X
تبلیغات
همه جای جهان ایران من است
خانه تماس با ما RSS
همه جای جهان ایران من است
فروپاشی امریکا اتفاق افتاده نمیگذارند خبردار شویم 25تریلیون دلار از ایران بردند تا آن را نجات بدهند ولی دیگر نمی گذاریم لذا می گوییم همه جای ایران سرای من است و همه جای جهان میهن من
سيد احمد حسيني ماهيني ۲۱/۶/۱۳۹۳ - ۲۳:۴۷ نظر(0)

بيمه تامين اجتماعي همگاني

تنها راه حل مبارزه با بيكاري است.

طبق قانون، بيمه كردن همه افرادي كه كار مي كنند، اجباري است و كساني هم كه :كار نمي كنند بايد بيمه بيكاري بگيرند.

بنا بر اين جامعه ما داراي دو دسته مردم هست: يا كار مي كنند يا نمي كنند. آن هايي كه كار مي كنند، بايد بيمه شوند و آن هايي كه كار نمي كنند، يا نمي توانند كار كنند بايد: از مزاياي بيمه استفاده كنند. لذا اينهمه تبليغات براي بيكاري، يا تصويب بودجه هاي كلان براي اشتغال، لازم نيست بلكه فقط بايد:دايره  شمول بيمه تامين اجتماعي را، كامل كرد كه حتي بيمه سلامت را هم، شامل مي شود.

    بايد قبول كرد كه در ايران، ملت مانند خانواده دولت است. نمي شود هروقت دولت كار دارد، از ملت كار بكشد ولي وقتي ملت كار دارد، بگويد رديف نداريم! بودجه نداريم آئين نامه نداريم . البته خيلي ها پر رويي مي كنند، و مي گويند قانون نداريم!

چطور؟ قانون داريم همه بايد راي بدهند! همه بايد خدمت سربازي كنند، همه بايد از مملكت با جان ومال خود دفاع كنند! ولي قانون نداريم آن ها تحت پوشش در آمد هاي دولت باشند؟ و از محل در آمد دولت ممر در آمدي داشته باشند؟

واقعيت اين است كه دولت در ايران، از همه دولت هاي دنيا حجيم تر، و بزرگ تر است و: كاري هم نمي شود كرد. زيرا برداشت مردم از دولت در ايران، با ديگر كشورها فرق مي كند. در تمام كشورها، مردم با دولت خود سر جنگ دارند. و برعليه آن شورش مي كنند.

    ولي درايران رهبري را مانند: پدر خانواده دوست دارند. و دولت را نان آور خود مي دانند. و اين در روايات اسلامي هم هست: كه (المال مال الله و الخلق عيال الله) مردم مانند خانواده خدا هستند. و خدا متكفل روزي آن ها است. و دولت در ايران هم، مشروعيت خود را از خدا مي گيرد. و نبايد تصور كرد كه: اين مشروعيت فقط سياسي است و: جنبه اقتصادي و رفاهي ندارد.

برابر آمار رسمي 4ميليون: كارمند دولت 4ميليون كارمندان لشكري، و 6ميليون بازنشسته لشكري و كشوري هستند. اگر هركدام 4نفر تحت تكفل داشته باشند56ميليون نفر، فقط از دولت درآمد دارند. اگر مدد جويان كميته امداد و بهزيستي را هم، اضافه كنيم، فقط 10ميليون نفر از اين دايره بيرون مي مانند. بنابراين همه بيكاري ها و سخت گيري ها، براي اين ده ميليون نفر است . خدا را خوش نمي آيد اين: ده ميليون نفر هم بيمه نباشند.

    البته اين ده ميليون نفر هم، مدارك غيرقانوني خواسته شده از بيمه را ندارند! والا شرايط بيمه شدن را دارند. آن ها اغلب در كار هاي خانگي، و مشاغل زير زميني هستند، و بالاخره زندگي خود را مي گذرانند. ولي سازمان تامين اجتماعي، از آنان مجوز كار و: اجاره نامه داراي كد رهگير مي خواهد!

واگر هم نياورند، بدون آنكه آن ها را بيمه كند، سال به سال جريمه مي كند و اگر جريمه ها راهم ندهند، هرماه 2درصد بهره يا جريمه دير كرد مي گيرد. و خلاصه كاري مي كند كه: زير زميني ها زير زميني تر و: كم در آمد ها بي خانمان تر شوند.

وقتي دولت به بيش از 16ميليون نفر، حق بيمه سهم كار فرما مي دهد، و آنان فقط با پرداخت 7درصد، بيمه تامين اجتماعي مي شوند، يا 8ونيم درصد بيمه باز نشستگي مي شوند، گناه اين خرده پاها كه: روي پاي خود ايستاده اند، آواره كردن آن ها نيست. دولت بايد همه را به: يك چشم نگاه كند. 

L'assurance de la sécurité sociale pour tous 

La seule solution est de lutter contre le chômage. 

Selon la loi, toutes les personnes qui travaillent assurance est obligatoire et ceux qui ne travaillent pas à obtenir l'assurance-chômage. 

Nous avons donc deux groupes de personnes dans la société est la suivante: soit qu'ils travaillent ou non. Ceux qui travaillent, ont une assurance et ceux qui ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler ne doit pas utiliser les avantages. Donc, beaucoup de propagande pour le chômage ou de gros budgets pour l'emploi, mais n'est requise: cercle, y compris les assurances, la sécurité sociale, l'assurance maladie est même terminée, sont inclus. 

     Nous devons reconnaître que la nation iranienne est comme une famille pour l'état. Chaque fois que le gouvernement ne fonctionne pas, mais quand les gens font est de tuer des gens pour le travail, dire la ligne ne sera pas! Nous n'avons pas le règlement du budget. Le surnageant est très complet, et ils disent qu'il n'y a pas de loi! 

Comment? La loi, nous devons tous voter! Tout le service militaire, ils doivent défendre leurs biens de la vie à la campagne! Mais ce n'est pas la loi de l'Etat a été couvert? Et l'endroit était la source de leur revenu? 

Le fait est que le gouvernement iranien, les gouvernements du monde plus volumineux et plus grand est: ne faites pas ça. Parce que la population du gouvernement iranien, avec les autres pays est différent. Dans tous les pays, les gens se sont battus avec leur gouvernement. Et ils se sont rebellés contre lui. 

     Mais le guide suprême de l'Iran comme père comme ça. Et soutiens de leur état. Ceci est rapporté par Mouslim: le (la femme Alkhlq publique Mal Allah et Allah) est la famille de Dieu. Et c'est dispositions des extraits de Dieu. Le gouvernement iranien et sa légitimité vient de Dieu. Et ne doit pas supposer qu'il s'agit d'un Seul politiques légitimes: aspects économiques et pas de protection sociale. 

4 millions de fois les chiffres officiels: 4 millions de fonctionnaires, militaires, civils et militaires, et 6 millions sont à la retraite. Si les personnes à charge auront 4 personnes, 56 millions de personnes, que leur revenu du gouvernement. Si vous aidez les demandeurs de secours et de bien-être, ajouter seulement 10 millions de personnes restent sur ​​le cercle. La dernière chômage et gravité, pour les dizaines de millions de personnes. Dieu n'accueille pas les dix millions de personnes ne sont pas assurés. 

     Bien sûr, les dizaines de millions de personnes, documents d'assurance demandés ne sont pas illégaux! Sinon, les conditions de leur assurance. Ils travaillent souvent à la maison et d'affaires sol, et enfin passent leur vie. Cependant, la sécurité sociale, ils travaillent permis et louer un code de suivi aurait! 

Même si elles ne le font pas, l'assurance sans eux, année après année, et si l'amende n'est pas assez pénalités, intérêts ou pénalités de 2% par mois sera trop tard. Et un résumé de ce travail: les caves et les souterrains: plus faible revenu et sans-abri. 

Quand un Etat a plus de 16 millions de personnes, l'employeur de la contribution de la prime, et ils paient seulement 7 pour cent, les assurances, la sécurité sociale, ou huit et demi pour cent de la retraite assurée sont rendus coupables de petites jambes que sur son propre stand, pas les déplacer. Le gouvernement devrait faire un regard de l'œil. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۲۰/۶/۱۳۹۳ - ۰۱:۰۷ نظر(0)

يكي از معضلات امروز جامعه ما، وجود دختران ازدواج نكرده در: سنين 30تا 35 سالگي است. كه اصطلاحا به پير دخترها مشهور هستند.

تنها راه نجات آن ها هم ، ازدواج اجباري يا رندوم است.

در زمان پيامبر هم، وقتي ايشان مي ديد كه دختري ازدواج نمي كند، در مسجد حاضر مي شد و: از سوي آن دختر از پسران خواستگاري مي فرمود.

علت ايجاد 7ميليون دختر دم بخت هم ، به موارد زيادي برمي گردد.يكي از آن ها كمبود مردها است.زيرا با شروع انقلاب اسلامي، محيطي به وجود آمد كه ديگر مردم، نمي ترسيدند فرزندشان دختر باشد. لذا دختر زا ها ارج و قرب پيدا كردند. و حتي در برخي جاها، روايت نقل مي شد : يكي از نشانه هاي آخرالزمان، دختر دار شدن زياد علما و: افراد با ايمان است.

 با زياد شدن تولد دخترها، آمار روند قبلي به هم خورد و: تعادل جديد هم ايجاد نشد . يكي از علل نبود تعادل،  بي توجهي پدران به تربيت فرزندان بود. كه البته معلول عواملي چون: شرايط انقلاب و جنگ بود. اكثر كساني كه مومن بودند، صاحب فرزند دختر مي شدند و: از اين قضيه شادمان هم بودند .بعد هم لازم مي شد، سريع به جبهه مي رفتند. و يا در فعاليت هاي انقلابي شركت مي كردند. لذا دقيقا عمر پير دختر ها، به عمر انقلاب است. يعني معمولا بالاتر از سي و پنج سال ندارند. البته اهميت دادن به دختر ها، رشد فمينستي و تغيير فرهنگ را هم، به دنبال داشت.تغيير فرهنگ ها به اين دليل بود كه: ديگر پسر زا بودن برتري محسوب نمي شد .

از نظر اسلام و احاديث هم همينطور است. فرقي بين تولد دختر و پسر نيست و: همانطور كه باب شده بود، مي گفتند مهم نيست دختر باشد يا پسر، مهم سالم بودن نوزاد است. و اين احترام ها براي برخي ها، توهم به وجود آورد و: با توجه به موقعيت اجتماعي به دست آمده، از لحاظ تحصيل و شغل، به يك ناسيوناليسم جنسيتي يا: اپار تايد فمينيستي روي آوردند. و واقعا امر بر آن ها مشتبه شد كه: دوران مرد سالاري به پايان رسيده و: دوران زن سالاري يا زن ذليلي آغاز شد.

    اكنون به يك تعادل در اين زمينه نزديك شديم، و ديگر از شعار هاي تند فمينيستي خبري نيست. و بهترين راه ارامش فكري جامعه، تسليم در برابر احكام الهي است. كه نه مرد سالاري است، نه زن سالاري به گفته استاد شهيد مطهري، هر تساوي عدالت نيست و: هر عدالتي به معني تساوي نيست. شايد برابري مثلا بين بزرگ و كوچك، ظلم بر آن ها باشد.

اكنون كه جو آرام شده، بايد فكري براي 12 ميليون جوان عزب كرد. البته مشوقها تا بحال استفاده شده، ولي كافي نيست. براي انجام هركاري دوبال نياز است: تشويق و تنبيه. استفاده يكطرفه از تشويق، باعث همين توهمات مي شود. صمد بهرنگي مي گويد : وقتي بچه اي در كلاس شلوغ كرد، بايد او را سرجايش بنشانيم، نه اينكه روي سرمان بگذاريم.

حالا هم وقتي به جوان ها مي گوييم: وام ازدواج مي دهند! آن ها مي گويند:واقعا وام ازدواج،  پول پيش خانه يا :خرج عروسي و يا خريد جهيزيه را كفاف مي دهد؟ لذا هرنوع مشوقي، كارايي خود را ازدست داده و: بايد قسمت تنبيهي آن مورد توجه قرار گيرد . خيلي از دختران يا پسران مي ترسند، خواستگار كنند! لذا خواستگاري از سوي آنان لازم است. يا خيلي از آن ها قبلا هم خانه شدند، نامزدي كرده اند! كه  به دور از چشم خانواده بوده. اجبار آن ها به ازدواج، باعث ازبين رفتن اين ترس از خانواده مي شود. بنظر مي رسد بايد مانند: زيپ دو طرف نر و مادينه را به صف كرد! و با يك واسطه آن ها را بهم جوش زد
Pathologie vieilles filles 
Un des problèmes dans notre société d'aujourd'hui, les jeunes filles non mariées dans la tranche d'âge de 30 à 35 ans. Communément appelé les vieilles filles. 
La seule façon de sauver leur mariage est obligatoire ou aléatoire. 
A l'époque du Prophète, quand il a vu que la jeune fille ne se marie pas, était présent à la mosquée: le prétendant est dit que les filles que les garçons. 
Lucky 7 millions de filles font la queue pour le lot arrière. Un de la pénurie d'hommes en raison de la poste au début de la Révolution islamique, il y avait un environnement où d'autres gens n'ont pas peur d'être son fils. Donc, elle a trouvé une cause d'honneur et d'estime. Et même dans certains endroits, on racontait des histoires: un signe de l'apocalypse, la fille du haut clergé et le peuple de la foi. 
  Avec beaucoup de la fille d'anniversaire, a été perturbé les tendances et les statistiques précédentes: New Balance était là. Une des raisons pour le manque d'équilibre, manque d'attention à l'éducation des enfants avaient des parents. Toutefois, en raison de facteurs tels que: la révolution et de la guerre. La plupart de ceux qui étaient croyants qui étaient les filles de l'affaire étaient heureux qu'il était nécessaire Après rapidement allé à l'avant. Ou participaient à des activités révolutionnaires. Donc, elle est juste la vieillesse, l'âge de la révolution. C'est généralement pas plus de trente-cinq ans. L'importance des changements féminins et féministes et culturelles de l'époque, a été suivie. Changer les cultures parce que l'autre gars était pas la cause de la supériorité.
Islam et Hadith trop. Différence entre les garçons et les filles ne sont pas nés: Comme Bob a été dit, c'est que aucun garçon de matière ou fille, le bébé est en bonne santé. Et le respect des autres, l'illusion créée, et en fonction de leur position sociale est obtenue, en termes d'éducation et d'emploi, à un sexe ou de la nationalité: féministe vent a tourné les rouleaux. Ils sont apparus afin que vraiment: la période patriarcale terminé: la femme ou la femme avilie démocratie ont commencé. 
     Maintenant, nous étions près de l'équilibre dans ce domaine, et autre radical nouvelles des slogans féministes. La meilleure façon de la paix de l'esprit, de céder aux commandements de Dieu. Qui n'est ni patriarcale ni féminin professeur Motahari dit, pas tous de la justice égale et chaque justice ne sont pas tout aussi important. Peut-être que l'égalité entre les petits et grands, par exemple, est une injustice pour eux. 
Maintenant, l'ambiance est détendue, l'esprit doit être célibataire pour 12 millions de jeunes. Les mesures ont été utilisées, mais pas assez. Deux ailes ont besoin de faire quelque chose: l'encouragement et à la punition. Utilisation unilatérale de mesures incitatives, ce qui incite les mêmes illusions. Behrangi Samad dit que lorsque l'enfant dans une salle de classe bondée, nous devons lui montrer le poste de ne pas être mis sur nous. 
Maintenant, quand les jeunes disent: Les prêts sont mariés! Ils disent le mariage est vraiment un prêt, avance de trésorerie ou à la maison: verser une dot à la mariée ou acheter le contour? Par conséquent, des mesures incitatives, ont perdu leur efficacité et doivent être considérés comme faisant partie de la peine. Beaucoup de filles ou de garçons craignent leur prétendant! Par conséquent, il est proposé par eux. Et beaucoup d'entre eux étaient déjà à la maison, ont nommé! Qui était loin de la famille. Ils sont obligés de se marier éliminer la peur de la famille. Il semble inclure à la fois mâle et féminin tyrolienne les! Grâce à ébullition et remuez-vous! 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۷/۶/۱۳۹۳ - ۲۲:۵۶ نظر(0)

حج وسيله و: محل بيعت گرفتن.

خداوند حج را براي تقويت: وحدت اسلامي و جهاني قرار داده است. تا به وسيله آن هم منافع مادي و: هم معنوي مردم تامين شود. و اين براي خاص مسلمانان هم نيست. و براي ناس يا عموم مردم است. لذا بايد ديد كه ايا روح واقعي حج، دريافت شده يا نه.

در زمان دكتر شريعتي ، شخصي بود به نام حاجي كافي، كه حسينيه اي درست كرده بود درنزديكي محل فحشا تهران، البته شخص محترمي بود و اغلب مردم تهران هم، او را مي شناختند و اكنون نيز برخي نوار هاي او، در درسترس مردم است . يكي از وظايف او فحش دادن به دكتر شريعتي بود!

اما دكتر شريعتي از اين موضوع، اصلا ناراحت نبود! حتي در ازمايشگاه كلماتولوژي! آن ها لااله الا الله كه: به خط كوفي و مشابه نقوش قبر مولانا، بر كتاب دكتر شريعتي نقش مي بست، آنان مي گفتند عمر و ابوبكر است!و مثلا او را سني معرفي مي كردند.

از دكتر پرسيدند چرا از دست كافي شكايت نمي كني؟ گفت حرف او مهم نيست و اثر ندارد، چون اگر اثر داشت، حداقل همان مركز فساد نزديك خودش را مي بست! البته بعد از انقلاب اسلامي، آن مركز فساد بسته شد و:آرزوي دكتر بر آورده شد، و حتي اكنون در تايلند هم، شهر گناه را از بين برده اند.

منظور از نقل اين مطلب آن است كه در حج، يا كنفرانس يا هرچيز چيزي شبيه ان، فقط شعار وحدت دادن يا: برائت از مشركين به راه انداختن كافي نيست،

بلكه بايد اثر خود را بگذراد. الان هشتاد سال است ايراني ها مكه ميروند، و بقيع را مي بينند! ولي تاكنون كاري نكرده اند. نه اينكه نخواسته اند، بلكه هوس دنيايي نگذاشته است. شايد به قول شريعتي وجود مركز فساد، در كنار حسينيه لازم باشد؟ تا ثابت كند اثري ندارد!

تمام ايرانيان كه به زيارت مي روند، ميدانند كه بقيع را وهابيون و سعودي ها خراب كرده اند. و هنوز هم در حال خراب كردن هستند. و در روياي تخريب مسجد پيامبر هم هستند. تا آن را هم خراب كرده و: پيامبر را نبش قبر كنند و: در همان خرابه بقيع،  گمنام دفن كنند. ولي هيچ كاري نمي كنند بماند، دست بوس آل سعود و وهابيون هم هستند.

به اسم وحدت مي گويند: قران وهابيون را مرجع قرار دهيد! تا نگويند شيعيان قران جداگانه دارند. مگر قران به خط حضرت علي نداريم؟ چرا بايد قران شيعيان، به خط عثمان طه باشد؟ كليه احكام وهابيون را فقط براي: مباحثه لازم مي دانند و لا غير! آيا احكامي كه دروغ بودن و بدعت بودن آن، آشكار است بايد دستشان را ببوسيم؟ حتي بخواهيم با آل سعود رابطه: همسر گزيني هم داشته باشيم؟

بگذريم، يكي از  مسائل فراموش شده، از ترس وهابيون مسئله بيعت است. كه پيامبر هم در زمان خود، اين ترس را داشت ولي، آيه غدير آمد و ايشان را ملزم به: اخذ بيعت براي امير مومنان كرد. اكنون كه ما شاء الله بنياد: بين المللي غدير را داريم، چرا در مكه براي رهبر مسلمين جهان، بيعت گرفته نمي شود.

نگوييد معلوم نيست! اين اظهر من الشمس است كه: در دنياي امروز تنها امام خميني ره، رهبر جهان بود و بعد از ايشان هم، آيه الله خامنه اي دام عزه و متعه الله بطول عمره . چرا برخي فكر كنند سوادشان بيشتر است؟ و يا زمان آن نرسيده؟ يا بهانه هاي ديگر؟ الان دنياي اسلام چشم به نداي: وحدت از كنگره بزرگ و: جهاني حج بسته است. علماي سراسر دنيا به آن جا مي آيند، چرا اميرالحاج كشورهاي ديگر، همه كار مي كنند ولي، معرفي رهبر واحد و: اخذ بيعت را مطرح نمي كنند؟ 

Hajj signifie: prendre le serment d'allégeance. 

Hajj Allah pour renforcer l'unité du monde islamique. Il a également un intérêt important: le spirituel peut être fourni. Ce ne sont pas les musulmans en particulier. Et le NAS ou le grand public. Donc, pour voir si le véritable esprit du Hadj est reçu ou pas. 

Au moment de Shariati personne nommée assez Haji, qui était juste à côté où la prostitution Hoseinie'e de Téhéran, Téhéran, cependant, et la plupart des gens sont honorables personne, et maintenant il savait certaines de ses bandes, disponible dans le public. Une de ses tâches était Shariati jure! 

Mais Shariati cette question, ne vous embêtez pas! Même en laboratoire Klmatvlvzhy! Motifs similaires tombeau de Rumi, le Livre de la Shariati mort, Omar et Abou Bakr dit eux est, par exemple, a présenté son âge. 

Le médecin a demandé, pourquoi ne pas vous obtenez suffisamment de plaintes? Il a dit qu'il ne se soucie pas et ne fonctionne pas, parce que si elle a été causée, au moins à proximité du centre de la corruption elle-même est mort! Cependant, après la révolution, il a été fermé et le Centre corruption: Dr désir a été satisfait, et même maintenant, en Thaïlande, Sin City ont été détruits. 

Le but de cet article est cité dans le Hajj, ou quelle que soit la conférence ou quelque chose comme ça, juste l'unité ou la devise: acquittement n'est pas suffisant pour lancer le groupe, 

Il devrait fonctionner sur Bgzrad. La Mecque, les Iraniens sont maintenant quatre-vingts ans et Baqi voir! Mais jusqu'à présent, n'a pas fonctionné. Non pas qu'ils n'ont pas demandé, mais ne pas occulter le monde. Peut-être les mots du Dr Shariati existence de la corruption dans le Hoseinie'e besoin? Preuves pour le prouver! 

Tous les Iraniens vont visiter, savent que les wahhabites et les Saoudiens ont détruit Baqi. Et encore sont en panne. Rêver de la mosquée du Prophète sont détruites. Il était si mauvais et tombe et dans les ruines Baqi du Prophète, l'enterrement inconnu. Mais il ne restera rien, la Maison des Saoud et les wahhabites sont embrasser. 

Au nom de l'unité, par exemple, les wahhabites Autre référence la place du Coran! Pour dire les chiites du Coran séparer. Ali n'avait pas le Coran? Pourquoi le Coran chiite Osman Taha est la limite? Toutes les commandes wahhabites que pour la discussion est nécessaire et pas la! Sont les phrases qui sont fausses et hérétiques, il est clair pour Bbvsym mains? Vous voulez encore une relation avec la Maison des Saoud: La femme ont également une sélection? 

Par ailleurs, l'un des problèmes les plus négligés, la question de l'allégeance a peur des wahhabites. Un prophète en son temps, mais la peur, et il Verset Ghadir tenus d'assister à l'hommage au commandant des fidèles. Maintenant que nous avons si Dieu le veut Fondation internationale Ghadir nous, en tant que dirigeants du monde musulman à la Mecque, hommage ignorée. 

Il est difficile de dire! L'opale est évident: Aujourd'hui, juste Imam Khomeini, le leader du monde et de les afficher ensemble, l'ayatollah Ali Khamenei, bétail concubine Azza et longueur Omra. Pourquoi certains pensent que l'utilisation de l'alphabétisation est plus élevé? Ou il pas temps? Ou une autre raison? Je me réjouis de la voix du monde musulman: l'unité de la grande Congrès: paquet mondiale Hajj. Les savants du monde entier à venir, car Amyralhaj d'autres pays, mais tout le travail, et les chefs d'unité: ne suggèrent pas faire allégeance? 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۴/۶/۱۳۹۳ - ۲۳:۱۶ نظر(0)
Les coopératives: les propriétaires de cinéma dans les pays islamiques. 
   Certains, comme une pieuvre sur: le cinéma iranien a rattrapé que ne sont pas acceptables pour les gens, et leur vie sont en déclin. Mais il ne s'arrête pas la mort du cinéma se à mort, attaché et ils pensent si ça va être un film! Cette illusion est, apparemment, pas tous aujourd'hui, Askar Ali parla de nouveau: la force de ce genre de chose était! 
     Ce mec n'est pas un à-dire: le développement de la résistance iranienne, est un grand péché. Si vous et je vous promets: votre groupe vont de la Maison du cinéma, l'Iran est le monde du cinéma. Et vous verrez le Home Cinema: Le Cinema Foundation et d'autres institutions, comme des frères ensemble, leur synergie. 
Comme certains d'entre vous penser: Army Corps ou les jours de la révolution, qu'ils doivent soit un corps ou d'armée! Les deux ne peuvent être dans un pays. L'imam a dit que le corps d'armée de l'armée de Dieu. Aujourd'hui, le cinéma et les salles de cinéma, qui sont concurrents les uns des autres ont manqué. Organisations de fonction, lieu public sous la haute autorité, et est soumis au ministère. L'assemblée Maison du Cinéma de l'école de cinéma. La fonction du ministère du Travail. 
      Comme vous le feriez manquer analystes à la radio et à la télévision, tout cela au nom de la série de films, mais pour vous-même, vous aussi vous voulez aider la cause du gouvernement, le nom du film que vous vous présentez. Le gouvernement pourrait s'il vous plaît faire toutes sortes d'aide, mais cela ne gêne pas ou le contrôle: les fonds publics où l'argent est dépensé! Après deux à Gander: Yng • h représente le cinéma iranien au monde, envoyer et appeler avec: l'histoire des services de cinéma, alors que rien, mais la trahison. 
    Le film peut être: de larges horizons s'ouvrent devant le cinéma iranien. Un des meilleurs horizons, malgré la dissidence, la création de coopératives dans les pays islamiques ou le monde des propriétaires de salles de cinéma. Le ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, qui est favorable à une telle pensée ne peut être engagée dans d'autres pays et l'Organisation de la Conférence islamique, la commercialisation de cinéma iranien. 
La première étape dans cette direction est que le représentant du cinéma iranien, n'est pas détruite par des dissidents. Caractéristique du Conseil Central, la plus haute autorité dans le pays, devrait être dans le monde de défi. Et au lieu de mendier à Hollywood, comme l'Inde, où Bollywood est d'établir bois est excellent. L'Inde a réussi à Bollywood: défi Hollywood, mais pas à cause de l'idéologie, reste orienté dans les mêmes vêtements de mode et se déshabillent. 
Mais le cinéma iranien, est soutenu par une grande histoire et le territoire. Culture iranienne avec des écrivains et des poètes tels que grand, ne fait pas la chose de Ferdowsi. Ferdowsi, le plus grand rénovation du bâtiment du scénario de l'Iran. Avec toutes les compétences: la maîtrise complète de la poésie, ainsi que tout le montage. Présente les personnages, et même pour eux la salle! Qui est Où en scène. 
Cinéma iranien décent et moral, a sa place parmi le public, et le monde qui sont fatigués de la violence, à la recherche du confort de l'éthique. Le film voit son refuge. Il doit être permis, et: un guide pour les fonctionnaires et: ​​Culture, commencent leur excellent travail.

ايجاد تعاوني : سينما داران كشورهاي اسلامي. 

  عده اي مثل اختاپوس بر: سينماي ايران چنگ انداختند كه: مورد پذيرش مردم نيستند، و عمرشان رو به زوال است. ولي آن ها دست بردار نيستند و: مرگ خودشان را به مرگ سينما، گره زدند و فكر مي كنند اگر: آن ها بروند سينما هم مي رود! اين توهم آن ها، گويا تمامي ندارد و همين امروز، بازهم عسكر پور صحبت از: مقاومت و اين جور چيزها مي كرد! 

    يكي نيست به اين اقا بگويد: مقاومت در مقابل پيشرفت سينماي ايران، گناه بزرگي است. من قول مي دهم اگر تو و:باند تان از اين خانه سينما برويد، دنيا براي سينماي ايران گلستان مي شود. و خواهي ديد كه خانه سينما و: سازمان سينمايي و بنياد ها ونهاد هاي ديگر، مانند برادر در كنار يكديگر، هم افزايي خواهند داشت.

تفكر شما مانند برخي عناصر: نظامي سپاه يا ارتش در روزهاي:  اوليه انقلاب است كه مي گفتند: يا بايد سپاه باشد يا ارتش! دوتا نمي توانند در يك كشور باشند. ولي امام خميني فرمودند: ارتشي و سپاهي دو لشكر الهي. اكنون نيز سازمان سينمايي و خانه سينما، رقيب يكديگر نيستند كه جاي همديگر را تنگ كرده باشند . ساز مان سينمايي، مكاني دولتي و زير نظر بالاترين مقام ها، و تابع وزارت ارشاد است. ولي خانه سينما تجمع صنوف سينمايي است. وتابع وزارت كار.

     فقط تنگ نظراني مثل شما كه در: صدا و سيما هم، همه سريال ها را بنام اهالي سينما، ولي  براي خودتان مي گرفتيد، اينجا هم مي خواهيد كمك هاي دولتي را، بنام خودتان به سينما ارائه دهيد. يعني مي فرماييد دولت همه گونه كمك بكند، ولي دخالت يا نظارت نكند كه: پول بيت المال كجا خرج مي شود! بعد هم دو تا آدم نادان  را به عنوان: نماينده سينماي ايران به ينگه دنيا، بفرستيد و اسمش را بگذاريد: خدمات سينما به تاريخ ايران، در حاليكه بجز خيانت چيز ديگر نيست.

   سازمان سينمايي مي تواند :افق بسيار وسيعي در مقابل سينماي ايران باز كند. يكي از بهترين افق ها، عليرغم دگر انديشان،  ايجاد تعاوني سينما داران كشورهاي اسلامي يا جهاني است. وزير فرهنگ وارشاد اسلامي هم، كه خود حامي چنين تفكري است، ميتواند در كشورهاي غير متعهد و: سازمان كنفرانس اسلامي، براي سينماي ايران بازار يابي كند. 

اولين گام در اين راه اين است كه: نماينده سينماي ايران، از سوي برخي دگر انديشان تخريب نشود. سازمان سينمايي كه در شوراي مركزي خود، بالاترين مقام هاي كشوري را دارد، ميتواند در تمام دنيا عرض اندام نمايد. و بجاي گدايي در هاليوود، مانند هندوستان كه باليوود دارد، اقدام به ايجاد عالي وود نمايد . هند اكنون با باليوود خود توانسته: هاليوود را به چالش بكشد، اما چون داراي ايدئولوژي نيست، در همان مد لباس و شو هاي عريان گرايانه ماند. 

ولي سينماي ايران، يك تاريخ و سرزمين بزرگ را پشتوانه دارد. فرهنگ ايراني با نويسندگان و: شاعران بزرگي چون فردوسي، چيزي كم نمي آورد. فردوسي بزگترين سناريو نويس تاريخ ايران است. كه با چيره دستي تمام و با: تسلط كامل بر شعر، تمام دكوپاژ ها را بخوبي شرح مي دهد. شخصيت ها را معرفي مي كند، و حتي براي آن ها ميزانسن مي كند! كه چه كسي در كجاي صحنه قرار دارد. 

سينماي محجوب و اخلاقي ايران، جاي خود را دربين مخاطب باز كرده، و دنيا يي كه از خشونت خسته شده، به دنبال اين آرامش اخلاقي است. و پناه خود را دراين سينما مي بيند. لذا بايد اجازه داد و: راهنمايي كرد تا مسئولين دولتي و: متوليان فرهنگي، كار عظيم خود را شروع كنند.

 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۴/۶/۱۳۹۳ - ۰۰:۰۵ نظر(0)

لزوم صدور سينماي ايران.

عده اي ناتوان، سكان صدور فيلم هاي ايراني را، به دست گرفتند و با ارسال قيلم هاي ضعيف و: مسئله دار حتي صداي وزير ارشاد را هم در آوردند! از آنجايي كه جناب وزير محترم،  ايده ها نو و خوبي براي سينما دارند، لذا ما نيز پيشنهاد خود را در اين راستا ارائه مي دهيم.

بايد دانست كه سينما در ايران، برخلاف دگر انديشان و گذشته نگران، بسيار فعال و پويا است. تا جايكه امروزه ما شاهد اشباع توليد سينمايي هستيم. در هر كوي و برزن، يك سالن سينما ساخته شده و: هر مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و..در سالن خود فيلم سينمايي نشان مي دهند. خانه ها پر است از سي دي فيلم هاي سينمايي؛ و عكس هنرمندان معروف.

مردم ايران نام رئيس جمهور يا وزير ارشاد را، شايد بلد نباشند! ولي حتما ستاره هاي سينما را مي شناسند. اخيرا نيز سريال هاي خانگي چندان فراوان شد كه: كارگردان هاي نامي چون: مير باقري و كمال تبريزي را هم، به ورطه خود كشيد. اكنون هيچ سوپري، در هيچ كوچه پس كوچه اي نيست كه: فيلم ها و سريال هايش به روز نباشد!

حتي راننده اتوبوس ها، براي سرگرم كردن مسافران خود، از اين سي دي ها استفاده مي كنند.

سينماي ايران نجيب و اخلاقي است، هرچند آن ها كه دگر انديش هستند، كاري جز مسخره كردن ندارند، ولي سينما، مخاطب خود را پيدا كرده و ميرود كه كاملا مردمي شود .

ما مي بينيم كه حتي خانه سينما هم، از برج عاج نشيني خسته شده و: در جشن امسال سينما، آن را به ميان مردم برده و: در شش شهر بزرگ نيز برنامه خواهد داشت.

خبرنگار ما در اين جلسه، خواستار باز شدن جبهه خارج از كشور، براي خانه سينما شد.زيرا بسياري از اعضا خانه سينما و: بازيكران و هنرمندان در خارج زندگي مي كنند. و نمي توان همه آن ها لزوما غير اخلاقي يا ضد اخلاق خواند. شايد برخي از آن ها در فضاسازي معاندين، ناچار از بروز برخي بداخلاقي ها باشند، تا جايزه اي بگيرند! ولي اگر روند رو به رشد سينماي ايران، جايگاه خود را در جهان پيدا كند، اين چند نفر نيز ايزوله خواهند شد.

ما شاهد هستيم كه وزير محترم ارشاد: اقاي علي جنتي كه خود، از مبارزان خارج از كشور بوده اند، و قبل از انقلاب اسلامي بسياري، از كشورها را رفته اند، از نفوذ سينماي ايران به خارج از مرزها، دفاع مي كند. ايشان مي گويد: چه اشكال دارد كه فيلم هاي ايراني ، در تمام سينماهاي جهان به نمايش در ايد؟

و اين دور از ذهن نيست. زيرا سينماي ايران جاي خود را در دنيا پيدا كرده، و سوژه هاي اخلاقي آن، نياز جامعه جهاني امروز است. ممكن است استيلاي ضد احلاقي هاليوود، كار ورود سينماي ايران را با مشكل روبرو كند. ولي اين مهم نيست، زيرا آسمان سوراخ هاي فراواني دارد(والسماء ذات الحبك) و: راه رسيدن به خدا به عدد خلايق است!

لازم نيست از همان راهي كه، آن ها رفتند ماهم برويم، چرا كه هميشه با لگد پراني آن ها مواجه خواهيم شد! سينماي ايران هم مانند ملت ايران، بايد حركت جهشي را تجربه كند. و ميانبر هاي حضور در جهان را پيدا كند. از نظر فيلمنامه و داستان هم هيچ كمبودي نداريم:

در جلسه بسيج محلاتي هم گفته شد: مثلا در زمان جنگ 29نفر پشت جبهه فعاليت مي كردند: تا يك نفر بتواند تير اندازي كند. نقش اين 29نفر هنوز سينمايي نشده! و هنر سينما وظيفه دارد به: اين نقش ها هم بپردازد كه خود، گنجينه اي براي فيلمنامه نويسان ايراني خواهد بود.
 
Besoin d'exporter le cinéma iranien. 

Certaines personnes handicapées, problème de gouvernail de films iraniens, ont été obtenus par la faiblesse et de digitalisation: ministre de la Culture dans les deux étaient problématique même entendre! Comme l'Honorable ministre, de nouvelles idées et un bon film, afin que nous puissions offrir des suggestions à cet égard. 

Cinéma iranien est à noter que, contrairement à la dissidence et l'inquiétude, est très actif. Là où nous sommes aujourd'hui, nous voyons une saturation de la production cinématographique. Le centre commercial a une salle de cinéma et toutes les écoles et le collège et l'hôpital, etc dans votre chambre film spectacle. Maison plein de CD, films et photos d'artistes célèbres. 

Le nom du président ou du ministre de la culture, peut-être qu'ils ne savent pas! Mais vous savez stars de cinéma. Récemment, la série a été une super petite maison qui n'en nommer des directeurs comme de Kamal Tabrizi Mir Bagheri, l'emmena dans l'abîme. Pas d'épicerie, pas de rue n'est pas que ses films et séries à ce jour! 

Même le chauffeur de bus, à l'amusement de ses passagers, l'utilisation de CD. 

Iranienne noble et morale, même ceux qui sont dissidents, mais ne soyez pas ridicule, mais le cinéma a trouvé son public et sera très populaire. 

Nous voyons que même la Maison du cinéma, une tour d'ivoire était épuisé et dans la célébration de ce film, c'est le peuple, et dans six grandes villes ont également des programmes. 

Notre journaliste lors de la réunion, a appelé à l'ouverture de l'avant à l'étranger pour de nombreux membres de la Chambre de cinéma, et Home Cinéma Shd.zyra: acteur et artiste vivant à l'étranger. Et ne peut pas lire tout cela nécessairement contraire à l'éthique ou immoral. Peut-être que certains d'entre eux des ennemis dans l'espace, il est inévitablement un certain accès de colère, pour obtenir un prix! Mais si le processus de croissance cinéma iranien a sa place dans le monde, ceux-ci seront quelques cas isolés. 

Nous voyons que le ministre de la Culture, M. Ali Jannati leurs combattants ont été hors du pays, avant la révolution islamique de nombreux pays ont disparu, l'influence iranienne au-delà des frontières de la défense. Elle dit: Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que les films iraniens dans tous les cinémas monde s'affiche? 

Il n'est pas exagéré. Le cinéma iranien a trouvé sa place dans le monde, et le sujet moral, la nécessité pour la communauté internationale aujourd'hui. La domination de Hollywood de l'anti Ahlaqy peut travailler dans le cinéma iranien avec le problème. Mais cela n'a pas d'importance, parce que le ciel a de nombreux trous () et le chemin de Dieu est de créer de la valeur! 

Il n'est pas nécessaire de la même manière, nous irons où ils sont allés, parce que nous serons toujours confrontés à une grimace! Cinéma iranien comme l'Iran, si l'expérience du mouvement d'éjection. Trouvez les raccourcis dans le monde. Il ne manque pas de scripts et des histoires: 

Mobilisation dans les localités mentionnées: par exemple, pendant la guerre, 29 personnes travaillaient derrière le front si une personne pourrait être en tournage. 29 personnes n'ont pas encore rôle au cinéma! Et le cinéma est de la responsabilité de ce rôle est de faire participer votre trésor sera le scénariste.

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۲/۶/۱۳۹۳ - ۲۳:۰۰ نظر(0)

يكي از دلايل رشد تروريسم در جهان، وجود سلاح هاي آمريكايي در دست تروريست ها است. و اين نشان مي دهد سلاح مانند: اسباب بازي به دست جوانان داده مي شود. و آن ها به خيال اينكه در واركرافت! بازي مي كنند يا كانديشن زيرو هستند، شروع به آدم كشي مي كنند !

آن ها درست مثل قهرمانان: بازي هاي رايانه اي، لباس مي پوشند و مانند آن ها اسلحه دست مي گيرند و: مانند همان ها آدم مي كشند. آن هم نه يكي نه دوتا! كه سريال آدم كشي راه مي اندازند. بنابر اين تروريسم يك مثلث است كه: با دوضلع بازي هاي رايانه اي، و كارخانجات اسلحه سازي تكميل مي شود. در واقع بازار يابي سلاح، بوسيله بازي هاي رايانه اي انجام مي شود. زيرا اغلب تروريست ها نوجوان هستند، و از مهمترين گيمر هاي دنيا هم مي باشند.

سود كلان اين بازي ها را كارخانه ها مي برند، لذا بايد براي از بين بردن تروريسم، فقط كارخانه هاي سلاح از بين برود. با ازبين رفتن اين كارخانجات، ديگر كسي نيست با پول هاي باد آورده، اسپانسر بازي هاي رايانه اي از اين نوع شود. و خود بخود بازي هاي رايانه اي هم، روند بهتري پيدا كرده و: تروريسم ريشه كن خواهد شد.

ما در روايات هم داريم كه: امام زمان عج وقتي ظهور كند، با شمشير مي جنگد. يعني كليه سلاح ها بايد نابود شود، تا ايشان ظهور كند. و مهمترين وظيفه منتظران هم، از بين بردن كار خانجات اسلحه سازي در: آمريكا و اروپا و اسرائيل مي باشد.

همانطور كه ميدانيم، دكترين نظامي ايران، داشتن و ساختن سلاح اتمي را حرام مي داند. لذا اولين سري از سلاح ها و: كارخانجاتي كه بايد از بين برود، بمب اتم ها است كه البته بسيار ساده است.

بيش از دهها هزار موشك با كلاهك هسته اي، در سراسر جهان وجود دارد! و اين ها از زمان جنگ اول و دوم جهاني، ساخته و انباشته شده است. يعني مردم دنيا در زميني زندگي مي كنند كه: بر روي موشك هاي هسته اي بنا شده است! بيش از 90 درصد اينها از دور خارج شده اند. يعني يا مواد سوختي آن ها فاسد شده، يا رمز ها و پسورد هاي آن فراموش، يا دست به دست شده يا: سازندگان و مخفي كنندگان آن مرده اند. يا در آن ها خرابكاري شده است. لذا براساس تئوري هاي انبار داري، قابل استفاده نيستند و فقط: جنبه نمايشي و يا ترساندن دارند.

از ده درصد باقيمانده نيز 9 درصد، در تشكيلات ارتش ها گم شده اند! يعني قابل استفاده فوري نيستند، و بايد براي استفاده آنها يا قابل استفاده كردن آن ها، هزينه هاي فراواني شود و: چون دولت آمريكا و اروپا بحران زده هستند، قادر به انجام اين هزينه ها نيستند.

درواقع فقط يك درصد آن ها قابل استفاده است. البته اين يك درصد هم خيلي زياد است، و به بيش از هزار عدد مي رسد. كه استند باي هستند. با انفجار يكي از اين هزار تا، ميتوان زنجيره اي، بقيه را نيز در معرض انفجار قرار داد.گرچه بهترين راه خنثي كردن آن ها، با دستكاري است. واين كار نياز به همكاري متخصصين دارد. يعني آن ها بايد تا مي توانند، در اين موشك ها خرابكاري كنند.

به همين روش هم سلاح هاي ديگر، غير قابل استفاده هستند. يعني در واقع جهان فقط: با يك درصد سلاح ها، به اين وضع آشوب زده رسيده. و از بين بردن اين سلاح ها، فقط نياز مند به راه انداختن: نهضت نابودي كارخانه هاي سازنده آن است. زيرا با نابودي كارخانجات، ديگر سلاحي وجود ندارد تا : در دست تروريست ها قرار گيرد. در نتيجه كشورهايي هم كه فقط دكترين دفاعي دارند، نيازي به ساخت اسلحه نخواهند داشت.  

Campagne: détruire les usines d'armement. 

Une des raisons de la montée du terrorisme dans le monde par des armes américaines dans les mains de terroristes. Cela indique que des armes comme un jouet donnés aux jeunes. Et dire que le Wiki! Nulle sur le jeu ou sont-ils en train de l'homicide! 

C'est un peu comme les champions: Jeux PC, s'habiller, etc Ce sont des armes comme les gens que je tue. Et pas un, pas deux! Le lancement de l'homicide de série. Donc, le terrorisme est un triangle avec deux côtés de jeux sur ordinateur, et termine une usine d'armement. Les bras de commercialisation sont effectués par les jeux informatiques. Parce que la plupart des terroristes sont jeunes, et ils sont les meilleurs joueurs du monde. 

Ces jeux sont énormes profits à la société, par conséquent, pour éradiquer le terrorisme, usines d'armes disparaissent. Pour laver les plantes, pas l'autre avec la manne de trésorerie, un sponsor de ce type est des jeux informatiques. Et les jeux informatiques ont leur propre, avait mieux d'aller le terrorisme sera éradiqué. 

Nous avons également rapporté que l'Imam Mahdi se dégage quand il se bat avec une épée. Cela signifie que toutes les armes doivent être détruites dès qu'elles apparaissent. Et attendre la tâche principale de la destruction d'une usine d'armes aux Etats-Unis, en Europe et en Israël. 

Comme nous le savons, la doctrine militaire de l'Iran, la possession illégale d'une arme nucléaire connaît. La première série d'armes: les plantes doivent être détruites, la bombe est évidemment très simple. 

Sur des dizaines de milliers de missiles avec des ogives nucléaires dans le monde! Ce sont les première et deuxième guerres mondiales, et a accumulé. Cela signifie que les gens qui vivent dans un pays qui est construit sur ​​un missile nucléaire! Plus de 90 pour cent d'entre eux ont été supprimés. Ce qui est mauvais ou le carburant ou qui oublient leur mot de passe et le mot de passe, ou les mains, ou: le secret de ses créateurs ont disparu. Ou est-ce vandalisme. Par conséquent, sur la base de la théorie de stockage ne ​​peut être utilisé et que la représentation de l'image ou avoir peur. 

Les dix pour cent restants de 9 pour cent, l'armée avait été perdu! Ce n'est pas l'usage immédiat, et doivent les utiliser ou de les utiliser, la fréquence et les coûts: l'Amérique et l'Europe en crise parce que les gouvernements ne sont pas en mesure de faire ces coûts. 

En fait, un seul d'entre eux peut être utilisé. Un tel pourcentage est très élevé, et il semble plus d'un millier de pièces. Qui sont en attente. Avec l'explosion de l'un des milliers peut être enchaîné, les autres ont été exposés à l'explosion. La meilleure façon de les neutraliser, pour être manipulée. Ce travail nécessite la collaboration d'experts. Dire qu'elles devraient être en mesure de saboter les fusées. 

De la même manière les autres armes, sont inutiles. C'est en effet le monde juste par un pour cent, les armes, la situation était chaotique. Et d'éliminer ces armes, ne nécessite mener fabricants Mouvement détruire. Avec la destruction d'usines, il n'y a pas d'autre arme dans les mains de terroristes ainsi. En conséquence, les pays ne sont doctrine défensive, ils auront besoin de construire une arme. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۶/۱۳۹۳ - ۲۳:۱۳ نظر(0)

چگونه جهان به آرامش مي رسد؟

امروزه جهان در حال گذراندن دوره: پر اشوب و كشتار وسيع مي باشد. مردم دنيا از اين وضعيت ناراحت هستند، و دنبال راه حلي مي گردند و فكر مي كنند: بسيار مشكل است در حاليكه، بسيار ساده است و ميتوان دنيايي : بدون جنگ و كشتار داشت. و آن اينكه كارخانجات اسلحه سازي: آمريكا و اروپا نابود شود.

يعني اگر يك شب امريكا، از خواب بيدار شود و ببيند ديگر اسلحه اي براي: فروختن ندارد آن روز، روز ارامش دنيا است. و اين كار هم شدني است. كافي است فقط يك نفر از افراد : حساس حفاظت آن جا يك تصميم درست بگيرد.

يك بررسي ساده نشان مي دهد كه: مردم دنيا بر سه دسته هستند: يا اسلحه مي سازند يا آن را، به كار مي برند يا از آن مي ترسند! طبيعي است اگر اسلحه اي ساخته نشود، به كار هم نمي رود و: كسي هم از آن نمي ترسد.

به همين جهت بايد مردم تصميم خود را بگيرند . اگر به يك عده يا حزب خاصي، ماموريت بدهيم همين وضعي مي شود: كه الان است، هركدام ديگري را متهم مي كنند! و آخر هم نه دزد معلوم است، نه دزد برده.

  اما اگر همه مردم مسئول باشند، مانند يك سيستم بازخورد پيدا مي كنند: اگر قطعه اي خراب شد، فوري جايگزين مي شود. به همين جهت در اسلام حكمي است به نام: واجب كفايي، يعني اگر كاري بر زمين مانده باشد، بر همه واجب است آن كار را انجام دهند. ولي اگر يكنفر يا چند نفر آن را  انجام داد، از دوش بقيه برداشته مي شود.

اكنون نيز در هركجاي دنيا، جنگ و ترور و كشتار است، براي اين است كه: سلاح هاي آمريكايي و اروپايي، به فروش برود! لذا اگر آمريكايي ها، سلاحي براي فروش نداشته باشند، جنگي هم اتفاق نمي افتد. و براي اين كه سلاحي نباشد، يك برنامه ساده پيشنهاد مي شود.

اعضا حفاظت كارخانه هاي اسلحه سازي، اولين كساني هستند كه مورد توجه مي باشند. آن ها اغلب يا خنگ هستند يا ترسو! البته برخي هم سود پرست. ولي همه اينها علاج دارد. يك روز كافي است كه اين ها، با خود فكر كنند: آيا اينهمه مردم دنيا كشته مي شود، به آن ها چه مي رسد؟ فقط يك شغل يا يك در آمد. پس چيز ديگري نيست. فكر كنيد كه يك نفر براي اينكه، شغل داشته باشد يا كمي در آمد، بايد مردم دنيا را به كشتن بدهد.

شايد اين مردم دنيا، همان برادران و خواهران، يا فاميل هاي خودتان باشد. و اين در آمد شما از نظر خدا و: قانون الهي و وجدان كاري حلال نيست. يعني شما در واقع، با خون ديگران زندگي مي كنيد. اگر خون كسي ريخته نشود، شما در آمد نداريد!پس بياييد يكبار هم شده، انتقام اين چندسال بي خبري و: بي وجداني را بگيريد و: يكي از زاغه هاي مهمات را نابود كنيد.

شما مي دانيد اين كار، بسيار ساده است. فقط روي خنگ بودن شما، حساب باز كرده اند. البته آن ها اين كلمه را، به كار نمي برند! بلكه معادل آن مي گويند: شما يك مشت آدم هاي بي اراده هستيد! و مثل ساعت كار مي كنيد، يا مثل ماشين دقيق هستيد! چون آن ها مي دانند اگر، يك روز شما فكر كنيد، يا يك تصميم جديد بگيريد، همه كارخانه هاي اسلحه سازي از بين مي رود.

زيرا كافي است يك كارخانه، به وسيله شما منفجر شود،زيرا  در آن ها همه چيز آماده انفجار است. فقط يك شعله مي خواهد و: اگر اين شعله روشن شود، دنيا روي اسايش مي بيند. پس بياييد يك روز هم شده و: براي يك بار هم كه شده، آدم باشيد نه ماشين. مطمئن باشيد وضع شما هم بهتر مي شود. 

Comment dans le monde que la paix? 

Aujourd'hui, le monde passe: plein de chaos et de destruction est très répandue. Le monde est une triste situation, et sont à la recherche d'une solution et pense: il est très difficile, mais il est très simple et peut être un monde sans guerre et la destruction trouvé. Et que les usines d'armement: l'Amérique et l'Europe soient détruits. 

Cela signifie que si une nuit américaine, se réveiller et voir les autres armes: ne pas vendre le jour où la paix du monde. Et il arrive encore. Il suffit à une seule personne: il protège le sensible prendre une bonne décision. 

Une simple vérification montre que les gens à travers le monde dans trois catégories: soit l'arme à feu ou se rendre à la vérification ou ont peur de lui! Naturellement, si l'arme n'est pas faite, le travail ne va pas bien: Il n'a pas peur de lui. 

Par conséquent, les gens doivent prendre leur décision. Si un parti ou d'une mission du groupe est de donner cette position: il est souvent accuser l'autre! Et le dernier mais pas le voleur s'avère, n'était pas un voleur. Mais si toutes les personnes en charge, comme un système de rétroaction deviennent: Si l'appareil tombe en panne, remplacez-le immédiatement. Ainsi est la décision rendue dans l'islam: la suffisance obligatoire, c'est à dire, si le travail est laissé sur le sol, il incombe à chacun de faire. Mais si une seule personne ou quelques personnes l'ont fait, de l'autre côté est retiré. 

Maintenant, est partout la guerre, la terreur et assassiner, par le fait que des armes américaines et européennes, vendus! Donc, si les Américains ne vendons pas les armes, la guerre ne va pas se produire. Et ce n'est pas de l'arme, une application simple est proposé. 

Membre de fabrication d'armes de protection, le premier à être considéré. Ils sont souvent soit stupide ou un lâche! Certains profit d'esprit. La station a tout. C'est une journée suffit de penser: tous ces gens qui est mort, c'est quoi? Seul un travail ou un revenu. N'ayant rien. Pensez-y un pendant un certain temps, avoir un emploi ou à faible revenu, vous devez donner au monde à tuer. 

Peut-être les gens du monde, comme des frères et sœurs, la famille ou vous-même. Et ce fut la vue de Dieu et la loi de la conscience divine n'est pas permis. Cela signifie que vous vivez réellement avec le sang des autres. Si aucune sang est versé, vous ne pouvez pas entrer, alors laissez-nous une fois, et de venger les années d'ignorance: Prendre sans scrupules et l'un des bunkers de munitions détruits. 

Vous savez que c'est très simple. Seul le muet que vous devez ouvrir un compte. Bien sûr, c'est le mot, ils ne fonctionnent pas! Mais le dire: vous êtes un groupe de personnes sans but! Et comme les heures de travail, ou la voiture exacte que vous aimez! Parce qu'ils savent que si, un jour, vous vous pensez, ou de prendre une nouvelle décision, toute la fabrication d'armes disparaît. 

Il suffit d'une usine, avec vous exploser, parce que tout en elle est prête à exploser. Veut juste une flamme: Si la flamme est allumée, le monde voit confort. Alors prenons un jour et pour une fois, les gens ne sont pas des machines. Assurez-vous que votre condition est guérie. 

سيد احمد حسيني ماهيني ۱۱/۶/۱۳۹۳ - ۰۰:۱۲ نظر(0)
خيانت ديگري از: سازمان ملل 
شوراي امنيت سازمان ملل، پرونده اي ديگر به خيانت هاي خود افزود.
در طي بيانيه اي، بزرگترين حزب و قبيله در يمن را، دعوت به ارامش كرد و از آن ها خواست: به خيابان ها نيايند! اين درحالي است كه قبيله الحوثي بزرگترين قبيله يمن، به دستور رهبران خود،  دست به راهپيمايي مسالمت آميز زده و: خواستار بركناري دولت مركزي شده است. البته ابتدا خواسته آنان، بازنگري در حذف يارانه هاي نفتي بوده و: بعدا به فساد دولت معترض شدند. زيرا دولت كمك هاي نفتي و پولي از: عربستان دريافت مي كند ولي، بين مردم تقسيم نمي كند! و براي خودش برمي دارد. حالا كه دولت با فساد مبارزه نكره، خواستار سرنگوني ان شدند. 
با اينكه در دولت، از طرفداران الحوثي هم وجود دارد، ولي نسبت آن بسيار اندك است. خواسته معترضان افزايش اين نسبت نيز مي باشد. اما شوراي امنيت طبق معمول، بدون توجه به آرا  مردم، از عربستان حمايت كرد.  
اصولا از زماني كه سازمان ملل تاسيس شده، هركاري عربستان كرده مورد تاييد سازمان ملل بوده است! با اينكه ادعاي دموكراسي و حقوق بشر دارندف ولي يكبار به عربستان براي كار هاي ضد بشري اعتراض نكرده! اولين عمل ضد بشري عربستان نداشتن حق راي به ملت عربستان است. كه تابحال يك انتخابات در آن صورت نگرفته است. 
اين عمل براي همه كشورها جرم است! ولي براي عربستان ايرادي ندارد! زنان را از حقوق احتماعي محروم كرده اند، ولي تاكنون هيچ اعتراضي بر آنان نشده. هميشه عربستان در امور داخلي بحرين و يمن و: حتي عراق و سوريه دخالت مي كند! ولي سازمان ملل آن را تاييد مي نمايد. و برعكس ، ايران را متهم به دخالت مي كند. 
عربستان از ميادين نفتي ايران، در قسمت هاي پايين دستي برداشت مي كند. و سهميه اوپك را ناديده مي گيرد، و زير قيمت جهاني مي فروشد. و با اسرائيل رابطه دارد. همه اينها اشكالي ندارد! و حالا هم در يمن دخالت مي كند عيبي ندارد.
خيانت سازمان ملل فقط به يمن نيست، در سوريه و لبنان و غزه هم خيانت آشكاري كرد. ما بايد اين را بدانيم كه: سازمان ملل را گرچه ظاهرا غربي ها درست كردند، ولي ريشه آن در بودجه عربستان و: خط مشي هاي آن است. و بالاترين هدف عربستان هم، از بين بردن ايران است ولي، بطور غير مستقيم! 
در طول سال هاي قبل از انقلاب، كه ديديم بقيع را تخريب كرد، جلوي زيارت مكه را گرفت و: سهميه تعيين كرد. و دولت ايران را مجبور به ايجاد محدوديت براي زائران نمود. بعد از انقلاب اسلامي هم، همپاي اسرائيل با تمام: جريان هاي ضد ايراني همكاري كرد. در جنگ صدام، به او كمك فراواني كرد . در سرنگوني محمد مرسي مصر، دست داشت و براي ساقط كردن بشار اسد، دلار هاي نفتي را زياد خرج كرد.
در همين حملات داعش، بيشترين حمايت هاي مالي از سوي عربستان است. تمام بمب گذاري ها در عراق به دست: ايادي سعودي بود. و سازمان ملل در اين مدت، نقش منحرف كردن افكار عمومي را بازي مي كرد. يعني وقتي كودكان غزه، زير گلوله و بمب كشته مي شدند، عربستان محيط زيست و: حيات وحش را مطرح مي كرد. 
اين واقعا نشان مي دهد كه: آن ها وحشي بوده ،تابع قانون جنگل هستند. و براي همين، جنگل و حيوانات درنده را، بيشتر از انسان ها دوست دارند. از نظر آن ها، كودكان غزه كشته شوند بهتر است! زيرا محيط زيست كمتر آسيب مي بيند! چون الان در غزه، بخاطر جمعيت زياد، اصلا جا براي حيوانات وحشي وجود ندارد!
Un autre trahison de l'Organisation des Nations Unies 
Conseil de sécurité des Nations Unies, a ajouté un autre cas à sa majesté. 
Dans un communiqué, le parti et les tribus au Yémen, calme, et leur ont demandé: les rues sont partis! Bien tribal Alhvsy plus grande tribu au Yémen, sur les ordres de leurs dirigeants, une marche pacifique et frappé: le retrait du gouvernement fédéral. Le premier leur a demandé de reconsidérer la suppression des subventions aux produits pétroliers et plus tard protestaient contre la corruption du gouvernement. Des aides d'État et l'argent du pétrole de l'Arabie reçoit, mais ne divise pas les gens! Et prend pour lui-même. Maintenant, le gouvernement à lutter contre la corruption nom indéfini, ont été appelant à son renversement. 
Bien que les fans gouvernement Alhvsy là-bas, mais le ratio est très faible. Ce rapport est également en augmentation revendications des manifestants. Le Conseil de sécurité, comme d'habitude, indépendamment du consentement du peuple, les Saoudiens en charge. 
Fondamentalement, puisque l'ONU a été fondée, tout saoudien a été approuvé par les Nations Unies! Tout en affirmant la démocratie et les droits de l'homme en Arabie saoudite à travailler une fois Darndf mais ne pas protester contre l'humanité! La pratique inhumaine d'avoir le droit de vote aux personnes de l'Arabie saoudite. Une option qui ait jamais eu lieu. 
Cette pratique est illégale dans tous les pays! Mais pour l'Arabie OKAY! Les femmes sont encore privés de leurs droits sociaux, mais jusqu'à présent, aucune plainte sur eux. Toujours dans les affaires intérieures de Bahreïn et au Yémen et en Arabie saoudite: l'Irak et l'ingérence de la Syrie même! L'ONU a confirmé. En revanche, l'accusé l'Iran d'ingérence. 
Ses champs de pétrole de l'Iran la partie aval de la récolte Arabie Saoudite,. Et ignore quota de l'OPEP, et les prix de vente. Et sa relation avec Israël. Tout cela est très bien! Et maintenant, il se mêle à la fin du Yémen. 
Trahison de l'ONU non seulement au Yémen, la Syrie, le Liban et la trahison de Gaza a été révélé. Nous avons besoin de savoir que l'Organisation des Nations Unies, mais apparemment, ils étaient seulement les Occidentaux, mais ses racines en Arabie Saoudite et la politique de budget pour cela. L'Arabie saoudite est le plus grand but de détruire l'Iran, mais indirectement! 
Pendant les années précédant la Révolution, qui a vu la démolition de Jannat al-Baqi, l'avant et a pris un pèlerinage à la Mecque: Le quota est déterminé. Et le gouvernement a été contraint de créer des restrictions pour les pèlerins. Après la révolution islamique, Israël Avec l'ensemble du flux de la coopération anti-iranienne. Dans sa guerre, il a aidé. À l'automne de Mohamed Morsi Egypte et le renversement du président Bachar al-Assad en dollars du pétrole usés. 
Les attaques de Dash, plus le soutien financier de l'Arabie Saoudite. Toutes les attentats en Irak: les agents Saoudite. Nations à l'époque, d'induire en erreur l'opinion publique jouera un rôle. Cela signifie que lorsque les enfants de Gaza, les balles et les bombes ont tué environnement Arabie: la faune suggère. 
Il montre vraiment qu'ils sont sauvages, ils sont soumis à la loi de la jungle. Et donc, les forêts et les animaux sauvages, la plupart des gens aiment. À leur avis, il est préférable d'être des enfants tués à Gaza! Parce que l'environnement est endommagé! Parce qu'en ce moment dans la bande de Gaza, en raison de forte densité de population, il n'y a pas de place pour les animaux sauvages! 
سيد احمد حسيني ماهيني ۱۰/۶/۱۳۹۳ - ۰۰:۰۷ نظر(0)

 

مامن پيامبران و پناهگاه امام زادگان

بر خلاف آنان كه ايران را، كافر يا مجوس، دوخدايي و چند خدايي مي خواهند! ايران تنها سرزميني است كه: از ابتدا توحيدي بوده و: توحيدي هم خواهد ماند. بهره هوشي بالاي ايرانيان، مانع از آن بوده كه به كفر و نفاق ، بت پرستي يا چند خدايي روي آورند.

يك بررسي كوتاه نشان مي دهد: چه در حوزه تمدني ايران بزرگ، و چه در ايران كوچك امروزي، پيامبران و ائمه و امامزادگان، چه احترامي داشته اند. در همين ايران امروزي، حداقل ده پيامبر و يك امام معصوم و 11هزار: منسوب به امامان مدفون هستند.

ده پيامبر از جمله: دانيال نبي در شوش، حيقوق درهمدان، قيدار نبي در زنجان و: سه تن از آنان در پيغمبريه قزوين، بنا بر مشهور از انبيا يهودي بودند. و از بني اسرائيل مي باشند كه: به وسيله قوم بني اسرائيل تهديد به مرك شدند. ولي به ايران آمدند و كورش كبير،آنان را امان داد. قوم بني اسرائيل مثل امروز، با اينكه خود را يهودي مي دانستند، ولي انبيا خود را قبول نداشتند و: آن ها را مي كشتند. در تاريخ آمده كه بيش از 70پيامبر، توسط بني اسرائيل كشته شدند .

اغلب پيامبران ديگر هم، در حوزه تمدني ايران بودند: زرتشت كه از اردبيل بود وكنار رود ارس، حضرت ابراهيم كه از بابل  و ديار بكر بود، كه اكنون جرو عراق يا تركيه محسوب مي شود. حضرت موسي و عيسي هم ار مناطقي بودند كه: متعلق به ايران بود ولي بين ايران و روم، دست به دست گشت. حتي مقبره لوط نبي، در رباط كريم است كه: بسيار مورد توجه مي باشد.

   عربستان يا عراق هم كه: ائمه و پيامبر اسلام را در خود جاي داده است، جرو ايران بزرگ بوده و: فرماندار عربستان در زمان پيامبر، ايراني بوده است و مسلمان هم شده است. عراق كه اصلا پايتخت ساسانيان بوده و: تيسفون در آن، هنوز زبان گوياي حوزه تمدني ايران است.

اما قضيه انتساب امامزادگان به امام موسي بن جعفر، از اين قرار است كه اولا، خود امام موسي كاظم، فرزندان زيادي داشت و: برخلاف آن امام رضا، كمترين فرزند را داشته است.براي امام موسي كاظم تا 35فرزند نوشته اند. كه يكي از آنان امام رضا ع است. ولي گويند وقتي امام رضا ع در مرو بود، غلويان زياد در گرداگرد او بودند.

روزي وزير هارون تصميم مي گيرد، همه آن ها بكشد و لذا حدود دو هزار نفر را كه: در خانه هاي مردم مخفي بودند، بيرون مي اورد و در ميدان شهر جمع مي كند. تا مانند داعش امروزي، سر هاي آنان را ببرند و بكشند.خبر به امام رضا مي رسد، و ايشان در ميدان حاضر مي شود. و مي گويد چرا آنان را مي كشيد ؟ آن ها برادران من هستند.

وزير مي گويد دروغ مي گويي، اگر دليل درستي نياوري، خودت را هم مي كشم! امام رضا مي فرمايد: دليل از قران بالاتر كه نداريم؟ او مي گويد: بله و بعد مي خواند:( انمالمومنون اخوه) مومنان برادران يكديگر ند. وزير مات شده و لذا دست از: كشتن آنان بر مي دارد. حالا امام رضا هزاران برادر پيدا كرده بود. و اين افتخار را آن ها هرگز از دست ندادند.

  البته وزير و حتي خود خليفه، در ظاهر دست از كشتن آن ها برداشت، ولي بعدا همه آن ها را قلع و قمع كرد، و هرجا توانست آن ها را به دام انداخت و كشت. و لذا بسياري از امامزادگان :منسوب به امام رضاع همگي در حال فرار و: مخفي شدن در كوهها، كشته شده اند.

والبته همين امر باعث شده تا: مزار آنها مركز توسعه شهري، و ايجاد شهر هاي جديد شود. زيرا مردم كه براي زيارت مراجعه مي كردند، براي رفع نيازمندي هاي خود، مجبور به ايجاد امكانات رفاهي مي شدند. كه در اطراف امامزاده توسعه مي يافت.    

Iranin sivilisaation 
Nook profeetat: Imaami Sanctuary on syntynyt 
Toisin kuin Iran, jotka eivät usko, tai Magus, jumalia ja jumalat! Iran on ainoa maa, joka oli ensimmäinen monoteistiseen: siellä on jumalallinen. Korkea älykkyysosamäärä ihmiset, jotka estivät häntä epäuskon ja tekopyhyyden, epäjumalanpalvelus tai polyteismi niitä. 
Tutkimus osoittaa, mitä Iranin sivilisaation suuria, pieniä tai Iranissa tänään, profeettojen ja imaamit, Imam jälkeläisiä, joilla on kunnioitusta.Iran tänään ainakin kymmenen profeetta ja imaami ja 11000: johtuvan imaamit ovat haudattu. 
Kymmenen profeetat myös profeetta Daniel Susa, Habakuk Hamadan, Zanjan Keedar: kolme heistä Qazvinissa Peighambarieh niin kuuluisa juutalaisten profeetat. Ja ovat israelilaiset, että israelilaiset uhkasi Merck. Mutta Persiassa ja Cyrus Suuren, antoi heille turvallinen. Israelilaiset, kuten tällä hetkellä, jonka juutalaiset itse tiesi, mutta ei hyväksynyt heidän profeetat ja se tappoi heidät. Tule yli 70 Profeetta, tapettiin heimon Israelin. 
Useimmat muut profeetat sivilisaation Iran: Ardebil oli Zarathustra nurkassa Aras-joen, Babylon ja maan Abrahamin, joka oli neitsyt, nyt väittävät se on Irakissa tai Turkissa. Mooses ja Jeesus olivat alueita, jotka olivat kuuluneet Iran vaan Iranin ja Rooma, tuli käsi. Jopa hauta profeetta Erä Holy nivelside, joka on erittäin tärkeä. Saudi-Arabia tai Irak, että Pyhä Profeetta islamin ja sen tilalle on ollut iso väittävät Iran: kuvernööri aikaan profeetta Arabian, Iranin ja muslimi. Oliko sassanidien pääkaupunki Irak: Ctesiphon, jossa suukappale Iranin sivilisaation. 
Osoittaminen asian jälkeläisiä Imam Imam Musa bin Jafar, on tämä ensimmäinen, Imam Musa Kazim, oli paljon lapsia, ja toisin kuin Imam Reza, Imam Musa Kazim. Haluat alin lapsi on kirjoittanut 35 lasta. Imaami Reza on yksi niistä. Kuitenkin, kun Maria oli Imam Reza Alavi korkea hänen ympärillään. 
Aaron Ministeri päättää jonain päivänä kaikki se kestää ja se on noin kaksi tuhatta ihmistä, jotka olivat piilossa ihmisten koteihin, hän tuo esiin alan kerätä. Kuten Dash tänään, johtaja Imam Reza uutiset näyttää vievän heidät, ja he ovat juuri nyt. Ja kertoo miksi he tappavat? He ovat veljiäni. 
Hän sanoo valehdella? Jos sinun oikea syy, voit myös piirtää! Imaami toteaa, ettei ole mitään syytä Koraanin edellä? Hän sanoo kyllä ​​ja sitten hän lauloi: uskovaiset ovat veljiä. Ministeri läpinäkymätön ja ​​siksi menetti tahto tappaa heidät. Nyt Imam Reza tuhansia veli oli löytänyt. Ilo ja he eivät koskaan luopua.Ministeri ja jopa kalifi, ilmeisesti tappaa heidät otettu pois, mutta sitten surmaamaan heidät kaikki, ja missä se voisi olla kiinni ja tapetaan. Ja niin monet imaamit jälkeläisiä: ne ovat haihtuvia ja johtuvan Imam Foster: piilossa vuorilla, tapettiin. 
Tämä tietenkin johtaa: Hauta keskustan ja uusien luominen.Ihmisiä, jotka olivat menossa tapaamaan, vastata heidän tarpeisiinsa, he joutuivat rakentamaan tilat. Joka kehitettiin noin pyhäkkö.
سيد احمد حسيني ماهيني ۸/۶/۱۳۹۳ - ۲۲:۰۵ نظر(0)

چشم انداز يك ساله

به نظر مي رسد بايد يك برنامه چشم انداز يكساله، با توجه به روند اخير جهاني نوشته شود. اگر اين برنامه دير شود، و يا توجه به آن نهادينه نشود، ايران از حقوق خود بسيار عقب مي افتد.

همانطور كه امام خميني ره  به ارتش گفت: كه من آمده ام تا كرامت شما را حفظ كنم، بايد اكنون هم بدانيم كه: اين چشم انداز  هدفي جز حفظ كرامت ايرانيان ندارد. و بايد كه حقوق ملت ايران استيفا شود. عقب نشيني اجباري اسرائيل از غزه، و به تبع آن آمريكا و اذناب خونخوارش، نشان داد كه براي پايان دادن به خشونت، فقط يك راه بيشتر باقي نيست: و آن اينكه اسرائيل از بين برود. و حوزه تمدني ايران به جاي آن بنشيند.

از نظر چشم انداز يكساله، وزير امور خارجه ايران بايد: دبيركل سازمان ملل شود. زيرا همه كنوانسيون هاي داخلي، به نفع انتخاب ايران بود، ولي نفوذ آمريكا باعث شد تا: بجاي ايران از كره جنوبي استفاده شود. و بانكي مون دبيركل شود. لذا حق ايران در اين زمينه پايمال شده است . اين علاوه بر آن است كه: سازمان ملل و دبيركل آن، به دليل عملكردهاي غيرقانوني، و سوء استفاده از موقعيت خود، مخصوصا در طول جنگ غزه، صلاحيت ادامه كار ندارند. و نه تنها بايد عزل شوند، بلكه بايد محاكمه شوند. و به دار مجازات آويخته شوند. تا انتقام اينهمه خون هاي ريخته شده: در 70سال عمر اين سازمان، گرفته شود.

چشم انداز يكساله همينطور مي گويد: كه وزير نفت ايران بايد دبيركل اوپك شود.  زيرا باز هم مصوبات داخلي و آئين نامه ها، همه براي دبيركلي ايران آماده بود. ولي بازهم ايران از حق خود عقب نشيني كرد، و يا او را مجبور به عقب نشيني كردند. و اين علاوه بر اين است كه، عملكرد اوپك در مقابل ايران، به دستور عربستان و آمريكا، هميشه خائنانه بوده است.

    از جمله اجراي قانون جنگل كه: هركس بيشتر توانست توليد كند و بفروشد، بتواند اوپك را دور بزند. و همين جنايت براي اوپك كافي است كه: اجازه داده همسايه هاي ايران، از منابع مشترك بالاترين برداشت را داشته باشد. در حاليكه كليه منابع مشترك ايران و روسيه، تا قبل از فروپاشي، درمنطقه ايراني، بسته بود! اما بعد از فروپاشي ، طبق قانون جنگل اوپك، آذربايجان و روسيه، بيشترين برداشت را دارند.

مطابق چشم انداز يكساله، رئيس كل بانك مركزي ايران، بايد رئيس صندوق بين المللي پول باشد. زيرا آمريكا و اروپا، با مظلوم نمايي نه تنها، هيچ هزينه اي به سازمان ملل و: صندوق نمي پردازند، بلكه بيشترين بدهي ها را دارند. اين  درحالي است كه همه انتخاب ها، به وسيله آنان صورت مي گيرد. و ايران بيشترين سهم را، فقط در هزينه ها دارد و: كمترين بهره را مي برد.

     مطابق اين چشم انداز، وزير صنعت و معدن ايران، بايد رئيس سازمان جهاني تجارت باشد. زيرا اين سازمان با تحميل نظرات غيرمنطقي، مانع عضويت ايران در آن بود، و با اينكه تمامي شركاي ايران، در اين سازمان عضو بودند! و قانونا نبايد با ايران معامله مي كردند. اما هرجا سود هاي كلان بود، بايد ايران مي پرداخت و: هرجا نمي پرداخت، با سلاح تحريم با او برخورد مي شد.

چشم انداز يكساله مي گويد: كه وزير سلامت ايران، بايد رئيس سازمان بهداشت جهاني شود. زيرا اين سازمان، با ورود به معاملات غير قانوني: معامله اجزا بدن و: فروش خون آلوده، و توسعه بيماري هاي جهش يافته، بزرگترين جنايات تاريخ بشر را، مرتكب شده و: صلاحيت اداره چنان سازماني را ندارند.

سند چشم انداز يكساله هم چنين مي گويد: كه مسئولين فرهنگي سازمان ملل، مانند يونيسف و يونسكو، بجز جنايت و خيانت كاري نكردند. زير نظر آن ها، تمام آثار تاريخي و فرهنگي مسلمانان، نابود شد. در حاليكه براي يك سنگ باقيمانده از: بودا هزاران اعلاميه مي دادند. آن ها شاهد كشتار كودكان غزه بودند، ولي خود را به حمايت از سگ ها و گرگ سرگرم مي كردند.     

 Programme d'un an 

Il semble que nous avons un programme d'un an, selon une tendance mondiale récente à écrire. Si c'est trop tard, considérant qu'il est institutionnalisée ou non, de leurs droits est loin derrière. 

Alors que l'armée de l'Imam Khomeiny a dit que je suis venu pour garder ma dignité, vous devez également savoir maintenant que la perspective d'aucun but, mais à préserver la dignité des Iraniens. Et nous devrions exiger que les droits de la nation iranienne. Forcé le retrait d'Israël de la bande de Gaza, ainsi que l'Amérique et l'Europe, a montré que la fin de la violence, laissant juste une façon de plus pas: Israël et détruit. Au lieu de la séance et de la civilisation. 

Les perspectives annuelles, le ministre des Affaires étrangères est le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour toutes les conventions locales en faveur de l'élection iranienne, mais l'influence américaine a conduit à: l'Iran, la Corée du Sud devrait être utilisé à la place. Et le Secrétaire général Ban Ki-moon. C'est juste à cet égard est refusé. Cet ajout est que l'ONU et son secrétaire général, en raison des actions et de l'abus de sa position illégales, en particulier pendant la guerre à Gaza, sont compétents pour procéder. Et pas seulement être rejetée, mais ils doivent être jugés. Pour être pendu. Pour venger le sang versé tellement en 70 ans de cette organisation est à prendre. 

Perspectives annuel indique également que le ministre de l'Iran au Secrétaire général de l'OPEP. Encore une fois, parce que la législation et la réglementation nationales, tout était prêt pour le Secrétaire général de l'Iran. Mais, encore une fois, l'Iran a le droit de retirer, il ou elle a été forcée de battre en retraite. C'est en plus, la performance des membres de l'OPEP, l'Arabie Saoudite et USA ordres iraniens ont toujours été dangereuse. Y compris application des lois forestières qui pourraient produire et de vendre plus que n'importe qui pourrait contourner l'OPEP. Et le crime est suffisante pour l'OPEP: Laissez un voisin de l'Iran, les sources les plus communes seront supprimés. Alors que toutes les ressources sont partagées entre l'Iran et la Russie, avant l'effondrement de la région iranienne, il a été fermé! Mais après l'effondrement de droit forêts de l'OPEP, l'Azerbaïdjan et la Russie, pour la plupart de leur récolte. 

Selon une perspective annuelle, la tête de la Banque centrale d'Iran, le directeur général du Fonds monétaire international. Les États-Unis et en Europe, en vue non seulement innocent, sans frais pour l'ONU: ne paient pas l'argent, mais la plupart de leur dette. Il est clair que les choix faits par eux. Intérêt l'Iran et la plus grande part, au coût et moins en eux. Selon cette perspective, le ministre de l'Industrie et des Mines de l'Iran, sont le président de l'OMC. Commentaires en imposant déraisonnable parce qu'elle a empêché l'adhésion de l'Iran à elle, et que tous les partenaires de l'Iran, étaient membres de cette organisation! Et par la loi, ils doivent traiter avec l'Iran. Mais où d'énormes profits ont été versés à l'Iran: Où ne pas payer, l'embargo sur les armes a été aux prises avec lui. 

Perspectives annuelles dit que le ministre de la santé iranien devrait être la tête de l'Organisation mondiale de la Santé. Parce que cette organisation, en entrant dans les transactions illégales: les parties du corps de commerce et la vente de produits sanguins contaminés, et le développement de mutants des plus grands crimes de l'histoire humaine, commis: pas apte à diriger une telle organisation. 

Perspectives annuelles dit aussi que les responsables culturels des Nations Unies, comme l'UNICEF et l'UNESCO, mais n'ont pas fait le crime et la trahison. Sous leurs yeux, tous les monuments culturels et historiques, ont été détruits. Alors que pour les pierres restantes du Bouddha ont des milliers de tracts. Ils avaient été témoins de l'assassinat des enfants à Gaza, mais de protéger les chiens et les loups étaient amusants.