış şirkətləri almadan aradan qaldırılmalıdır. hər hansı bir şirkətin dayandırılması ilə İranın əlaqələr, dərhal dağıldı və xərac iş bahalı idi! İrana qarşı rəğbət cəlb etmək. əhatə və onlar İrana edirlər, çünki, nahar idi Fələstinlilər, hər tərəfdən dəstək edildi! İndi bütün həyat həmyaşıdları. Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika tərəfindən maliyyələşdirilən! Və hətta İsrail onlara böyük və görünməmiş verir. Belə ki, hətta Həmas xəsislik idi və Səudiyyə Ərəbistanına getdi. kasıb ölkələrindən İrana olmaq meylli deyil ki, Üçüncü Dünya ölkələri, maliyyə və iqtisadi hər cür dəstəyi olmuşdur. Onlar şiə dini azlıqlar bu təkliflərin məhrum edirlər deyə belə İranda İran sünnilər, böyük təklif edirik.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰ نظر(0)

خط قرمز فروشی

متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.

این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق 400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده اند چون: مدارک مورد نیاز و دوندگی بی حاصل آن را، نمی توانند به یدک بکشند. پگاه آهنگرانی، زندگی این هنرمندان را در فیلم کوتاهی بنام: مردان ارباب جمشید آورده است. ارباب جمشید یک زرتشتی در تهران بوده که: بیش از نیمی از زمین های تهران را خریداری کرده بود، و اکنون بانک ملی پارک پلیس و غیره، همه ملک او هستند. اما الان فقط چند هنرمند قدیمی و ناکام، نام آن را یدک می کشند و هر روز ظهر، در قهوه خانه آنجا به یاد روز های پر رونق خود، آبگوشت شریکی یا برنج سفید با تخم مرغ میل می کنند. صندوق حمایت از روزنامه نگاران و هنرمندان هم، نتوانسته برای آنها کاری کند: زیرا بازی آنها درگذشته بوده و: مشمول 5 سی دی در سال جاری نمی شود! حتی نقش اول را هم ندارند. ولی این هنرمندان و روزنامه نگاران، عمری را در آرزوی این شغل و رونق آن سپری کرده اند، حالا که رونق گرفته، چند جوان پاچه ورمالیده و: دزد سرگردنه از راه رسیده اند، و میلیاردی به جیب می زنند، ملت و فرهنگ مردم خود را مسخره می کنند تا: به نان و نوایی برسند. نهنگ عنبر و یا عنبر 2 و فیلمهایی که قرار است اکران شود، همه از این دست هستند و فقط یک فیلم، بنام ماجرای نیمروز معلوم نشد، چطور بین اینها بر خورده است. البته هنرمندان پیشکسوت باز تشکیلاتی دارند، ولی روزنامه نگاران  و نویسندگان، از آنها هم عقب ترند.

 ما وقتی صحبت از اسلام می کنیم، ایات قرانی و دستورات صریح پیامبر مد نظر است، ولی این دسته اراذل  و اوباش و نوکیسه های هنری ، همین را سیبل قرار داده، و تیر های زهر آگین خود را به آن پرتاب می کنند. سالها نیکی کریمی ها، در تمام فیلم ها چمدان بسته، با شوق طلاق و جشن جدایی، جامعه را به این روز انداختند که: یازده میلیون جوان داریم که: از ترس طلاق ازدواج نمی کنند! بعد هم گشت ارشاد ها آمد، و هرچه مشروب خوار و روسپی باز را خوشحال کرد! که بالاخره یکی توانست: دنده امر بمعروفی ها را خرد کند، و الان سالها است که برعلیه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، فیلم ساخته می شود و ابد و یک روزهایی می سازند که: آدم زار زار به حال قاچاقچی های مظلوم گریه می کند. و یا این بازیگر مشهدی زایر ستیز، حکم قصاص را همه جا زیر سوال می برد و: یا اینکه به مشی حزب اللهی ها توهین می کند، تا جاییکه سالن سینما می شود جهنم مومنان و: کسانی که کمی خود را مقید به اسلام می دانند. اخیرا هم که برای سرکوب حجاب راهی هند و برزیل می شوند، و با نشان دادن چهره های ضد حجاب، عملکرد حجاب اسلامی را زیر سوال می برند. و آن را به مسخره می گیرند. مسئولین هم درگیر مبارزات انتخاباتی هستند و: نمی دانند همه این دعوا ها سر: لحاف ملا هاست و می خواهند: اسلام و روحانیت را. ترور شخصیت نمایند. تا راه برای فساد و فحشا باز شود.

The red line retail

Unfortunately cinema box-office cortical and Iran, the electoral advantage of opportunities, and by selling red tape, to the billion-dollar gain. In fact, this time lobbyists went to the art, and through cinema and film Persian Looking for: grab the money are astronomical.

This is despite the fact that the vast majority of our artists, living in poverty and aging and sometimes even subsidies not belong to them, and deprived of rights 400 toman pioneers. Remain without insurance such as required documents and unproductive running it, cannot tow. Ahangarani, the artist's life in a short film called: men's Lord Jim. Jamshid was a Zoroastrian masters in Tehran that Tehran had bought more than half of the land, and now the National Bank Park police, etc., all his property. But now only a few older artists, and failed, to carry it every day at noon, he remembered the days of her thriving coffee, broth or white rice with egg desire their partner. Fund journalists and artists could not do anything for them: they died because the game is: under 5 year CD is not! Not even the first time. But these artists and journalists, life and dreams of the jobs and prosperity it has spent are now thriving, some young legs around rubbed: scamp arrived, and billions into the pockets of their nation and culture to mock her: bread and misery to come. Sperm Whale or two films that are scheduled to be released, all of this is just a movie; it was not clear as the noon incident, how it is being eaten. The veteran artists open their organization, but journalists and writers, they are back.

 When we speak of Islam, the Quran and the Prophet's explicit orders is concerned, but this bunch of thugs and upstart art, the same target, and his poisonous arrows to throw it out. Niki Karimi years, in all the videos suitcase closed, enthusiastically celebrated divorce and separation, and threw the community to this day: eleven million young people have: the fear of divorce, not marriage! Then came the Guidance Patrol, and the drinkers and prostitutes happy again! Or the actor Mashhadi pilgrim conflict, Retaliation everywhere, undermining and: or the policy of Hezbollah insult is, as far as the theater is hell believers and those that your little tie to Islam. More recently, the veil is a way to suppress India and Brazil, and by showing the face of anti-hijab, the Islamic veil is questioned. And ridicule. Officials involved in the campaign are: do not know all the fights Head: Mullah's quilt and want Islam and the clergy. A character assassination. To open the way to corruption.

التجزئة خط أحمر

للأسف القشرية سينما شباك التذاكر وإيران، والاستفادة من الفرص الانتخابية، وبفضل بيع الروتين، لتحقيق مكاسب بمليارات الدولارات. في الواقع، ذهب هذه المرة جماعات الضغط للفن، ومن خلال السينما والأفلام الفارسي يبحث عن: الاستيلاء على المال هي الفلكية.

هذا على الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى من فنانينا، الذين يعيشون في الفقر والشيخوخة وأحيانا الدعم يست ملكا لهم، وحرمت من حقوق 400 رواد تومان. تبقى دون تأمين مثل المستندات المطلوبة وغير منتجة تشغيله، لا يمكن السحب حياة الفنان في فيلم قصير يسمى: اللورد جيم الرجال. كان جمشيد على درجة الماجستير الزرادشتية في طهران ان ايران اشترت أكثر من نصف الأرض، والآن الشرطة بارك البنك الوطني وغيرها، وجميع ممتلكاته. الصحفيين الصندوق والفنانين لا يستطيع أن يفعل أي شيء بالنسبة لهم: إنهم ماتوا بسبب اللعبة: تحت 5 سنوات CD ليست كذلك! ولا حتى في المرة الأولى. لكن هؤلاء الفنانين والصحفيين والحياة والأحلام من فرص العمل والازدهار أنفقت الآن مزدهرة، بعض مراحل الشباب حول يفرك: وصل النذل، والمليارات في جيوب الأمة وثقافتها أن يسخر لها: الخبز والبؤس القادمة. حوت العنبر أو اثنين من الأفلام التي من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، كل هذا هو مجرد فيلم، لم يكن واضح الحادث ظهر اليوم، كيف يتم يؤكل. الفنانين المخضرمين فتح مؤسساتهم، ولكن الصحفيين والكتاب، فهي الظهر.

 نيكي كريمي سنوات، في جميع شرائط الفيديو أغلقت حقيبة، احتفلت بحماس الطلاق والانفصال، ألقت المجتمع لهذا اليوم: أحد عشر مليون والشباب لديهم: الخوف من الطلاق، وليس الزواج! ثم جاء التوجيه دورية، ويشربون والعاهرات سعيدة مرة أخرى! وأخيرا يمكن للمرء أن أضلاعه من نهاية الشوط الاول، والآن سنوات أن العقوبات ضد تجار المخدرات والسينما وإلى الأبد ويوم واحد إلى أن آدم كان مهرب تبكي بمرارة من المظلومين. أو الممثل مشهدي الصراع حاج، الانتقام في كل مكان، يقوض و: أو سياسة إهانة حزب الله، بقدر ما هو المسرح المؤمنين الجحيم وتلك التي التعادل الخاص بك قليلا إلى الإسلام . وفي الآونة الأخيرة، الحجاب هو وسيلة لقمع الهند والبرازيل، وإظهار الوجه المضادة للحجاب، وشكك في الحجاب الإسلامي. والسخرية. المسؤولين المشاركين في الحملة هي: لا يعرف عن رئيس معارك: لحاف الملا ويريد الإسلام ورجال الدين. واغتيال الشخصية. لفتح الطريق للفساد.

qırmızı xətt pərakəndə

Təəssüf ki, kino kassa kortikal və İran imkanları seçki üstünlüyü və milyard dollar mənfəət, qırmızı tape sataraq. pul grab astronomik var: Əslində, bu dəfə lobbiçilər axtarır incəsənət və kino və film fars yolu ilə getdi.

Bu, bizim rəssamlar böyük əksəriyyəti yoxsulluq şəraitində yaşayan və yaşlanma və bəzən hətta subsidiyalar onlara aid deyil, və hüquqları 400 toman ilk məhrum olmasına baxmayaraq. belə tələb olunan sənədlərin və səmərəsiz, onu edə bilməz çalışan dartmaq kimi sığorta olmadan qalır. Ahangarani adlı qısa film rəssamın həyat: kişi Lord Jim. Cəmşid Tehran, və s., Indi bütün onun mülkiyyət National Bank Park polis torpaq yarım artıq alıb və ki, Tehranda Zərdüşt ustaları idi. Fund jurnalistlər və rəssamlar onlar üçün bir şey edə bilmədim: oyun, çünki onlar həlak: 5 yaşadək CD deyil! Hətta ilk dəfə. Amma sərf etmişdir, bu sənətçi və jurnalistlərin həyat və iş və firavanlıq arzularını inkişaf indi, bəzi gənc ayaqları ətrafında rubbed: yaramaz gəlib və onların millətin və mədəniyyətin cibinə milyardlarla onun istehza: çörək və səfalət gəlib. Sperm Whale ya azad planlaşdırılır iki film, bu bütün bu yeyilmiş olunur necə günorta hadisə kimi aydın deyil, yalnız bir film deyil. veteran rəssamlar onların təşkilat açmaq, lakin jurnalistlər və yazıçılar, onlar geri edir.

 İslam danışmaq zaman, Quran və Peyğəmbərin açıq sifariş narahat, lakin thugs və upstart incəsənət, eyni hədəf və onun zəhərli oxlar bu dəstə onu atmaq. Niki Karimi il çamadan qapalı bütün video, həvəslə, boşanma və ayrılması qeyd bu gün icma atdı: on milyon gənc var: boşanma qorxusu deyil, evlilik! Sonra Rəhbərlik Patrol və yenidən içənlərə və xoşbəxt fahişə gəldi! Nəhayət bir əbədi narkotik tacirlerine, film və cəza və Adam acı alverçisi məzlum ağlayır ki, bir gün qarşı ildir indi fasilə enjoining qabırğa, və edə bilər. Və ya hər yerdə aktyor Məşədi Hacı münaqişəsi mislləmə, pozan və: və ya Hizbullah təhqir siyasət İslama ki, az tie qədər teatr cəhənnəm iman kimi, və o . Bu yaxınlarda, örtük və anti-hicab üz göstərərək Hindistan və Braziliya yatırmaq üçün bir yoldur, İslam örtük sorğu-sual edilir. Və lağ. kampaniyası olan cəlb Hakimlər: Mollaların yorğan və İslam və ruhanilər istəyirəm: bütün döyüşlərdə rəhbəri bilmirəm. A xarakter sui-qəsd. fəsada açın.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۰ نظر(0)

طب رایگان 5

چرا باید با دست غذا خورد؟ آنهم با دست راست. طب رایگان جواب ساده ای برای این سوال دارد. گرچه سکولاریسم اسلامی! ممکن است داد و هوار کند، ولی واقعیت این است که: قبل از خوردن غذا باید دست ها را شست، و با دست غذا خورد! چون اگر با چنگال یا قاشق بخواهیم غذا بخوریم، نیازی به شستن دستها نیست. توجیه ساده آن این است که: برخی از مواد غذایی، از طریق پوست وارد بدن می شوند. یعنی همانطور که پوست دارای منفذ ها  و: سوراخ هایی است که: برخی املاح و آب از آن خارج می شود، و به اصطلاح بدن عرق می کند، و شوره می زند! معادل همین آب و املاح  که خارج می شود، پوست نیاز به مواد و املاح تازه دارد. البته پوست از طریق داخلی نیز تغذیه می شود، ولی چون آخرین لایه غذا رسانی است، طبیعی است که مواد لازم آن در مسیر قبلا مصرف شده باشد. یعنی با اینکه مواد غذایی خوبی می خوریم، ولی بعلت طولانی ترین مسیر انتقال به پوست، این مواد در مسیرهای نزدیک تری جذب می گردد. به همین دلیل پوست دچار خشکی می شود، که معمولا با مالیدن کرم، و چرب کردن آنها، این مواد را به آنها می رسانیم. ماسک های زیبایی خیار و: میوه های مختلف نشان می دهد: خوردن خیار در بدن، قبل از رسیدن به پوست جذب می شود. و لذا باید از بیرون به آن مواد برسانیم. موقع غذا خوردن، این نیاز پوست بیشتر تحریک می شود. لذا اگر با دست غذا بخوریم، و غذا را خوب بجویم، فرصت هست تا مواد و املاح لازم، قبل از رفتن به بدن از طریق پوست: دست و دهان جذب شود. معمولا بعد از خوردن هر غذا، مواد اصلی آن به دست می چسبد، که ما بطور طبیعی با مالیدن: دو دست به یکدیگر، این مواد را به تمام پوست دست می رسانیم. و دیگر نیازی نیست: از کرم یا مواد نفتی و شیمیایی دیگر مانند: وازلین و غیره استفاده شود. مواد قندی از جمله موادی است که: بلافاصله بعد از وارد شدن به دهان، جذب می شود و شیرینی آن را، در لایه های داخلی بدن بخوبی احساس می کنیم. گاهی اگر رساندن قند به بدن از طریق: بیرون و درون هم کافی نباشد، حالت ضعف به انسان دست میدهد. که اگر مفرط باشد، باید سرم به بدن وصل شود، سرم هم چیزی جز قند و نمک نیست، و این یعنی لایه میانی هم، دچار کمبود انرژی شده است. شیاف یا دارو و پماد های مالیدنی، همه اثبات می کند که مواد غذایی، بجز از طریق دهان و یا گردش خون، راههای دیگری هم دارد. داروهای زیر زبانی، از همه اینها واضح تر است. و همه اینها نشان می دهد که باید: به غذا خوردن با دست اهمیت داد. حالا گرچه خود سکولارها هم، وقتی غذای خوشمزه ای مثل مرغ باشد، نمی توانند با قاشق بخورند! می بینید که با دست می خورند، و لذت بیشتری احساس می کنند. البته بعد از خوردن غذا هم باید دست ها را شست. زیرا هم باعث نفوذ سریعتر و وسیعتر: مواد غذایی به پوست می شود، و هم آن را تمیز می کند. در اینجا به اهمیت وضو هم پی می بریم: که پوست بدن ما در روز، حداقل 5بار با آب تماس پیدا می کند، و این هم مانع خشکی پوست می شود، و هم شادابی پوست را تضمین می کند.  در روایات هم داریم که بعد از استحمام،  کمی بخوابید تا قلب بالاتر از سر قرار گیرد، و جریان خون به آن برسد، و هم اینکه بدن را چرب کنید، یا به قول امروزی ها کرم بمالید. زیرا در اثر سود سوز آور و: املاح شیمیایی مواد شوینده، پوست چربی های مفید خود را هم از دست می دهد.

Medicine 5

Why should I eat by hand? However, with the right hand. Free medicine is no simple answer to this question. Although Islamic secularism! And to be angry possible, but the reality is that should you wash your hands before eating, and the food was! Because if we want to eat with a fork or spoon, do not wash your hands. The simple explanation is that some of the food enters the body through the skin. As the skin pore and hole that some salts and water from the outside, and so the body does not sweat, and his dandruff! Of the water and the salt is removed, the skin needs fresh ingredients and minerals. The interior is also fed through the skin, but because the last layer is the caterer, it is natural materials used in the way it is consumed. This means that the food we eat well, but due to the longest way to skin, the material absorbed in the closer routes. That's why dryness of the skin, which usually rubs cream and fatty them, these materials can bring to them. Masks cucumber and fruits of different shows: eat cucumbers in the body before it is absorbed into the skin. And must reach out to those materials. When eating, the need to be more irritated skin. So if you eat with your hands, and good food I seek opportunities to materials and minerals is necessary to go to the body through the skin, hands and mouth to be absorbed. Usually after eating any food, the main material of the stick, we naturally by rubbing two hands to each other, these materials can bring to all hands. No longer need: cream or petroleum products and other chemicals, such as petroleum jelly and so on. Sugars such as substances that: immediately after getting into the mouth, absorbed and its products, in the inner lining of the body feel good. Sometimes if you bring sugar into the body through: outside and inside is not enough, the state of human weakness. If excessive, it must be connected to the body serum, serum nothing but sugar and salt, and this is the middle layer, is energy deficient. Suppositories or topical medications and ointments, all proving that food, except through the mouth or circulation, there are other ways. Medication under the tongue is all the more obvious. All this shows that you need to eat with the importance of that. Now although the secularists, when food is delicious like chicken, cannot eat with a spoon! You see, eat with your hands, and feel more pleasure. Of course, should you wash your hands after eating? Because it's faster and wider influence of food on the skin and it is clean. Here the importance of the ablution we realized that our skin in the day, at least 5 times in contact with water, and this also prevents skin dryness, and skin guarantees. Because of caustic soda and: chemical salts, detergents, skin also loses its fats.

الطب 5

لماذا يجب أن يأكل باليد؟ ومع ذلك، مع يده اليمنى. الدواء مجانا من جواب بسيط على هذا السؤال. على الرغم من أن العلمانية الإسلامية! قد يكون من المحزن، ولكن الواقع هو أن عليك أن تغسل يديك قبل الأكل، وكان الطعام! لأنه إذا كنا نريد لتناول الطعام بالشوكة أو الملعقة، لا تغسل يديك. التفسير بسيط هو أن بعض المواد الغذائية، تدخل الجسم عن طريق الجلد. كما مسام الجلد وثقب أن بعض الأملاح والماء من الخارج، وبالتالي فإن الجسم لا عرق، وقشرة الرأس له! من إزالة الماء والملح، والجلد يحتاج المكونات الطازجة والمعادن. يتغذى من الداخل أيضا عن طريق الجلد، ولكن لأن الطبقة الأخيرة هي الممون، فمن المواد الطبيعية المستخدمة في الطريقة التي يتم استهلاكها. وهذا يعني أن الطعام الذي نأكل جيدا، ولكن نظرا لأطول طريقة لالجلد، والمواد استيعابها في طرق توثيق. هذا هو السبب في جفاف الجلد، والتي عادة فرك كريم، والدهنية منها، ويمكن لهذه المواد تجلب لهم. أقنعة الخيار والفواكه من البرامج المختلفة: أكل الخيار في الجسم قبل أن يتم امتصاصه في الجلد. ويجب أن تصل إلى تلك المواد. عند تناول الطعام، والحاجة إلى أن يكون الجلد أكثر غضب. لذا إذا كنت تأكل مع يديك، والطعام الجيد I البحث عن فرص المواد والمعادن الضرورية للذهاب إلى الجسم عن طريق الجلد واليدين والفم لاستيعابها. عادة بعد تناول أي طعام، والمواد الرئيسية للعصا، ونحن بطبيعة الحال عن طريق فرك اليدين لبعضها البعض، وهذه المواد يمكن أن يجلب إلى كل الأيدي. لم تعد هناك حاجة: كريم أو المنتجات النفطية والمواد الكيميائية الأخرى، مثل الفازلين وهلم جرا. السكريات مثل المواد التي: مباشرة بعد الدخول في الفم، واستيعابها ومنتجاتها، في البطانة الداخلية من الجسم يشعر جيدة. في بعض الأحيان إذا وجهتم السكر في الجسم من خلال: الداخل والخارج ليست كافية، وحالة الضعف البشري. إذا مفرطة، فإنه يجب أن تكون متصلا المصل الجسم، لا شيء في الدم ولكن السكر والملح، وهذا هو الطبقة الوسطى، هو نقص الطاقة. التحاميل أو الأدوية الموضعية والمراهم، وكلها تثبت أن الغذاء، إلا عن طريق الفم أو تداولها، وهناك طرق أخرى. الدواء تحت اللسان، واضح كل أكثر من ذلك. كل هذا يدل على ان كنت بحاجة لتناول الطعام مع أهمية ذلك. الآن على الرغم من أن العلمانيين، عندما يكون الغذاء لذيذ مثل الدجاج، لا يمكن أن يأكل مع ملعقة! كنت انظر، وتناول الطعام مع يديك، وتشعر بمزيد من المتعة. بالطبع، يجب أن تغسل يديك بعد تناول الطعام. لأنه تأثير أسرع وأوسع من المواد الغذائية على الجلد، وأنها نظيفة. هنا أهمية الوضوء أدركنا أن جلدنا في اليوم، 5 مرات على الأقل في اتصال مع الماء، وهذا يمنع أيضا جفاف الجلد، والضمانات الجلد. ان التقاليد أننا يستحم بعد القليل من النوم لقلب أكثر من الرأس، وتدفق الدم للوصول إليه، والدهون في الجسم، أو ما اليوم فرك كريم. بسبب الصودا الكاوية و: أملاح الكيميائية والمنظفات ويفقد الجلد أيضا الدهون فيها.

Medicine 5

Niyə əl ilə yedim lazımdır? Lakin, sağ əli ilə. Pulsuz tibb Bu suala heç bir sadə cavabdır. İslam dünyəvilik baxmayaraq! Bu kədərli ola bilər, lakin reallıq ki, siz yemək əvvəl əllərinizi yuyun, və qida idi! biz əlləri yumaq yoxdur, bir çəngəl və ya qaşıq ilə yemək istəyirəm, çünki. sadə izahı ərzaq bəzi, dəri vasitəsilə bədən daxil edir. dəri pore və xaricdən bəzi duzları və su və belə bədən tər deyil deşik, onun kəpək kimi! su və duz çıxarılır ki, dəri təzə maddələr və minerallar lazımdır. Daxili də dəri vasitəsilə qidalanır, lakin son qat iaşəçi, çünki, bu istehlak şəkildə istifadə təbii materiallar edir. Bu qida yaxşı yemək, lakin dəri uzun yol, material yaxın marşrutları sorulur deməkdir. adətən onların krem ​​ovuşdurmaq və yağlı dəri, quruluq, bu materiallar onlara gətirə bilər Ona görə də. Maskalar xiyar və müxtəlif göstərir meyvə: dəri daxil udulmuş əvvəl bədən xiyar yeyin. Və bu materialların həyata nail olmaq lazımdır. yemək zaman, ehtiyac daha tahriş dəri olacaq. Siz əlləri ilə yemək və yaxşı qida mən materialları və minerallar üçün imkanlar axtarmaq Belə ki dəri vasitəsilə bədən getmək lazımdır, əlləri və ağız dalmaq üçün. Adətən hər hansı bir qida, Stick əsas material yemək sonra, biz təbii bir-birinə iki əlləri silinən tərəfindən, bu materiallar bütün əlləri gətirə bilər. No longer lazımdır krem ​​və ya neft məhsulları və digər kimyəvi maddələr, belə neft jele və s. Belə maddələrin kimi Şəkər: dərhal ağzına aldıqdan sonra, udulmuş və onun məhsulları, bədənin daxili astar yaxşı hiss edirəm. vasitəsilə bədənə şəkər gətirmək Bəzən əgər: xaricində və daxilində kifayət qədər insan zəif dövlət deyil. həddindən artıq varsa, bu bədən serum, şəkər və duz lakin serum heç bir şey bağlı olmalıdır və bu, orta təbəqə enerji əskik deyil. ağız və ya dövriyyəsi vasitəsilə istisna olmaqla, bütün, ki, ərzaq sübut Suppozituvar və ya aktual dərman və məlhəm, digər yolları var. dil altında Medication, daha aydındır. Bütün bu ki, əhəmiyyəti ilə yemək lazımdır ki, göstərir. İndi dünyəvilər, baxmayaraq ki, qida toyuq kimi dadlı, bir qaşıq yemək bilməz! Siz əlləri ilə yemək, və daha çox zövq hiss görürük. Əlbəttə ki, siz yemək sonra əllərinizi yuyun olmalıdır. Bu dəri qida daha sürətli və daha geniş təsir, və çünki təmiz. Burada dəstəmaz əhəmiyyəti biz həyata o gün bizim dəri, ən azı 5 su ilə təmasda dəfə və bu da dəri quruluğu qarşısını alır və dəri zəmanət. nə bu gün biz onu əldə etmək üçün baş daha çox ürək və qan axını bir az yuxu sonra çimmək ənənələri, və bədən yağ, və ya krem ​​rub olardı. Çünki kaustik soda və kimya duzları, yuyucu, dəri də onun yağ itirir.

تالاب ها و راه کوتاه حفظ آنها

ایران اولین کشوری است که به تالاب ها اهمیت داده، و 41تالاب ثبت شده دارد. کنوانسیون تالاب ها به رامسر معروف است، که درسال 1971تصویب شد. اما تغییرات مدیریتی و بینش های سکولار اسلامی ! باعث شده تا در های هوی تئوری ها، نه تنها تالاب ها بلکه دریاچه ها نیز از دست بروند. از نظر اسلامی، حفظ تالاب ها بسیار ساده است. زیرا خلقت خداوند است، و خداوند هم خود بهتر می داند: موجودات را چگونه حفظ کند. براساس روایات اسلامی و آیات قرانی، همه زندگی ها از آب شروع می شود، همانطور که در فارسی، آبادانی از آب مشتق شده است. وقتی طوفان نوح رخ داد، بعد از اتمام عذاب، خداوند دستور داد که آسمان از بارش بایستد، و زمین هم آبهای خود را فرو برد. بعد از مدتی آبهای فراوانی بر روی زمین باقی ماند. فرشته مامور آبها از زمین پرسید: چرا آب مانده است، مگر دستور نداری همه را فرو بری؟ زمین گفت دستور خداوند این است که: آبهای خود را فرو برم که بردم! این آبها برای من نیست!(یا ارض ابلعی مائک) لذا خداوند آن فرشته را مامور کرد: تا آبها را ساماندهی کند و اقیانوس ها را پدید آورد. طبیعی است که اکوسیستمی که بوجود آمد، برمبنای نگهداری آب بر روی زمین بود نه درون زمین، لذا تمام دریاها و اقیانوسها، با لایه ای ، قیراندود شدند تا آب از آنها به زمین نفوذ نکند. واین امر تا زمانی ما ادامه داشت. یعنی مثلا دریاچه ارومیه، مانند کاسه ای بدون سوراخ، آب ها را نگهمیداشت. اما ایجاد پل و تاسیسات زیربنایی آن، و کند وکاو هایی که در سطح دریاچه شد، این نفوذ ناپذیری را تهدید کرد، و غشا مربوطه را سوراخ نمود، و آبها از دریاچه نشت کردند. همین اکو سیستم برای کویر لوت و کویر نمک هم اتفاق افتاد. زیرا آن دو دریاچه بودند. و در تاریخ آمده که در زمان داریوش، در آن کشتیرانی می شده است. و در اسناد مارکوپولو نیز از یزد، بعنوان جنگل یاد شده است.

اما با حفر چاههای عمیق برای نفت، و یا آب، این اکو سیستم بهم خورد. سفره های زیر زمینی، به طبقات پایین تر نشت کردند. و آبهای دریای لوت و دریای نمک، در دبی و قطر و عربستان و عمان بیرون زدند. و آن دریای بزرگ، تبدیل به 41 عدد تالاب و چند دریاچه شد. و این تالاب ها هم در حال از بین رفتن هستند، که نشان آن ریزگردها است. ریزگردها ، ماسه های بادی ، طوفان شن و ماسه در شرق کشور، نشان می دهد که دریا وجود داشته است زیرا: تنها دریا می تواند ماسه هایی به این کیفیت داشته باشد. حالا سکولار های اسلامی! هرطوری می خواهند بگویند، یا مانند طوطی گفته های سکولار های غربی را تکرار کنند، تنها راه نجات تالاب ها، درزگیری و ترمیم لایه های آن هاست. درست مانند استخری که آب آن کم می شود، باید به دنبال نشت یابی باشیم، نه افزودن دبی آب، و یا باز کردن بیشتر ورودی های آب. برای این کار لازم است: ژئو فیزیک دریاها و دریاچه ها، و حتی تالاب ها مطالعه شود. این مطالعه باید با دید جدید باشد، و همانطور که دریاچه شهدای خلیج فارس، نشت یابی می شود تالاب ها هم، نشت یابی شوند و این نکات پوشیده شود، تا لایه های آن ترمیم گردد. راه دیگر آن است که در مسیر نشت آب، سد های زیر زمینی ساخته شود، تا مانع انتقال آب ایران به : کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شود.

Wetlands and keep them short

Iran is the first country on the importance of wetlands, and 41 wetlands are registered. Ramsar Convention on Wetlands are known, which was adopted in 1971. However, management changes and secular vision of Islam! Has caused heavy on theory, not only wetlands but also lost lakes. According to Islam, the preservation of wetlands is very simple. Because it is God's creation, and God knows better: How do organisms maintain. According to Islamic tradition and the Quran, all life starts from water, as in Persian, prosperity derived from water. When the flood occurred, after Doom, Lord of heaven is ordered to stand, and the earth will swallow your waters. After a while, a lot of water remained on the ground. The waters of the earth angels asked why water is left, unless instructed not all go down. Earth is the Lord's command said that its waters to go down that I was! Natural ecosystem that was created, based on the maintenance of water on the floor, not the ground, so all the seas and oceans, with a layer, were tarred ground water does not penetrate them. That is until we went on. I.e. lake, like a bowl without holes, saves the waters. But building bridges and infrastructure, and explore that over the lake, the impermeability threatened, and the corresponding holes in the membrane, and the water was leaking from the lake. The Lut desert and salt desert ecosystem for happened. Because they were two lakes. And come on at the time of Darius, it was navigable. Marco Polo also Yazd and documents, as the forest is mentioned.

But digging deep wells for oil or water, this eco-system collapse. Underground aquifers, was leaked to the lower classes. And Lot Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Saudi Arabia and Oman went out. And the great sea, lakes and wetlands were converted to 41. And that's wetlands are disappearing, indicating that it is dust. Dust, sand, wind, sand storms in the East of the country, shows that there has been a sea because the sea can be sand of this quality. Now secular Muslim! Wish, say, or like a parrot repeating the words of the secular West, the only way to save the wetlands, sealing and restoration of their layers. Just like a pool where the water runs low, have to follow the leak, not adding water flow, or open more water inputs. To do this it is necessary: ​​Geophysical seas and lakes, and wetlands should be studied. This study should be a new vision, and as the Persian Gulf Martyrs lakes, the ponds leak, the leak detection and the points to be covered, be restored to its layers. Alternatively, it is on track Hydro dam to be built underground, to prevent water transfer Iran: the Persian Gulf littoral states.

الأراضي الرطبة والاحتفاظ بها قصيرة

إيران هي البلد الأول على أهمية الأراضي الرطبة، ويتم تسجيل 41 الرطبة. اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة معروفة، الذي اعتمد في عام 1971. ومع ذلك، التغييرات الإدارية والرؤية العلمانية للإسلام! وقد تسبب ثقيلة على نظرية والأراضي الرطبة فحسب، بل البحيرات كما خسر. وفقا للإسلام، والحفاظ على الأراضي الرطبة في غاية البساطة. لأنه خلق الله، والله أعلم: كيف تحافظ الكائنات الحية. ووفقا للتقاليد الإسلامية والقرآن الكريم، يبدأ كل الحياة من الماء، كما في الفارسية والازدهار المستمدة من المياه. عندما حدث الطوفان، بعد الموت، هو أمر رب السماء على الوقوف، وسوف الأرض تبتلع المياه الخاصة بك. بعد فترة من الوقت، لا يزال الكثير من الماء على الأرض. طلبت من مياه الأرض ملائكة لماذا تركت الماء، إلا إذا طلب لا يذهب كل إلى أسفل؟ الأرض هي قال أمر الرب أن مياهها لتنخفض أنني كنت! هذه المياه ليست بالنسبة لي! لذلك كلف الله قال الملاك لتنظيم المياه وإنشاء المحيطات. والتار النظام البيئي الطبيعي الذي تم إنشاؤه على أساس الحفاظ على المياه على الأرض، وليس الأرض، لذلك كل البحار والمحيطات، مع طبقة والمياه الجوفية لا تخترق لهم. أي حتى ذهبنا. أي البحيرة، مثل وعاء بدون ثقوب، سيتم الاحتفاظ بالماء. ولكن بناء الجسور والبنية التحتية، واستكشاف أن أكثر من البحيرة، والكتامة هددت، والثقوب المقابلة في الغشاء، وكانت المياه تتسرب من البحيرة. الصحراء والصحراء الملح النظام البيئي لوط لحدث. لأنهم كانوا بحيرتين. ويأتي يوم في وقت داريوس، كان للملاحة. ماركو بولو أيضا يزد والوثائق، كما هو مذكور في الغابة.

ولكن حفر الآبار العميقة على النفط أو الماء، وهذا الانهيار النظام البيئي. المياه الجوفية، تم تسريبها إلى الطبقات الدنيا. وبحر لوط وملح البحر ودبي وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خرجت. وحولت البحر كبيرة والبحيرات والأراضي الرطبة إلى 41. وهذا هو الأراضي الرطبة تختفي، مشيرا إلى أنه من الغبار. الغبار والرمال والرياح والعواصف الرملية في شرق البلاد، ويظهر أنه كان هناك بحر لأن البحر يمكن أن يكون الرمل من هذه النوعية. الآن علماني مسلم! ترغب في ذلك، مثلا، أو مثل الببغاء يردد كلام الغرب العلماني، والطريقة الوحيدة لإنقاذ الأراضي الرطبة، وختم واستعادة طبقاتها. تماما مثل حمام السباحة حيث يعمل الماء منخفضة، لديك لمتابعة تسرب، لا تضيف تدفق المياه، أو فتح المزيد من المدخلات المياه. للقيام بذلك فإنه من الضروري: ينبغي دراسة البحار والبحيرات الجيوفيزيائية، والأراضي الرطبة. وينبغي أن تكون هذه الدراسة رؤية جديدة، وكما البحيرات الفارسي الشهداء الخليج والبرك تسرب، والكشف عن تسرب والنقاط المراد تغطيتها، تعاد إلى طبقات. بدلا من ذلك، تسير على الطريق الصحيح هيدرو السد سيتم بناؤها تحت الأرض، لمنع نقل المياه إيران: دول الخليج الفارسي.

Sulak və qısa saxlamaq

İran bataqlıq əhəmiyyətini ilk ölkədir və 41 bataqlıq qeydə alınır. 1971-ci ildə qəbul edilmiş məlumdur Sulak Alanlar Ramsar Konvensiyası. Lakin, idarə dəyişikliklər və İslam dünyəvi görmə! nəzəriyyəsi, yalnız su, həm də itirilmiş göl ağır səbəb oldu. İslama görə, bataqlıq qorunması çox sadədir. Allahın yaradılması və Allah daha yaxşı bilir, çünki necə orqanizmlər saxlamaq yoxdur. İslam ənənə və Quran görə, bütün həyat su əldə fars, rifah kimi, su başlayır. daşqın meydana gələn zaman, Doom sonra göyün Rəbbi durmaq əmr edir, və yer sizin suları udmaq olacaq. Bir müddət sonra, su bir çox yerdə qaldı. yer mələklər suları su sol niyə göstəriş halda bütün enmək istədi? Earth Rəbbin əmri onun suları mən aşağı getmək olduğunu söylədi edir! Bu su mənim üçün deyil! Allah istismara Belə angel suları təşkil dedi və okeanların yaratmışdır. biz getdi qədər ki. Yəni göl, deşik bir fincan kimi, su saxlanılır. Amma bina körpülər və infrastruktur və göl üzərində impermeability təhdid etdiyini araşdırmaq və membran müvafiq deşik, su göldən sızan edilib. Lut səhra və duz səhra ekosistem üçün baş. iki göl idi çünki. Və Daranın zamanı gəlib, naviqasiya idi. Marco Polo da Yazd və sənədlər, meşə qeyd olunur.

Lakin neft və ya su, bu eko-sistemi dağılması dərin quyuların qazılması. Underground aquifers, aşağı siniflər üçün sızan edilib. Lut Sea & Sea Salt, Dubai, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və Oman çıxdı. Və böyük dəniz, göl və bataqlıq 41 çevrilmişdir edilmişdir. Və bataqlıq Bu toz olduğunu ifadə edən yoxa var. Dust, qum, külək, ölkənin Şərq qum fırtına, dəniz bu keyfiyyətli qum ola bilər, çünki bir dəniz olduğunu göstərir. İndi dünyəvi müsəlman! demək, Dilek, və ya dünyəvi Qərbin sözləri təkrar bir tutuquşu kimi, yalnız yol, bataqlıq saxlamaq mühürleme və onların qat bərpa etmək. Just su aşağı çalışan bir hovuz kimi, su axını, və ya açıq su giriş əlavə deyil, qaçaq əməl etmək lazımdır. Bunu etmək üçün lazımdır: Geophysical dəniz və göl və bataqlıq öyrənilməlidir. Bu iş yeni bir vizyon olmalıdır və Fars körfəzi Şəhid göllər kimi, gölməçələrdən onun qat bərpa olunacaq, sızma aşkarlanması və xal əhatə, qaçaq. Fars körfəzi Xəzəryanı dövlətlər: track Hydro dam su transfer İrana qarşısını almaq üçün yeraltı inşa ediləcək barədə Alternativ edir.

سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۶ نظر(0)

جوابهای اجرایی و ساده به شش سوال.

نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، در اولین جلسه مناظره با شش سوال روبرو شدند: که یا به جاده خاکی زدند یا به درگیری لفظی کشاندند. یا تقصیر را به گردن یکدیگر انداحتند! اما جواب آنها بسیار ساده است: سوال اول: برنامه شما برای حاشیه نشین ها چیست؟

جواب این است که حاشیه نشینی، مادر شهر نشینی است. و بطور طبیعی کم کم داخل شهر می شود. ولذا معضلی بنام حاشیه نشینی وجود ندارد، کسانی که آن را معضل می دانند، به توانایی های خود فکر می کنند! که قادر به انجام تعهدات برای همه نیستند، و فقط میتوانند به اطرافیان خود، خوب رسیدگی کنند. والا حاشیه نشینی، براساس مالکیت بوجود می آید. یعنی تا صاحب زمینی، زمین خود را نفروشد، کسی در آن ساختمان نمی سازد! سوال دوم: برای مشکل مسکن جوانان چه راه حلی دارید؟

اینهم جوابش بسیار ساده است: 3ملیون مسکن خالی داریم، به این بی مسکن ها به صورت اجاره به شرط تملیک بدهیم. و چون اکثر این واحد های مسکونی هم، با اعتبارات بانکی ساخته شده اند، سازندگان آن ها بدهکاران فراری: بانکها و بیمه و دارایی هستند. لذا دولت میتواند آن را بصورت قسطی، از جوانان به عنوان اجاره بگیرد، و یا سوبسید های منظوره را، در این مسیر بکار ببرد.

سوال سوم عدالت اجتماعی چرا اجرا نمی شود؟ اینهم معلوم است: ما بیشتر به فکر بالابردن سطح درآمد: دهکهای پایین جامعه هستیم، در صورتی که دستور اسلام، کاهش درآمد دهکهای بالای جامعه است. مکانیزم پیشنهادی اسلام دریافت: خمس و زکات و مالیات و خراج، از ثروتمندان و اهدا به فقرا است. حالا ما شعار بدهیم که باید فقرا را توانمند سازیم! فقرا اگر میتوانستند، خودشان توانمند می شدند! یک معلول یا نابینا و یا پیرمردان و پیرزنان بالای شصت سال، یا کودکان زیرسن اشتغال را، چگونه می خواهند توانمند بسازند؟

   برای ازدواج جوانان چه برنامه ای دارید؟ برنامه نمی خواهد! قدرت اجرایی می خواهد. هزاران برنامه نوشته شده، نباید به انبوه برنامه ها دامن زد، برنامه های 5ساله توسعه، برنامه چشم انداز بیست ساله، برنامه بودجه سالانه و.. کافی است. شغل هم وجود دارد. فقط باید درست توزیع شود، یکی هزاران شغل نداشته باشد! و هزاران نفر بیکار باشند. لذا اینهم فقط باید قدرت اجرا باشد، تا کسی بیش از یک شغل نداشته باشد! و اگر مجبور است، باید درآمد آن را به بیکاران بدهد! وقتی در آمد باشد، ازدواج هم صورت می گیرد: زیرا هویت مرد مخصوصا برای ازدواج: کار اوست.

برای کاهش بوروکراسی و: تکریم ارباب رجوع چه باید کرد؟

البته دولت الکترونیک راه حل خوبی است، ولیکن باید سیستماتیک و یکپارچه سازی شود. که خود باعث کوچک شدن دولت، و کاهش تصدی گری آن می شود.

برای حفظ محیط زیست و رفع کم آبی هم کافیست: با مطالعات ژئو فیزیکی راه نشت آبهای زیر زمینی به: کشورهای همسایه بسته شود. زیرا کویر لوت و کویر نمک هم، مانند دریاچه ارومیه آب داشتند! ولی نشت آن بوسیله چاه های 5هزارمتری: قطر و عربستان به آنجا نشت کرده، و فقط نمک آن باقی است. و این نشان می دهد: اگر چاههای عمیق در کویر زده شود، آب دریای عمان و اقیانوس هند، به آنجا نشت می کند. و در مسیر خود، نمکها را در دریا باقی می گذارد، و شیرین و تصفیه شده به کویر می رسد.

 

Executive and simple answers to six questions.

Presidential candidates, met with six questions in the first debate: either a dirt road or were dragged into the argument. Or blame each other, put them! The answer is very simple: First question: What are your plans for the marginalized?

The answer is that most marginalized, is the mother of urbanization. Naturally, little by little the town. Then there is no problem as the marginalized, those who know the problem, your ability to think! To be able to fulfill the obligations are not for everyone, and can only people around, good deal. Otherwise, marginalization, on the basis of ownership occurs. Owner the ground up, not to sell their land, the building does not make someone! Second question: What solution for the housing problem of young people like?

But the answer is very simple: we have 3 million empty housing, the lack of housing for rent to purchase it. And because most of these units, too, are built with bank credit, Ferrari owed its creators: are banks and insurance companies and assets. The government would make it just installments, from the youngest to the lease, or subsidies purpose, in this way wield.

The third question of social justice, why not run? So much is clear: we have to think more about raising the level of income deciles are lower, if the command of Islam, lower income deciles of the society. The proposed mechanism of the Islamic: and tithe and taxes and taxes from the rich and giving to the poor. Now we chant, we must empower the poor! Poor if they could, they were formidable! A disabled or blind, or old men and women over sixty years, or children underage employment, how you will be able to build?

   Marriage, what is your plan? The program will not! Executive power wants. Thousands of applications written programs should not be provoked mass, 5-year development plans, outlook-year plan, annual budget and program.. Enough. There are also jobs. Should be distributed just right, not one of thousands of jobs! And thousands are unemployed. So, too, only to run power, so one does not have more than one job! And if you have, you should give money to the unemployed! When I came into the marriage takes place: the identity of the man, especially for Marriage is work.

To reduce bureaucracy: honoring customers what to do?

However, e-government is a good solution, but should be integrated and systematic. That would shrink the state, and outsourcing it.

Dehydration also needs to protect the environment and meet with geophysical studies of groundwater leaking into neighbors is closed. Lut desert and salt desert because, like the lake had water! But the leak by 5 thousand meter drill: Qatar and Saudi Arabia are leaking and only salt remains. And it shows: if the deep wells in the desert fighting, the Sea of ​​Oman and the Indian Ocean, there is a leak. And on their way, leaving the salt in the sea, the desert is sweet and refined.

التنفيذية وأجوبة بسيطة لستة أسئلة.

المرشحين للرئاسة، واجتمع مع ستة أسئلة في المناظرة الأولى: إما طريق ترابي أو تم جره إلى حجة. أو إلقاء اللوم على بعضهم البعض، ووضعها! الجواب بسيط جدا: السؤال الأول: ما هي خططك للمهمشين؟

والجواب هو ان الأكثر تهميشا، هي أم التحضر. وبطبيعة الحال، شيئا فشيئا المدينة. ثم ليست هناك مشكلة كما المهمشين، أولئك الذين يعرفون المشكلة، وقدرتك على التفكير! لتكون قادرة على الوفاء بالتزامات ليست للجميع، ويمكن للناس فقط حولها، صفقة جيدة. خلاف ذلك، والتهميش، على أساس ملكية يحدث. وهذا يعني أن صاحب الأرض، وليس لبيع أراضيهم، وبناء لا تجعل شخصا ما! السؤال الثاني: ما هو الحل لمشكلة الإسكان من الشباب مثل؟

ولكن الجواب بسيط جدا: لدينا 3 ملايين المساكن فارغة، وعدم وجود سكن للإيجار لشرائه. ولأن معظم هذه الوحدات، أيضا، تم إنشاؤها مع الائتمان المصرفي، المستحقة فيراري المبدعين: هي البنوك وشركات التأمين والأصول. ان الحكومة تجعل من أقساط فقط، من أصغر لعقد الإيجار، أو لغرض الدعم، وبهذه الطريقة تمارس.

السؤال الثالث من العدالة الاجتماعية، لماذا لا تعمل؟ الكثير واضحة: علينا أن نفكر أكثر حول رفع مستوى الأعشار الدخل هي أقل من ذلك، إذا الأمر الإسلام، الأعشار الدخل المنخفض من المجتمع. الآلية المقترحة للمنظمة الإسلامية لل: والعشر والضرائب والضرائب من الأغنياء ويعطي للفقراء. ونحن الآن يهتفون، ونحن يجب تمكين الفقراء! الفقراء لو استطاعوا، وكانوا هائل! والرجال المعوقين أو المكفوفين، أو العمر والنساء أكثر من ستين عاما، أو الأطفال العمل دون السن القانونية، وكيف سوف تكون قادرة على بناء؟

   الزواج، ما هي خطتك؟ البرنامج لن! تريد السلطة التنفيذية. لا ينبغي أن أثار الآلاف من البرامج التطبيقات المكتوبة الشامل، وخطط التنمية لمدة 5 سنوات، خطة مدتها التوقعات، والميزانية السنوية والبرنامج .. بما فيه الكفاية. وهناك أيضا وظيفة. وينبغي أن يوزع الحق فقط، وليس واحدة من الآلاف من فرص العمل! وآلاف عاطلون عن العمل. وهكذا، أيضا، فقط لتشغيل الطاقة، لذلك لم يكن لدى المرء أكثر من وظيفة واحدة! وإذا كان لديك، يجب أن تعطي المال للعاطلين عن العمل! عندما جئت إلى الزواج يأخذ مكان: هوية الرجل، وخاصة بالنسبة الزواج هو العمل.

للحد من البيروقراطية: تكريم عملاء ماذا تفعل؟

ومع ذلك، والحكومة الإلكترونية هو حل جيد، ولكن ينبغي أن تكون متكاملة ومنهجية. ومن شأن ذلك أن يتقلص الدولة،ذلك.

تحتاج الجفاف أيضا لحماية البيئة ويجتمع مع دراسات جيوفيزيائية للمياه الجوفية تتسرب إلى الدول المجاورة مغلق. صحراء لوط وصحراء الملح لأنه، كما كان للبحيرة للمياه! ولكن تسرب من 5000 متر حفر: قطر والمملكة العربية السعودية ترشح، ويبقى الملح فقط. وهذا واضح: إذا الآبار العميقة في القتال صحراء وبحر عمان والمحيط الهندي، وهناك تسرب. وفي طريقهم، وترك الملح في البحر، والصحراء حلو وصقلها.

İcra və altı suallara sadə cavab.

bir torpaq yol və ya mübahisəyə sürüklənəcəklər edilmişdir: Prezidentliyə namizədlər ilk müzakirələr altı suallar ilə görüşüb. Və ya bir-birinə günah onları qoymaq! Cavab çox sadədir: First sual: təcrid üçün hansı planları var?

cavab, ən təcrid ki urbanizasiya anasıdır. Təbii ki, kiçik şəhər-az. Sonra təcrid kimi heç bir problem yoxdur, problem bilənlər, qabiliyyəti düşünmək! öhdəliklər hər kəs üçün deyil yerinə yetirməyə qadir olmaq, və ətrafında yalnız insanlar, yaxşı bir şey edə bilərsiniz. Əks halda, mülkiyyət əsasında təcrid, baş verir. Bu torpaq sahibi öz torpaqlarını satmaq deyil, bina kimsə etmir deməkdir! İkinci sual: kimi gənclərin mənzil probleminin nə həll?

Amma cavab çox sadədir: biz 3 milyon boş mənzil, onu almaq icarə üçün mənzil olmaması var. banklar və sığorta şirkətləri və aktivlər aiddir: bu ədəd ən çox bank kredit ilə inşa edilir, çünki, Ferrari onun yaradıcıları borclu. Hökumət yalnız bu şəkildə kullanmak ilə, icarə gənc və ya subsidiyalar məqsədi, hissələrlə edəcək.

sosial ədalət üçüncü sual, niyə run deyil? Belə ki, çox aydındır: biz, aşağı gəlir desilləri səviyyəsinin artırılması haqqında daha çox düşünmək lazımdır, əgər İslam komanda, cəmiyyətin aşağı gəlir təbəqəsinin. Təklif olunan İslam mexanizmi: və onda və zəngin vergilər və vergi və yoxsul verilməsi. İndi biz kasıb gücləndirmək lazımdır şarkı! Onlar ola bilər, əgər Poor, onlar nəhəng idi! A əlil və ya kor, ya köhnə kişilər və qadınlar altmış il ərzində və ya uşaqlar qurmaq olacaq necə azyaşlı məşğulluq?

   Ailə qurmaq, sizin plan nədir? proqram deyil! İcra Hakimiyyəti istəyir. applications yazılı proqramları minlərlə kifayət qədər kütləvi, 5 illik inkişaf planları, dünyagörüşü illik plan illik büdcə və proqram .. səbəb olmaz. iş də var. iş minlərlə biri, yalnız doğru deyil paylanacaq lazımdır! Və minlərlə işsiz. Belə ki, çox, yalnız güc çalıştırmak üçün, belə ki, bir daha çox iş yoxdur! varsa, siz işsiz pul vermək lazımdır! Mən nikaha daxil gələndə yer tutur: insanın şəxsiyyətini ünsiyyət, Ailə qurmaq iş xüsusilə.

nə müştərilərə təqdis: bürokratiyanın azaldılması üçün?

Lakin, e-hökumət yaxşı bir həll, lakin inteqrasiya və sistemli olmalıdır. Bu dövlət shrink və outsoursing olardı.

Susuzlaşdırma də ətraf mühitin qorunması və bağlıdır qonşuları daxil sızan yeraltı geofiziki tədqiqatlar ilə görüşmək lazımdır. Lut səhra və duz səhra göl su var idi, çünki kimi! Amma 5 min metr qazma ilə sızma: Qatar və Səudiyyə Ərəbistanı sızan və yalnız duz qalır. Və göstərir: səhra mübarizə dərin quyu, Oman dənizi və Hind okeanı, baş olduqda. Və onların yolunda, dəniz duz tərk səhra şirin və zərif edir.

 

سيد احمد حسيني ماهيني ۷/۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷ نظر(0)

خودکفایی لازم نیست، چون خودکفا خوک است!

 متاسفانه تک بعد نگری، باعث تخریب اعتقادات مردم می شود، و اینکه فقط روی اقتصاد تاکید کنیم، نظریه ای باطل شده است. نظریه سیستم و یا نگرش سیستمی، جایگزین آن شده است. ولی خیلی از افراد هنوز در دوران: تک نگری به سر می برند و: این باعث دو دستگی در بین مردم می شود. اقتصاد یک کشور باید با سیاست و فرهنگ آن، هماهنگ باشد. چه بسا رونق اقتصادی با:کسب و کار حرام خیلی ساده باشد، ولی از نظر عقیدتی با آن مشکل داریم. دنیا با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، به اشتغال دست پیدا کرده و: بیشترین کارگران و کارمندان، در بخش تولید سلاح و مواد مخدر مشغول به کار هستند. ما از یکسو باید با مواد مخدر و قاچاق اسلحه مبارزه کنیم! از طرف دیگر آمار اشتغال را، با کشورهایی این چنینی مقایسه نماییم! اخیرا هم بحث خودکفایی مد شده است. اقتصاد درونگرا یعنی چه؟ اگر اینطور باشد هیچ جوانی نباید عروسی کند! خودش می تواند خود ارضایی کند! در حالیکه میدانیم در اسلام این کار حرام است. نمونه دیگر خودکفایی خوک است، که فضولات خود را می خورد که، احتیاج به طبیعت نداشته باشد، و درونگرا باشد! و بواسطه همین کارش، گوشت آن حرام است و هرکس، گوشت خوک بخورد کار ناصواب انجام داده است. این چه کاری است که برای پیشبرد اهداف سیاسی، اصول جهان بینی و ایدئولوژی را زیر سوال می برند؟ ممکن است از این ضرب المثل ناراحت شوند، که ما گفتیم خود کفا خوک است یا: جوانی که استمنا می کند، و تن به ازدواج نمی دهد. اما خداوند هم در مثل زدن از کسی حیا نمی کند، چون برخی آدم ها تا فحش نشنوند، بیدار نمی شوند! امام خمینی هم در صحبت هایشان گفته بودند: که اقتصاد مال خر است، تا اینهمه کمونیست ها، به اصالت اقتصاد تاکید نکنند. اما متاسفانه شوروی سابق منحل شد، ولی تفکر مادیگرایی، در لباس اسلام وارد گردید. و برخی ها تازه به این رسیده اند که: بگویند اقتصاد مهم است و: مردم معیشت و کار و در آمد می خواهند. اگر دین درست باشد، خداوند خود در بسیاری از ایات قرانی فرموده: که ما روزی را به اندازه می فرستیم. زیرا اگر زیاد بفرستد، مردم طغیان می کنند. ثروت و اقتصاد، هیچگاه از نظر معصومین مردود نبوده، ولی معبود هم نبوده است. مردم را سال ها با تبلیغات پرتوقع بار آوردن، و بعد نتوان جوابگو باشند. کاندیاهای ریاست جمهوری، دقت نمایند که مواضع گروهی یا جناجی یا حزبی، نباید باعث خدشه وارد کردن بر اعتقادات مردم باشد. یارانه دولتی مال شخصی نیست که: در مورد آن اشتباه تصمیم بگیرند. همین که به همه مردم بطور مساوی پرداخت میشود، عین عدالت است و کاری است که: امیر مومنان انجام میداد و: به همه دو درهم از خزانه مستمری میداد. حتی برادرش آمد و گفت: من فقیرم و جزء دهک اول! وپایین جامعه هستم، سهم مرا بیشتر کن! ولی با آهن تفتیده روبرو شد. حالا اینها کی هستند که می خواهند: به دهک پایین جامعه سهم سه برابری بدهند؟ مگر ارث پدرشان است؟ واقعا وقتی گفته می شد که اگر: امام زمان عج بیاید، با اسلامیان و اسلامگرایان بیشتر مبارزه می کند! ما تعجب می کردیم، ولی می بینیم که چطور اینها اسلام را، به نفع چند رای ناقابل برعکس تفسیر می کنند.  

Self-sufficiency is not necessary, because it is self-sufficient in pig!

 Unfortunately, one after Approach, destroying the belief of the people, and not just on the economy, the theory is wrong. Systems theory or system approach, it has been replaced. But many people are still under the Single looking to live and this causes division among the people. Economy, politics and culture of a country with which the match. Perhaps prosperity with business Haram is too simple, but ideologically they have a problem. World trafficking of weapons and drugs, and to find employment: most workers and employees in the production of weapons and drugs are working. On the one hand we must fight against drugs and arms trafficking! On the other hand employment data, with countries such compare! More recently, the fashion is self-sufficiency. What is introverted economy? If so, no young man should marry! Masturbation can make your own! While we know this is prohibited in Islam. Another example of self-sufficiency pig, that eats his own excrement, which need not be in nature, and is an introvert! And through this work, and everyone is prohibited meat, do not eat pork has done wrong. This is what is to advance political goals, principles and ideology are questioned? This proverb may be upset, we said is self-sufficient in pork or: masturbation is young, and people do not get married. But God is not like hitting someone shame, because some people to hear swearing, do not wake up! Imam Khomeini had said in their conversation: that the economy is yours donkey, to all Communists, not the authenticity of the economy. Unfortunately, the Soviet Union was dissolved, the idea of ​​materialism, was in clothes Islam. And some that were new to this: say the economy and people's livelihood and job and income they want. If religion is true, God in many verses of the Holy Quran that one day we will send in size. If you send it too much, people will revolt. Wealth and the economy did not reject the infallible, but God is not. People with ads demanding times a year, and cannot be held accountable. A candidate for president, accuracy or faction or party positions which should not cause harm to the beliefs of the people. Government subsidies personal property not about wrong decisions. So that all people are equally paid, and justice is something that did Commander of the Faithful and to all the tangled his pension from the treasury. Even his brother came and said, 'I am poor and the first decile! And down my community, share me more now! But faced with the thorny iron. Now who are these who want to lower decile three times their share? But is his father? Indeed, when it was said that if the Imam Mahdi comes with Islamists and Islamists more fights! We were surprised, but see how these Islam, to win a few votes incapacitate the contrary interpret.

الاكتفاء الذاتي ليس من الضروري، لأنها مكتفية ذاتيا في خنزير!

 للأسف، والمواقف الفردية، دمرت معتقدات الناس، وليس فقط على الاقتصاد، نظرية خاطئة. نظرية النظم أو نهج النظام، تم استبدال ذلك. ولكن الكثير من الناس لا يزالون تحت واحدة تتطلع إلى العيش وهذا يسبب الفرقة بين الناس. الاقتصاد والسياسة والثقافة في البلد الذي المباراة. ربما الرخاء مع قطاع الأعمال الحرم بسيط جدا، ولكن فكريا لديهم مشكلة. الاتجار العالم من الأسلحة والمخدرات، وإيجاد فرص العمل: معظم العمال والموظفين في إنتاج الأسلحة والمخدرات تعمل. من ناحية يجب علينا محاربة المخدرات وتهريب الأسلحة! على بيانات العمالة ناحية أخرى، مع بلدان مثل مقارنة! وفي الآونة الأخيرة، والأزياء والاكتفاء الذاتي. ما هو الاقتصاد الانطواء؟ إذا كان الأمر كذلك، لا ينبغي لشاب يتزوج! الاستمناء يمكن أن تجعل الخاصة بك! في حين أننا نعلم هذا محظور في الإسلام. مثال آخر على خنزير الاكتفاء الذاتي، أن يأكل له البراز الخاص، الذي لا يلزم أن يكون في الطبيعة، وغير منطو! ومن خلال هذا العمل، واللحوم، والجميع محظور، لا يأكلون لحم الخنزير ويأتيه الباطل. هذا ما هو تحقيق أهداف سياسية، وتساءل المبادئ والايديولوجية؟ قد تخل بهذا المثل، قلنا غير مكتفية ذاتيا في لحم الخنزير أو: الاستمناء الشباب، والناس لا يتزوج. ولكن الله لا يحب ضرب شخص عار، لأن بعض الناس لسماع الشتائم، لا يستيقظون! كان الإمام الخميني قال في حديثهما: أن الاقتصاد هو لك حمار، لجميع الشيوعيين، وليس من صحة الاقتصاد. لسوء الحظ، تم حل الاتحاد السوفياتي، والفكرة المادية، وكان في الملابس الإسلام. وبعض التي كانت جديدة في هذا: نقول الاقتصاد ومعيشة الشعب والعمل والدخل يريدون. إذا الدين هو الدين الصحيح، والله في آيات كثيرة من القرآن الكريم في يوم من الأيام سوف نرسل في الحجم. إذا قمت بإرسال ذلك كثيرا، والناس سوف يثور. الثروة والاقتصاد، لم يرفض معصوم، ولكن الله ليس كذلك. الأشخاص الذين يعانون من الإعلانات تطالب مرات في السنة، والتي لا يمكن محاسبتها. مرشح للرئاسة أو دقة أو فصيل أو حزب المواقف التي يجب أن لا تسبب ضررا للمعتقدات الناس. الدعم الحكومي الممتلكات الشخصية القرارات يست خاطئة عنه. بحيث يتم دفع جميع الناس على قدم المساواة، والعدالة هو الشيء الذي فعله أمير المؤمنين وجميع متشابكة معاشه من الخزينة. حتى جاء شقيقه، وقال: "أنا فقير والعشر الأول! وهبوطا مجتمعي، مشاركة لي أكثر الآن! لكنه واجه مع الحديد الشائك. الآن من هم هؤلاء الذين يريدون خفض العشر ثلاث مرات حصتها؟ ولكن والده؟ في الواقع، عندما قيل أنه إذا كان الإمام المهدي يأتي مع الإسلاميين والإسلاميين أكثر المعارك! لقد فوجئنا، ولكن انظر كيف أن هذه الإسلام، لكسب بعض الأصوات تعجيز العكس تفسير.

Bu özünü donuz, çünki özünü təmin, lazım deyil!

 Təəssüf ki, fərdi münasibətlər, inanclar insanları məhv və yalnız iqtisadiyyata, nəzəriyyə səhvdir. Systems nəzəriyyəsi və ya sistem yanaşma, bu əvəz edilmişdir. Lakin bir çox insanlar yaşamaq axtarır Single davam və bu insanlar arasında bölgüsü səbəb olur. Bir ölkənin iqtisadiyyat, siyasət və mədəniyyət olan matç ilə. Bəlkə iş Haram ilə tərəqqi çox sadə, lakin ideoloji bir problem var. Dünya silah və narkotik alveri, və iş tapmaq üçün: silah və narkotik istehsalında ən işçiləri və əməkdaşları işləyirlər. Bir tərəfdən biz narkotik və silah alveri ilə mübarizə lazımdır! Digər tərəfdən məşğulluq məlumatlara görə, ölkə ilə belə müqayisə! Bu yaxınlarda, moda özünü təmin edir. introverted iqtisadiyyat nədir? Əgər belədirsə, heç bir gənc evlənmək lazımdır! Masturbasiya öz edə bilərsiniz! Bildiyimiz isə bu İslamda qadağandır. özünü təmin donuz başqa bir misal ki, təbiətdə olmaq lazımdır öz excrement yeyir və içinə qapalı edir! Bu iş vasitəsilə, və hər kəs qadağan ət, donuz əti yanlış görüb yemək yoxdur. Bu siyasi məqsədləri, prinsipləri və ideologiya sorğu-sual edilir inkişaf edir nədir? Bu atalar sözü dedik, alt-üst donuz əti özünü və ya ola bilər masturbasya gənc, insanlar evlənmək yoxdur. Allah bəzi insanlar söyüş eşitmək çünki oyanmaq deyil, kimsə ayıb vuruş kimi deyil! İmam Xomeyni öz söhbət etdi: iqtisadiyyat bütün kommunistlərə sizin eşşək, iqtisadiyyatın deyil orijinallığını edir. Təəssüf ki, Sovet İttifaqı, materializm ideyası ləğv edildi, paltar İslam idi. Bu yeni idi ki, bəzi: iqtisadiyyat və xalq dolanışıq və iş və istədikləri gəlir deyirlər. din doğru deyil, Allah Quran-ı Kərim bir çox ayəsində bir gün biz ölçüsü göndərmək olacaq. Siz çox göndərmək, insanlar üsyan edəcək. Sərvət və iqtisadiyyat, məsum rədd etməyib, lakin Allah deyil. reklam il dəfə tələb və məsuliyyətə cəlb edilə bilməz insanlar. prezidenti, dəqiqliyi və ya fraksiyasının və ya insanların inanclarına zərər səbəb olmamalıdır partiya vəzifələr üçün namizəd. Hökumət subsidiyaları şəxsi mülkiyyət haqqında yanlış deyil qərarları. bütün insanlar bərabər ödənilmiş və ədalət sadiq komandanı idi, bir şey və xəzinə bütün dolaşıq onun pensiya olunur ki. Hətta qardaşı gəldi və mən zəif və ilk decile am "dedi! Və mənim icma aşağı, daha indi mənə deyin! Amma tikanlı dəmir ilə qarşı-qarşıya. İndi decile üç dəfə paylarını aşağı istəyən bu kimdir? Lakin onun ata? Həqiqətən, o, bildirib ki, zaman İmam Mehdi islamçılar və islamçılar daha döyüşləri ilə gəlir! Biz heyran idi, lakin bu İslam, bir neçə səs şərh əksinə zərərsizləşdirmək qazanmaq necə.

 

پول کجاست؟

از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که: به مردم یارانه ارزی بدهند. طبق قانون اسلامی، موجودی خزانه باید بطور مساوی و: آنهم عین موجودی بین مردم تقسیم شود، نه معادل یا شبیه آن! لذا اگر درآمد ایران نفت است که متعلق به همه می باشد، باید سود آن بصورت یارانه، و بطور مستقیم به دلار پرداخت شود. فرض کنید بنا بر ادعای وزارت نفت، روزانه 6میلیون بشکه نفت صادر شود، و معادل آن گاز یا پتروشیمی هم باشد، و همه اینها به دلار دریافت شود. در یکماه می شود 540میلیون بشکه و: اگر هر بشکه 50دلار باشد 27میلیارد دلار! اگر جمعیت 90میلیون باشد، هرنفر ماهانه سیصد دلار سهم دارد. و اگر دلار 3750تومان باشد، یک میلیون تومان سهم یارانه می گردد. البته گاز هر متر مکعب 50سنت است، ولی صادرات ایران روزانه یک میلیارد مترمکعب می باشد: 500میلیون دلار در روز 15میلیارد درماه، که قابل افزایش به میزان 27 میلیارد دلار می باشد. پتروشیمی  هم در سال 95میزان: 15میلیارد دلار فروش داشته، که قابل افزایش به مبلغ فوق است . بهرحال حتی اگر نیمی از این مبلغ را هم قطعی بگیریم، 500هزار تومان یا 150دلار در ماه، سهم یارانه ایرانیان از در آمد نفت می شود که: اگر بپذیریم ملت ایران رشید و بالغ و عاقل است، باید این پول را به دست خودشان بدهیم.

این البته ایجاد توقع یا دروغ یا وعده نیست، بلکه واقعیت است. اما اگر بخواهند به غیر از این عمل کنند، دروغ خواهد بود! همه وعده های غیر قابل اجرا می شود. زیرا پول مانند قدرت شیرین است، اگر به دهان کسی مزه کرد، دیگر ان را پس نمی دهد. اینهمه اختلاس و دزدی به همین دلیل است: که بجای اینکه پول را بین مردم تقسیم کنند، در خزانه یا بانکها نگهمیدارند! ولذا وقتی می خواهند از خزانه خرج کنند، انگار مال خودشان است، یا ارث پدری است! بهر بهانه ای جلوی خرج آن گرفته می شود. لذا طرح ها نیمه تمام می ماند، و مردم در انتظار بهره برداری هستند، که ناگهان می بینند صاحب امضا، یا در واقع صاحب خود خوانده پولها، سر از کانادا یا آمریکا در می اورد! و پولها به بانکهای سوئیس می رود. آنها هم از اختلافات سوء استفاده کرده، نه پول را به ایران پس می دهند، و نه می گذارند مختلسین برداشت کنند. اگر پولهای اختلاس شده ایران، که در بانکهای سوئیس نگهداری می شود، به ایران برگردانده شود، نه تنها همه طرحها اجرایی و تمام می شود، بلکه هیچ فقیری در ایران باقی نمی ماند. طبق آخرین آمار یکصد هزار میلیارد دلار ایران، در بانکهای سوئیس است. که اگر فقط بهره آن را پس بدهد، ماهی هزار میلیارد دلار می شود، و به هر نفر سه میلیارد دلار بهره خالص می رسد! آنوقت اقتصاد دانها همه از: امانت داری بانکهای سوئیس می گویند! عجب سیستمی که نه جوابگوی دولتها است، و نه جوابگوی سپرده گذاران. دقیقا مثل کاری که در دادگستری های دنیا صورت می گیرد. اموال و موجودی اشخاص، طبق قانون بلوکه می شود، و در حساب سپرده ها نگهداری می شود، و سود این سپرده ها، به نفع دادگستری ها مصادره می شود. اشخاص که پول را واریز می کنند، باید قید پس گرفتن را بزنند! حتی سپرده ها نزد بانکها، یا نزد مناقصه گذاران هم، همین وضعیت را دارد: کارفرمایان می دانند سپرده های حسن انجام کار، یعنی هزینه اجباری!

Where is the money?

Mr. presidential candidates are requested to give people subsidies currency. Under Islamic law, the treasury balance should be equal: the same even split between people, not equal or similar to it! Therefore, if Iran's oil revenue that belongs to everyone, be it in the form of subsidy income, and paid directly to the dollar. Suppose claims the Ministry of Oil, daily 6 million barrels of oil, and gas or petrochemical be equivalent, all of which are received in dollars. In a month to 540 million barrels and if the barrel is $ 50, $ 27 billion! If the population is 90 million, three hundred dollars per person monthly shares. And if it is $ 3750 dollars, a million dollars is the share of subsidies. Of course, gas is 50 cents per cubic meter, but Iran's export one billion cubic meters is 500 million dollars 15 billion per month, an increase of 27 billion dollars. Petrochemicals in 95 years the amount of 15 billion dollars in sales, which increased the amount above. However, even if half of this amount is a definite draw, 500 dollars or 150 dollars a month, the share of subsidies Iranian oil revenue is: If we accept the Iranian nation is brave and mature and wise, should this money into the hands of their own.

This of course creates false expectations or not a promise, but a reality. But if they act otherwise, would be a lie! All meals would be unenforceable. Because money is such sweet power, if someone's mouth taste, the other does not make it so. However, embezzlement why is that rather than divide the money among the population, or banks keep in treasury! And so I want to spend the treasury, as if it is theirs, or inheritance is! However, it will be an excuse to stop spending. The project remains unfinished, and people are waiting for the operation, when suddenly they see a sign, or in fact called the owner of the money, the head of Canada or America brings!! And the money goes to Swiss banks. They also took advantage of the differences, not the money to Iran the day after, nor are they embezzlement of harvest. If money were embezzled Iran, which is kept in Swiss banks, to be returned to Iran, not only all execution plans and all that, but do not remain poor in Iran. According to the latest statistics hundred trillion dollars in Iran, is in Swiss banks. If only to give the fish a thousand billion dollars, and net interest reaches three billion dollars per person! Small economy then all of fiduciary Swiss banks says! What a system that is not accountable to the state, and not answerable to depositors. Just like what happens in the world of Justice. Property and personnel of law be blocked, and kept in a deposit account, plus interest on the deposit, in the interests of justice would be confiscated. Persons who deposit money, they should withdraw indicating that hurt! Even deposits with banks or with the bidding, the situation are the same: Employers are deposits of performance, the mandatory fee!

أين هو المال؟

وطلب السيد مرشحي الرئاسة لإعطاء الناس الدعم العملة. وبموجب القانون الإسلامي، يجب أن يكون توازن الخزينة المساواة: نفس حتى تقسيم بين الناس، وليس على قدم المساواة أو ما شابه لذلك! لذلك، إذا عائدات النفط الايراني الذي ينتمي إلى الجميع، سواء كان ذلك في شكل الدخل الدعم، وتدفع مباشرة للدولار. مطالبات لنفترض أن وزارة النفط يوميا 6 ملايين برميل من النفط، والغاز أو البتروكيماويات متكافئة، وكلها وردت بالدولار. في الشهر إلى 540 مليون برميل وإذا البرميل هو 50 $، 27 مليار $! إذا كان السكان 90 مليون وثلاثمائة دولار للسهم الشهرية شخص. وإذا كان من $ 3750 دولار، مليون دولار هي حصة الإعانات. وبطبيعة الحال، الغاز هو 50 سنتا لكل متر مكعب، ولكن تصدير مليار متر مكعب إيران 500 مليون دولار من 15 مليار دولار شهريا، أي بزيادة قدرها 27 مليار دولار. البتروكيماويات في 95 عاما مبلغ 15 مليار دولار في المبيعات، مما أدى إلى زيادة المبلغ المذكور أعلاه. ومع ذلك، حتى لو كان نصف هذا المبلغ هو التعادل واضح، 500 دولار أو 150 دولار في الشهر، فإن حصة الدعم عائدات النفط الإيرانية: إذا قبلنا الامة الايرانية شجاعة وناضجة وحكيمة، يجب أن هذا المال في أيدي الخاصة بهم.

هذا بالطبع يخلق توقعات زائفة أو ليس وعدا، ولكن حقيقة واقعة. ولكن إذا كانت تتصرف خلاف ذلك، ستكون كذبة! أن جميع وجبات الطعام يكون غير قابل للتنفيذ. لأن المال هو هذه السلطة الحلوة، إذا طعم الفم لشخص ما، والآخر لا تجعل من ذلك. ومع ذلك، والاختلاس السبب هو أنه بدلا من تقسيم المال بين السكان، أو البنوك نضع في الخزانة! وهكذا أريد أن أقضي الخزينة، كما لو أنها ملكهم، أو الميراث! ومع ذلك، فإنه سيكون ذريعة لوقف الانفاق. ولا يزال المشروع لم يكتمل بعد، والناس ينتظرون للعملية، عندما فجأة يرون علامة، أو في الواقع دعا صاحب المال، ورئيس كندا أو أمريكا يجلب !! ويذهب المال إلى البنوك السويسرية. كما استفادوا أيضا من الخلافات، وليس المال الى ايران بعد يوم، كما أنها ليست اختلاس الحصاد. إذا كانت اختلس المال إيران، والتي يتم الاحتفاظ بها في البنوك السويسرية، إلى أن عاد إلى إيران، وليس فقط عن خطط التنفيذ وكل ذلك، ولكن لا تزال فقيرة في إيران. ووفقا لأحدث الإحصاءات 100000000000000 دولار في إيران، هو في البنوك السويسرية. إلا إذا كان لإعطاء الأسماك من ألف مليار دولار، وصافي الفوائد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار للشخص الواحد! اقتصاد صغير ثم كل من البنوك السويسرية الائتمانية يقول! ما هو النظام الذي لا يخضع للمساءلة للدولة، وليس مسؤولا للمودعين. تماما مثل ما يحدث في العالم من العدل. يكون قد تم حظره الممتلكات والأفراد للقانون، والاحتفاظ بها في حساب وديعة، بالإضافة إلى أن تصادر الفائدة على الودائع، في مصلحة العدالة. الأشخاص الذين يودعون المال، وينبغي أن تنسحب مشيرا إلى أن يضر! حتى الودائع لدى البنوك أو مع تقديم العطاءات، فإن الوضع هو نفسه: أصحاب العمل ودائع من الأداء، ورسوم إلزامية!

pul haradadır?

Cənab prezident namizədləri insanlara subsidiyalar valyuta vermək xahiş olunur. İslam qanuna əsasən, xəzinə balans bərabər olmalıdır: Eyni hətta bərabər və ya ona bənzər insanlar arasında split! Buna görə də, hər kəsə məxsusdur İranın neft gəlirlərinin əgər subsidiya gəlir şəklində ola bilər, və dollar birbaşa ödənilir. Suppose gündəlik Nazirliyi Neft iddiaları neft 6 milyon barel, qaz və ya neft-kimya olan dollar qəbul edilir, bərabər. 540 milyon barel və barrel $ 50, $ 27 milyard əgər bir ay! əhali 90 milyon şəxs aylıq səhmlərin hər üç yüz dollar varsa. Bu $ 3750 dollar olduğu halda, bir milyon dollar subsidiyaların payına düşür. Əlbəttə ki, qaz kub metri 50 qəpik, lakin İranın ixrac bir milyard kubmetr 500 milyon dollar ayda 15 milyard 27 milyard dollar çoxdur. 95 ildə neft-kimya yuxarıda məbləği artan satış 15 milyard dollar məbləği. Lakin, bu məbləğin yarısı müəyyən bərabərə 500 dollar və ya 150 dollar bir ay İran neft gəlirlərinin deyil subsidiyaların payı olsa: biz öz əlinə, İran xalqı cəsur və yetkin və müdrik olmalıdır, bu pulu qəbul edin.

Əlbəttə, bu saxta gözləntiləri və ya söz, lakin reallıq yaradır. Amma onlar başqa hərəkət əgər, yalan olacaq! Bütün yemək uygulanamaz olardı. pul belə şirin güc Çünki, kiminsə ağız dadı əgər digər belə etmir. Lakin tərəf niyə daha çox əhali arasında pul bölmək, və ya bankların xəzinə saxlamaq ki! Və mən onların, və ya miras əgər kimi, xəzinə sərf etmək istəyirəm! Lakin, xərcləri dayandırmaq üçün bəhanə olacaq. Onlar bir möcüzə gördükdə birdən layihə yarımçıq qalır və insanlar əməliyyat gözləyir, və ya pul sahibi deyilən əslində, Kanada və ya Amerika baş gətirir !! Və pul İsveçrə banklarında gedir. Onlar həmçinin sonra İrana, fərqlərin gün pul istifadə etdi, nə də məhsul mənimsəmə var. İsveçrə banklarında saxlanılır pul mənimsənilir Əgər İran, İran bütün icra planları və bütün yalnız qaytarılacaq, lakin İran yoxsul qalmaq deyil. İranda son statistik yüz trilyon dollar sözlərinə görə, İsveçrə banklarında edir. yalnız balıq min milyard dollar verir və xalis faiz adam başına üç milyard dollar çatır üçün! Kiçik iqtisadiyyat sonra fidusiar İsveçrə banklarının bütün demək! Nə dövlət hesabat, və əmanətçilərinə məsuliyyətə deyil bir sistem. Just Ədliyyə dünyada nə kimi. qanunun Property və kadr bağlanacaq və depozit hesabı saxlanılır, plus ədalət maraqları əmanət üzrə faiz müsadirə olunacaq bilər. para şəxslər onlar zərər ifadə çəkilsin! banklarla və ya tender hətta depozitlər, vəziyyət eyni: İşəgötürən, məcburi haqqı fəaliyyətinin yataqları var!